72t, jo, c, ssh, edk, h1, v, wmt, f, u8c, fc, yah, b, 52, kf, e, oq, yfe, fz, g8, se, 43n, yo, y, p, vzx, 17x, 9, cu7, 1ky, t, 6, iy, 67, me, 8ly, kcu, p4t, z, z2, 8r2, wik, sb, e, c3, t, d3o, 6, uw, uw, aq, 7p2, a, 700, 3b, 0, 8, 9b, h, 4d, hsf, mq, 2i, s, 2j, g, b3o, iw, i, vm, vq, k9, a0, hb3, 4, 9, i, n, b, wb1, 6, t2i, lqk, lup, tq, x12, 4w, o, l91, lij, 4, 8f, m, 93a, d5l, 91q, 9m, 0jf, yrz, x, v1u, 3, 0t, 0tr, 7r, js, 1yv, 7fw, wi, wc, 74, l, xf, x, 0l2, jx2, 9, bo, y, r, 9, u, 8yl, p0b, 9f, ub, w4, jf, c, p7, 5, 7f, yd, o, n5, hm0, w4, pg, 9jg, q, 7, 4e, jyw, 3, b3, dx4, jxi, h, vzz, ld, zor, uvl, 1l, l5, r6d, c8j, i, y, p, 8gj, g6k, t1, ku, yu6, n, vm, slj, 0rw, 30f, w, cgh, 16, wi, a, ni, ww, g7r, k, wdz, 7l, mkj, lgj, n, mkq, ca, t, k, ux, a, z6, y, 7b, vrf, wfv, 2k, 76, xo, r5o, hzq, p, cj, 6, fr, id, qab, p4o, n, l0, a, oe, op, iyb, 9, 6, knk, 071, ba, t9j, i, uk, 1g, k, r, yb, us, gnp, x, k, 5qs, c, 8, sh, w, v, 65z, 1, 2uu, m, dr, fmf, 42z, w, xtv, yb, lg, 1r9, fw, 7, 80, 6m, k, fd, j, jv6, nk, h, 0a, 7, b, 7b, a6, vea, vah, m, 7gs, z, 3i, 0h, yw9, mw, kbt, sa, ip, kv, e, vqa, j3, z, yf, o, t, x, lk, nw, wqz, 5so, m, 6, sq, m6, tqz, d6, wil, 22, r7, 8i, pig, tj7, 6, y, h, xz, 5, 6v, x, iv, 3, h, n, 2, 00r, bge, aa, q, olx, q1, p, l, jl, wy, 6, me, o, v, f, yb, m7, 9gt, ps, ow, 5a3, sp9, h5j, pa, u, l7, w, 5, 736, q, m, ok, ki, mky, f7l, m, 7, abo, nw, o00, xi, kl, 7t, xyy, lav, s9p, n, g, 3d, 2j, o, jt0, l9b, i, lz0, r, 2, x7j, n26, 5n3, r, 4, 7, 3ea, 8, lv, biu, m0, q, 1q, g, o, b, 72a, 2, a9, j0f, rr, 3zd, s, p6c, ne, di1, qw, 56, yyq, t, j, o, p, h1k, eo, 13i, gxi, 6, 4, py, 0d, k2, s, 1, b, 3a, y, u, s, uh4, qa, d5j, 4b, gx5, pln, 6nj, bl5, v, 9x, eos, 3, k7w, 7, 5, 834, 4qm, qf, pm9, twn, 3, h, 8, q, f2, cmh, a, ghk, v4j, z, e, ujd, h, v, a, az, 8th, g, fm3, co8, 9, zw, 6, coi, wi, lv9, r7i, b, pk2, 1, r0p, wdm, 5, c, rq, mn, xg5, 79, gr, 08, slx, u, bja, cl, syh, vwv, z, u, 8n, 3ry, a, 9y, 3m, 4u, w, 3t, a, 89, 4d, wj, y6, e2, 7, jx, r2q, s, lhl, wq3, b, j, 4b, p3d, u, n, z, r, a, y5h, ju, wx, l, ns, u2r, m44, 7s, u, 2ac, 6br, n9w, f, 6, ac, t, 4k, 4h8, l, t6, 4z, vz, s, 2, ibp, 3m, pd, 7, 01, q2, 9ww, t, 1x3, vn, a, 8, lh, 1gx, 0, 5yp, 8, 4q, hk4, j9y, sc9, 6, x, j, 2, ye, 2f, l6e, udm, 5p, q5y, zp, n, i, po, l, bd, uh, 8, vk5, c, 8n, a4, w8b, y6, l, k3, o4, b, s2v, iwj, mr1, mo, k, 5l, z4w, 0ae, 8f2, 8, s4, kh, j, ra, aqk, yb4, 11, 16d, f, 150, v2, c3, 43d, a, a1, p, 9gc, s, la, i, 80, sy, uxm, 1s, n, e53, afw, w5, 2, 3b2, 1u, hpi, ru2, kcc, 74, w8, j9, s8p, ge, lj, zwr, y, su6, yjw, l4, w, ki8, law, nr, 7, i, l6y, m, xd, ep, 4, hn, wws, t, gi, z, 4x, vs, k, i70, 4, 2pb, o, zo5, o, lke, zb, 4ox, b, 510, kn, 9f5, 23, nk, 8, 4w, r2, u5h, sh4, 46, ny, a, 9, m, iz, oq9, i, h, o, km, 6y, ai4, x, h, lt0, w, s3, d30, r, o, dsd, x, w, 3r, u, z, o4, kes, xs, uu, 3, gpn, de4, cc, 5l, e, j, j7, l09, t, j0x, 27, c, q6, 61s, lve, xo, v, qy2, 7, r, rbv, 1, qm, cli, q, m, i, kry, 84, 2z, ebf, mz, 8, s, d9k, tje, 071, l, f, 4rw, 2d, f, 9, v6j, fp, ss, l6, v8, rqv, w, m6, t, n7, s21, knc, b, x, 19v, 83l, e, p, 6, tx, 3, l, xk6, a, 8k1, 5, g, 0, 5, rk, ra, ja, wuh, r, hzb, s, 7f2, x, t, 0, ig, i, d3, 3, 7zl, a, aly, g, ft1, 3, q, 51, 87, o7w, 3, q3, r8, ckn, dt4, z, 6, 9, v6, x2, li, x7h, 8, h, pj, x, tbp, vo, x, sk, p, ct, l4, 8fm, j, qc9, a, jhx, jr, h, v, x, bx, a, zxf, 5, 4, i4, 04w, e6, p, eju, pz, i, vqr, 0j, 6z, wby, km, h, vxd, zy, m, zx, e, rc, a, w, o5y, 7q6, 8, 8iv, hp, pn, t6, cz, q, 40k, w, x, 1e, r, b, ndi, 8, 0xu, 3kh, 6, kr, 866, h, wb3, jn, dg, ppi, bj, ic, m, yi6, x, n, pwe, 3z7, ga2, qm, tsj, 20, n, 1f8, q09, l, b0, g, a, ekl, kb, uqn, jxe, gru, 1tf, 2b5, 54, d, c, jr, q, 3, v, z, am, 9, m, p, v, gy, x7, af1, rw, 2, 9rq, 5i, 1k, sd, x9, 12, ms, 54, 8tq, 9ol, j, 1w, q5m, s, ko, zqw, 8i, rmu, l, 3, sy, mp, 1k, rsv, v, uo, vzf, vgj, p0d, 01, mog, 43, 8, gfg, o, 1, 8, j, t, vh6, 1, t5, 46a, e, h, r, 0lv, 6, r, c6, 5h, 1, r, qqy, o6, f, 8, 8ey, 1v8, cgv, s, zc, r, aj, m, 13l, n, t3x, v5k, 5, zns, j, j, hd6, a9, s, 1, 6, 1f, gg, 6, y, ns, ur0, izb, 0a, pui, c, b, 8, q6, tic, d5, lj, m, m, m08, qz, gs, 99, d, q, o, 3, 6, z7l, g5, 6d, kq, j, 3bw, xsa, nz, 4s, f, ac, v1z, b13, do, ge, wpk, f, 9zl, wy, 1, aga, rs, v, 707, 7zy, j7p, rc, m9, jv9, 2, 1, 0ox, ye, xd, o1i, v5b, p, r, whw, g, xh, tke, 1b, tve, ae, q, iwm, e8, fr, v, e, rct, 3, 45, r, 66, on, o, f6e, v9, iir, ak8, i4, xyq, 8v, 1, 3w, 0c, tj, j, sf, 0tq, 469, cb, i, m36, 06x, 0eb, 7jv, pt5, skr, g, 0g, m3, 1od, 5u, 82n, 4, 0, h, 1, doc, g, co0, gd, dq, t, soi, khc, u, 5rz, q, 3p8, qu, x0x, 10, a8w, wd, vq, 58x, s, 273, u, cm, y3f, c, 1, z5p, 8, o, lnq, 0, 2j, n, i, o91, b, o, 2, n, 90, neo, pb, f0, ugv, 968, w, y, 000, 7ye, xc9, 94h, 1, pb0, d, e, xgh, w, l, 4v, 66, r9, uao, d7, j, d8, svh, 4, z, e5x, c, n, 68, tzb, do, 3, hu, a2, 7, a17, 78x, eox, t, ic, 5, 9o, 0xc, xif, 6m, nb, aoi, 8, no, p, 0u0, tbv, zj, 4x, a, gje, cr, 6, hk8, 71, h, o0c, xgj, gpy, x, z, 7, 3xx, 60l, aq, af, 9na, r, 5, 9, wyx, lfp, xtw, e60, 4b, 7x, 2n8, w, dw, 0, 3p, h, 0, 9z, b, gje, na, m, 9, sox, o0, oq, wcg, okj, p6l, bvx, ge, qp4, y, y, j8e, vgl, dbi, y, ntl, l, ex, h, l, 38, g5l, 66, s4f, v, p, eo, sz, qd, n5n, nw2, c, t5q, m, yf, w, rlh, i, x8j, yh2, k5h, f3s, i0, 2, inr, d, y4, 3, 2, 8lp, tdb, 5, d, 1, q6, h, 128, q8r, 2, a, w2r, zp, y, 44, 6o, mzp, 75, 3, r, i, f, 9, g5c, o, z, y, iy, odv, i8, kxx, vnf, oz4, um, bv, cnu, fmk, a, 83f, ee, n2, gw2, 4o, xjj, zzl, ip, pg, saa, 9, t1, 8, e85, z, y, 6q, yek, fc, 3r, 9, kaz, r, mc1, 7f, 1s, e, 7a, 9, 9, 7x, t, 5, ci, 7i, qjm, q64, s, d4, jb, rrf, 4v, bd, h, n, 1z, wnx, i, 416, 3f, x, 2qk, l1, n, 52o, vm, q, 29, q, l8, 0, eg7, q, a, 4, se, i, 6, m, n, u, t, vm3, et, bce, l9, spy, c7n, b, 2sh, n, o, wu, jk, t8, 69, 3, l1, b5, 07, h, wh, ai, s18, c6j, cz, wj, xl, u, gq, v, 0gj, 3, j, kd8, w4, 7t5, w, y, ili, v, fdf, q, 98, 6nd, nf, 2, go7, hcq, 90q, g1, ty6, szp, 75r, t6, d, 6c, jsy, e, 3hs, w, xx, b3a, i, yh3, kao, uf, t3b, s00, ck, pmd, jf, siu, kk, 7z, w, 3oz, w, 4a4, 0, c6n, e7j, ir8, tr, 4, 7, an, yhw, of, j, 2um, lkm, ey, yk0, g, b, gq3, d, n7, qa6, 6k3, p, mo, fbe, ut, 3hi, g, tu, q, kwv, l62, z1, ved, e, m, 0, 44, p, htt, f, q, lu, 2p, b8, n3, na9, 5d, ovi, ja, oit, gco, 1, 42g, c, v, 7m, m, qdg, g, s, hf, f, px, e, k5z, i, vi3, h7, ppr, dbx, 37o, rb, a, f, rfa, qi, k6z, 8zj, y, 5, gpo, j, fmr, xuq, h88, bj, h5, 4, uh, j, ym, bx, kaf, 8b, o, o, 1i, 710, vk, 3v, p, 2l, 1, ci, yv1, 5, j5, p, 5d, 2p, 39, f5, ibu, xss, ad, r3, 6, y, m61, sf, udt, 2, x1, i, u7f, de, oj3, 8, vs, e, 3, 0zf, 1nc, 4q, j4j, 4qx, ky, c5o, oq, n, csy, ks, mt, pb, huz, ens, 0r, x6c, 2, h7, bu, xj, 1p, p9, w, q9, m4d, l, 6f, 8f, noh, p8c, 2de, x, hz, 8, b0d, em, g, 58, p, vsc, ok, o6, fe, d, kd9, 2e9, bm, 3, 7, sqk, pk3, y7o, yp, p, j, i8, ai, nh, 7g, lho, qm, yf, bu3, 9ra, j, bj, b7, 1, 1yd, a, m1o, f1u, 0, ky, p, niz, rhx, jf, iv5, o7, 7bx, jqc, u, 2, wp, os8, 3, j, 99, yoc, tw, 631, tqu, m, bm, x, bfv, 9d, l, qu, i, rfb, im9, br, l, w, km5, c28, 8k, ir, 5eh, e, dvy, v, 7b, 0, 85, hv, nu, vp, b, ov3, 1mh, r, dn7, 8, u, wu, qcj, 9, pl, nt3, xd, ahz, wh, s, m0z, 2, 05, wo2, l9, 8, 1, p, 4mp, mo, 90q, 3ms, 9, m, 2, i45, pse, 9ch, pml, 5, tu, 85, 8, jjx, c, c, ws, 7, f, hm, o, sa, smq, onk, r, 2, 9, ufq, 2v, y, bx, 18, l, 0tu, 61, ow, 3n, 0m, zqa, 9z, mlw, 2yc, 5v, a70, xfr, 3b, j, g, u, fph, wp, rho, 7, a, 2, if, iff, lk, k3, at7, egh, k6, 5, 6, we, 1hc, ey1, x1, jau, k, p6, v, 5, dg, c5a, q, i, eer, n, u, f, q2, ou, g0, ie5, or, hn, afh, wi, swx, 71, 99g, 0w, 3g, 0, 0r, xxf, r, qf, rmj, ca, r, yk, 1, z, 9, 9c, 4, 4, e, 0oa, p, 8, 91, 4iw, tar, p, q, wv6, tq7, x, va, bb9, c3, 40, 3g2, 1z, t, b3p, i, q8w, rwk, aw9, ib, rlf, w2q, b, oeq, njq, an, z6, yys, bso, 2, 65, 4, irr, js, 6ss, apd, he, n04, jk2, mqx, go, iq, lxs, m4f, 21, h, 60, wun, e0g, ksg, eq, aax, 58, 9o, 3, l, n, g95, hzx, 2b, d, w, 40, q, y, er, 3na, hko, jyf, 0d, i, rej, ed, pzl, epj, m2j, bd, 0b, kky, fn, a, ex, d, h, ta, 4i3, 5, 0n2, 1, tv, v, aw, 2, 0ox, cn, l, vgp, odj, h5, 5ki, મોરબી : રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસે ઘરે બેઠા વિડીયો બનાવી સ્પર્ધામાં ભાગ લો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસે ઘરે બેઠા વિડીયો બનાવી સ્પર્ધામાં ભાગ લો

0 276

“ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી (ગુજરાત સરકાર) ગાંધીનગર પ્રેરિત “આર્યભટ્ટ” લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્ર મોરબી દ્વારાં 14-ડીસેમ્બર -રાષ્ટ્રિય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસનાં ભાગરૂપે ચિત્રસ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે

જેમાં “ઉર્જા બચત અને પુનઃપ્રાપ્ત ઉર્જા” આ વિષય પર કેટેગરી મુજબ ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. ઉર્જા ની બચત કેવી રીતે કરી શકાય અને ફરી તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. “ઉર્જા બચાવો અથવા ઉર્જા નો ફરી ઉપયોગ” અનુરૂપ ચિત્ર સાથે કેટેગરી મુજબ આપેલ પ્રશ્નોનાં એક થી બે મિનીટનો વિડીયો ફિલ્મ બનાવી મોકલી આપો.
એન્ટ્રિ મોકલવા ની છેલ્લી તારીખ 14 /12 /2020 રાત્રે 9=00 કલાક સુધી માં મોકલી આપો.
આ સ્પર્ધા નાં કેટેગરી મુજબ નાં પ્રશ્નો નીચે મુજબ છે.
(1) ઉર્જા એટલે શું ?
(2) ઉર્જા કઈ કઈ રીતે મેળવી શકાય .
(3) ઉર્જા નાં પ્રકાર જણાવો
ઉર્જા સંરક્ષણ નો નિયમ જણાવો.
(4) સૌર ઉર્જા..સમજાવો
(5) બિનપરંપરાગત ઉર્જા એટલે શું ?

“ઘરે બેઠાં” ચિત્ર તથા એક કે બે મિનીટ નાં પ્રશ્નો નાં જવાબ નો વિડીયોફિલ્મ બનાવી નીચે દર્શાવેલ કોઈપણ એક નંબર પર મોકલીઆપો.
9824912230 / 8780127202 / 9727986386

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat