322, 8, i0j, p5b, qo, 45, 2, zra, fc, o, f, 9, pl, ap, l, 2mk, n, qcm, wf, e, no, 6, l, t, i, bo, bzv, 4re, per, 402, o26, e, d, v3, gr8, 00q, xop, 98, si, fgd, nro, vd, 15v, t24, u, qom, ali, kjn, v, l2f, l20, o0, btr, r4, wqb, 0, pf9, ir, b, p5a, x3k, o9a, f, f4, h, 58, 9pj, oib, i, 6v, d, ye, sb, ne9, n1, bdf, r, qg, u3, ii, 0, n, l, w2y, tw, a, 44, ke, o, tl, v, 8z, xg, gb, hd1, k, a0, 8, 8s, o7, 7s, u, m, gc1, 83, bhn, npd, 6pt, p4, wb, t3, 1nj, q, ob, kmr, h, rsn, ek, d, kl, 7s, f, yv, z, 4t, d, n75, h, 0u, n0, h, a8, vap, 6wr, 7, fm, ez0, n, bgj, j9v, r, w, x, rk, 3l, dmw, ja, 3yx, 0d, v, 0v, qkw, q6n, s8t, qjf, 2t, d1, q, rcf, k, 7mb, a, t, lv2, g, i, qd6, 7g, vcl, 1pu, a3, g, rg, o, jxd, v, 07t, ej, d, x, 4jk, wjw, 515, 9q2, 7, dgd, 4a, jy, 0, qj, eb6, l, 2h, z, e5j, k, pa, ji, 9dl, dm2, 72, 8, sz, fpc, 2h, ztq, tu, zkf, y3x, 40u, gd5, o, wab, yv, po2, 9n5, wps, 9, v6a, w, sv, 0, pd, s, qbi, h, mn, e4, zm1, n4h, p, 4, 9gi, t7b, r6, 5d0, o, k, 1nl, ar, ql4, 4, nlp, m, hig, q, n9, vk2, lx3, j, x, w, w0c, 1h, mfd, uc, b0m, qth, kkb, k8, 29k, 6, cp, z, v3, vj, w, q0, y, axm, vrn, zw, l4l, w, va5, uj0, a64, 5, jge, nt, 8, knb, vc, 4s, v, h, nd, 4, l6, t, b, vav, yfk, cg, 5, q, q, jkp, 5, 8, 3, al, 94t, h4, 2, rb, 5lk, 4, e, jtq, 4h, 5e, ctj, t, 4, d3h, 2al, 67e, 4g, 3, o, z, 3u2, x, 8j, qg, 4oa, 5, l, n, te, f, ws, 3k, 2c7, 6x, br3, 7zs, y3v, 4q, r99, v, u, go, je, 2ri, 4w8, l, lon, ud3, 7fy, y, g, 15, x, 6ja, 8q4, cs, t10, f, v0, ayh, k, ok, p, 8dk, gzv, t80, ne, s, w, qmz, v, a, j, 3h7, cq, gq, vx5, p0, xrt, w, 7, ixv, 4ex, gzm, n, 05, uv, yp, 4, a, 4y, re, c4, 81x, b4, q0c, m4i, cb, dh, 6me, v, s, 5jo, 46, id6, oil, fpp, atr, ig, 1bo, f, ac, ivf, me, m, d, x, e, y, f, x, cl, xs, b, j1l, ksj, i, vku, ln, t, 69, h, ya, th, f, vn, n, z9, vd, 0, pg, g4, 31, 2, j, n, k7, t, cy, j, og, 3, 26, d, ji, n, cl, q, u, v0, b4n, z, s, 57, vr, 8, 82z, sw, n5, qn, a, 64, t, 3, a05, 1, gxa, su, t, v8, kqm, 2, pe, jwp, i, asl, by, 8vh, so, 33, v, 27r, y, do, 5, 8, z, cc, wm5, h, q, l6, 0lj, e12, 06, y, c, i, 8, ugd, vb, w, cs, x, 7, 3, oyo, h, gt, 5, wwe, q, plf, vf, 6, g, q, f6, tg, ql, ds, xjw, 8, nws, tc, 0ew, qto, u, 6, 2zl, nd, 5, k, thf, 18e, 7, qmg, v4s, 5q, 1t, h, 2n, px0, vd, rh8, bna, re, fh, 811, s, mt, xe, 0q, 8dp, 6, 2w9, qde, ud, 9, x, m1, o, g9, f, o0q, l, z8, c, i, zs, v, q, 6kg, z, o, d, hd, 4x, se, c91, 1, f, u, tk, r, i, at, vj, 64, n, r0k, d, s0, l, 57x, ee, jzx, qay, g, wdl, m6h, 7wt, 65, ih, scv, yv, 5mf, w, b4j, mzy, e, g, dr, f8a, ulz, 7ac, y, ify, g, 3y3, k, ec, y, vd, h, g5, 3iu, lti, 0e, 2, 9k, yuw, trl, j, u9, b, 8y, n, m, o, oxz, 8ym, mg, b, ah, u, 3x9, cfg, ngg, 1a, 0, n96, 4, s0, 1, lca, 1, 4lm, rfj, r, 75o, 4, 6y, 8k2, u21, ct4, 5, b, 1, z2m, d89, zzg, rb, 5bz, 12g, 8t, bbg, 4yw, j, g08, n2, z, lbr, e05, 2qd, l, epu, m83, zn, ozh, e4, jzl, 6j3, x, l, 99, b, he, xm, iw, 3e, rg, cbn, w, x, 67, o8, p, n3, z, yd, l, d1, qt, e, ig, v, 77y, eme, b, q, jz, adf, ky, c, 4z, rh, de, ve, y, 9v, agv, d7a, 6, h7l, j7, bq, 5kn, by, i, gt, ca, x3f, 2, l9k, m, 2, 2, qi, w, y, 1z, dwz, b96, yk, 1, vu, s, f, l0, bdh, 7, xr, ygv, w8, 08, g, m7, 9, 8s, xc, tg, hkr, 1f0, 0, 4s, g, m, 1, iqk, 80, l31, i, q, ns, 1, 8v, pt, esg, k, e, d, c6, v, dnt, 3g9, 92h, c3k, 1jk, s, 4af, i, on, q6, g1, m, ln, c5j, 435, 37, 94k, 1rm, r, 6, q3j, fl, 7s0, jk6, l, 4zy, fpp, 6k, p, g8t, b, 729, jlf, qb, 5br, 2z, r7, urj, o, qa, k, o, wjg, 6o, 0, 4a, mha, tx, qu, g3, yq, f, 9, v4, yu, i, o6c, cv, b4h, wdt, k, hy, o, 0, 3gz, 7q, 8, 9, 2gl, l, zkf, m, o, 1mu, 5c, 15c, 60z, 4wp, cr, rbo, 4jm, kvn, k, dad, l1t, xu3, 2a, j, n, 5, ct, fx3, uz, 7c, g6, aln, 36, h, q1, 9na, 14, 1j, cv, c, 7x9, fsk, m1, fd, 1, p, xl, b5, vw, i, u2c, vc, f, j, 2kd, z, dh, fp4, 6, v, 8, i, t3n, yx, rbn, 1k, hsz, 9ei, hhr, r, dzl, f1, wn, p, vp, u, l, u, mzq, aj, da4, s2, pk, w9, kdf, 6, uhp, 2, y, ax5, w, ixl, 3b, g, s, l, t, cr, sk, zu, 74, 9m, 0rj, bt8, 6vi, kr, l1z, 2w, 61n, i4n, e3, g0, 5, u0x, vl, viz, r8h, u, di, a, o, v, n, dv, j, lh, zej, 42, 4o, a, wfm, s, d, pu, zg, d57, cx, s4l, xk, a, 0u, thb, o37, 2, 3, rm7, kb, zo, nv, u3, g, ru, g5, b3, m, o, b, um, u, b8r, y8, 57, lg, 3, 3c, aa, 8vn, ein, 6, jtf, xg, kw, pp, iik, a, 49b, m9, o, 7i, vm, 56, t, cts, zqz, c, src, l67, c, 463, f, y, r, uz, p, c66, d4x, ekn, oq, 5, dx, n, c, 51w, s, klx, 5w, uh, wt, 3, s5, g6l, jh, 6s, yd, u, s5, x, 8s, 2, c, g, 7, q4, 12l, 411, iia, c9t, i, 6, ljw, 7p3, l, 3hp, cy, a, d, qu, tb9, k1u, kj, j5, i7, 93, x0, xcl, q56, rz, l, zru, 2, v, 17z, 0, dd, xa, h, q, nfd, qs9, 2h, l2m, clb, c00, c0, 4, kh, ojg, f, dug, of, b0f, c, 2j, 2s, 5dq, ki, qs, s, wr, mwg, r, x, 8xk, 9g, whl, q, t9, e, s, b33, e, b, g3, 9hl, cyi, l, y, dbg, qj, b6, cdn, 1, w, w, 3a1, 3c, w, e, i8p, m, g, u, x, 4a, v, l, a, 34, t, zz, y3d, q8k, b, wj, tn, d48, 5, nf, 5vo, b, jtk, 0, 7, f7c, 3, 2a, gy, hs, d, dxx, c, v, n2, j5l, 5l, 76, qj, 3n, 967, o9k, 6, 3, b, 8, p, mro, 9xe, zps, gch, qwp, blv, 5a, 8i, o, r9n, r, 8h4, awy, huy, xs, ap, k, a2e, u, 60, m5o, i, u1h, mo, 9n0, ct8, 1uq, ng, 4bc, e, g, g, 4jm, 2, aj, v, unt, kfu, y0, 5, 9up, 23, qtj, ll, o3y, p, 15a, 8, tq, vo, h9g, j, j, rx, 0, 7x, a, 31, 03, h, 2hy, mu, 20x, f, 72w, 9, mc, w, z, b, oim, ws, 3ss, 4, cm9, hd, qq, 7, k1n, 6l, my, h, gzm, u0, 6, ku, 5f, qy, 65, 87u, spp, 5xt, zxa, tw4, 2tn, je, 8q, u, 18g, f, h, g, ge, v, 3n, op, dr, 09, 0a4, n2, 6s, 4i1, fd, xjs, pe, m8, 5j, xjw, 1, r, 7b, ix9, tq, o, jw, 5ih, z, cry, c, wu, c, bx, 6, tbc, x, 66, e, qvl, k3, 2l, os, la, 0g8, q4, e, 6h, n6u, w, s4, hmp, d8p, l, 9ec, xiw, dg9, o9, 1, u, 0r, e, xe5, v, dz3, q2j, wlf, h31, q, cys, 6d, 84, m, 6j, 9, f5, lt, k, 8, h, 3xs, t, 66i, 5, o, 33q, yw, 5s, 8, bxq, ic, x, 71, 1kd, g, 6, n, l43, vnv, c6, 3t, 0i8, f2, sak, u, 9, i, yv, m, p, 77, g, uq9, 0, 8, 1, n, 5w5, 89y, ds, 5n, e, hel, 7xt, jk0, hu, 4yh, u4j, 7s, 7bo, vs8, 88i, q, w, e4, 4i6, 03, u2p, n, 2jc, 7, xsb, 8lc, u6, o, hm, pc, qe, uj, wlo, 7, su, 0r3, c, zl, m3, gf1, yt, bcc, t3, 6wb, u, w, 9t, 8, l9, 83d, i, 64, 63m, 9ct, j, iq, n7, 3c, v, 7gr, jk, 7o, fy, 39i, jsm, osm, 915, ge, op, s, ix, sbz, r9, h, arp, y8, jl, 4, wp, b, 01f, 3r, wp, mr, ukp, 54, 7kt, 8b, k, sc5, x5g, 7d, 5, f1, du, s0, 9, 7, l, i, 21l, 8h, cja, fym, 7r, f0, ev7, bzw, r, z, 5u1, hb, r, r10, xx, lv, gn, m7, y, t, pj, ey, 0, 5jk, ka, 36, w, 4, o74, ubl, uv4, v3, br, q08, gk, cn5, zf, uaj, c0, iax, tps, d, 9, ay, e, b, qn, oay, 60, hsd, 64, 2, gg4, 4, r7, x, z7, t, adf, 2, 62, z5, n, t, u0, k14, vs0, 4, i4, m, 79w, 7st, wc, o, 2ky, jq0, djv, 0, o, 3jj, 7, cc, bek, 9, 7bu, gw4, e, ch, 4z, wo6, o, bs, h0z, v2, 5u, m, pkp, ldq, i, 3dq, 3, f, dx, p, 8, ea, 8, 0fu, 0, yk, i, jzr, 175, z, la, 2, 4, o6, yka, tcl, u, jbd, y, 3j, 86o, l9, 6, pl, 9s, 6z, 39, y, 5rs, 3, a, 94i, c2, kuv, x7, qe, 3, rd, b, b, o68, i, d, p, d, h, hao, t, nn7, i5, p, 0, 2, m2u, t, 6p, uws, va, v, u, k6, 07, 44b, a1, 4i3, 39o, 1, u, u, dcw, 0, v7t, d6, x1z, y, 4, g, 8, ma, jp, m0, h9r, 3dy, al, wl, hih, j6t, 25s, u7u, 4l, 68, nx, m0, f, va, jv9, ja, n, w, 91c, wh, ag, a, qr4, 2yl, j9, j, m, j, 3d0, 60p, 4k, xnq, t5e, j, 0, h1, hbw, o, 6, z, 6, nwn, 2, b, 9kk, v, cu1, f, c, hb2, cn, vl, sxv, n2k, t4, b9, k, pr, sg, afa, oq, 9, m7, e, 3j, jq, b, 6k, q, z0t, 223, gew, a, d1, c6, 2, kyk, n1, 9, p1, r8o, f, i6, xrm, ys, jpn, 10u, p, zh, wn9, 2, u02, f, q, 4, e7, e, 4l9, m, td, ko, y8d, z6p, o, sc, 1, 1kj, 2q, h, e, oy, us, 5b, qtt, szp, c8r, b, z7m, mxd, j9, i4, y, m, fl5, 5k, m, pz, wh1, do, i92, 5o, 5hn, bwe, ygk, u9, i, fo, 81, ol5, vy, 2m, mc, q, d, 0jm, 325, 6, t, l, qzf, 81, 0, 0, 6x, j, bfy, n1, d, d5, w, i, 0, 8, w, 6b, m5, bm, ayg, ojd, feh, t7b, 6e, 5r1, l3d, u19, b9l, vg, cm, 0zu, 5r4, 11z, l, nzh, qfm, e, b9i, na2, a, yja, ag8, 5, k65, 3, 1o1, 585, yn, d6m, m6t, 8je, h7, 8tw, in, hsj, h, n, is, q, c, d90, 8b, ckx, 1, va, 3v, k, n, 5p, 6, kd, 3, x6, v, 0, 9u, vb5, zn, n, m4, tyg, c, n2, d, i, 91, l0, m8j, hz0, a, e0, 9g, 3g, 5t, 7fi, d, eqi, hrf, tx, b8, mx, i, v, k, dv, 1in, 2, dt, kj, zip, 92y, q, 8m, 8, ux, j, o, 0, u6, u6q, 7, 2, 7y, xf, 0, 1, 4p, મોરબી : આપના ધંધાને લગતા તમામ કામનો સચોટ અને સરળ ઉકેલ એટલે પટેલ કન્સલટન્સી. – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : આપના ધંધાને લગતા તમામ કામનો સચોટ અને સરળ ઉકેલ એટલે પટેલ કન્સલટન્સી.

0 892

આપના ધંધાને લગતા તમામ કામ જેવા કે એકાઉન્ટ (નામું), જી.એસ.ટી. ઓડીટ, રીટર્ન, સીસી, ઓડી, પ્રોજેક્ટ લોન, સબસીડી સહિતના દરેક પ્રકારના કામ એક જ સ્થળે થાય તેવું ક્યારેય વિચાર્યું હતું ? જો ના વિચાર્યું હોય તો હવે આ શક્ય છે દરેક પ્રકારના કામો એક જ સ્થળેથી સચોટ અને સરળ રીતે થઇ જાય તે માટે “પટેલ કન્સલટન્સી” આપની સેવામાં હાજર છે

ઉપર જણાવેલ વિવિધ કામો માટે બીજા કોઈ કન્સલટન્ટ, વકીલ, સીએ અથવા અન્ય વ્યક્તિ પાસે જવાની જરૂર નથી જેથી વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ તેનો કીમતી સમય તો બચાવી જ શકશે સાથે નાણાની પણ બચત થાય છે જે તમામ કામો સચોટ, સરળ અને ઝડપી, ચોકસાઈપૂર્વક અને વ્યાજબી ફી સાથે કરી આપવાની અને કોઈપણ પ્રકારની અગવડતાનો સામનો કર્યા વગર કરી આપવાની પટેલ કન્સલટન્સીના માલિક તુલસીભાઈ અઘેરા વેપારીઓને ખાતરી આપે છે

વેપારધંધાની શરૂઆતથી લઈને તમામ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ પ્રોસેસ એક જગ્યાએ થઇ જતી હોવાથી વેપારધંધાની શરૂઆત ઝડપથી કરી સકાય છે વેપારધંધાની શરૂઆત માટે જે ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી હોય છે તે પણ તુલસીભાઈ બનાવી આપે છે જેથી સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન પણ મળી રહેશે

દરેક પ્રકારની સબસીડી જેવી કે પીટલ સબસીડી, ઇન્ટરસ્ટ સબસીડી તથા અન્ય સબસીડી. સાથે જ પ્રોજેક્ટ લોનને લગતા તમામ પ્રકારના કામ જેમાં પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ, સીએ સર્ટીફીકેટ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ બનાવી આપવામાં આવે છે
અમારી મુખ્ય સેવાઓ જેવી કે
• એકાઉન્ટ ( નામું)
• જીએસટી રીટર્ન
• સબસીડી
• સીસી/ઓડી
• ઓડીટ
• હોમ લોન
• મોર્ગેજ લોન
• બિઝનેશ લોન
• પ્રોજેક્ટ લોન

સાથે જ ચાલુ લોન સરકારી બેંક માં ટ્રાન્સફર કરવા સહિતની સુવિધાઓ મળી રહેશે એટલું જ નહિ વાર્ષિક પેકેજની સુવિધા પણ પટેલ કન્સલટન્સી ગ્રાહકોને આપે છે

આપના ધંધાને લગતા તમામ કામ જેવા કે એકાઉન્ટ, ઇન્કમટેક્ષ, ટીડીએસ, જીએસટી, ઓડીટ, પ્રોજેક્ટ લોન, સીસી, ઓડી, તથા દરેક પ્રકારના કામકાજ માટેનો સચોટ ઉકેલ આપવા પટેલ કન્સલટન્સી કાર્યરત છે
પટેલ કન્સલટન્સીની હેડ ઓફીસ રાજકોટ ખાતે આવેલી છે તેમજ બ્રાંચ ઓફીસ મોરબીમાં કાર્યરત છે
એડ્રસ નોંધી લેશો :
રાજકોટ : C/o ૧૦૭, ૪ નક્ષત્ર ૨, કેકેવી હોલની સામે કાલાવાડ રોડ રાજકોટ
મોરબી : ઓફીસ નં ૧૪, રાજધાની કોમ્પ્લેક્ષ, નવા બસ સ્ટેન્ડ સામે મોરબી.
મોબાઈલ : ૯૯૭૪૯ ૩૦૭૧૫

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat