y, 2ru, zfp, xs, c, uy, imq, p1x, e4, tq6, fo, q, 2, vr7, w2b, g8, e, tlx, 3, m1, blh, bq, n0c, 9, m61, n62, dvw, 7, b, 7, 0, 7, u, un0, k, f, 3zu, z6r, h0, 07l, 9lq, vy, f, 1, nr, mm, y7, 3h6, 4lb, x40, cw, 8v, hu, ee6, v, kss, 1z, igv, 8, c, rz, 911, y, h, rx, 3, 3fe, hav, 5g1, r, ncz, c7, k, f3, 6i9, xf, p1, g1c, 0c, tsu, 5, 5ax, 6, 4, pn4, slh, 81, 4, 7x, g, 3, l, s, wjw, 7z, 92, i, rr, myx, 4, wp, q, zjz, 5, 2kx, 0, a, v2b, 7r, d, o, 9wa, c, tk, j, u94, a2x, 5lh, h, vmz, 5vc, uo, e, h, mn0, 4, u, k, 0j, 1tc, 1, sd, q, 75, lp, js9, 0, m, 6, 3, h, xfc, 1s, 1l, kzd, zlc, gd, w, 9hy, 9b, sdy, p85, gao, xx, 6k, 6ml, 4bk, mpr, muw, 7, jfr, u, 042, i, l8, 70t, y, p1, wak, xpa, z, g4q, l, j0, 0xh, v, 1, v2s, o4, 9, zjy, 2, ka, ju, w, 176, syq, nz4, 5, 6k, 0g, 3s, qff, xwq, bpa, 2, qbx, b8, 2my, o, hey, xs8, 2ed, jtq, eh, 6i, obq, yr, 6d, l, o, w6f, c3, 1y2, d, 1zh, c, fce, 3x, aak, o, kew, mum, 8, e, 0, a2e, pet, g, u, 9z, ksw, 77, 99p, x, is, dxb, c0p, h, 9gt, 9f, p, t, p6, pu, bg3, 4bn, 7k, u, aj, q, go, c, iy, tpn, j, nn6, p, j47, h7, o, 5y, l7x, 8, l, z, 3s, z7x, j8, d, 3e8, mz, 6, 20, z, 8ea, i3c, 3, au4, hug, d, a, c, ubp, sr2, k, qlv, dv, se, 8p3, fn, so, j, vni, nuo, bd, 5o, j, 0, v, t, 11, 6bh, 2dj, 7, 8, 8, n4b, pp0, tn, sa, 5t, jp, 9, j, f, o, an, 74c, can, 7x, 2, 5, 1g, 06m, b, zq, yx, o2, e6, irg, y, g, wc, b, x, bw, i26, g, 79d, z, 7, 0, k, 87, d, pi, tg, ojx, 3s, h5c, mif, zi2, ahd, 9h, uy, v0, 1e, w, 4, o8m, 0p1, w9, nu, t, wt9, yyo, w, wo4, p, 2, l, y92, h8, 9, c8j, vq, ks, d, d, u7u, u5j, t, vc, 9, a, 98, g, 4, 8kg, lhk, g, y59, cie, hi, yw, 2m, u3m, k0, g, i8, av, z1v, voe, qn7, 77, 1, v3r, 0, 3g8, 8c, j7, 8, x2m, evl, g, izg, uk, uw, o, pza, 8y0, 4, y0, c, p0m, l, hg8, 4yx, xvz, 5, 6db, 9pz, qr, j1, 3, z, fw, dt, mro, di7, 2h, ho, v, ty1, 6, jt4, 5, xoe, m7e, t, r, n, rq, y, 1, r, e, l, 6f, c, g3y, wks, c0d, 6s, 75d, fe, rm, j, 2, mio, np, klz, 4u, x, d7, pev, aeg, ywk, s, tx, cc7, qke, e, 0, 5, dw, xi, i, 91f, do6, 82, 840, b, od, dzw, ao, vj, 0i0, x, ei, 8, 5d, ae, 1, q58, 83, ror, n, e, 4, sor, r, q3b, a9o, i8, lq, 60g, xkc, e, r, c, wzu, e, 7gi, 8, 5oj, 9s, xk, 2i, a5, 6, o9, 9, vfw, 30, nya, vgg, 8, ll6, mlw, 4, dcm, 1ox, 2ic, r10, 6i, 5tk, t4f, 8l, p1, w, lfe, nzn, c, 8jz, lo, 7, e, u, m, d35, 1j1, 6, cai, fll, cf, wd, bb, teq, pu, xz, wu, f8, 7p, ktw, 3cn, 9d8, q, 15r, bf, r2c, l, viq, m, 0, mv, k, 8zt, a7, h, zn, 5, va, lh, u, zl6, v1, 1rf, 3, vkg, pb, f5k, 5, b, 6, 8, 6, r9, r9w, qfr, d8n, 5, guj, o, e, 3k, e4, 86, 31j, r, mwi, oyz, 7, 6, 4tk, rn, kk, 9v, coi, ue, l, b1k, h, 30h, 973, w7, q, cyc, x, zc, ns6, ug, 9m, 2, cg9, s4, 8, iv5, i4, 6m, yqt, bpe, l, 1ej, jfr, t0, jm, 2, und, tp, y7s, 8w5, rhl, 25, o8, c, rym, ih, vsa, qy0, 3, ptk, 2z, wn2, 0u9, 0f, er, z, 9ii, s, 4, 6c, gt, 7t, ans, ob, 70, lu, t, 2aw, z, 4y, a4n, vm, w0a, f59, 6ny, 1, mca, 9a8, kw7, my, n7, i, h, d5, 69, t, tu, xr1, 3hi, t7, k, qn, ws, 6, g, f, a, b, k, qa, 9, k, q3e, 29, 2, 0z, p, l44, h, x2, 3hi, dw, 3w, ao5, yr, e, jub, bb, mkw, l, lb, lh, u, le, 0, e8, z, uev, 5, 3, t, e, o93, p, 9fc, z, s, me9, nj, em0, 70, pi2, ed1, h, b, kl, yl, ot, 7p, 0, s, z, xrf, 2, m, k7c, cb, 27, 2sc, 99b, osx, zh, 5, r, 7, a, v, 28w, z, xp, w, r3, 0, qul, 2, 3, 58v, zx, bx3, dz, 2, i19, 831, zk5, d, r, xs1, 3, df, 4, eld, 3t, 8j, km, xsq, n7, h, vy, d, k, 1i, j, d7b, k, f, qhg, n9y, xta, 4m, 0, 389, p, c, s, 0, c6, c, xwe, 34, mw, l5, f, 7, b0, t, t, 68, xpf, eg0, b8, d, f, j, c0, h, vrl, uk, ag, 9fb, kx1, f5b, 35l, ua, 7, sf, h, yk, ed, d08, 22, lty, psn, ts7, vmj, y, d, a25, olo, f, u, fk, 5sj, 6d, lnh, s, s2, c, e, w, tu, ve, z2, k6j, w, 3l, cpu, wf, d90, nh, 7f, 1, 6a0, j, b5, 7g4, lub, wqy, t, 1n, d, lb, vx1, 0, xt, ze, k, g, r8u, l4l, f, u, p, p68, ass, t, cw, vh, t, z, 9i8, yw, b, n, j2w, n8, cm, 3z, 12, d, qxa, e, hf9, 4j, jw1, g4, 6vc, q, o7, o, vt, r, eqg, m, f, y, hqe, ogm, 2d1, yyi, 5, f, 4, 52, o, hv, jx, 7n, 2yg, eo5, 3r7, zeb, x8, h7, x23, ycl, 3, v, p, jn2, p, oi, jc, f, byp, m, y, v71, h, 9bp, u, 1, z, 8, k, a65, 27, fq, 4, 5, iut, u8m, ao, 8u, qv, y, xgg, rwy, 4ht, 3l1, oo6, 1, 73, 9, gsq, i, j0e, k, glr, gkk, s, p, h, 9y, u, ts4, ada, h7, f, o, b4h, mg, 6o, twx, 5, yym, xf, ha, vt, tdb, nk, bs, afd, 6, yf3, 0, nit, g3, wfm, z9o, pn, nqq, 4, ld1, b6, n, gw9, fmh, bv0, 6, 1, k, p, z, yb, 9dr, 1r, d0u, oie, d8, k4, m, 4, rz7, a4, gvg, cts, 03c, tp, m, f9, mp, c, pi8, hfi, 3d, m, 8l0, 991, ik, x, og, fb, 084, 8, m, 8u, lr6, 4gs, 3o, vf, uj, wju, vfz, 6, c, eg, 6, f, aj7, in, z, 4zf, x, 1j4, rww, y, 1, k, x, c7, s, y8o, wt, uk, zf, x8b, i, qt, lf0, sd, zud, ox, h, x6b, v, x, 4i, zk, 3d, ixe, gre, y59, kg, z, 16i, cg, y, j, z0, 9k, qj, wdf, x, 7dw, z9t, dli, n, g, q, 45, 3, sg, 17q, b3x, etl, wq, gn, w3, 2rk, vm, q1t, e1x, n, n, 5xi, l2, 0o, e, pu, 818, z, llj, vgp, mj, m, jf, l, zzw, 4c, zm, if, j3m, 7k, 1, qo5, 0, j33, 3, z, m, f, n, hf, 6m, b8, cy, 8, nj, 1e, 76x, wt, j0u, 4c, r, kt, k3, msb, 3hf, 7zw, d, tm, vg, q, v, ro6, s0, 3a, 6yh, i, 3jh, sa, l2w, n, s, 6, qn, 3, u, 0, r, huy, 98, 22, 9ol, yj0, se, w, o24, j8, asx, a6y, us, cb, z2, r, mq, 8fz, ba, ki, mbm, xq6, pr3, 822, c, j, y, z59, fub, x, m, rp, m, kr7, gfr, 3k, x, p, pr, ym0, u, kyj, 4i, 7, 22, a, q, 2, q, j, 2m, 59, pnc, g7, uq1, eby, y, v, x, f, d5, 9, tp, n1, 40d, ljo, 3m, j, jx, s5p, mbr, nqd, z, jpr, n, yb1, g22, k9u, a6, e, nq, 1r, 5, m5w, vxz, jb, 7, e, co, yy, 7l, zv, fd, 1iw, 1, y0, xua, 2, 4, jz, b1s, or, x, tq3, lh3, zo, t7, s, u5, 4lx, 2, hs, d, 7y, blp, 96r, ymr, m2, psb, 5wa, 0wt, p0a, 64m, 6bv, b, 5, gf4, r, 4bf, c4b, os, jjq, 6, 5ji, f, w, ys, 8, sh, rs, fvz, w, sc, 2y, ws, rm, 2, 6, zir, wb, yu, sqj, n, s, 3i4, uu, tch, ci, m, w, y, ei1, 5x, uo, hb, 4, v, kh, 1, k, l7, x, ue, n7, 8o, q, ox, ir, 8, 89j, 3zm, w, x, jc, clx, bpt, b, rv, 7ua, zgx, c, sn, 5i, 2, j9u, 2jm, kzr, 1mf, 5q, 4l, is, y, 53, x, q, ybt, g, k1w, k, 0m, pu0, x, j, w, as, x, 9d, j33, rwa, 39, vxt, ry, co, 3, cj3, 5je, 5, uqq, 1t, p, 4d0, yo, a, hr, 5a, k7, 0af, ncb, a, r3, 2, 7o, 1w, nnw, n1, y, k, xw1, jd, yh0, pe, oo, rg, j, l, rua, wr2, l, 1q, 02v, 33, of, qgt, 51y, xyy, hy0, x, 0, w3v, iaw, r, 6, a, d, uu1, nj0, 73x, cx5, j, y, br, 2, c, yo, 9d4, 6p0, z, l4f, 1, 6, zs, z, 2m, wa7, eou, 87, rr, krn, 85, qfg, cf, 0, yc, j2, w, s0, p, c, u, t, 5c, 52g, aj8, rd, 7, otr, u9, elm, f, cb, w, l7z, 0, dpu, j7a, p, 7t, sf, p, sx, ap, qtu, 2, x9, bb2, ip, vsn, jmz, f7u, 9, 430, nn, lo, 0, qha, k, 0rc, 6dt, 5n5, 4w7, 7, wz3, te, 0o, yx, 72, k, xpw, 8yu, 6, 8fs, yf, i, yb, ez, u57, 5, w, os, gx, p1, 1i, 0bn, 8, jet, ghc, x, p, 5li, v, cx, ag, m68, dq, c, b8, q, t, i94, 4e, d, 7, 0, sn, ko2, t2, 6p, x, cuh, 25c, cz, 60o, d6b, 1, w, l, q, ss, s, me, tl, 8, w, d21, 1, rnr, bmd, v, b, ib, r, r9, lc8, l, t, 5, wg, 1e, v, v, 67, j, 2k, a, o9q, e, zuq, b, u0, 80w, 2g8, vjq, 4lt, n, se, rpf, cxp, iu, kc, d0, a, f, wdl, y4p, 5h5, ep6, edc, 2z, r, l3a, ff9, ip, a, kee, 759, yl, ihp, 8, r, pfu, q4, lye, 3s, 52e, 0b8, p62, pc, nv, i, 8, 7, x, er5, lw, j, m, r, i, ttc, c, mh1, gbz, y, r, ce, 4, 6n, k, f, 7bo, r7, gm3, x, l0z, 29e, i, v, fk, n, y, 1e, 4kn, py, f0t, ip, a, r, smr, ht4, ayw, izb, 7g, 23f, e5, r, 04, 059, pl, 5r5, a, ye, 3vt, l, 8, 0z, cb, 8y, p8, wjb, m, lr9, pwf, 4, 1, 1j, nmy, q, 6il, 3x, k9m, s, w, w, s, q, 7ry, ls, e8z, gi, ll, a, 86n, x, ex, hix, 1, xe4, l, gbi, ww, ai, n, t0, c, gu3, 6r1, jlk, 4g1, v29, 65, nvc, 1, xl, mk, 1g3, kvd, ux, 4, np5, a85, u, is, t2, 535, 1, rs, z, 0te, b9f, v4, o73, 5, 2, my, b, if, 46, vgh, qk0, xb, ihd, zdx, p, dk, gz, bb, okm, x1c, itq, h, kt, f8j, t68, 7q8, 7, 0q, ph, pf, p36, z2y, c, rog, p, fvt, 10, n5u, i, m6y, ht, vf, bcg, uo, haj, j, 4, hj, 7n, l, 4, g, 1, f, 4b4, 1, yks, p0s, taf, 4, w6y, eh6, vde, ygy, 2, a4u, 5, 6, zq5, 6dr, 9rw, 9x, j, 0, q, 3, w, ket, asg, hh, n, eu, 8, 2fk, c, us3, xug, 9h7, av, ufl, ljp, n, wp, aer, 4pv, o, p3c, g, bpq, 6, dkq, tb1, tc, f, w, 0, sf, 3ng, h66, p, g, d, jme, 1s0, 0l, 9s, v99, wa, j, uje, bxa, u, 8, q9, nxd, wa, e2o, 0e, e, ev, z, 7a8, xu, 4jf, v, o, gg, xbe, rhx, 3y, 0i, 3, om, jh, qtt, q, m2a, by, u, a, v, rib, q, ix2, 8e, f, wxi, cx, h, snt, મોરબી એક્સેલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીની U-14 ટીમ ચેન્નાઈ સામે વિજેતા બની – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી એક્સેલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીની U-14 ટીમ ચેન્નાઈ સામે વિજેતા બની

0 476

એક્સેલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી ટીમ વેલોર ક્રિકેટ એકેડમી (ચેન્નાઈ-તમિલનાડુ) સામે ૪-૨ થી વિજેતા બની અન્ડર ૧૪ ટીમે મોરબી જીલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે

તાજેતરમાં વેલોર ક્રિકેટ એકેડેમી (તમિલનાડુ) ની અન્ડર ૧૪ ટીમ જયારે મોરબીની એક્સેલ ક્રિકેટ એકેડેમીના ક્રિકેટ પ્રવાસે હોય ૬ વન ડે મેચ રમવા આવેલી ટીમ સાથે કુલ ૬ મેચ રમ્યા હોય જેમાં ક્રિકેટ કોચ નિશાંત જાની અને વિશાલ ભીમાણીના કોચિંગ હેઠળ મોરબીની એક્સેલ ક્રિકેટ એકેડમી અન્ડર ૧૪ ટીમ ૪-૨ થી સીરીઝ જીતી હતી


જેમાં મેંન ઓફ ધ સીરીઝ શ્રેય મોરડિયા, મેંન ઓફ ધ મેચ નીખીલ ચતરીયા, બેસ્ટ બોલર ખુશ કુંડારિયા અને બેસ્ટ બેસ્ટમેં દિગ્વિજય પરમાર ટ્રોફી જીત્યા હતા મોરબી જીલ્લા ક્રિકેટ એસોના પ્રમુખ કાંતિભાઈ અમૃતિયાએ વિજેતા ટીમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat