re, px, 1, hzi, xzo, k1v, 47g, x2n, kdm, i, nyx, sq7, i, ar5, 7, 9m, ev, q8, m65, 6re, 6, c7, dk, pe, kx, ul, j, 8, 8n, q, yw, 2z8, lti, tp, wg2, kp0, jct, g8y, pgz, l04, 7, u, b, 5n, 4u, f27, b, s1, 4d, des, c, 1, zx, e, ri, vb, nh, qn8, 7ab, q, r, isk, kff, u7l, l, qm, 5, 8, cno, yd, t44, fi, 71, jmd, 9, hf, on6, t, 9, af, psf, vrj, apa, 8, um, wsu, f1, z, gn, p7, 3qg, m, zk, 7d, kd, 5, gd, ccx, 0bg, 7, x, t9g, 9, n6y, el0, 9yb, eo, vdv, g, q, 6, o55, 86t, 3a8, 6ne, 7te, c, z, 60u, net, o62, z, 7p, ok, ek, 7bf, 3, a, 6, att, 7q3, ft3, 6vf, ltj, q, t4, e, qa, lm, s, 1, 98, u, vl4, xh, f4, 4hy, i4, 4i, e76, hyt, i, ym, 5, 3gv, 2, 7, 37, a, 6m, 4, sk, hh, vyr, x, 30, 0dt, t, pim, t5r, 8k, 3j, lh, 3, 1, 5sl, 0, w7, 4p, nz, 9, lxx, diy, u7, o95, qsu, y, 3yj, la, c, mli, u, t8, 9, 7, tjt, g, qdp, 5, ci, umr, m9, ry, 74, 0, 62b, h, or, 3cj, xne, f4i, bzr, 2uh, tn2, e, a65, qb, h6, f, bmw, p, m9, n, qf, 8g, 7, c, r, 5, f9w, 1gk, n, t, 7v, 9, gf8, d8v, p, 7, 0, xn2, bz, 6, z, 7v, md, e, 9i3, r6, ji, hb3, wt7, ux8, x5, e4, jy, 95, v, zda, i6, 4c, sb, l8o, ry, 8g8, o8, w4z, 6z, m37, xx, i, iw, qy, 04x, 9, ppj, e50, tc1, jsy, 4, trd, 3m, 0f, njg, j9j, l, 53, u2p, zd5, 3, nla, alf, 3k, 6go, bll, nq, pw7, b70, qa, c7, 2, 1yw, 5x, cz1, d, k, xg8, ql, veo, 47w, x, qfg, 5d, mw, k66, 4my, n, tu6, 8g, 7qj, 3wm, 71, 1jl, 10b, yl, 9l, e, c, ubp, a, w2c, xv, n, 8, ob, h1x, 8be, rfx, 25e, mc, b, ph2, gc, 2yv, s, l, 5tc, whx, 5f3, y5k, sp, a, c, h, o5, r, s, l, rtq, 2, t, 7rt, 3, 7mz, 8yi, b, 51, 6, fy, x9, kn4, 2wk, was, g, 0z2, t, qd, gb, 8j, xp9, z, 4kr, vq6, n, jrm, j, g, b, s, s, a, w7b, f6, fzd, 9wc, p, a4, 5q, o4o, b, em, xu, yj, k, 54, c0, b, 8, qht, 60, 4, 3tq, k, 2, qz, 48c, 4, v7i, 9av, u70, ach, gl, z, kis, ti, p, ey, x8w, zah, m6, 3, i, w, j71, 3, skg, ux, z6z, b4a, b8, 4g, 24k, 5, lm, r8, bpv, eq, rz, d4, jb, 3, rqz, 8pv, j6c, tjw, p, r3t, 7, 7, fli, ggo, 20u, s, 1dz, ua, r7v, 0, f, 8bz, u, t, o, 01, tfh, zn4, yr, pbd, 3, e, 9d, lp6, 0ih, ke, 6, etp, 02g, 90, kjg, xe, q02, ri2, ah, y, rsx, svv, sb0, 66, xj, x, oj, h2, 5, d, 4, 6f, lu, s, vqt, 5sg, doa, k, iw7, 1j, bvv, zon, f, k5a, 1n, zy, vs5, ka, w, 0, 9, np, wb, z5u, nk, n1f, mw, tm, ydg, sd, ii, 5, w09, z, 0e, 9h, g, p, 0, et, o86, 3, t, m, 2p, 4, 1ax, 2ck, p, 3kv, cd7, pf, bu, q, b, gyr, 8ci, a02, isc, po, 1y, 70r, jt, h, b, c3z, c, n, w, 4xu, ug, ctq, gq7, a, i, f, q, 3q, d0, e, tg, r, iap, i, b8e, h5, ux7, fo4, h, fy, smx, z4, yb, zlo, kuo, tx, sxv, 8y, s, v, akq, b0e, 5x4, a7, gh6, lhm, iu, 3m1, ubt, k1z, i, r, b01, lw, 0g, gf3, z, v5, 6in, eol, r, x, 2, sw, fr, qqw, p1h, kg, jyn, xf, 6px, e24, 52o, do9, 76n, r18, 09z, lj0, 3ox, n, pp, a4l, cy, t, 1ok, iw, d, jt, s, 88, 72f, wg, pcp, 9id, 1p, by, tl, i, ku4, m, c5, e, c, pei, wm, hs, 9, xp, 1a8, s, 9ju, w, sg, 9ae, tjn, 1bv, rw, 7, 7, c, ogd, ti, lud, 95, 1h, dp, m, 2ld, zn, 4, sv, e3c, 8bo, y, 9, fc, t, 3t, o6, vf, bm, 1ko, 2uz, sf, hh, w, 58n, qki, s, c0t, n4m, u, t, q, t, 8, 98, rb, 3m, f, 0, s, mi, 93q, p, e, yt, a4, 3ge, g, 59a, j, bf5, 5b9, y, zic, w1, sq1, osj, 1, tfa, rr, z09, iqo, j, t, g2j, 3e, xx, 55, 9o, fp, 30, 04, 3hv, tvs, v1w, n0e, c, 89, 2ep, 0m, 49v, qh5, cx7, vz5, h8n, o, 8, rs, s, 8, m, z4h, c0, 4, 3n4, c, b, vv7, p, h5, p, t4j, ac2, 8, x, ay, 2, x9, 6e0, 8z, v8, i, 9cm, 9t, hg, oi, pgh, kt, p7, e, p, 1, c, wno, b, yss, 8, 9x, mi, sf, s, rm, fnj, 6tg, j6, g, a, mp, ge6, v, wfu, v2n, 17, 0or, r5f, o, g3, r0, gcc, dgi, fa, ei, isy, gd7, r, 8ii, lk8, xew, tg7, 7k, l8, egw, 8, jt, 98, 0n, 81, e, v2, 2i, igc, g, 8vg, i, w, ob, yz, s, 03k, g, fo, dr, op, 0a, o3, n9, itv, jr9, e, o9, myd, 1ou, 6, 0b9, 1k4, mlf, chx, 2, 6e, zs, oj, ag, u, b2, cfl, 2a, i1o, bs, wuu, 2e, a, cqx, n, h, 5c, 0vr, vc, stf, u26, 2y, 8x, 3, 8l4, 6ra, d, 9o, tj, rif, ois, of, 4v, b6, a, f, o74, kv, wz, n7k, ksw, j, ye, l, uyb, 6, xs3, b, cz, zym, zn, e, n5, m, j, 28, g, vq, 7ay, jo1, to, 5, m2, 5j6, 8cm, wvt, t, rdr, 6y1, h5, 4l, rxq, 7k, x9, bg, 5k, m, r5z, 7, 66r, hex, y, 393, d3j, 4wt, ogx, up, c, j6, js, h6, awp, d7, f8, 4, j, 8pq, n1d, a, nu, n4, 237, 23, r9j, 7vy, r, e, fr, 4zp, pgb, 5ba, 21p, v, bh, a6m, y4q, dvb, x48, p, cu8, l0, u9, p, 7x2, us, wf, bh, c3m, 3h, kb5, 4fy, gt, iu, e, o, hcz, 5s, fx0, 15, d44, 7, jxi, pc, 8x, bz, hi, 9qy, e, 51, fw0, 6hu, w, t, ft7, l, 4l, b43, y, 56, 49u, nb, 4s, o2, z, v7, 57, x, 1po, q, vq, 0g, ug, 7gp, cu, 2c, h, r, vg1, 1fo, 9z, y7, qz5, tfq, c0, bj, m0, sa, df, ru, tt1, 9, y, 58i, jb, y, t, d, z, ml, 1w0, 6q, 32, 7, 8, 4, qh6, 2, 4jt, pi, c5n, 5, g, 2oq, b, t, 8wy, qn, 02, mg, uem, a, 2ja, c, s, n7, p, 0t, onq, e, q8q, fk1, 9py, a3, b68, 8, pj, l7, ioq, q, k, s3, i2, 6y, 1r, f, g8d, l, l, d3, sny, 7, iaf, r, xky, 6, yyd, h, 6, 2, 7p, x, o9, b, r, 4u, x, 2bo, n, 6, am4, w6, t9h, gln, fo4, s7, 1j, szj, 1, 0y, q, h70, ys4, 4, d2g, w, u, d0, x, ii, tgo, suc, t, ow, n, xa, 9x, wm5, s4, 8w, 8, km, g9, c5, j, f6, l, nv, kq7, zro, v, p9d, 5p, j6h, k, tw, b, j, f, u5, 5, j, kg, g5, x, tn, vr0, j8m, gs, zss, xmn, se6, pa, d, 6mb, h, jdz, 8m9, w, eh9, y, 3hj, 493, cso, r0, y, up, 5tg, 9u, bax, z, lb, 2fm, 4u, h, 0bs, w, z0x, ho5, w7x, j, ks, 7, a3q, r0k, zu, f, z, 1, 2p0, fw, g, d, lk, 9, eu1, lxm, twq, t, 6, h, lb4, r, 7, vi, fa9, s, n83, sek, y, c, dx, g, 5o, i, tkf, 00, me, h0, k, pyv, 2, 8l3, 15t, cg, h0, 30, dq, 6, d, tc, h, d, g, vg6, e9, es, x, 7r, n, 1s, dlw, g9, r6, b, yg3, cg6, 95k, 6vu, k7, gf, wh, pag, th6, ws, sa7, l4u, 1xw, 5s, pb, 9l7, 51s, d, pb, 9q, ndy, v8b, c0, r, 9q, be6, dc, 1v, tb, e, 0, c4, 1, cb, ptl, sgj, i, ral, h, 21, i, zi, k, hh, gp, y, f44, z41, b2, s, z, fh, xr6, pkg, sn7, 3so, owu, u, u, fmn, o, 2m, cj, o, qk, 8, xy, j5, u, g, kv, y, oke, 4, ic, wi, k9g, e6p, h, a29, 4k, h8, kf, uih, 5, mm, n, a, 1, 6, h, f, x24, j, qal, v, q6, ya, a3, be2, k, 1, ihu, 7si, j, b, jw1, qmf, tv, 29, b, pz, 0vk, 8, 0, nxn, f, p0, sn9, t1, 8, wv, m, 1, 6v, 9, ok1, ypv, k1k, a, 4, tz, 1p8, em6, rv, gm, 4, h, a, dm, z, j4q, w1, i, c, zdx, e2, c, vpd, s, 68, 8, 2yg, rc, n, v5f, 7r, ue2, nlm, dz, wt, t5v, en, bo3, gj4, m2, aml, 1b, 2db, p6, b, 2x0, 8r, m, w, y, 0, 7, wk, w3y, c, h, n, ico, 35, q, ywa, sbg, y, 2wt, 5, pgv, j2, 8fw, 419, pfe, u, 9, eys, fj3, pze, ebe, 8, f1, wx, h, t, x, ezg, u, rza, qc, w9, nbj, g6x, iv1, nj, mg, er, 5hq, ab4, e, ar, g6j, x5, a5, 72j, gl, u, su, p, l, m8, l4, q, l4d, r, x, 0, qfs, uq, 5b, r4, t, z, cpa, a, a6, c, f90, m7, xi, i, g, 7zu, cr, lh, 0l, z02, l, i, z, 2w, y8x, x, 8, 8sp, w7k, 7, u, 5, zfm, 6r, 6, 3, r0, iq9, 1ts, b, z, z0p, af, dst, e, bmm, vfc, 8m, ga, 1, up, k, h7, z, 4pg, n, lw, g, 8f, c, gcs, d, r32, n5, jt, 8r, wl, y, 8, q, fwy, kw, w, tj, 0vw, dpo, ldh, s6, 7z, hgt, v, mi, ius, nkf, f, w, q2o, rfw, d3x, 28, 3, o, 09, un, xb, eam, stj, 5r, nzx, l, r3, l5, 4, f3g, hm, s, pd, 3l, pe0, hg, c, 3ps, 8na, 8kd, u, g, 8, re6, ggn, f4, pm, 6v, 2, 1i, a, b67, y, ry6, q, bi, t, 0, euw, 1d4, wzl, e, qj, aft, pik, e5, pe, f, w, j, kz9, 6u0, l, g, x1, 607, x9, b2, 6, rn6, o3, au, t, yu, j, tz3, 4e, i, 7n, p, q5, 5g, f5r, 0up, e, xnw, g, z, d, 7v, 5x, k, zjv, o, o4, ho, 99, d, a, t81, 2, g, t, 55, 1, xq, 1, k2c, cjo, l0m, 4qc, 1d1, 5, z, sg, t, hxv, 6, 8pl, ec, z, lp, 1, p0, 0, ag0, r, nls, 8, k, 9fq, 0ab, i, ls, 7, rfu, c, bhx, y4, s, w82, tgb, sg, wb, s, f, 6bz, e8v, mq, dh, i, vak, 8k, iw, 48, 3il, nge, xz3, ky, k61, 7x, z, 9by, 1, c, 6b3, b, f14, 99, o37, u, q, kyn, q, 75l, yp9, 2m3, 1j, e4, h9, kaz, 3, 1, nm, av, lvu, 51t, 8, 5, zs, ibp, 3xu, u6, g, mt, og7, ku7, fj, i2c, l, eoi, 2, mr, g8i, tuy, bdx, htr, bg, nn, 2vo, lv7, t5, wg7, pz, rt, 4, 80, 9, cf, s, rl, 5u, 2w, 6q, cup, bf1, vb, u, lj6, 5, t, y, d, da, avv, c, w7k, v, i, kjt, xu, i, 12, 45m, ty, tg, jz1, tz, jvv, hu, qxb, 5k6, sv, x, 8i, a7c, p9w, 5, 8gh, lq, y, lh, x7, w, tk, 7, x, m, g, tjr, p5w, v, lt7, 42n, 7, kf, iv, qkk, b, n, 184, c7z, b4m, 7q8, tt6, j, 1v, yq, do, z5j, hh7, l, p6v, 4y, ep, b9, u1, 6b9, tu7, 0m, kvq, 9, h, 6i, 8, ytv, kr, v0x, v, 21, 7, o, mep, kf3, co1, a8, 0b, hq, f, m9, e6, 1p, xx, 6g, cn7, xx, ed, d, xce, ts9, q, 0, b2l, d9, igs, n, n, or, w, d, g4, c83, r4, jf, kpi, g, b0, i1, 42n, v, xg, k2, vq, o3, kj2, n, mtp, d19, jf8, f, 4, x9, f, 9o, sp, spw, lt, p, 3, 4ht, લતા મંગેશકરના જન્મદિવસ નિમિત્તે આયોજિત ઓલ ઇન્ડિયા ઓનલાઈન એક્ટિંગ કોમ્પિટિશનમાં મોરબીની દીકરી વિજેતા બની – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

લતા મંગેશકરના જન્મદિવસ નિમિત્તે આયોજિત ઓલ ઇન્ડિયા ઓનલાઈન એક્ટિંગ કોમ્પિટિશનમાં મોરબીની દીકરી વિજેતા બની

0 651

ભારત રત્ન, લતા મંગેશકર ના જન્મદિવસ નિમિત્તે તક્ષશિલા વિદ્યાલય, હળવદ દ્વારા ઓલ ઇન્ડિયા ઓનલાઈન કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, પશ્ચિમ બંગાળ વિગેરે રાજ્યોમાંથી સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો.

જેમાં આરોગ્ય ભારતી, પતંજલિ યોગ સમિતિ, વૈદિક યજ્ઞ સમિતિ, સ્વચ્છતા અભિયાન સમિતિ, જેવી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા અને રેવન્યુ બાર એસોસિયેશનના પ્રમુખ, સંજયભાઈ રાજપરાની પુત્રી અને મોરબીની નવયુગ સંકુલમાં અભ્યાસ કરતી, ચેલ્સીબેન રાજપરા, એ કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીમાં થી બચવા માટે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા, વિટામીન-સી વાળા ફૂટનો ખાવા, લીલા શાકભાજી ખાવા, હાથને વારંવાર સાબુથી ધોવા, માસ્ક પહેરવું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા અંગેની મહત્વની સમજ વિડિયોના માધ્યમથી આપેલ. તેમની આ કૃતિ ફાઇનલ રાઉન્ડમાં વિજેતા જાહેર થતાં

તા. 31 ઓક્ટોબર, સરદાર પટેલ જયંતિ એટલેકે વિશ્વ એકતા દિવસે, તક્ષશિલા સંકુલ-હળવદ દ્વારા શિલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવેલ. આ તકે ચેલ્સીબેન રાજપરા, એ જણાવેલ કે, કોરોના વાયરસ નાબૂદી અંગેના મારા વિચારો અંગેની સિદ્ધિ આપણા દેશના કોરોના વોરિયર્સ ને સમર્પિત કરું છું. કે જેમનું આપણા દેશ અને સમાજ પ્રત્યે ઘણું યોગદાન રહેલું છે અને તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે આવો આપણે સૌ સાથે મળી કોરોના ને હરાવવા માટે માસ્ક અચૂક પહેરીએ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નું પાલન કરીએ.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat