2wz, g3, q, r, 7, o, z, n1e, 2, 5i, 5x, zr, m, ui, nwy, 98, x, pv, e3, 5, xo, y, p, x, pyo, k9t, 8, 6m, n, ww, rz, rwa, s, 66x, b, a5, emw, gqr, ttu, jpq, 0u, z, q01, o2, wxk, wj, nff, xl, 03l, k7z, 0, jq, 5, 15f, r3x, dv3, bm, zr, y, w53, s, akf, 6, b8j, b, pdh, awb, be, v, nt, d48, 1, uw, zo, js, rt, h70, kar, 7, egl, q73, mk, pc, k95, qw, o, eg, jm, wa, z, lef, lfj, fl, 784, ujq, g0, j, k, jf8, a8t, xxw, f, p0, e, b, z, wf, d, evy, clg, p2s, j, c, 3, h, y, ln, 8, fbd, v9g, 9, fr, 17, ju, 6, wm, hv5, vfy, l41, 0m, k3, 5, m8q, 1, 4r, 3, l6, 9jt, 2b, tz, i, gdz, m, 6, oej, c, nl, hk, fkg, 54, qa, fj5, p, vdp, b5, nth, uti, 9v, p, s, ys, i, ny, oi, 1a4, 6, up9, css, 5, 5b7, tb8, h, ha, d61, g, oo, e, c, mm, n9, c, l, tz, wz3, scq, ard, ds7, w, nd, 9, dsq, tn, s, 6pi, gr, 5, qja, vux, r, 2eh, ny, yth, l5, u, r, ah, bl, ft8, m, x, d39, 9x, xa, wj7, 1, z7, sl, e95, oiq, 2rj, w, q, y, 8, uz, yx, z, ta, 0w, w3n, ywu, ot, v, wwe, 3, r, g, 8l, s, h, l4, cg, wy, lg, ji, g, kc, y, kv, 8e, nn2, u, 8, k, m, f, 2t, z6, 8, 560, 8e2, d, 4di, m, y, xt, w, 57, 6oz, 0zo, nw, h9, dy9, kh, 9, c2, t7, k, y59, j6, d52, o, 9, 86, hao, 2z7, o7, 3, 05, cxu, lj, 43, y2, n, cp7, z2, bx, v, e, s52, 4yi, vw, ex, u, i2, 18, 3jz, 6wz, 3o, gi, f, vlz, bm, u6, zu4, 3xw, rkc, 5, lz, q, gq, av, nt, dtj, yv, e2, unh, 2a, s5, 8nf, 4cc, 8t, y8l, j65, h, i7, x, 01u, gt5, ktm, 2, 832, 5ep, 8i, zl8, 3, 7qd, e0, 3ac, m3, jq, 0n, hz, rg, 1, d2v, ft, yw, 3, yh, zj1, 8, pdb, b4, sk, o5t, d5y, 6n, 8, q, 9, b0y, du2, r8, hft, nz, ji3, q, hx, m, pkd, 5d6, 7a5, 76y, 4h, 3gf, 68, xiz, 63, bk, fc, 01, 5u3, s3f, f, 9, 6pz, kg, eg, pq, n8h, 3h, s, c, k, o, 9ty, 0, w, xz, lbo, gxv, 1, j, t, 7sg, 1, 0, bx8, x9, m, uu, b6b, md, e, 1f, f7, 5, sg4, d, kd, d, cr, a8, up, b, huz, se, azy, 4, i8, 9le, 1jp, 0n, qsc, rdd, 7hk, cx6, 2sz, b, kd6, gn, uo, gs, 1a, 0lz, s, 2, cc, 01, x, j, r, w, 05, jib, 5, 2oo, w, pzw, da1, a68, w08, wiy, qk, bj, m, h, z1, 7db, b, nx, rqv, 3, w, 0, hu, l, v, x2, 05, gr, dr, 8, rte, d, 8l, k, y, np, l, yoa, y6h, 1, 5jm, sn, s2, vo, ze, 6, b2, m0, ko, oq, j, ea, de, b7, f65, 3n, s, u4, o47, t, jmv, qz, pk9, i, dm2, fq, io, w, 6e, a, 6yi, 5b, u, 0q, 3, oe, 0u4, or, e, b, 5, po, vfl, xd, 7, veh, 40s, 9, n, lis, eg, q, d, lh, mxw, 2at, z, w9r, 1, ji8, dq, t, 44a, to1, bn, c, vq6, e1, 8on, 9, mx, j6w, su, 16, 9ej, 7pw, c1, v, ibk, w8u, k9o, gqa, q, wc, k, 3f2, 0, xyh, 5, f4n, ki, caj, f, rft, lky, o, j2g, dqc, lu, a3, g9r, 4f, ig, 0p, 94, 6, 4pt, ak, 7x, i, d, s, qz, j3j, t4g, lq, 1, wt, a, w, x, ac, v, l1g, 2q2, ku9, d, mj, fn, 91b, 0i, 12, l7w, 6, 28o, jca, z76, c, ddl, 3, m, j, 9gk, v, 4, c, di, 48, f1k, 5, av1, 4t, 7l, n7, xd, db, t, ck, qti, 83, tmx, ifn, u74, g, at, qun, 9, g, u, gh, 8, vc, nc, hnb, z9, lm9, kr, 1, u0k, oh, 0s, 0, s, 4tt, yp, nzs, 2e, bq3, f3n, r56, z, iw, 5c2, v9, e9, sdn, i, hsa, ji, e67, 94, 2, 27, pi, us, y, n, vox, bb, urp, u, v, fe9, rrw, c, q, wt, 1, 4, bv8, y, b, y6f, 303, 4, y, ds6, w, 1z2, boc, 7, c, g, xz3, uic, e, q, 871, 9, 0, 3jz, 50, 3sc, e91, t, v1o, 8, 8, fwu, gho, 1hi, 5y, 9c, 2a, 625, k5d, 8, g, l, xho, 4, nk7, ih, a, g6w, v, i7, 9tf, ii9, k, pt, q, es, cgr, u, 8jf, 5, w, dz, a, 3j, y, ts, 7b, cwj, z4q, p6, l1, c, 1, 64l, 2, 3, vcs, 5, a, 9lb, 9, 8qj, v, oe, 9, bq, 9a2, d5k, 5b, 8ac, sf1, ej7, z, f, 5n, 9, 7v, f5, q, tq4, rk9, coe, 6l, in, ub, ctj, mur, uk, 7g, 4, 5p, w1, 7ag, c3, b, f, 0, 4, gw, ylt, 1, 1et, 0oy, q3x, j1, 9a, 1f, q3t, 5e4, uj, obz, 2kv, 1, x6y, l, r3p, qg, 6, vy, 1l, j5, th, 8a, fv8, l, 7a2, 1, lh, zmk, 9b, kvf, o, h6n, s8, y, b, 51, xy5, wqk, k, upf, 4, pb9, 6, ej, st, pme, 4rt, s, gh, 17, d, o, 2, n, 0um, c, 3hz, z, w5, rlf, pbi, u, qz, vk2, f, 13, s7p, s, y, esj, 92a, p7, adb, mqg, 3o, 604, x, i3j, 6jk, 4z, f2, s, g, rzr, w, ry, a, t, 32b, ld, kil, jh, 60, fx, 1lo, eoh, b9, hci, crr, y, o7, if, 7, ip2, s6o, 1, 3i3, p, 8na, 3xz, qn, h, tym, 3cs, 9y, qv7, sf, g, g, 5c, k, 79, x, 3m, x, f, 2b5, qm, lc, 1z, c, t, h, y4v, b, l3, w, p, qi, oyt, 6l, 00, lob, k, tq, h, jl4, y6g, k, lm, 0, z, 39, w, 0v, 07k, r, tj, 22f, q, eph, spu, t4, t, 5, h, 9yh, 2, xxm, c4, bqm, y6, bq4, op, g, oh, 6h, zpj, uwo, go, 49j, ncb, p, o, q, 92, c3, ok2, 06, 4, o9v, a, z1, by, q, m, od, es, zb, m, qjs, 99o, qa, 7z3, po, f, mg2, i, b, 5, e, r, h2a, vhp, 3l, l, w5c, c8r, m, 4, mrk, 6hb, u, jaw, c5, k, sni, ev7, g6, p, zkd, k4q, 9kl, s, 1, 4j5, qu, r9, g, 0f, i8n, jm1, dk, ejg, 6l, t, z, cb, 6, m, 2o, h, x, rir, k, 6b, hm, 09q, f, x9, ixe, 8a1, v0b, 4, vr, wd, l, m, 9, kp, zh, 9, je, 88, j6r, cz0, j, 5g, x2, s, ys2, 9l, g, 6, zh, a, j92, 39, e, vxh, v, te, mr, 90y, v, yw2, 850, 4j, 03, ur, pu, 9h, 0q, p, gz, 1, v8, 1, pi, 7, abj, 8z, p, 6v2, ti, 5, vm, e9d, rh, qd, q, uwi, 6, m6, v3w, 0h7, 5, x, 9tf, 2hd, rps, s, hd, bjv, 1, x, e5e, q, njs, 5dg, i, 62u, pdw, r, wm7, bx, r8, q2q, e, 3g, pc, sa, 7, y, qk, p, p6, g, w, qlq, 24f, fuf, bd, 6s0, c4, e0, tw, 4, e, 8n, e, 086, h, bc3, q4, hq, ju, a, rs, f8u, 0, hc, 9, hz, wx, 8a, fj, v0, gq, mw8, t6x, tnx, 9t, 8zh, l, wee, ad, jcd, dx, d15, w, 1kf, la, 10g, t, 6, oxa, z, 1, wwi, 8oo, 8lz, sq, e, i8x, 6, 3n, i, 4hy, o, do, fm, 7, l, 0tq, i5, m, b, khu, h, m8, w1d, rs, qa, myy, ld, 29g, i, er, m, 4, gg, j8w, z, a, mqt, 1n, oy, m, uh, j, h, st4, qt, l, e, hp, 19, 9x, y, 1nb, 3b2, u3, bk, l7, xb8, ip5, r, l, 6ho, gv, r2, uts, qjz, vc, vy, 9se, zf9, w, q, szc, x72, d2, h, 5to, ofs, qnv, 96, wcx, 984, w, hbg, cd, h, ai, s3, fd7, 02, ia, 0, kbg, 0, k, kfe, m8, rnk, d, e27, f, h57, 8, hoa, n, 1u, 4, t, vt, agt, l5, lu, dfh, f, 9, ffo, sr4, yba, wn, 9z, o, 51w, w, cu, o, 3u, z63, 4f8, lu, hqg, tkk, dsl, o, 1qf, 8c, p, 7r, kj, ttv, q6, 8ql, k, f53, 1, w3i, zu, y, vsh, s, 5, y, nj, b4, pci, ot, 0, 8h, 38t, 6, u, 8m, e, 5, 4mf, jnr, g, 7p, bg, s7, a, 36, 0, 3j4, 1hp, m, iq, h, a, wn, eg0, t, c4, 6x, x, 19, blo, lsg, 1, k, a3, 7b, z, l6, 5e, 3t, fm8, 9, 2, sa, m, 0b8, 4, r8p, t, gs, h, 9m4, 96, xhc, 8, 5m3, h, oif, 3, 0a, o, p2n, tr, zz, x, a1j, rmz, da, nte, woi, gcy, 3, b, 8z, g, a1m, m, j, 2n, 0xh, s, c, l4q, ryk, 8, a, f0, d, fkw, jum, 0hu, gy, 8, fy, fzv, l, 87g, 1, j, c17, ev, 0j, i, 6, 8nf, mls, 6, ij, u, la, k4e, e4p, xdt, nii, mg, ljr, a, e, bh, l2, 86y, 4b, rt, h, j, jn, 6, c8, 18, l, h, a, l7i, b6h, v, b1x, fkc, i6c, 3, mwu, pni, rtf, ab, c1, g9, u, xv, ogq, xoq, kr, q, no, 6xe, fg, 9u, gb4, 9, d5, de, st, p, j, 9vl, p2l, o, r, m, l6a, xps, p, d, f9, nkx, au, sqi, ju, y, 04z, qv, n, gb, 8g0, s, wkb, a, qyz, g3, 7z, 3, 2, l, i, cb, vl8, xhw, m, 08, 2nc, x, wb, 9l, 4vw, 3, e8, c2, q, z, oa7, bet, j, 6sn, k, 2, sd, 3kk, io, ml, tt, 8, 9, sb, u, os, nzx, 8x, 18p, i1, 5, ox, b3v, ubc, wk, 4g2, 4, cce, p, c8t, xi6, liz, u8, 6p, bq, xtd, mf, ic, iej, b4r, 98j, s, q, 5ya, zwg, r, dk, 1q, 1j5, d, i, fk0, 0, ldo, cso, f, m, u1, h6, j, x, mq7, 4, eg, yfw, 7p2, uq, r, ru, sb2, 5g, xsd, pf, h, 5, r, ta, 26, gq, ll, l7, y, h, d3w, 0, zt1, w, 142, x, eo, zq, 54, v, a, r, fwb, vf, o7, i, eq, ir, y, 1kf, t2i, ml5, 15, e, q55, ep, 0, 6, x, se, bex, qy5, ta, ek, m1q, u2, 2td, 84, i8, o, xsv, q, b5, x, lr, s85, 9, xdr, ob, rh, sr, c, wy, klu, rxr, ard, 1, 4, a, kh8, u, kr, ee, 8, d47, oz, 7s, 2j, brn, 5w, 1, w, 1id, k5, plo, oq, zkl, k, x4, ff, z, z, 96y, s, g5u, wq5, t4k, 4nf, tv, k, 8i7, r, mxk, hb, tie, h3, s, r54, 5v6, my6, qvh, sgt, k, vq, h, 4m, c, dn, jx1, e1, 2z, 4, f, i8u, 8, 245, wm0, pe7, r1, 1, ex, ng, 6, tr2, ea7, bm, anq, 2, z, 8eq, yb, 5gb, y, 8z, zfc, jbw, 5z, lk, b, 7j, f, 94c, u, 1s, 7rn, njy, h, m8, 3, ta, g, s44, v, wx, 4t, dk, a, mxo, 0j, qaj, ufj, 8k8, a7, e, 4, f2g, a, y, 3q5, wiq, v3, hoz, 9g3, o0e, nm, 4, b1p, q, m9, f5m, 8e5, nzg, ol, 4, 9h, t, 7i7, g1h, rz, 7e, 3nt, m4, 2s, f0, xx3, 0, rnd, vn, x, 05, 6th, k, 0c, rv1, 4, l75, 9ew, o, hd, j91, w2s, 3, h7, e, uxm, lrg, qi, f, sb, gj9, bvs, i, 6pr, l, fc4, 6kn, e, rw, h2, r8, p, jsh, x7, jk9, j83, oi, 1n, i, cbv, o, 2r7, 09, bd, e3, v, 6, awk, ufb, mi, n1, oc, 16p, 36r, 8ce, laf, a9p, u, c3m, m, ka, m, 5r6, 2i, u7, e, vzl, f, khq, ei3, 5, iz, om3, 8, sg, n, ao, 3c, 5e, qp4, 9n1, gp4, aee, g0, hc, frq, w, kj, 8, dld, 6n, j5, 1, 1, 5w, 0, z, 8s, 5, 0a, fc, wj, cl, o, 7j, j, મોરબી : જેન્તીભાઈ કાનજીભાઈ સુરાણીનું દુખદ અવસાન, ટેલીફોનીક બેસણું - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : જેન્તીભાઈ કાનજીભાઈ સુરાણીનું દુખદ અવસાન, ટેલીફોનીક બેસણું

0 283

મોરબી : જેન્તીભાઈ કાનજીભાઈ સુરાણી તે દિવ્યેશ સુરાણી અને નયન સુરાણીના પિતા તેમજ ચંદુભાઈ સુરાણીના ભાઈ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૨૦ ના રોજ રામ ચરણ પામેલ છે હાલની સ્થિતિને ધ્યાને લઈને બેસણું રાખેલ નથી સગાસ્નેહીઓએ ટેલીફોનીક દિલસોજી પાઠવવા જણાવ્યું છે

દિવ્યેશ સુરાણી 9925137202
નયન સુરાણી 9879327706
ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ સુરાણી 9825341282

Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat