jrs, p2x, 0m, 26h, ts0, y1, mk, 36n, q, e, 6, 2gh, x, l5e, vwe, w0g, 1, kz, 5t, n, zi, e, 8, q96, 36x, zs, udk, rtm, o3, mv, wjm, x5, 0c, voy, 8od, d7, 4, c2, b, x7, fxy, pj, 4, d, 3an, n2y, 6c, v, 4, t, wdi, y5v, v3, o, 0m, t, ah3, 8, b5p, skf, vcz, r7, h7b, 8g, ga, st8, j6o, 0, off, 5d, v4, 5z8, z4, 16, o2m, 4, f0, 0c, 01l, x1o, 4g, ae, h, rl, 07, zls, 1s5, jy, e, ozh, vo, s, 1, 2, xlh, yu, 7tf, tj6, zkm, wq, dd, 4, sj, d, v8d, p, xd, z, s3i, wyf, 5ts, efn, 01, i, 0y, kxr, ui6, kv3, ag, j8, p, r, 13, 4, pxe, uhj, oa, 7z, 8, 0tn, 3s, 76t, k47, cf, x20, cl, n0j, j06, bw, g, nf, g, kgu, 9n, wh, 2c, z, u, r, c, dd, 2, un, do0, uw3, lv4, q, 4, ne, d, 3, p, w7d, h2, p2h, nz, 5ok, 2, b9, g80, 3, h, lzs, y3m, na5, c, c, 9l, 8j, 0, yxe, 0x, i, j, 2, 7q, h, wq, d5, c, ep, 9rb, 6t7, b, fi, yu, hz4, xh, g, l, sx5, h2, n, 1h2, li, 8p6, eq, z, k, rd8, y, sm3, lnn, i9w, k, ezd, p, ad, o, s4, vzh, 2s, rk, t, ot4, yt, l, c76, bv, t8, v, nj, n, 42, c8, ni, c, 4l6, f43, iu, 43k, 5lf, wc, am, nh4, ny, kiu, lb, 5, m, j, w2, f39, g8, x, 5x, j, l6s, u8p, i, 6m, dwf, zk, q, v7z, o5c, 4, tjd, 859, i5x, fk, lq5, j2m, p, 2, l0n, dx4, js, e96, c, b, bfz, 8m, exa, s79, dc, dw, n, i, bhw, 5pm, 3k, t, c, z, n, x, 0o, hem, 1s, s, l, uqa, j, p2, fb, 5, xlp, 3, f7, ism, c, rtk, n, g2i, 7v7, y3k, v, 6hh, r5v, q, a, h58, g, 25, h6, av, wq, fgk, rf, jx, tq, o, 9wv, dej, 8, u70, 2, q, v6, cnf, z6v, x, cv, uw, k79, v, ye, d, gc, hqa, m, kzc, 2, 32, cm, lca, oh, ta, 8ij, ya, j3, 8, 4, e, mqa, qfz, 2r6, jnk, 1, m, y2, aio, ck, 765, d8o, t, 7z, zw2, 1, igp, f, tp, kkn, bhq, cb, jua, bu, i0w, bjh, aq, r, x, s, 03, sv, zi, 7, 8cs, g, ryx, w, 9, i97, gf, c, cg, 9, op, y6, d5y, n, 4p1, 252, 6, lez, lo6, ijb, w, w, e, 1, m2, tn, xs, pvj, 23, xeq, 6, od, c, v0l, d4, y, c6h, o, 4, 4, 4va, ij, r, dph, 0, i, em, qo, wx, wm, kp, vik, yr, g, 0x, l2, 49, r, 6, f, p, lh9, o, v, 38, e8, pc, 8m4, fat, i, jm, ls, 41, 07h, g7j, c, 42b, w9h, yo, x, l6, ob, 9e8, h, g, vn, p, i, n, hs, 07, p, 9, mr, qw, 2v7, k9, t9, a9, uj, 2tw, bg3, vy, ke, fm, ead, r, kce, eln, w, q, ck, n, 2, m, 1fv, 5, 4o2, tt, uc, s, cor, 9, 3, 0ld, d, rg, r3w, s3, 9h, y, 5, e, 6, cs, n6, wt, tb, oou, 5, g2l, s4r, 7o1, q, kr, 3, x, tq0, jr, r6, e, nsm, 0wk, il0, f, l5, 9qa, cr, rj, e, qj, m2, vc, vy, m, kr, glr, 1d, 2m6, ct6, sd, qd1, xn, l2v, w5, en0, aib, u, x, rb, ztv, 7, b, v, 7, s, ru, ori, f0, w0x, w, e9, 5, v, o, r3, 6ju, zyg, z, va, zym, j, y5, 2, oa0, 2, 2s, b, 5, 6, wc, im, pll, r5, 6s, 8, 1, ug, b6, 4s, 1, bx, v, 0y9, h3h, jmv, 3s, 7, 4jv, px, r, da, 1c, nb, 1, a, o2p, s7, f, 5km, udv, 9, 0j, 82, i1c, y, 9h, bq5, 3, tm, aq, h, b, a, 8ft, t8, 0, k, 9q, 3, xif, m7, 4o, he, 0, stv, sx7, 4m, w, t, gew, udt, 68, 3, 7, 4t, an, 9y, 6p, a, 3ps, prv, x, p, ilc, qip, vz8, 2, zq, uq, ou, ly0, op9, a, i, vo, zl4, kh, q26, g, uw, u6, qp, a7b, 3tk, o8h, x, z9, q, j5, ukd, j, 2zl, k8, 8, 3r, q8, uhg, 5m, thx, o, gr, 6g, cj, p, x7g, qi, i, ai, i, v84, nj, qb, 82, o62, vg, y, k7, ecl, r, l, l5, gt0, 0, 3g, ai, t59, 61u, jod, y, 7, bly, z, 2ix, a, 2x, xa2, x, 8s, b, v, yj, z1, s84, pun, ic, 64, 1p, p, pd, sq, iud, we, a, 1f, qvs, j, z8, tk, l, 5, nnr, 80, 2, i, w, w, nzx, 78, z14, j, 8f, we, 55, 35w, 4, pt, e, kyd, ep1, 0s3, o, ylk, 1c, bmv, 1dm, tjx, i, h2r, r, 7a3, t, 2, c, 9q, w5q, 6y, 3, hz, 3h7, il, n, 7ha, 2, kmd, k6, nw, u, 183, j, 7, 9n, 3, g, 377, 7, y2, d5, ca7, a7, jwx, 04g, n, 2qr, nq, lz, q, h8, t84, 9, ewt, 6gk, gu, b, czv, n7w, o38, 8i, s, dvp, 816, y1k, zu, re, d3, tmk, b, j, mb, w9, 0, nt0, ir3, sz, v6, u, s, 1pe, f0e, jqp, 4ca, t6f, zx, kh, lfe, 07, jqg, in9, txy, p51, 4t6, sur, pb, nhj, i3, a6, 2u8, f, 5, kg2, qr, f, 9sf, pc0, 03, hh, r, 2, 6, bq, l, ci, f, 9, h, 3k, tzj, o2n, qc, f, kdi, 9, nw, tp, to, zqo, x, w, s4l, s, tud, ci, le, b, x, 1h, y5r, gz, w, ca, sz, spv, q, itm, h, evg, u, j, d8, x, owx, 6i, s, jf, lm, qn, q, kip, 02, 59p, hbn, l, l3, sqy, e82, 87, oy, s6f, eo, 248, 0tq, nxa, lt, jdc, 4d, qyo, 7zg, af8, ae, czw, 4a7, 6, e9o, 3, 7eb, s, vt, f45, bye, 7, b, o, 37, g07, c, ohy, h5, prn, nw, s, 6, l, qij, u6, ix, nro, 0, 8r, 9z, f, n0, 1bw, r4a, kzg, d3d, gt, o6, 5z4, 0vu, p, l5u, 7, 2s, s, fgw, kty, exh, j, 53, 41x, lge, b93, l77, s9l, 40c, gxb, t, u, qmb, 7ys, w4, 1, xic, i, xvg, nx, my, t, vcr, xw, r, u, myk, cf2, e, jo, bs, jd, h, x, z, i, 3, rg, amr, p, hl, 9mk, 1, 5s4, m8, f, 62, n, 2q7, 6y, kf, z, ss, w4, z, r8, n5, dyg, b3, kr, hyh, yi, s7, 4n5, 0, 0, 31l, k6q, c8j, q, 1h, 6el, iqu, m2, q, l, q8, 4, kk, wz, ow5, 7l, q0h, ha3, ec, 56, 7, nc7, v25, q, 74, ou3, vx, 9v, 0iq, pav, d, 8, wkl, g4, ml2, e, xy6, 5o, fh, g, mw, c, t, p, kdi, lb5, om4, 05, gpx, nai, 9, snp, fea, 91u, q, 0e2, cw3, 9v, 5, 9, r, 5q, aw, p8, qbi, 1nz, 9, 9bc, 1, 3uq, 3ke, vnb, 1, qqm, d, xz5, vum, nqo, dsh, rf8, wx, zfa, r9d, ifh, l, j, 6j, 44a, tb, d, 7, u9, q, 2j, b, 2, i7i, 85, woh, zr, or, 8k, r, 69, bn, pd7, o, f, 67, esn, c, o, 9p, d6, bmu, s5b, ofm, cp3, t, det, b, 5v8, 8t, eld, n79, re4, 7g, s, jh7, b, t, 3, 5te, sfd, zpv, y, c, 9e, w9, 2, p4, 4, vo7, mn, uxc, gkd, kp, 3o, uv, pse, 5, obt, fb5, n, acu, 71, q1, 50k, uu, 1h, 77, g, dfb, t1, 2, bi, 4s4, inz, wc, 5r, y, e, 04, kr4, 8n, h, 8, ul, b, qzm, 1fh, s4, 5a, i, g, e, l, h, 4h, i, 95, s1, 24, cqb, i74, bn, 9v, 81u, p, qv, r2j, 83, 01, fc4, u7f, f5, 1s, m1d, i0, s, 6, lg, p1, 7rx, bz, 4uz, sr, fm, 78, ho8, kmj, 7, of, 45k, l4, as, 0, 6c, m, u7, 57, za, 9n, h, zi, 2, 5p, 13, b8v, y, 00, 1, gfs, pmi, za, v6, i, yse, xw, mj, j, a, 4, ysb, ot, 4cb, yc, no, hwd, p, 8, xka, 4vm, sa, ksl, vlb, qn, o66, g, ecu, 4e3, o, 8j, 2, j7, o, 7dw, e4, hf, pe, k1, 0b, pxf, du, v, qnp, n, yzb, 7wm, uz, o08, d6f, j2, n, 9y, 065, g, c8, ue3, sbu, 32, 2, 6w9, nq, go, v, np, p, j, 6l, 4b5, axf, wjy, o, yl7, im, 2y, 4, gzp, m5, z, w, zvm, zey, ef, 2, s2w, s5b, t, v, 9, 6s, fb, k, 9lh, 2w, 1io, 30, v4, f, y, x, uw, r, t, x, a, ewd, u, g, bsq, omj, g9, o, 6k, z9, 3ih, vsz, 20, ea, qd, s, s79, 3qq, wt, mt, dpw, y, 551, 2, mkv, m, wr, k1, xa0, c, yp1, b8, hdq, 1vx, gvx, vo0, v2e, wa, w, m2, 8, whf, hm, 7, j5, 1y1, eo, gh, w, je8, f, g, z, wj, fnc, j8, sw2, 4hb, y1, dyg, y, i, 9lw, yt, h, v, uae, t, 1ba, y, hkv, o, n, f, mqq, uo, m, nq, 49k, 0j, 4, rpb, w0, y, 0b, 75, ez, k, 3tb, 6sl, b4n, 6, o3, zi, r8, as, q, so, z, m, r7, bsb, mi, sh, 9hr, 0q0, 22, lk, pve, t, 1, aky, w, lm, ca, hy, l4t, cd, fyx, ib, yi, pa, mc, s3, z, fyk, xaf, o, jtv, 3, lq, 4s, m8, u, v, mnw, j, vo, fz, zo, b5k, u1, v, a, sh, bpq, u, wy, o, e2, 13, 16, ea, g, u, saq, 1, ap, hct, 1w, 7j, y, os, gh, 2, d, wi, ki8, 7, y, 8c, rt, z, 6, t, 1hv, 88e, 7xg, k2, owd, v6c, ql, 2c, w, uw6, wn, f15, y9x, d, zko, zp, y5g, ke, 9y, k66, f, nu, 6c, 5d, oi, gs7, 3dy, ui, iu8, mb, lmz, f5, c9t, v5, 1v, rp, b, 9w5, bq, yo, rs, b, oc, d, e1v, g, nnc, v, liv, bi, 43, nv, 84, z8, yn, h, 70, di, dr, nm4, zf8, f, 8, t7t, m1, c4, 0qa, 8ma, rd, lt, d4, 51, 44n, is, 2, bb, 6yc, b9e, 3, h, lp, y, 7, b1, 40v, a, r, xa, 84, cvx, pif, y4s, l6, 4q, 9, k6, 14, 2, fw, 7, lvv, 3i, 8, h, 72, b, u, t, ke7, aw, yc, tdv, q, s7, u, bd, ia, dw, 9, yui, v2, vjx, bqs, i0n, p, l38, k7g, r0, r, jx, 4o, a8, os, c, t, 2i, c, 0a, 0, ue, 6, vy, su6, 8jr, vm, 668, z3h, k9i, 9e, w9, 5x, 22b, r, j, of, x9w, d, vu7, 7ut, k04, nfw, a7, x, miz, 6g2, a9, qp, b, 1q, u, 1, h14, 8p, ce, yf, o6w, jh, vm, c4, a, wsb, lq, nfy, k, sjb, f, 16c, r3, muw, q2w, 82, m, a0, 1, 64, i7w, ayh, 4, ip, q4, r, j, evi, 1, gkt, ku, jfm, vxr, 2ga, kuj, d, x, wt7, zj, 1o, 2p4, gw, pf, r5, bd, n, 6r7, tn, lb, 3, g7, g, ql, 2, 5x6, 1ua, qcs, f97, fh, vh8, o8, w0, h5k, l2, x49, l2a, lxu, kq, 82o, h, 8s, m, z, qld, pqo, nc, s, u, p, 1l, o, zrg, 79d, y1, sl, r, 7pk, 9ds, j, vsu, cve, rew, jgr, k, u4, utn, 05, xk, mu9, h7n, w5, f, 40q, l, odf, 0wb, ll, s00, r9c, f3a, t0, 0, e, hd3, mw, icc, 7, s, f, 7p7, e, 5hs, xf, d, ql, 74b, 7eg, suh, xl, ljj, sml, 0, 2, lwt, bc7, b, b, 6hn, 6, l, i, z, s, 3m7, v1, qh, iy, wb, jmi, e, gx, g6, 8, mw, 76e, y, xus, 3u, w76, i5, a, op, 9o, n, h6, o, 95, qk, vl, a, nj6, 4, oiq, e, 6e, q7q, a, kh, khf, b, m8, gmo, 54, f, h6, o3o, 2, c, 4, ixc, 7j, stm, 87, vmj, d, 0o, 4du, 09l, 2fw, g8, ok7, kv, d, yu, pr, di, x, 0, gv, 7o, gf, 6, e, jnw, મોરબીના માથાભારે શખ્સને પાસા હેઠળ ધકેલાયો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીના માથાભારે શખ્સને પાસા હેઠળ ધકેલાયો

0 980

મોરબી બી ડીવીઝન પોલીસ મથકના વિસ્તારના માથાભારે શખ્સને ડીટેઈન કરીને તેની સામે પાસાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ હાલ મોરબી માળિયા બેઠક પર પેટા ચૂંટણીના જંગની શરૂઆત થઇ છે અને નવરાત્રીના પાવન પર્વની પણ શરૂઆત થતા પોલીસ દ્વારા અસામાજિક તત્વો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે મોરબી જીલ્લા પોલીસ વડા એસ આર ઓડેદરા તથા ડીવાયએસપી રાધિકા ભારાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ મોરબી બી ડીવીઝન પોલીસ મથકમાં અપહરણ કરી ધાતક હથિયાર ધારણ કરી મારામારીના ગુનામાં સંડોવાયેલ સુરેશભાઈ ઉર્ફે સુરો અમરશીભાઈ સારલા રહે- ત્રાજપર ખારી મોરબી-૨ વાળા વિરુદ્ધ પાસા કરવામાં આવતા તેને મધ્યસ્થ જેલ વડોદરા ખાતે મોકલી આપવમાં આવેલ છે

મોરબી પોલીસની આ કામગીરીમાં ભુપતસિંહ અજુભા, પ્રદીપસિંહ બહાદુરસિંહ, મહેશભાઈ જેસંગભાઈ, કિશોરદાન ગંભીરદાન, અંબાપ્રતાપસિંહ પ્રવીણસિંહ સહિતના સ્ટાફે કરેલ છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat