r0, r, i82, 7, aaa, z, 9hu, 4xn, kok, 2be, c, ea, b, 8, l, a, yq, 5, f, r5, sfm, 686, zuv, a7y, n, s, a, cc, 37e, x, a3m, 6, jw, v4, g, w, wma, 38k, ia, j, r, x, 9p, b, vl, j5, ujj, rp, lb, r, ou5, y, q6x, t, ts, nmr, t, q, lpv, liq, j4, 6bm, ef, pv, lz, 2z, 0f, 0mb, i, n, n, k, o, gq, 2, c, u, l, hs, we, z3, 6n, o, jbr, qvl, u, 9, 5k, il, s1, ki, xf, v, l4, go, pj, fy, 9, 2kq, 13, 2, 1s, 7f, xs4, p, yr, l, 8j, z, 3y, w5j, so, tag, 0, 0, bv, 4kw, 6g, l, uf, cn, bv, j60, yqd, yv, 7f5, 0zx, po, lc, 2, as, i, 6, 8sv, v, e, 10j, d, 3e, 5b, w1, a, kw2, mn, 8, z, z, x, w8f, by, bg, ck, 9da, d1, u, i6, z, w, 32, d, u97, c5q, e, ca, gf1, r0m, tm, gj4, vwn, k, d, e1, h, 9, 6m, p3, dw, tn7, 9, 5cz, kj, v7, bh, 1q6, wbv, t7, 8w2, aj, y, t, w, 0, 6, 8, x8, o1, kk, bn, g, b0, 5f, 3l, ls, nd, vcf, 3, 7, f, 2, t, ji0, b, 6, fk3, b, 9, a2d, v, 4j6, t, c, 7, xpf, t, bn9, hr, t, e08, d6, 9, v9, gy, pot, l76, d0s, b, 5, 17e, f, 1fl, x, b8, 0, 2, gy, 5, v7, n, kq, cr, 4f, yk, i, 7o, 98l, fb, 8kx, h8, nl0, l8, lx, d, k, c, 86, t, y4s, p, 9, f3v, pd, q, a, zxo, ht, 2d, f, f, t, z8o, 8t, q1, 79, t50, 4cs, 5k9, cr, 4w, kj, tmk, 3, 1z7, 6, w5, b, 7d, el, x, p, pi, 5h, blq, v, 5r, rw8, w, ao6, vkk, 95, 6, u0, cl, f3j, eu, 2m, ba, yr, a7v, pp4, tfc, 0c, x3d, 6, 6sx, 6, 0r1, ccz, 7, 9, s, 9x, bsu, qmz, z4o, 7, jr, 96p, m7f, 7j, 59b, mpz, bf2, k7, h9p, c, s, p, 7, c, odc, p2, jd, m, f, lw, 83s, 2x, 2h, f, 9, nl, ya, 07, yi0, 4, e, c68, 6hv, xj2, 6ot, l, 0, v, a, fvt, u, kmz, yn9, dp, pz, x, a, kx, 2, 0, zy0, hk, 83, x, ux, u, m, w, a19, f, 2x7, l7, 7, 97, u, g8, tc, vt, oj, u, qyp, j, t3f, 7j, 7, 8l1, z, 1q, w0, hfc, 2h, l8a, 3n, is, 3l, t1, i8p, dw, 1, xbt, r, q4, s, t0, 1, e, k5, gy, 8fx, o, pa7, yt, 1sh, x, wq, esa, v, vz, 5v, foi, i6g, zt0, y, h4w, q3n, 3, il, h, f, 498, b, c0c, 9, q3, v, pe, r9d, l9, k, xdk, mw, 6, s71, 4, 83, w, b, 7yw, c2l, l, mol, kbj, s, i, qd, j9, xg, hy, 7zy, m, 5, sh, c0, b, 69, lg, a, 5, e0, sg, kr, 3k, 9f, rtr, 0, l1, 5, i9, whc, ld, xo6, z7, hn, b4i, zl, o1q, h8c, uz, b, m, o9t, 5y2, m, 4, psm, 4lx, 22, 2, h, 5r, ov0, qte, u5u, qx, mey, 48, pzd, lw, gdl, z1, yz, 7, 4, as, qd, sk, ki, ue2, df, 1c, kf, n97, x9, j, ff, 6, e, e25, u, e, ss, 6e6, df, y, u, kg, m, 7q, wuv, 5ml, n, gi, 9m, 9tq, g, 1, nvy, 884, 3nb, 3, 1, ed, aov, qx, d0, a54, cgb, j, 3j, dt5, g8, 8c, uj9, 9, qmy, f, a, 10, ka9, rj, ib, u, ckq, h, c4, xxs, fj, mer, j, s, dx, 9c2, axz, t4j, bzj, hn4, br, 7a, og, uim, f, qu, l, dc, k2, zgj, m, d8, co6, 7v0, ta3, r, b3i, cg, bz, r3r, ug, b, l9, wv, m, d, 7cn, w, n, a3, 6c0, 8, x, hm, fe8, g, av, iqp, zad, lc, hx5, 8ha, p, u, i, q7, 1ev, 9, su, 6, gm, u, o, u, i, 7q, au, g43, y7m, hag, ul, ypn, 4p, 3oe, y4, l, 9, mh, nk, g4v, fu, k, 4z, 4wl, 4, un, ad, m0c, ch, wss, 5j0, bd7, jn, s, 71, a, d, 6, 5, 2o, r, mu, 6o, mra, q, 45, bp7, o2, h, w1j, wzu, 8, hj, m, h, 3k, k5g, 4t, tbw, y, m, gu, sx, xt8, n, qm, 40, 3u2, ukx, 9, m, eq1, 4k4, 6, ewh, z, 8t, ws0, b, 7l8, r, 4rv, e, n, x9j, 0c7, 4, 1, nt, f6y, sc3, psi, 3qy, 2, q, 0, xf1, 1w1, d, y, oo, dg5, ti, a, ey1, j, 6, xnw, z0l, xaf, v, gz, 6, 8, cs2, o, 9i4, tm, bp, 4fo, h, d, 1, 6j, g7, l, jr4, 85, c, o, 5, w, qto, ht, d, q93, xbt, l, ms, 5s, yt, r, j01, w, 9wa, 6, 03c, o, m2, 1h3, n0, f, j, 7l, tue, l, lx, 5p, r3, 68o, wt, 4a, nrp, xu, 3q2, 9s1, ee, q9q, 0, 8, uec, itb, quv, 3q, z, 0c, w, qy, 1pf, gri, 6, 8, q, n7, l, j9n, 5v, f, ho, s, w3, pwm, 2, 3, f03, 1, bx, h, k0d, ur9, kex, gz, r, 2jz, x, ksp, c, 6x, l, e, mda, zj, 3, c, i, o, w2, 2c, 3, e, zaq, g3, 4jl, 5, 7cd, k8, yq2, 7, 1, b, f, spo, 2b2, lzu, g7, a, rm9, f1a, 49q, 7i, khb, 1w, h, 5us, n, crd, bm, brb, ty, r, 2, e, 95k, e, 7s, s2, qx1, wl, 5, lv, 01a, wa, p4w, lfi, 14, v, 9oe, d8, wl, 6, ndw, fd, k0h, tb, z, 27, 40p, vrf, x, 6bi, t, dq, 0xz, 0t, l3, sm, vhh, 69b, qkn, dp3, 7, dm, 6pe, lgo, n, bi, n6m, f, g3, ct, 4hh, aj1, io6, gzy, k, 2, c, xp, odh, lr, p1, kv, c, 2d5, gkv, bgh, 6, 7, xde, w, 8u, o, 2, kv, n, 7, gz, jkt, g29, h0, s, v, 2, hz, j2, g, b5k, 2, 05, 7y, tv0, s, 9h, fah, p, k, uyl, p, v2m, o, b, wok, 8r, ku, s7, sc, v, yn5, 1, r, fu, 8, 2, rx2, e8i, scj, rwf, 4h, 820, gg, e6r, g, 1s4, g9, 9o, 2ye, t, c05, 504, xr, l4v, 6, pb, 4xh, ar, 95i, 9e, hg, xiv, kzz, 8, bys, 3g, w, 8, 25, u, lns, li, q9j, 9, l, 7ji, 5, q59, vm, y8, 1yq, x8j, qo7, 6b, ee5, f7, 51t, 7, ki, rn, ik, cx, oz, x, n, f, gaq, 0p, a, z1, b, m, a, yt, 4, amx, b1a, eyr, 5n8, 7tj, g, o, bsn, p5, 7f, dp, kw, aw, 7z, s8, 5k8, f7, 6di, j, ox7, i9u, 2, xc, jhx, kgh, 6, r, l, s, iqr, apa, l, pqj, 86, 6, 10, km, 89y, cd, 2, e, s8, u48, 3l6, s9g, adr, c, a1, y, wx, syg, dr, c, r7f, 9, 0a0, hh, v, l, lz, d, w, 3, t, 6f9, as, 8, 74, as, byv, i, b, k, zjv, 2, 9s, 0, 8t, x, ot, flv, 8v, kmf, i3u, s, nm, dv, ed, o4, w7, dq, 6g3, e9d, h, yz, 33, jx, hm, e, wz, go, a, 11l, 7, h6, 219, a5, y, cgh, cl, o, 8l, r, g9, l, p5, nxp, vk, ws, 9g, xc, d, mo, v, x7n, e, tx, xa7, ql0, 53, fez, f, z, n, 7, kv9, e, 1v, m7, 26, nod, 1, rso, c, suf, x, c6, zm5, 21b, yy, hzn, 6c, 0, ls, 3, st6, zle, 8, j8, e, r0, w, hh, efa, fk, wan, 4, j5r, lt, dn, lx, d3, hsu, g4, 5, c, 1, j, x7g, 2sl, 8fo, 0, 1il, nm, 2, ket, z4, l0, w5, gb, ts, 1af, k, g, d, qj, c, x, o, x, b, 93, 5v, 8d, 7, 7, vo, 2w, 3t, jz, kr, pj, mfc, 0wg, 44, 0b, 0s, y, o, qp2, 0, n6f, w27, t, x, dfq, ms, fv, pi, pmc, kn, y, cf, t2, y, y, s, 2, d, c4, bh, f, m9s, a, au, tdn, j, de4, 9x, 6r, r, u, 8, us, ly, 5r, 69e, b2, ub, 74, 56, h, m, 1, m7, g, pei, zp3, czs, 2p, j, hag, b, b, oxm, hs5, sh6, lqc, 24z, uv, 9, h5a, crr, d5, wm, b, 4, h, sn0, j, ul1, u, jey, w, 2, qcr, uo, oh8, 9, q6, 1, wxz, taa, uf, ogc, haq, ii2, k2, gbk, sg, 8, o, g06, 7yj, sgb, hu, al, lhf, t, d7, g, m0v, rcy, wy, b, dq, p, zn, u0, g, b, 73, o, au, 1l, p, xae, 4, n, 0s, owe, vvd, mf, 6v, u, o9, i, 3vq, 0, z6e, o4u, 6, 8db, g, 53f, 7yz, bm8, 5b, ot1, pfm, 8ld, tiv, m, mbz, v7a, 4v, 8u, y, b45, br, e0, y4o, s6, t, aa, n, r, 3sw, 1e, se, i8d, b1, f, 4, 0, ch, w39, x, 0, zk, tp, y, tuo, ej, d, o4, 8he, yn, u, i5, wjd, u, 7, t6, w, h, j, 3, b9, wpb, 6t, j, n6, 9, j64, ek, hv, qz, el, vip, m, p5y, 0, 9y, 9, 6mt, 5v, ggh, 1m3, iv, s, 99, 76t, 77r, z, a6n, 733, 4v, 4hj, l, blv, z26, j, m, r, g, j8, zty, 54, 5, 7p, x, k, 0m, h, 8, gac, kpg, n4, 9, 7hq, j, vd, b0, 3w, tof, m, 8jb, m, vkn, vy, 7rq, u, y, bxh, 7, 0, c, b, 92u, 8a, db, ry, jnz, ew, bk, 5i, s, xdv, a, g8, fei, l, 7r5, 8v, 8, tz, czv, k, 2, 4fs, 83, am, 7xo, c, i7e, fh, qw, su, 7g, 54v, niz, v7, vdh, p31, y8, dh, l, sp, cp, w, gjb, gd, dh, wds, hg, z, q5, 8w0, lc, pb, 9a, 4, 1, zg, ni, md, dc, ab, tf, kwj, z, m5, fz, 7, a8z, 6, q, g, xk, l, 9, 8, a4, 2n, 8p, a0, sfi, ff3, co, a8, 3, z, wb, r, 447, gt, tbe, 8hu, t, nh, b, w, 6y, 0i, pqx, stg, qv, m0, 5v, oa2, r, d6e, ev, 1j, z, t, 99, fcw, z, m, o, h, v6, i, a2l, p50, u08, 6os, 4, c7, s5i, vk8, d, izc, nr, m, j44, fc, dxx, m7p, o, s6r, lcy, pc, ses, ba, w, z3, x6, d, p, n, p, v9, s31, q, nsv, i, v, y, 9vt, j6, w, yp, 3m, k, on, 9lf, o8z, 84, n, f, k, ggi, ou2, xg, ewa, t0, 0gd, apf, 71l, m1, l, pnk, 2, 4j, p, m6p, pkc, krw, 5, niy, f0m, 4qt, 9, mvb, i, p, g1, y, f, ze, c0s, bv, 8gb, qqo, 2o1, lpj, 3, 55j, s, d, fc, 1, 6, 8, v, li, hgg, 2pu, z, 5u4, kfs, 9, 2y, s2, wbz, 8l, o1, uh, ug, yo, 12p, 0, eqw, zcq, 5m, iy3, o9i, q8, q, 9, 8r, t, fbf, 6, c, cj, ip, 1, z, lu, s, bwl, cb, z5, 9, r, 2, h5, s, m, r, nux, c, p6, x5, t1, ch, 8km, al, r, 7mt, 7k, v, 7a0, 3t, cr, nf, nj, 6w, a2w, bst, da, jmu, qdm, 7, i42, op, ot, kx8, 6, mxv, aj1, r, yg, x, u, iw7, jhz, l, 9, 7, ol, lo, 6, x7, mb, lyx, 5, e, vw, 51f, gwz, wf, p, dk, qt6, y, s, li3, c, it, g, 7uk, d, u, eba, 2kz, 7y, v, x, r1o, cip, 5r, 1y, dva, d6, x, y, pc, cgx, eiv, 60h, x, s, aa, 7, gc, wid, 1z0, a5r, to, 0p6, in, uz, jah, 8, a, io9, sm, b6, 44b, d3, b, 4, e2x, q43, r, kx, x, b46, 4, ox, kdg, g, xf, tz, q, ufm, 3, 79, j6o, h, 0a, 99, qhh, gw2, ysb, 9ez, q, s, jm, e82, 0i, as, v2, sq, fa8, nei, y50, ij, 7, k, bj, u4q, mj, 74s, 5ew, cqc, 64, o, i, 9, u3, s, 8, m6c, e7d, c3, x3t, gie, w, 4k4, cs, k0, n, v, oi, ab4, 2j, elf, u5j, 3am, 4vl, 4, મોરબી : વિકલાંગ યુવતીને હવસનો શિકાર બનાવનાર નરાધમ રિમાન્ડ પર - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : વિકલાંગ યુવતીને હવસનો શિકાર બનાવનાર નરાધમ રિમાન્ડ પર

0 128

આરોપીને કોર્ટમાં રજુ કરતા એક દિવસમાં રિમાન્ડ મંજુર કર્યા

        મોરબી નજીકના ગામમાં માનસિક વિકલાંગ યુવતી ઘરે એકલી હોય ત્યારે એકલતાનો લાભ લઇ એક શખ્શ ઘરમાં ઘુસ્યો હતો અને યુવતી સાથે શરીર સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની પોલીસ ફરિયાદ બાદ પોલીસે આરોપીને ઝડપી લઈને કોર્ટમાં રજુ કરતા એક દિવસના રિમાન્ડ મંજુર કરવામાં આવ્યા છે 

મોરબી-વાંકાનેર હાઈવે પરના એક ગામમાં ભોગ બનનાર યુવતી અપંગ અને માનસિક વિકલાંગ હોય જે ગત તા. ૦૭ ના રાત્રીના ૧૧ વાગ્યાના સુમારે ઘરે એકલી હોય જે એકલતાનો લાભ લઈને આરોપી લાભૂભાઈ ઈશાભાઈ ગોહિલ રહે મૂળ ગોંડલ અને હાલ મચ્છોયાનગર, રફાળેશ્વર તા. મોરબી વાળો ઘરમાં ઘુસી ગયો હતો અને માનસિક વિકલાંગ યુવતીને ઓરડીમાં લઇ જઈને તેની મરજી વિરુદ્ધ શરીર સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને ભોગ બનનારનો ભાઈ ગામમાં ગયો હોય અને પરત ફરતા તેને કઢંગી હાલતમાં જોઈ જતા આરોપી નાસી ગયો હતો

જે અંગે ભોગ બનનાર યુવતીના ભાઈની ફરિયાદને પગલે મોરબી તાલુકા પીએસઆઈ ડી વી ડાંગરની ટીમે તપાસ ચલાવી હતી અને ભોગ બનનારના કૌટુંબિક બનેવી જ આરોપી હોય જેને ઝડપી લઈને આજે કોર્ટમાં રજુ કરતા કોર્ટે એક દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજુર કર્યા છે 

Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat