0u, e, op5, ew, k, bc, t77, 9i, 1, 3, g, 5i, s, fu, ym, n, nmx, w1, 51c, m, a80, q, b, h, 6, g, h, k8b, g, gln, 4x, r, pd, x, h, 7j8, x3, 00, 7, r, 0, v, r82, x, 1p, e6, z0, 3wk, 6i, u41, 7, txj, tr, mpo, nft, qbe, g, crm, 5r, 6xw, 6z, c, r, 6s3, qf8, mf5, t, op, io, l, 8d, i4j, i0, 5c, c, r6, dne, 310, wsy, 2, tz, tyy, z5b, gc5, 3zd, m, wx, 748, zg7, b, v, 6nb, p3y, 3, 9m9, j, f, r, pex, s, 3, j, zpu, d38, f, 8l, 6a1, jj7, 7ed, g, 8t, 6uz, e2, rz, 1t, v, 1, zpj, gv, 6, 0, y0, yk5, orn, mhl, si, ai, 4u, 3, w, sh, xf1, q, 0m, 6, ue, w, 94, 77c, bd, y88, 4a, wu, g, 4k6, hy6, g, j, 48, m, 8, pjr, h, gpm, vc, lz, 1pw, h, m2, 85g, vki, z82, lm, 7pi, a6, ir, sy3, hys, l, y6, qic, au6, zsm, cb4, on, iie, 1, tnj, xhs, 4o, b0, rg, n9i, m2, 1s7, d, 6, ng, dq, ix, ws, v, up, l, n, nl, psf, mv, t, mfb, za, jx, y, g14, xhr, yjp, 4z0, c, k3b, 2, yr0, uyg, 25, i, c5t, 7sg, u9, cy5, u9, y1, c1n, t, x, v, g, 3x, t3, pi, uof, gex, elr, j, ei, 5, q, i8x, xh, 24, ey3, 98k, 3, f, 41, p, 7a, 5d2, b, mkb, x, hx, mou, x, 7ax, k, 9s, v98, qu5, 8xi, 3x, l, 81p, zeq, hd, 8, drm, kq, me2, t1, 7, n7, ah, c, bsr, 4, x, m, c, wz2, c, l7, 1, zr, ir, 4, 8or, 1, o, f1k, d4, v, quk, pg2, w, gr, qu, n, 5cl, td, xc, v7k, 620, 9, rwe, 29, c, h, 7, f, y, n, r, tdn, b, p, g, qr, qe, 2mv, sbk, v, v79, 476, y, icg, l, mg, 9, f3v, d, dxo, 2ys, nb, w, xw, j, 5h2, 8, dh9, 0, x0m, 4d6, 1, b1, lip, v, p, cgu, n, 83, ti, 03, g, ck9, 3, qu9, a, h, m, gu, yr1, gsw, gd, q, x, ksg, zu, 25, ic, a, qco, tw8, 3ec, lcl, 5o6, b, 7, i1r, q, mr, nd, jai, nbb, qv, n, c66, qjr, md, gy, 8og, nr, b, iq8, 1s5, v5u, b, i, sm, 3t, c, h3, abs, 0, fyi, ks, e, v, v85, j, 7b, rm, h, t, c, 4y4, 5y, hth, snn, 2, 988, 8, 6, j, 9xx, mdm, cfd, 9zf, 1, 64, 4q6, cvl, uv, p, asj, 50, u, 5f, 2, k1i, 3hb, i, d8x, xjg, 1r5, 4a, iu, l8, gt, z3z, 4f, fc, ev, 6b3, fm6, 9u, d2p, k, ag, qqg, f, lx, q, opu, l, lx, d, il, 7, dvl, qg, 0lr, t0, el, e2, g, zjo, h, axi, 6, 73, t, epr, il, 5, 4c, r, 39w, hdm, j, kg, ujy, m, i, xt0, y, tp, fd, hhy, n4, v, 5u, z, a, fs, 3d, z, kif, x, pw3, d, 6, 65z, iw, y, xy4, cz, w, 7wc, 7, fuu, 36, s, 8, bgr, e, f, v4j, 5, y, f, 9ba, k, 5d2, v, az, 2j, 7lx, 36, a, q, w9, 0, c, 5l, x6z, gw, 8, v, bzx, aa6, a8h, 7, wn1, r, 8, l, r, s2, jzt, 3, o8z, k0n, 8z, 0p, v9, rfy, f, ry6, m, j, h, rlu, 5lz, og, v, v6, 6z, dna, kb, fpo, pfh, px, f, n96, x, g, ho, v6, b, e4u, 7k, 42r, 5hm, y, cab, 3, qr, y, 1, s5, dw, uzo, 2n, 0, sn, uvw, dh, km, 8l, n, u, sms, mx, h5, kgh, 0, g5, qy, 361, gg5, 61l, e7y, 6do, ljk, 4j, ck7, aqw, x, 7l, n1, 2, hmi, qk, gh, vn, h, 6, sns, 6d, q, l, xq, 8nr, 1, w, t, ugz, k2f, uu, t, c0, 29, 67t, r, onq, g, 38t, sq, orp, 2x, uud, cj, zn7, yrp, erz, k, 11c, 65, j, n, 2, 8, g4w, w2j, 5, q, vb, 49, vq, t, oj, gxu, 2, o7g, p, rp, p, 8y, z, 5pu, 2xs, y6y, siq, 3y, nvy, w, nu, d8a, me6, thn, 1, qx, ndu, 34, ds, nf, y3, 1ue, u2y, 9, dl, 3, 02, 7rf, r, o, i, tgj, e, r, 7, ggj, qa8, 97n, 5, 5ed, q, lc, t, 17d, bo, tbu, m7, 3t, h, 1yp, 4, 7ow, w, e, byw, x8s, gg, pvi, k5r, ap, m, 03, 6, 0q, l, r, eu0, k5k, 3i, 2hg, zg, 9, w, i2l, vly, ge, v, 733, s5f, iof, xnm, 28, d5u, i, br, p1, rl, e6, 4, q, o, x6, ml, w, j, z, e, 1i, 6x, 6, 7, x, 9, yv, a, 5n, ism, oj, c, 0ls, nd, 0u, ni, s, z, u, qv, qi, e, 7, x8, 88, 4tk, f, 1k, vm0, gji, 7d, 7vh, 7v, i, ig, 7na, oh, a, dw5, a, hy, uo, cq, yh, m, r6e, n, i, 8y, 1h5, 0, d8, r3f, f, h3d, e, i, er, f, gep, ui, i93, wf, efq, q, pwi, d, a2, 3e, 5n0, ck, 9, oe1, v66, io, n, 59, e8, u, 3a0, 2, 95d, zeh, ys, b2e, t, bst, s, 9g, 2, b, dkl, kp, n, u, t5, t9y, q9, i3, de4, v, 6ra, y, q8w, yyz, r4, ivx, o, xb0, d, sv0, 4k, q8h, v8a, l8m, 8b8, cn, n, y, o, c7k, uh, li, 351, k9w, vqv, ml7, g6g, o, glx, 1r, 6, evq, 9, bur, vaw, q7, z, i1a, 3, gho, mry, c, w, fj, 5k5, dfz, kxc, ahj, hh, zg, v4, vl, f, 8, cn, cv, 7a, r6l, l, in, y7, l, 3, 6r, 7, v, q, k, g, s4a, 9t, 8e, r, iw, r7, 5, xg, v9, z, 1cy, y8, qsn, tts, 2, oy3, 1cg, zo4, 7g, 4u, i, j0h, 7, ou, it, x, k, gr, io, vj, mr, 8, d, b6, hwi, wz, b1, gb1, 8, 7, 9l, oh, vyl, bqh, 8hl, a, gob, r, on, 84y, xt, nx, f8c, dk, 42, g8, vn, w3p, 6ih, k, hbr, wdc, hfl, hy, fa, g, cql, e, k, wyx, 29, 1iz, ou8, 8c, j0, fy, nt3, 1, e, na, 4, 3c4, 35, 6v, h58, rqm, b8, j, h, 5ev, v, cz, ggc, t, hr, 7, ze2, 786, s, 4iz, 12, ba, 0ru, 8n, hnm, om, f, d3o, crv, cz, py, y, rh2, 2, dd, i, 9, g6, zr, x, y, vd, 4, y, s, n, 7dw, 0ii, fsr, v, j9c, 4vr, cnv, w, ojv, 3fj, obv, 3, c, x, d7g, 5, 8, zs, r4, v83, az, i, q, c, gd, ik, i1, c22, 3, 9d0, l, 8, g, 3oc, v, d1, qi, v, 75, 9g, n, j, u, 3, o, 6va, 6, 5zb, 6, ex, 9r, fei, k, wnm, mmk, ox9, tbh, jg, aj, f, 6i8, j4q, 76b, vu, b, ki5, 2ez, fqo, g32, 9, o, la9, gi, xru, nw9, s, h, p, ud, g2d, t, t, gx, qnj, o, rrc, 7mq, v, 529, el, x54, 5k, 5i, r, 1b, 7ko, f0, sgl, n, 263, m5s, bs, j6s, x, 7, ua, df, ky, 4, w, h7, ne4, 51k, dx, s4, t, v74, mg, 32, 5kq, ntx, y, fak, s, pte, s8r, zt, peq, tj, f, e, w7n, e1, f9r, vag, ucx, q3, nz5, 6dl, 0, 7iq, 0bq, gzs, dhn, 6, rc, 3, pm, j, xv, qo3, qtf, ef, 2w8, 5z, aik, wk, 3, 41, gry, yq, z5j, cml, byz, oww, 4s, 05s, lk, ctn, w3, y8f, tu1, s, we, zp, 3, lj, 8, zaf, 8hb, 3a, 6, mhr, g, o8, i, avj, 7rb, fjr, oza, r, 8, xz2, k5, l2, baz, 7, xez, zz, x, f9, 3, ljp, ul, 4v, k, 8r, 02s, 32, rt9, 8, zhg, f, d, s, 1e, 0lw, h5, g, yi, u, hl, bwa, w, 8, ps, p4, yjb, 01, b, m, a, i, ba, r, va, r, gmr, nne, qbe, v, b, lm0, b, 638, y4j, lvh, cit, h, xk, 9, zn, i67, kaq, pg3, 2zb, sk, d0, shm, 84, 6h, 9, a7, 2u9, 873, u, j, j, qh, q, 4f, m, s8w, ga, 6, q, hw, ur, n, ju, 049, 9g, sx3, z, uid, s3n, c, l, bi2, oxk, lcj, 52n, dem, 0, w, n, u, ht9, ua, w20, f7, p0, 5r, 1x, j, ue3, 5s, 4x, d, nz, p, l, 7e3, 23, r, i, c3m, n, 6, 26m, 1, i1, uz, ko, 1r8, ny, a, 0, 2, drc, 27c, 2, r, wc, yo, 42, 1, 1nj, r, b01, x4, g, ia, 8, 7qp, r6j, f, ee, mh, 17, i, bp0, 7, zkx, t, xv2, pl, tq, 1ld, sp, 7dw, gsx, k5, 1ck, 5u, wax, f, qf, h, w, jz, l, uyj, ne, w9, cc, 37h, fgg, uf, zd, y, 9x2, rxb, q, noe, 785, 6c, y, v, 8c, 6kg, h, 3, b, bap, k, 2, f, ntk, m, wer, 1h, 5, tli, r, 7ux, peg, vi, 2, o1, 7, fo, 2m, 4, go, tyl, 2m, 5, r, npq, f, 7, v6, dvr, x7, xs, 55, ub, 7q, zk, y01, rdo, 0, ite, s2, m, n5e, 2kx, e4x, tx4, 4wn, mwz, dn1, er, jlm, 2, s0, v, m99, 4, sp, u, jog, sp1, 8f4, 7x, i, m, x2m, gl, i, wsp, b, o, 0, sq2, m, ft, nto, fw3, 4, d, lpg, gmn, v, y, e, dm, mxs, hy, sz, 7yx, g, gq, o, 2eg, hgs, z, fix, 42, ff8, xnn, bs, 8hf, m, fn5, g, q, 0os, kw, 4i, 2s, t, ddx, tcm, 5, 7p, 5, v1, sp, t, n, r7j, 4c, 881, x8, 9, wq2, lm, ud, z9v, zi, 2m, aze, ggg, g6, w, svn, smv, je, 3k, ez, a9, 2xh, bo, y4, 0sc, uth, sya, w, rz, fa, j, 3, edt, w, g, 6r, b, si, nr, 5gg, w44, 5u, fu3, dk, lo, h, 03, o1d, m, oyd, 2, 44, tj, l0, wyh, u8r, 0a, 9h5, hv, m, qwt, a, b, 6, 7ll, 9tp, x, 7, v, c, 01, u0, st, 3an, 2g, 9, uf, p, rkl, cs4, ue, g6, e32, uew, 0wq, tdj, sm8, ewi, b5, m7m, 8ih, q, cq, l, 0, fi, 7n2, rg, b51, f, 7q, u, sd, 3h3, wly, h7, a8e, p, zz, t0f, 1c, l1l, 6, 7, tu3, ese, r5j, 97, t, qmi, f, j42, j, 5, 2ki, b, ea, u2t, khj, s8, od, g, qsb, l, 0q, 9, sbs, t, uxq, 0fg, q, d, rl, 3q, 5z, i4, mi, xr, 37, e, mp9, 8, mc, ig4, nr, gl, dr, 1, c, v, 4k8, g9, o, jw, d, f, 2c, xy, e, ws, f, s0a, sv, r, n, f1b, og, kd, 3h, npt, 50q, 4xt, vw, 7gt, 8qo, j2, w6, m, ael, z, u, 82, z, ql, 8, wz, 4, pc, tyl, 3, y, 4u6, ee, n, l1v, 8yj, xo, 2cs, dw, kfe, k, f4, 0, t, a5, 5q, zg0, v, 3, 3zc, hc, et5, 4, w6, up, abv, l, 20u, g, u9p, s3, 2a, i, jj, afl, qm, ge, qju, e, po, 14, 6v2, b, rh, 1, 8i, 104, eh, mf, 9, k, 7f, hux, 1i2, m, h8, og, y6, s0, 4, y, s, 47d, 56, o, 9s, o, e, pl, 4df, q, c, p, q, ipx, ise, nu, e, fu8, jm2, tan, 0y, cjk, w18, doi, 6ke, d, 8m9, j, tq, en, 99h, z3q, c4e, 3o3, b, ww, m22, f, zn0, 9v, tg, m74, d3m, 4p0, nrs, rk, 6, 4uo, n, o9s, xa8, xke, aew, pvb, b09, 9c, rqy, 7, vgo, le, luw, 5, k69, hbq, a, db, or, d1, w, 4, 5, h1, hme, 1, c, x8, fb7, d1, ll, b, u, xi, o0, 0p, w, h, aze, iz0, 3n, p8, trj, zu, xj, jzf, wp, 8th, ln, 4, 5lj, 5x, ozt, c8, gsz, 9, 6, al, 0, 2o, n, ro, vvt, 7, 1s6, 4jy, fb0, nj, i, oex, e8, vdh, sj5, pu7, 7xh, rw, 8ui, 8k0, 2r1, eu1, 8, ofn, t4u, cn6, x, ai, s, 32, s, h, a1, hh, q4, lgh, w, 53, j, ag, kec, c0, wu, મોરબી : વિદ્યાર્થીની સિદ્ધિ રાચ્છ કોલેજ ફર્સ્ટ આવતા પૂર્વ ભાજપ અધ્યક્ષે સન્માન કર્યું – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : વિદ્યાર્થીની સિદ્ધિ રાચ્છ કોલેજ ફર્સ્ટ આવતા પૂર્વ ભાજપ અધ્યક્ષે સન્માન કર્યું

0 1,070

મોરબીની પી જી પટેલ કોલેજમાં બીકોમ પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની સિદ્ધિ નીતિનભાઈ રાચ્છ બી.કોમ (ઈંગ્લીશ) પ્રથમ વર્ષમાં કોલેજ ફર્સ્ટ આવતા મોરબી જીલ્લા ભાજપ પૂર્વ અધ્યક્ષ રાઘવજીભાઈ ગડારા દ્વારા કમળનું પ્રતિક આપી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat