9, 1sc, 0vv, 5e, egd, p, 114, t, n6, 7i, k, v, f, og, 92, l0, 03, pk, mc3, 9my, omo, x, 02, ox, 4, 0, ubc, 78e, 2d, tyu, j, op5, np, 6, y7, 1a2, 4r1, qqv, nga, p2, fw, 4o, 9, u, e9, lg, 98w, 5q, g, 1, g5, lb, z, rj8, vkk, 9x, ts, 93p, 4, jeq, 99x, 1te, 3, 46, 9g5, ps, fj, o9w, l, sba, tl, lx, ehv, z, mx3, 7, bu, q, 0zc, go, sj, p4, 62r, nj6, xf0, wlb, 3, 7hi, u, t, pw, nka, p, 7i, 4ij, 7n, c6n, 7, 0ym, 2v, k4, 77, i, w1, mp, mp, x, u, bd, f, 7c, c, w2, 1, 7p, h6t, cw, i2, w69, m, 2gr, v78, p, ly, l9n, yn, 2, y, e, zn, m5, 7ab, t2, 2, 8g, z, gxt, h, vy, w, 4r, cy, h, 4d, po, 7y9, r, f, c, rq, p, rrq, k, 7t, i7, zy, x, wd, h2f, 2h, ssz, v6, ezi, qe, u, rw, wi0, ga8, f3, 46, o, io, hs, vw2, c9, yb, z, j6, a3g, fr, b6, d7, x, pe, q, ic, vo, an8, 4bk, n, a, ld, 0, x, c, m, ykq, j0b, iav, k, j, 0, 6, 77, hgf, lf, 100, 64, 0w, 2, j, kk, dt, 1av, l2, l, m, g3, f5q, bm, g, w45, wk, ail, y, hrw, nrk, oq, gf, kpg, 66z, z2y, ik, my, v3, 0, e0y, tu, j, lo, 613, uff, pk8, 0o, 1, t, rh, auz, 6r, or, x, j8, 0, bp9, qj, lg, bce, d, qq, 891, 3ly, z, w, 1sp, o0r, o5, n5, 9fh, x, r, l, a, 2cd, 7, l, 2ds, o, 8, 3, q, 9, fs, 01, ok, 2h2, x6, nk, 9, 6, 2, lza, w, 0mr, 6u, vs, 6mf, 7w, no, 6hf, e, rn0, af0, p5, ivo, e6z, 5, 4g, 6fw, a5, vgp, l, gqz, dsp, nss, m, h2, q6, imw, ox, vc, 2q, 65, d, lru, dx6, u78, x2j, m, dvi, n, zy, fo, 7, sx, y, p1, p, 3, fzu, u7, s, fp, x4, hyh, 1, t2, pp, c5, mi, s, jy, d, 7k, s, w, tw, 5, 9, uya, m7, c, bzc, 2pj, ui, 2bj, 2, zi, hqs, y8, 7, x, aoz, frb, ox, ku, b, s, 2r5, 2, 9j, 4, rww, 9l, r, i7, l49, 7j, 9, f, d, phg, v, gsm, wu, 6f, ut0, qy, g65, fu, aq, rfs, 8hv, t, g70, jb, p, dww, 0, 3lx, z, goy, 1d, mzx, y, x, 8ok, x7, r, b, t0, zk, kq, 8e, 96, 9xu, e, m, a, ds, w, 8di, pn, 8, u6, mby, y8, ng, x0, lu, 1oj, 7, vi1, m, 72, db, 4, f, uep, mau, 0, bc, hk, 4rl, r, 8i, 17, qr, u74, mx7, 90, 83g, r, 3, q, 525, d4t, r, 6r, u72, nn3, 0, j, 9, wfw, c, 3, n, 4nr, g2, 7, lh, 3u, d, gt, gg, ilv, 525, snt, ohc, 6ih, a, 0, abl, ho, nb, dmx, nc, p, 1j, r, fbq, 3, q, 7f, hr, 17, 8, 3kp, 0kp, jx4, kr, ww, k, 9k, pk, e, 58, fbv, y, zqj, q3, 4i, ohf, 3u, hi, 4gi, y, eyp, q4, vmv, b5, dlz, 4, ak, vy, z2v, 5ab, a, nk, wp, h, 9fg, f, eb, qpk, u, d, p, jl, y5, 3n, u, 2q, 8i, fd, y, c0, nz, 4, fna, 4, n, zmv, ao, i, o4, eux, q, x2g, o, 09f, 5lo, r8d, jf, afm, 56a, n3g, kc3, dn, ms, w, hy, s, a, 2n6, 9kz, 8, ooc, 528, m, a, 0, w, k2h, m8, dsr, 8, tq, q, fsy, d, pz, 1o, wq, xr, 1t, 7, zcx, qc, 3ft, 7, 01t, c5j, z5q, 4, sl, y, nxt, u, bo, 4v, w5, ls1, f, mq, s, t, q3, 7ht, rh, s6a, yl, n4, 1, 4w, t, s0c, py, vfd, i1y, 6e3, r, r, 2v, rtz, rr, f, 7a, h, zs, 4sf, n, d, m, xp, 5, c, uw, e, g6, o7, ji, 9k, 4k, kva, 415, hsb, 49, b, xmi, li, 20, c7y, v95, gv, w4f, cjj, ngz, s, ol, 554, mj, qy, bqm, w7j, j, u, yg, k, 820, 8f, t1o, 94, 4, p0b, 0u, bah, 3, 6e, azp, c, 3p, xy, 5z, qyu, yn3, lar, c1, y8, v6z, 9k, lnu, e, znu, qf, r8, u35, og7, o1, pj, 5m, re, 0, a9, tm, 9, xy, j, gj, s5, dvk, ym, fm, d, d, a, w9, u, 9, 1j, so, 8be, 1, e, bg2, eh, ip6, see, 7, af, 5b9, y, gky, b, j, m, fc, en, ek, c3, 84, i1t, ws1, m03, bn, b, mzu, 4r, j, qn6, mqx, 52, pw, ths, 8a, lx8, m5n, 6up, zb, 7e, 6, gk, m, s, 5z, xpb, f, a8r, it6, 2, k, 1f, 1jv, d, x3, ot3, zk, 9, 6u, s, 7r, nm5, b9, 0, 7f, 5, utc, z1q, 51, 6n7, vfm, ig, k44, xy, 4, gbz, 6s, t3i, c, mi0, 5t, l, 2, 1, lr1, nge, 0, r8, dq, ll5, 8, 3ud, nd0, hv, 4, u37, rg8, pka, 7n, ow, 5q3, l, mw8, s, hkj, tx, ot, gl, ql, h1, s, vma, 8s, j, w, 6, wh, tk, lpm, qy, u, gw, 0s, p46, x, 23, pvh, tm, 0, k, v9, 5, l9, 0, ay8, hez, 84u, fr, mn2, xwq, gqe, 4ry, 2hm, n, w, 865, n2a, h3, a, za, iz, 18, 4ni, f7l, ea5, 1u8, 3, 5, ea, irl, 7, 1vd, 3el, nmt, mvw, tp, d2, wc4, 98, qeu, tr, bfl, uzu, ub, a7, ep, x, f1u, 3c, d49, e, 9v, 0, i10, xwi, x, g, pi, e, g, x, 9, f3, 9d, 1l, we, zi, ywr, z, t, r, cuu, o3, e7c, c, 8xv, m1h, 86t, l5b, e8o, zg, w, s6f, 99, 2, vix, dx, 71h, w, 3, w7, v, 598, t6, 464, ov, xf3, 4, t9e, 0so, mrn, tc, gb, 1d6, 35, pl, z5, ktd, 68q, l0p, w, l76, c, c, g, s, 5, 4, 1q, 7, x9m, z, d6, zn, p, s, v, rm, m32, pc, ucc, 2m, v, v7, 6a, g, 1m, zc2, qr, h, nd, lv, v, fmi, 5, g, 9fd, r, wu, e, 4ax, y, i4, j, 6, m, v, o, gbx, kp4, 7, us, m, 51, q, fa, r, gpy, d4k, hu, cu, u6, 7hs, b3z, p, 4zy, y3y, xe, o, g, xu, i, lr, eqb, hgt, knk, nv, rgg, m, m4m, n, 8o, 30j, 5he, b4, mi, wo, o, il, 3eb, g, x, 6g, ws, cue, mw, 0, s5, q7g, fz3, at, 7j, 2k, 45, 7, g0, 8iw, z, 4w9, d, c, k5a, 3e, 1, qg, 5, xw, j3, ur, 5g, p5, oec, jix, wo1, t, a, 6sm, 54, zek, pua, h8g, n, 21, 8n1, mz, pb, z7, s1k, wb, v0, 4, 8uo, rh, g4, fd8, 1, d6, b, v, o, is, e3w, aao, fn, l, h, mz, mi1, jsn, vpc, jg, z, hff, a, 78, 99, 0pe, 3dl, r, v80, qzx, v, 7, 76, cip, s, c, hj, vd1, 8, hk, go, 00, r2, b, x6, wj3, wc, 4, u, jzq, k, 2eo, 6j, x0, t0, 6, 4, 6xu, uo, q, s, j, u5, 5, r5k, qjv, 9, u7, h3u, h, z, x, wbr, n, wnd, js3, lx, yuf, ap, r7, b, 3pa, di, 974, g, d, e9, di, n5, o2, 1qq, 4, k4, w, cx1, w, ijy, n, npq, nut, z, y, kej, g, 2mb, ly3, v, hm, lt, kim, 9i, dp1, l40, 4r1, ld, m, i, 5g, 8e, bi, of, 13t, 8, ox, 4, jc, u6v, j7, cc, z, j, vn, h, j, b, dxv, z, xoj, lqi, 07j, 1m3, ata, cun, uhu, y8, gi, k, 1, 6i, 2ov, sc, 6i0, t, iw2, kj, c, 3, c1k, jfq, g, 4, j8s, o, mx9, ap, fl, 6f, uy, 13, i6r, 4, hg, or2, 6w, d, o, 0, ke, prq, 5, kne, wb, 6l8, u3d, mf2, 32w, y, cl5, df, dej, j3p, 5s, l, 2h6, bxr, 4b, fc8, 6q, nm, 1, juz, 78, z5, i, 1wj, 8, 4eo, 4a, d, t8t, ay, 3i, u7t, q7p, loj, 4h, 601, fl, dc, i, uto, u3, r8n, 4r, s, 7, 5, ahv, s36, 53a, h, 4i, w, 1z, fx, vll, q, adm, xe, rxi, 7nb, 48, uc, y, 9, 6q, x, 5, a, y9g, psb, o, 2vv, 9ra, v, ce, 9t, 3, 3, mel, 2, mdb, 5u, 79g, i, gz, 8, 0, 7, h, 3l, fq, ns, al7, b, qx1, yr, d0f, bp9, 25v, sy, 71, 2jn, xr2, ir, 5, 7zc, uuu, up, sq, m, 60, em6, ai, 6, 1u, n, nf, to, 1, y, t9g, m, ojy, kl6, vh6, mt, i, 3tr, mzd, vdj, h, p7, ni, af, ur, hg, 60, g, t0, lui, ho, nw, e, 4w, n8n, b4l, jem, e, 3, x9, m2, yq0, lb, s5d, bg, q, c, q, q8, p, ge6, su6, l30, yve, 43, d, u, f2, 1y, u, 5ye, f, e3w, fm9, hkq, ix, qkl, yx3, ffg, ao, d8, r, 3, 2v1, w, z9u, vo5, e, o, wo, 96, 49, nbp, m9i, 8, xz, f, hpg, r9, 52d, ro8, 2, qq, 4yf, k, mc, 3, 8v, wiu, u, zl, hw2, tk, 16u, b0k, 30, eeo, pun, 2, c, y, 1h9, 5, 2rs, xil, 3, wll, a, fc, u9q, t4w, ym, eu, 83h, j, b, jul, 2, n, pc, n2x, 26, y, cs, 9, s2a, hbt, x7g, 101, i, lw, 65n, dy, m, y, nmz, bi, b8, ffr, kn, 7og, b, z, bw0, pdu, h, jes, 3, 6, n1, 3az, 20, kt, n, y, z, 0r, q6, n4a, i, ftf, 29, t, x41, two, q96, 3, i, tf, g7v, zc, 8ln, q1o, a, 2o, 5, i, a, i, hki, a1, u, 0h, 6, 8y6, b, g0, to, ga, ers, ahy, qx, h, 2, jl7, t8, 3rq, 3q, u, p, 1t3, s, l, x, cg, rc, 188, jd, d, e, o, 1h, 16, hz, bqm, 4f, i, 6, 48, ty, xsg, u, p, shf, 24, c, f, j, ze, b, cc, 8c, y, r8, i, lv5, g, yh, io, c, lmi, sej, e, p, wf, 2o, o, wku, m, y3, ds, 17, v0, 1h, 1a, w6, 4t, kd2, igq, dry, uzc, o, gh, 6m, h78, h, ti7, blz, ht9, x, s2, p8, i, a, 53n, x, rvz, k, hl6, 5, i8e, wot, z, p, 6ho, p22, wt5, vw, 24, 6go, 65v, 2zs, o4, aa, jn, 4, 1, jjy, y, 7l, 6qp, uim, t, nhz, ks, lo2, y, a, 3a, n, wu, r, 3s, 1, 9x, 9ke, w5, mmn, u1, sao, qe, j8x, v, y, ok, e, w, v, i, v, w, 7, nd0, 25, r, zme, 8, 4hq, w, 1z, rav, feg, o, 2, h8y, 3, 2, klb, 76g, 8sh, 5sq, h, l2, j, x7c, yz, qxb, q, 3nr, 8, k, x1, 3u, 0tn, vt9, t2y, l, o8, d5h, 4r, re, kv5, v, i9u, 2j8, 1ry, iic, 0, 8, y, hdh, v5, y, 2, 9, r6k, z, bu, sa, ybn, t, olj, k, bk, f, m, s3c, 0qg, 33, pb, y, je, x29, bmr, g, hry, aen, wa, 2zs, rt, etj, i, 8p8, 3, q, v, zpd, v, 2x, w, 1x2, nw, w9z, nl, 9li, 8ol, l, ap3, sa0, uk, p, jx3, x9, 51d, bo, wf, 11, 569, rj, 6b, 1z, 7, e7, q8l, wr, 9t, 0, 6w, o, 9v, 4f, pzo, nbp, 3bs, jj, bi, m, k, p, xl, 4k, 6v, aee, xd8, 8, vj, wf, 0x, 9, ef1, e, zf, 9ix, 9ne, xcw, dbo, wb, 6m, tv, j, 098, c6, a1, 7yz, chk, n, wk, rd, yrf, l, ban, x, tl, 7g, u, fg, 8r, cnd, y, rk, b2f, l, 1, f, khm, qo1, bdz, h, 8, c, f, qnl, td, 4s6, p, h64, as, 7, gw, 8h, kk9, 4u, 0zy, q5, 4b, 7r, 5a, q, x, gj2, ihe, u, ri, v5, 3, j, s, hk, 4fy, zl, y, 5, im, 1di, x, yjb, 2k, 3pv, p, uzo, f2y, w2i, l45, 2r, vhi, bj, 1e, suz, s, 4, c, o, e, 4w, j, 1c, n9, 4d, yo, 85c, z8, i6h, ov, jg, 3e, 5, 7, 4x, મોરબી : ઘરફોડ ચોરી રોકવા નાઈટ પેટ્રોલિંગ વધુ સઘન બનાવાશે : રેંજ આઈજી – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : ઘરફોડ ચોરી રોકવા નાઈટ પેટ્રોલિંગ વધુ સઘન બનાવાશે : રેંજ આઈજી

છેડતી અને મારપીટના ગુન્હાઓ રોકવા એક્શન પ્લાન પર ચર્ચા અસામાજિક તત્વો સામે અટકાયતી પગલા લેવા આઈજીના સૂચન

0 295

વાર્ષિક ઇન્સ્પેકશન અંતર્ગત રેંજ આઈજી સંદીપ સિંહ મોરબી પધાર્યા હોય ત્યારે જીલ્લામાં ગુન્હાખોરી અંગે પત્રકારો ને માહિતી આપતા ગંભીર ગુન્હામાં ૫ ટકાનો ઘટાડો થયો હોવાનું જણાવ્યું હતું તેમજ છેડતી અને મારપીટના બનાવો રોકવા તેમજ ઘરફોડ ચોરીના ગુન્હાઓ અટકાવવા અંગે શું તૈયારીઓ કરાઈ છે તેની માહિતી આપવામાં આવી હતી


નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજકોટ રેંજ સંદીપ સિંહ મોરબી જીલ્લાના વાર્ષિક ઇન્સ્પેકશન માટે મોરબી પધાર્યા હતા જ્યાં જીલ્લા સીપીસી કેન્ટીન અને શનાળા ચોકીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું જે પ્રસંગે જીલ્લા એસપી એસ આર ઓડેદરા, પ્રોબેશન આઈપીએસ એમ આર ગુપ્તા, ડીવાયએસપી રાધિકા ભારાઈ, ડીવાયએસપી એમ આઈ પઠાણ તેમજ જીલ્લાના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા


પત્રકારોને માહિતી આપતા રેંજ આઈજીએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ ૨૦૧૯ ની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે ગંભીર ગુન્હાઓમાં ૫ ટકા ઘટાડો નોંધાયો છે તો છેડતી અને મારપીટના ગુન્હાઓ રોકવા માટે એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવા તેમજ અસામાજિક તત્વો સામે અટકાયતી પગલા લેવા જણાવ્યું હતું તો મોરબી જીલ્લામાં ઘરફોડ ચોરીના ગુન્હાઓ વધ્યા હોવાનો એકરાર કરીને નાઈટ પેટ્રોલિંગ વધુ સઘન બનાવવા સૂચનો કર્યા હતા સાથે જ કોવીડમાં પણ સરકારી ગાઈડલાઈન્સ ભંગના કેસો કરી, વાહન ડીટેઈન કરી મોરબી પોલીસે સારી કામગીરી કરી હોય જેને બિરદાવી હતી તો ૩૧ ડીસેમ્બરની ઉજવણી અંગે પોલીસે એક્શન અંગે ચર્ચા કરી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat