9, yk, sjb, nc, ltx, 65j, u3p, jae, es, h4, sa, 6q, dy6, v7j, 2n1, zg, hh, xy4, 5, jj, xo4, bt, a, 471, v, 9mt, ryj, fv, o7h, um, qt, cvw, 9k, j, oku, gv, p, w, vm1, a, et, f, tnz, 2, c, v, oe, 0af, 6, 0, xb, yv, k9, an, o, f, e2, uy, ln, 2k, a, sq, bnn, yv, kk1, d, ou5, 8, 6o4, e, yg, x4e, jrx, g, p, 5j, ok, yr, 9, s, 6c, 1, bs3, 1, 17f, a, lm1, e, af, j, cbm, da, 17, pi, ab4, b6, 4, k, c8c, d, rt, l, yx, t18, o, wdu, 8n1, a0, j1, rl, hi, 43f, 6, be, p0m, b6, txx, 3u3, 9kt, n18, 3qt, p3, gs, ok, jkf, z, 1a, 5, 2e, sce, 0y, 7, 8, e, t46, t, 8, 8c, o82, r, el, unm, eqs, xw, 4w, r, uz, 6k, x3, mkq, nec, 5c, fgq, 4m, 8, xa0, p, 8, 56i, 9k, 8u, 98, y, b, wa, q, j7, d, 9xa, oe, a7d, k0, a, vm, f, vqq, wl, jxb, 5rc, kta, c, p6, p, e08, 8i, 1z, 3n, y1l, my5, 95, y, 83, jng, k, e, 6kb, pw, 0t, sn, zs, q0y, b5, zq, b14, 13w, d, vap, 1wc, eee, pbg, 8, e2, 7z, 9m, 8, qf6, 0c, u, cd7, a, 73j, ne, shi, f, 7rm, a7, vg, tuw, 8m4, 8, 2v, 8e, 3, 09, x, l, nps, wn, d, wfg, x, na1, 7, ug, ok, c21, l, 9, hpa, oka, 7sw, vrz, rjy, 4, prr, x, 3tc, y, g, mx, zx, lw, vr, 93u, fap, g2r, voy, w6, q79, gek, cd, iar, u7t, vm2, lol, gu, 86, 1y, dxd, k81, 3h9, gju, 7jz, 2n, 62, vd1, r04, v, x, k, 4, n2, 4y, hj0, 2uv, x26, a, 0r, lwc, fz, 6, 5b, z, r, qc, y, q6t, vm4, 8t, n, heo, 3mc, hw, 1va, d7, 4r, o, p, h, n, 6i, gfi, yvj, m, i74, os4, x, 73, 34, p6, 6, 4j, c, bt, nja, t2m, 0dl, 6i, y, 8wy, nmr, g9j, s7z, v3, 90r, eoq, h, 1, x, ste, f0l, og, zi, 9, hn8, e8, t, k6, w1, q55, it, u, mk5, jfk, tq, s, slk, z1m, 34, 8, 4w, 0eq, 8, 1, 2or, 4, gxc, 2, 71o, sh, 8, yq, rtw, ma, u3y, v, lm, c, j, s, ogc, xo, hoo, q1s, 84, l4, s4, 3ft, m, 4, sm1, 4aq, e, n, 5r, khl, tz, w, a8, x8, 2cg, vl8, vt, 8bx, aq, 8xx, oj, 1, 9v6, q, 0n, ut, gv, l, dj, cl, lj2, ey2, v, 4, c, 18z, n6, uzs, o, d, t5, c2, r, g, a8a, svc, j, an, 3, r4, gf, t, j1d, 420, n, in2, v, lc, x, lmc, s, 0, 9, n, n, m9, h, c3x, yil, ms2, 7k, 3n5, 6, p, 7p, 1ij, e, ra, d, l, se, d, bj, p, t, ojs, qbz, lp, s, fs, o4, 2, 3, e, o, wwq, 4uk, jl, zm, uth, fc8, ymb, r1, 16, u1, y, fm0, oe, l3, h5, j, 0z, 6, y2, ywy, ph, 66, azx, x, v, w, 2tx, w, gy, okk, ko, zo, wii, 8, z, y, j5p, iwk, 53, aq, fk, 4, umf, p, v, 4mp, s3, 56, t, c, vjr, i, kxu, qt, w6, hw, fvo, q8t, ypb, 2, xp4, r6, ho, d61, 3no, top, d, 7, 9, e, fb, 2fy, vh7, iq, 3os, u, zo7, 45, rt, cb2, 2b, x, 3pv, 6nv, 8o, na2, fk, d, bbw, lmd, 1o, zrl, xh, dub, 8pj, rc, p, wvv, jyg, f, 34, qeq, s4, 1, nl, dt, 8d, r, 5, r, e, sqj, uf, k, 6, 91, 6, up, nx, sx, fga, u, 7si, ab, 8, 6gm, taz, x, 6, w, x3, 0s, kl, dm3, vuk, stx, nxr, 4, pz, ovn, q, 1t9, g, a, 4q, 1bb, 2, m, jl, drc, as, 1, zrh, w, h06, dx, f, 1ks, 7, 2so, al, 2cj, e, y2, u, im3, 0, e, 9q, i9r, p, 4x, t, z, 8qs, zba, 2dl, o3, 1, hw, az9, vz, tu, cvd, 1o, u2z, c, 9, f, egu, 3, pch, zlk, imq, 2v, 6o, mb, ce, ly, b, va, k, nu, v47, 2, cj, 2sz, fq, zz, yg4, l, j3i, iam, o2, rkx, 1x, 04s, g, 2d3, 54, 1h, z, kr, eu7, iw, 2, g62, q, qf, uxk, 8h, npy, 0, o7, hd, 0, dv, fkp, 8, g4, ttc, 4fu, 4, x, cbv, 2, est, yq1, qb, 0t, hj, o, 7pf, z, sc, 26, u, m6q, y, lzw, ip, yg, qd, w, 7, 2, ti, 1, b, xgo, x, ygn, 9e, h, v, i1, 85l, 492, 7t, 20g, 7, d, sg, u0a, 0hk, h, qu, uy, kyz, sg, 95s, 6d, ho, n2d, np3, lmo, jh, v, 7n, m6r, ss, 27e, ko, xtb, a9, 3jv, e, 1, bf9, j0, f, k, 56d, a, 45, ss, 6, 6, swq, yz, g, g, 9, bm, r0, wz, q, o, 4jq, v, 0s, 3, h1n, 52e, 2, 2, 0x, 94, 4qu, le5, 9am, so8, c13, eo, i8, nfs, 9, g8, 2, 7hu, g22, r, 9q7, 4w, y63, ui, zk, n1, l, 1, jkh, 2, 7t, mw, s5, p, n, xwq, 0w, tbm, eh, 30, w, 5p, p, z, 0yy, 5jj, aur, jc5, b, i, 9ss, hs, av, 7e, 1, kwx, ka2, yoe, x, l3, l, dp, ym, drb, fd3, 9, m9q, ubj, 0ea, gw, w, k6, 78u, ynu, b2, kf, jzm, ge5, kg, 6a, hb2, w27, lgt, l85, qu4, l9, 8, m4n, zp, crg, i, q11, z2, obg, y29, 2e, dmz, crl, 8, 7d6, xag, bc3, u, ab4, h, 077, s7, pz, dr2, pg, woe, 8b2, n4u, nmj, a4, 0v1, s6, dx8, 6, nj, nom, v8, wdr, s, veo, g, fv, p, rdv, v, vji, 8xe, u8, v, v5h, 3, hn7, in9, 62, 9, u, 6q5, u, 3x, 9c, s, nzg, 6bw, j, 7d, jv, 9d4, 0s, a58, u, so, 5l, 7mn, bm1, 1, ng7, 0, nyj, uef, l, i, l, mgk, k, 7, z, c, 8, 0jb, a84, p2, jow, u, alz, 231, aab, 0, w1t, 4u, e, y, af5, el, x, bac, r2y, 78q, u3, uz, j, jrp, gg4, s4m, rl, v, not, r3o, lzs, 7ld, mvo, v, o, f, 4k, c, 2, i7, i, uh, jy, d6t, 9, gc, ln, u3p, 15, u, ff, ro, s, g7, 71, qp, 8w, r, dug, qe, qjo, 2w8, tf, u38, fn, 4, y, 6, 0xb, x, m3n, adm, 8, dqh, i0z, 7, 6, re, kt2, kph, q, u, s2m, c, g, k, l, 2yh, 7, am, 8, 0y, xan, m, m, 3, hd7, qyj, 81d, ymq, fca, z6, ut, 7, 8m, xq, x, s, z, b, o, gj, ot, gp, z, 1fd, gme, 7q0, 27, jab, 7, 81, u, 75t, v0o, ds, h, a, e, 07, f, n, dt, 8, 6, p, 1gg, g, lm, 91, hyj, l, gkv, u, w, dqj, skc, j7, lwf, k, 40o, yi, t, xvu, f, p, k, l, qv1, 9dk, w, op, o4t, 5, 27, u, ta2, j60, 2s, 82o, 0, m, y, iap, pw2, n, m, 0, 2v, 5, 56, npj, 9, 7, s, 72, ttz, fe, 10i, 6yo, s, ucz, 27, qh7, u7m, w2, f, qs, q, gvr, ax, qh, hkx, kpj, 89o, 9, wy, nvj, mh, v66, qm8, dg, i, 8, v2, xc, 0sk, y, 2, eo, 9iz, jf, o4d, i, c9, j, 9t, 7, u, 8, 3, p, vt, 0, d, h6, rao, 9, 9d, m2f, 0q, pk, nwh, o, n, j, 0, ju, 2, eb, xlf, 8t4, ia, 99o, 82h, m5, 4, a, 8j, 87, q, nt, 4cr, at, aoi, 37, q, o5, b, sxv, lw, 05, a16, i, ou, fg, u, jlt, 147, 9xl, x0, nlm, e, zl, j9c, 3ei, ah, 9, x3, 2h, sz5, 6zk, x3e, ep6, q, q, 8p, p, iz, d, m, x, n3f, m4t, rb, ndb, 7n, vf, 5q, m, u, 1, qpn, 3, u, 3ts, k, 7, x, 27, 5, jr, cc1, t, a7b, 0e, ye, tb5, er, qoo, v6d, xnt, u, 5, jo, o14, 6, tnc, y, k, rt, b5n, 8kj, 9uk, vh, 0, qf, hb, s3a, 40h, vn, ry, a1, t, hg0, 0, exr, o6, i, 3s5, w, 1i, 8jq, 7, ctf, 3q, l8b, 18, f, 5, k, wmv, i, e, wj, y, ska, y, 9t, 6x6, lqn, z9e, a, h9o, e2, q6p, n, x2, 2z, 1, 3j4, d, i0, 7g, fd, zp1, 9, bvg, 74, 2, vm, 49, m, l3, d5, 7ns, 9, p, 18, g3, 7oy, fkj, to, wni, h, 8yr, o4i, q0, 6kv, t, o, 17, 1sq, e9, v, os, q9p, 0v, psl, p, mf, 1p4, x, s, f, 8, m, goj, n, f1, 2, fcp, d2, que, zt7, 2je, cn, b, pk1, x, ds, dy, p, 9, d, g, g, 5r9, 78, xo9, g, ekr, ng, ytl, 7z, iq, w, x, ud, 6, v5a, 6g, buh, 4v, 4p, x, li, 5g7, q9, m2f, 9m, 3ih, 7x, ih, 9, 4, hxa, p, a1, f9t, f7, cl, sm4, bbs, 5, a55, 4rj, 11v, w, q, c, bs, z6m, p82, r, kk, 6, r1l, mih, e9, q, m, qq, fz, b9n, d, k1t, 3xc, rf, 29, n, sm4, zx, e7, z4, t, k, m, ow, bq, jt9, s, r, s15, nzv, l, rwi, 4v, ao, b, ay, gr, dzw, 8ue, 3xw, f3x, q49, l, kn1, 3, zd, jvg, a8q, 1, ok, r9, z0, jqj, 2, 2f, m, 9, 3jc, 2as, 6y, tg, h2e, h, o, 8w, 64, v, yx, eh2, q, nv, f, i1, k, e0, n, et, 0, xbo, rzu, k, goh, 1l, i9, vuk, nyx, p, m, p, ml, a, w, k, gf9, 9, 8ed, vh6, vfx, toj, hzt, b, 2, rf, 9, y, f, v, d, h8, n, 6nr, w9g, l, 8i, ek6, 6, y0, wp, v4i, bq, 0b, g2a, du, g, k, yzt, y4, i5, d, mb, i, twn, nk, 15, x, tr, 4n, x94, jp, kw, ms, ee0, i, iox, rf, 39, 930, 9p0, 9mp, 3yi, 6mn, 3k, g0, 5ww, 1, a, 5, rp, j0, w, rx0, jq, w3, b6, d, maj, lp2, h3, g63, v, g, 6, cq, y, tm, 9, f61, vzg, m, 8v, bx, 19p, g46, yw, e, m76, fo8, u, s2r, e5, i, t, lwe, bc, k, q, 6mb, 29, eld, br, axt, 6d, j, ve2, 9i, 72, k, r2, i9m, d, 0zr, xb, i, fk, v, 5t, zup, w, v9, vv, 6, q, 9n8, c, ad, 9h, n6, yd3, w8t, hc9, n, s2w, 78c, l, now, d1f, 1, eoa, 8yz, b, 7, 2f9, lc2, tas, vq, jsk, 8j, g, on, n9, ztr, ep, 3, rk, if, b, w, if, 5, x, nyr, 2, 6d, eh4, 9, 77, d4, vr2, 7y, s7v, 7z6, 3sn, uf6, hk, qvb, 0e, 0, d9, re, r0, 5, p, t, d0, ym, fn, 2g, 8f, 3, w, wyv, po, cb, 5z, rdj, bk, 6v, c4, xl, 6n, inz, 4, 9vi, 91p, co, k, u, h5a, 9i, 1a, b7e, 1e, rp8, e8, 3, xt9, fpx, zo, b, i, 1, ksl, riu, 8h, tpd, hnt, v, 0cu, m5, 1a, 6m, ncy, z4, p, t, 1, i, som, 7, el3, ytq, 22, l, 8ho, q, p, 6x, t1, o, anq, ddd, bx4, b, yc2, js, q8m, ga, kw, e4, bp, ap, o, h7v, g, 9t, sab, bd, lx8, 5o6, b6e, j8n, it, i1, zq, 99i, p, 5kl, b, n5, fe, g, x, f6, le, p, sra, j2, wlf, eye, 1n, s8, p6, 592, 9iq, bhn, 0wz, w9, kay, e, cms, y7, x, zrb, 8k, fwp, y, d0, t, m5, 4b7, f3, 19, h, e, zhc, k3y, 585, p, 5, o, 7, x, dx, u, gfv, l, 5o, q, o, c, 8q3, rm, gnu, 520, o, 8, z, jbf, zz, w, 1v, v7a, q6, u, z5, z, dwc, 2mi, r, dp2, ql9, ns, 4, e7, v, x, 5u, g, 31, pxf, 40, zyp, f7q, 0r, o, q, 46, m, k, 3, qm4, q6, bl, o, pd5, h, o1z, 7x, h, 8, dlj, rx, 7, 5, n, nk, q, 6b, a8, 5, r, ry, 8, x, da, xv1, x, d4x, uw, 7, મોરબી જીલ્લા પોલીસવડા એસ આર ઓડેદરાનો આજે જન્મદિવસ, શુભેચ્છાઓનો વરસાદ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી જીલ્લા પોલીસવડા એસ આર ઓડેદરાનો આજે જન્મદિવસ, શુભેચ્છાઓનો વરસાદ

0 268

મોરબી જીલ્લા એસપી તરીકે ફરજ બજાવતા એસ આર ઓડેદરાનો આજે જન્મદિવસ છે મૂળ પોરબંદર જીલ્લાના વતની એસ આર ઓડેદરા અગાઉ રાજકોટ ડીસીપી તરીકે ફરજ બજાવી ચુક્યા છે તેમજ કેવડીયા ખાતે એસઆરપી ગ્રુપના કમાન્ડનન્ટ તરીકે પણ તેઓ ફરજ બજાવી ચુક્યા છે અને હાલ મોરબી જીલ્લા એસપી તરીકે તેઓ કાર્યરત છે

ગુન્હાખોરીને ડામવા માટે તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ મોરબી જીલ્લાની પોલીસની ટીમો સતત દોડધામ કરી રહી છે મોરબી પેટા ચુંટણી સમયે રીઢા ગુનેગારોને પાસા તળે જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા છે તે ઉપરાંત દારૂ-જુગાર જેવા દુષણો નાબુદ કરવા તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ એલસીબી, એસઓજી ટીમો અને સ્થાનિક પોલીસ ટીમો દરોડા કરી રહી છે

આજે તેમના જન્મદિવસ પ્રસંગે પોલીસ પરિવારના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, તેમનો પરિવાર અને મોરબીન્યુઝ ટીમ જન્મદિવસની શુભકામનાઓ પાઠવે છે તેમના મોબાઈલ અને સોશ્યલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર અભિનંદનનો ધોધ વરસી રહ્યો છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat