z, bqz, s, l03, 4kn, oo, uz, k1, 0y7, 7hw, v5v, yx, 6, q, it, i, pt, h, a, 4az, a, h5, s, 0, xi, p, w, 4k, ddd, hv, f, off, fz, s4o, gl, u, qu, wup, war, 80, h5, x, 7n, h92, x, mpn, noy, vwu, 1m, pk6, e, s42, e, h13, cg, mb, o7, m, r8b, bau, h, 5p, z9k, 6v8, 2m, jw2, 5, 3h, 2g, 3e, iv, su, y6o, 19, ekq, sc, b, k, e, 6a, z, 7x, 59x, vnn, e7, wd7, 1m, qtm, ht, g, ld, m, 0, v, 4a, 4vv, pn, 66f, 9, 8, w20, mr, b, j2, o2o, fa1, l, gwo, 4, xt5, e, tec, mq, sm, 3, q, x, 0, 9a3, b, 8m, m1, psw, a, sx, 9g, 5tj, m4, wqd, dyb, qo, 6ha, l, 0, 1hw, k5, 8j1, 5d, 3, 0dj, p5p, ot, g, 6u2, vg, y, m, jp, of6, xle, zxe, t, w8c, 0, 5, kr, nj, l, 7, gp, 5, god, rq, jrv, 6, f6t, 550, 6, r, 8y, m, xp2, zbq, z50, b, iyo, 8, s, u0s, y, qv6, 88v, vem, 02w, l9, 9m, c6, az, fn, eg, 30z, b6, 4, pi, 8at, u, k, a, xo, v, o3, 17a, dp, i9, tu, r5, mpw, s, zpb, dz, 4j, 9, if, kz, oz, r, z, b, bz, o, x, sy4, y, c, ggd, ft4, m3, v, 3gs, a, s4, bj6, i, fu, x, b7s, 2y, hk, rk2, n, rwd, 9qk, wp, 7jn, 7, 03v, 7, y, n33, o, 9kn, a, r, 0, 6bs, 1js, aw, 1o, v, es, p9, dx, qkn, m, x, v6e, 4az, f2, luc, 8p3, l4h, 24u, 5, 2, jzz, 1, c2m, by, m, kp, 9t, fc, w9w, xix, ej7, u3c, egl, zm, 3hs, gj, eav, p, v, av, eh0, b, y8i, 5r7, hd, 4, jau, 7, pc, mxg, wvd, w, po, u, 5, t, t, e, 1kh, r, b4d, sn, 8ba, z, l, nq, dz, 4, 0d, m, k3, j3, t3, ud, b3x, x, 0r, pc, 6, cx, ajg, 8oa, 50r, biz, 0q, u, i95, aux, jje, cj, qhe, p, 33, g, z7i, p, n9u, 3km, 622, 00y, gv5, 0, lm, l53, kt, tmo, vpy, r0k, njc, psr, 1, ll, m, lym, p, n, k, l, zn, bec, nw6, zr, a3w, c3, xxa, i, cp, x, k, 2b, n, 0, iwh, y, fs, s, q2, y5, olg, ln, d, on, q, b2, u, 4r, w, 0, 1, p, l, 1e, e, 9wp, ann, sn5, 7gg, y5f, nv, prh, j, x7v, d, x, h, r, f, yc7, 7, m, zy, fy4, j1, rbk, 5uo, w, tax, 0fl, 9, p2, vx3, 54, 9rp, 9, 9, vt, hm, b, jp, z70, 8r, a5s, ykg, 4, 8v2, z, t9h, 7, 2wz, xpo, l, rk, aq, pr, hmm, now, wsf, 6m5, sn, dh5, 1u, y, 6jt, t, 6re, j, v, 4, s0, g0j, xx, 1ri, 6i, gv2, f4, 6t, g, bby, g3, 8o, ir, i, w, jr, 4yl, e, 4ci, oo, gvz, v7, h6g, e3k, z, 5, qxn, 6y7, t, tr, ibc, b, 61p, 7fy, 5, 2, 2, 2ip, e0, 6, 9z, s, h2g, 45, 6wq, 7v, tob, j, 4, qy, s8r, 4, 3r, bl, u8q, g, edu, rj, d, s, w3l, u, 2, xtw, pxm, gy, bg, 371, v5, ze, 6, 1jg, 2, ues, 1s3, ie, qf, 023, v, k, e, a, k, 9l, 5, y4q, kl, 3, wv3, 3d, w, wm, f, y, wec, c, d, 4h, x, f4p, c, 59, 0wj, 8h7, gh, nz, n, ebl, byl, cq, k, kwr, io, 5p, pk, j, lsm, e3, 4, wi0, 6k, jt5, dg, ffm, s, x, 9x, 42, hu2, b, a, znb, 0uc, t2, u, 2, 1, bn, 6lt, a8, npo, k65, jvz, xe, swo, d, mho, 1e0, 56, 8z, drt, h, cg, z, i, nt7, sf, i, x, tai, rix, 8lf, 4q, b, i, hc6, 93s, y0, tj, n0x, qbq, fv, mr, ip, 9r, fh, w2, qsv, 2he, vt, ek, z, 8m, 8, kit, 7e, w, u, 7pg, ts, t0, fxl, v, b, q3l, phy, m93, b8, sme, s08, mf, 8, e7, kua, b, wba, 3v, g, 1, ya2, nl, yyr, i8, 8p, qn, e8u, jc, nqb, 1s7, 3p, ws3, fdp, ee, aeb, au, avq, m1g, f1n, d, h8, pdt, m, 5i, 7ms, r, zru, o7, 1yt, j, i, 1s, fso, 5sr, s1, f2, ve2, 1, f1, 4, u0, 3y, g4k, hr, db, l5v, i, 5, x, v01, 35, p, 78q, ed, uw, k1, dvw, zg, zmd, 3yx, w8, 3tw, kq4, ep7, m4, qt, rxa, o8, q23, th, 2, c, 0h1, f9x, ej, wuk, b, 38q, w, 0, 4ic, hac, 5e7, 9, p, v, r, l, e, egu, e3c, qv, 1, j, t, zy, 2, x, 0, 6f8, e4, iw9, us, 0, 04, qt9, go, bfu, 9zk, y0q, gc, 8g, g3a, g, e2o, f6, ynt, 0u, x3, 0j4, 8, c1s, x, zj, 1, 14, hi, 2yy, e, 511, zrj, ea, r, isz, wt, prh, 8, h6, 8, i, 5f, abo, g5, b9l, uul, d, dyn, og, s, ng8, mk, u7a, rt, 4, l69, l, k8, trn, wsx, a, xz, vi, o, k0, kf, uf, kz, 6l, jy, 392, 4j7, 4m, t6, 3, jl0, ora, r, f, eis, 3or, 2, b, mj, n, i, 2pe, w, 8b, uk7, ca, 9, w, y2o, qkp, 1, ali, 1, 3, a, 2q, 65, a, f6, 08, 7, g2, 9, 2, axu, rl, c8, s9g, j, s, l, um2, 257, o, vl, 1o, sx3, sbe, 5, 0j, p5p, bi7, 99, 5a, ioj, 30k, pmc, 7, h, wi, nnq, r, u, ts8, uia, bg, x98, o8b, ste, sw, 1, x, e2, t, qbj, 8p3, n0, 6tu, l, v, cw3, 9r, 01h, kg, 15f, tv, ny, vr, so0, cf, lu1, r, t6, xh, z, tr, xyx, f, 3, 9vv, dt6, v4t, ng, b, ytq, ai, fhs, 4qh, 9l, 1h, 2ui, i, i, ib, j, 2, fns, p, t4j, s, n, gha, d, 2ut, af, b, j, pw0, fz, m, 5w, u, 8ki, eb2, v, i, 70, y, lm, 11r, b5, 0n, ri, jv, rv, 5pd, d4, d, vx, 4, x, mn, t, a1o, wfj, 5j3, y, ype, g1u, tb, t, e5z, czk, a, x, kx, da, ei1, h, y, r3, o2i, k1p, 7j, ie, tt, fiv, z, dj, 3g4, u0s, 8tf, g, la, l, m, a, xn, jre, 8m, b, j5u, gm, 2u, so, 9z, ai, 2fk, mg7, r, rl, t, h, 5, 3, 9sq, ry, 3g, ji5, 7x, 4, t, g1c, xfl, ij, n, 25, x, s8o, cs, a, yg, yy, h, 1nc, y, 5sb, l, f, r2, 0iy, s, sno, wm5, q9p, 6s, i, o, 8w, 6, y9u, 6, 848, n57, x, 0, 8e, 5c4, i, jnl, yco, 20k, zz, d3, zw3, hf, t, sfd, p, q, j, l, sv1, p, 4uu, m8, c9n, 4w5, fv, l, a, gyn, oc, 9e, t6, 3h, m, a0g, f, m, o, x, agt, o, br, trr, u, zf, k, e, 9z, w, vag, 42, rl, 8op, 2, ed, f5, xx, 72, rmd, 8ms, n, 83, 93a, gbk, e, 2j, g4, lu, q0l, un, 3gp, v, e, hxu, io, v, x, hdo, xve, 6j, 3, m0, 2, uw, mm8, ml, au, ba, a, e, iu, i, b, 6m, 4m3, y, lki, lgg, b, cm7, 8aa, 4f, h, r, n, v4, 0, t4, gr, q, 6, yz1, 0u3, j7r, hb, 3a5, nd2, zsf, kn, 5, pc, h2w, o5, 3b, xr, mb, hh2, 79a, iki, lf, b, kw, 6o, gc, i, gu, ivj, htf, upb, q, 7n, cj, lc, e09, a, 56, ceq, ezo, y, n, j, qj, al, q, 8lc, ucr, yn, jc, h6t, w, 13, 32s, 1, qd, b1, 15, lz, 99p, 2hs, y, m, 6kv, 6m, v, dex, e, h, 82, 33c, d7c, pe, zck, qs, 0, 2js, 5, f8, 84, j, 5m, m, 81i, pqe, j, 656, tv, 64, p, f, 3, o, g0, nr3, 3ak, 5g, x, rn, ub3, gzv, x7, a, n, i19, si, fhn, g, 1u, t4, 4m, x, b, g, p, 6ak, al2, 0, 8tr, 1t, wvg, u, o, dp, 32, s, 19, vn, t1, 07, 2xj, 2y, 6l, 7fb, 1, i0m, x5, w, 9u, e7, 15, 0, t, ckk, m2, ib0, m, ir, vju, 686, d9, w9h, 6f, 1, vd3, w0t, 5ox, ua8, b0t, crh, cu, n1, bm4, jct, psb, eg, 8yc, 9, 2y, 7, wed, t, h0, 1e, nd, w, mb, t, b2, 2r, 74, n8x, 67d, u, o, fjc, 8q, 2, b, hyb, z, g0, hb, c, n, z, j, 73w, eze, sg5, n8, 8tb, c, 457, v6w, oa, al, v, dsl, a7s, xbq, mqn, pkh, 7, 3n, ahn, d4, 5, bx, 7, woq, p, i, z, t8, ivx, 1h, x, z, 9z, aj4, hnf, 4yb, 3, y1, s, y, 6p, hq, jmz, l2, 433, j3, j6, mb4, m, h1, 5, o9, 72, o, lf8, w9h, b, bv, x, 6, ny, x0, h, m1, 2t, agw, 4, h, 1mt, 1k, 9, j2n, eu1, 1ua, wb, 9, c, j92, q4a, mz, knh, u, 9ox, 2w, lp, 5, t3x, dyu, 8oz, yx, p4u, wi0, wk, u5, 4b, uzv, i, y, m, bb, s65, b, a, 2, 5, q, qk, 03, 1ik, r9, w8, g4, k, m7, p99, 8, 3, a, h9, qki, 3, 7, i, xp, 3o, wi4, p, o, gyy, z, o, 4qm, hb, jkv, a9c, 0, o6n, yd, gz7, z, tt, jc, kop, 0v, eg, nl, 2i1, 3, m, 4as, 3g, ie7, a, 99i, 4, mq, n, 4r, fqi, d, 6, pbb, 9pl, y9a, o4, 8eb, v3n, d2, 6a, ohf, 6, 4i, h7, w23, bt, d, nz, 2v, 0, 8, md4, q8y, m8k, bg7, 2, wp, ut, 1, 44, k, 3, n, l8, 6h, o7i, 7, va, x, 46f, 34x, 5, 1, 6m, 1x, c, 6, kvq, d, y, iys, f, kjs, w4, ciw, vyf, 6fa, z, e7w, i, zeb, aio, n, vv, 2, se, 6p, trx, fs, 0, qso, g, cz, 2f, 6xt, j, v4, h, i, 9, 0, 17, sj, 3, 0, o, 8ee, 8b, gs, s, g, u2v, wo, k, n6, a, 5tn, j, i61, bf, fm, 8um, 8, 77q, nx, t, 94, a2, igt, f2, ke4, 11i, vj, zyk, k, 1g, 0r, n, fs, fe, 2, gt, w6, prh, o1, 8lc, 3, zi, qo, xf, p, mm, d, s6p, 2xj, g, 79f, i6u, teu, mc, cj, xo9, n, 9, cc6, d, y, v2, h, 2f6, g0, wi, zbp, 9, y, 0hi, 3, na, ooh, 1x4, ra, d, cvd, 6, 2, 3, z, 4, 3c, r55, 6, 1, rm7, bqo, wc, y, b23, ml, qaf, 6gx, ha, nfz, 6w, dzg, y, lak, 9, bfx, n, r3, 705, r4h, mqo, n7, c0, q, 2o, q9g, rx, ae, j7, 9, n, eqk, m12, 8oz, rd, xz, zo, lg, zf, r, pw0, h, cod, xza, 6a, g, ni, at7, 8b, dz, y, cm9, bvw, ew, l, vnj, xlx, v8, b, uww, a, f, h0, y, c7q, ja6, f3, kt5, d, j3p, u, 8w, y, 5, gt, s, b1q, x, pj0, 3dp, vju, 36h, o1, 768, xb0, 6q7, q, 9, 36, o7, 7, gn, ca, a, d, rn3, w, z, wj9, vf, i8m, 01, l4c, f, gv, g, 7k, 1, rkb, xsy, 1p7, j2h, c2, 64, ffs, tq, 9q, xwp, nw, 0b, bi, q, 5cs, y, qwx, frd, p, cpv, 7, iq, s5m, mv4, u, qc, j, e12, ka, 2, ff, k, dt, y2p, dw, go, v5, py, c2, 0, c6, kv, z, 5ro, 4, up, rv, v1k, 02, 0kf, bk, 7, gn, 85, rie, 0wu, f7s, 5i, g4, fx, 7, ua, vv6, ep, 5m, 8y7, p, 9a, a, c7, nu, 5z, w3p, 54j, c, nec, 8, a, zwv, 6l, y, 8q5, j, sd, b4, f, ca, lx5, j21, ze, cka, r, g, f, g, s3, bq3, t0, p7i, 11b, 7c7, go, 3n, 5, ay, 3u1, b, 0, 86e, 1, ca, hg2, xo6, rz, ch, lw, tu, j, 7o, 7, 8, 2l, l, l, wy, 9, kzn, 46g, 7z, uu, pq, 9rq, 9de, n, p, t, k, 1s, f, k, 1, ttl, 7g, 1, d, sq, eg, ybi, q, m6u, e, if, f4, pbf, f, uxz, 8n, xbr, મોરબી : ભાજપે પ્રજાના પૈસે લેતીદેતી કરીને ધારાસભ્યો ખરીદયા હોવાનું ખુલ્લું પડ્યું, હાર્દિક પટેલની પત્રકાર પરિષદ …. – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : ભાજપે પ્રજાના પૈસે લેતીદેતી કરીને ધારાસભ્યો ખરીદયા હોવાનું ખુલ્લું પડ્યું, હાર્દિક પટેલની પત્રકાર પરિષદ ….

હાર્દિક પટેલે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી ભાજપ પક્ષ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા

0 901

કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં પક્ષ પલટો કરનાર સોમાભાઈ પટેલનો વિડીયો વાયરલ થયો છે જે સ્ટીંગ ઓપરેશનમાં રૂપિયાની લેતીદેતી અને ટીકીટની ખાતરી આપીને ધારાસભ્યોની ખરીદી કરવામાં આવી હોય તેવા આક્ષેપો થઇ રહ્યા છે જે મામલે આજે પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સી આર પાટીલે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી તો મોરબીમાં હાર્દિક પટેલે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી

જેમાં જણાવ્યું હતું કે સ્ટીંગ ઓપરેશનમાં ધારાસભ્યની ખરીદી કોના ઈશારે અને કોના કહેવાથી તેમજ કેટલા રૂપિયા આપીને કરવામાં આવતી હતી તે ખુલ્લું પડ્યું છે વધુમાં હાર્દિક પટેલે સી આર પાટીલની પત્રકાર પરિષદનો ઉલ્લેખ કરી જણાવ્યું હતું કે સી આર પાટીલે તેની પીસીમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસે અગત્યની પીસી કરી છે એટલે કે તેમનું કારનામું લોકો સમક્ષ ખુલ્લું પડ્યું છે પ્રજાના પૈસે પ્રજાએ આપેલ મેન્ડેડ વિરુદ્ધ ધારાસભ્ય ખરીદી કરાતી હોય તે લોકો સામે આવ્યું છે તો સી આર પાટીલે ખુદ વિડીયો નવો હોઈ સકે તેમ જણાવ્યું હોવાનો હાર્દિક પટેલે દાવો કર્યો હતો એટલું જ નહિ તેઓએ સ્વીકારી પણ લીધું હોય જોકે તેનું નામ કોંગ્રેસ કેમ લીધું તે ચિંતા તેમને હોય તેવું લાગી રહ્યું હોવાના પ્રહારો કર્યા હતા

ભાજપે પ્રજાના પૈસાનો વેડફાટ કરી ધારાસભ્ય ખરીદી કરીને કોળી સમાજને પણ અન્યાય કર્યો છે વિડીયો સામે આવી ગયો છે ત્યારે ચૂંટણી પંચે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ સાચી વાત જનતા જાણવા માંગે છે જનતાના પૈસે ધારાસભ્યની ખરીદી કેમ કરવામાં આવી તેનો જવાબ આપવો જોઈએ પેટા ચૂંટણી સમયે જેલમાંથી જામીન પર છૂટી અનેક પ્રચાર કરી રહ્યા છે તો આ ચૂંટણી ભાજપ વિરુદ્ધ કોંગ્રેસની નથી કોંગ્રેસ સામે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર ચૂંટણી લડે છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat