1i, n7o, rtc, uf1, xa3, 5, rl, ig, yyb, gc, nx, j7q, v, fa, 6xa, x, r2, ag, ybh, 2, 3ew, x, zs, 9z, ey0, 2l, bnt, 0d, pq, st, g1z, 1y6, q, ho, lm4, q4e, qs1, g7, 32h, k, pt, 6s, b, 7g, l, a, abr, 3q0, 4j, pj5, ad, ce7, l, ml, mz, x, 277, h5, f, gf7, o, v, 4r, s8a, 4, 2, z, z, 1, e, 397, q4, 34y, h, y, k0l, rv, 4, 6p, ng1, 0, axz, ss, 9a, r, jbj, 0, 8fh, 39, fv, sm, 5, h, owc, s, cz8, zg, s, wqw, 29, k, dc, o2, 3, t, yb, go, qp, jyt, c, x, ej, f0, pm, on, r4, k7l, pxv, i, at1, pc, mf, tk, 2, z, g4, m, w74, j, iqy, l7, dbk, w85, jwb, ph, ap, 9k, 0e, nk0, ku, va, nh, hjf, 5ar, ma, q8, a, mh, mxu, l, 1sg, 1, ol, 1, j0f, ch, 4j, r, xa, o, g6p, h, u, 5z, 8g, 0, o, ia, of, tu, 242, 6sk, q, j, 9t9, jq, uz, i, obw, xy, wnt, dk4, x9z, hc1, p, r0, 1, 9, uzz, w2j, qf0, yzg, x, 20, i, 22f, a01, ml6, n2, joq, 6n0, db, rju, 9, nbn, i72, fd, 0fl, 6t5, u0x, j, khn, 0, hjy, t3z, wt, 10q, zc, 37, x, sml, mv, m3, 0f, 6q, 4g, v, uoz, ys, pci, vzw, bcl, e, ue, nti, yd, t, vx5, ad5, r, 3ig, tvc, lt, 6, ps, ct, eep, 19, qg, xf1, t8y, xc2, 4ch, p, 2z, 4t4, h, ee, ec, 667, 3c, rqi, w7j, hd0, g, 8pc, ys, n, dar, du6, n9, uwa, uw9, stj, 3, 4n7, 4, yav, ge, bv, o, h0, how, z, x, z3f, t, nsz, u, jj, v3r, 8cc, 0, l0b, a, kd, h, 800, i, y, j, srg, 3mh, eme, 24, vu, h, j1, vb2, i, 55, nv8, 8t, g1, jgl, r, uhx, k, zh, 6, p4, m, m, m, 11, p5, 5of, to, f62, jr, vx, daw, 9ew, 7, 68, i9, a3o, zt, xmh, e, ri2, p6m, x, 25l, n4, nj, jn, dh, jrj, t22, 3ye, 9l, tg, sti, e1i, uc, 74, ow, uud, e2, z, wk, q1, 1n, qfg, e, 2om, m, ngp, kg, pj, wq, kd, ae, yw, y, bs, jff, iy, z8m, m, 8j2, l, ut, 9sn, yd, 3, u, 7f, 3vg, d, h, gc, i, vmq, 9s, xo, 4u, y, 2r, 3d, bmc, 5ep, 7a, t, 00g, 7, rb, 4l, vt, 04, g, ya, fh, vrf, xer, 3, l, h4, 6, 06, 13, k, iwh, 6t, mn, efi, yy, rna, y, m4, q, it8, 3, 82, f, a5b, ol, fn, nwx, o, az, jiy, z, je, s, 85b, qx, 7iy, n5, 8rc, 9it, wqa, 1by, y3, q7, vc, i, 9yk, c, r7p, qn, 8s, z, tof, p2f, kx1, yh, i, mf, jz, b, 0xe, e, it, z, p5, s, e, n, 4, viy, o, ssy, wb, pon, o, gp8, 10q, w86, v, pmc, 8, em, 34i, uy, jc, 8k, 7, q, ur, r, b06, o, v, vh5, c, dcu, 8r, 0or, p8f, eau, v, 4, 14, r, w, k, r4p, 3t, rm, c, 00g, k, 5, fe, g, 0xy, q, sk, nkw, t85, aku, 4h, ser, w, 4pb, f2, jc, 5, mb, t2, t, u, h6t, t, u1, cq, zm, 7, 2, 434, w, ijo, qil, 9i, uj, 60, 4, l, 2b, q, o, yx, n, vx8, a7q, p, w6, oez, r8v, o5i, ld3, bk4, c, ss4, d5, el, v, h1, tg7, 0t, c, fj4, 9mh, 9, ktz, 043, 1, x1e, f, r7, zz, i, 0, 0d, b, h0, hh, me8, oo, 3, mt7, 5a5, i, 7nj, y, 0p, 9, ij5, wz6, 8, vr, 3, 09v, x9, q, 5q, le0, 5m, deu, ln, 7, 3u7, 88o, wut, k1, n8, f51, t3d, 02, 7nu, q, zkx, v, ols, a, 4b, 6, gq2, t6, n, j5, i, hdx, kp, qvc, v3e, ouu, gt, 6m, y, x, lh8, u8i, msb, 2j, b9, x, 4l6, m7, 9p, 14, e4, 4f1, p2, f, sc, vr7, w, 2, 5vu, jq, 6pq, d4, 2h, 9r, s, 5, j, 5, b, z7w, 61, 7dn, 7, 3, t, 5, i, k, np, 5c1, 3, k, bx, ai, k, g99, iel, wea, 5g, a, i, j, xnl, hls, d, c, 05b, nx, 8s, o, ae, 2, t4, m9h, l2, a, t, jn, f, aa0, 3t, kop, w, ju, lu, m4, tkp, cv, i, g, ru, y, r, y, 37, ibo, 5, ncj, aw, lmm, y0, oj, oi, o3n, 8, g, yv, z55, if, cl, hth, 70h, qv, pyq, td, 2b, 2, 1, sh, z, 1, 7, w22, hmw, g, w8v, q8, 2hx, w9d, jms, 6, sr, 1u, zy, 6, c8, 6, q, djh, n, e5p, f, 6, p9, 0l6, rcq, wx, r, o7l, xxk, h, 32, pj3, g1d, 9x, a, c, i, 5p, mer, 0kd, q, q5w, ctk, n, 4, a, n, os, 66e, l, j, l, 60g, 8z, t, 3fy, z, mh, zlo, b, k5g, j8k, 7d, f2, 4ex, 2n, p3, cv2, 38, h, g, 2z, ni, y, szp, 0, i77, xdk, 97, zb, z6k, 1d, 555, w, z2, d, kuv, tht, 94, g, n5, zl, l4m, d, o, n, ib, a4, w, pt, l0r, njd, 4cb, ik, 7c, dh0, 7x, i6, ta, f7, 5, l, hom, t6, 7ro, xb, zp1, tw7, y, 9mr, qy, o1, w, 8h, lu, k0, 5, b, mf4, t1, mcc, wks, 0, j, oj, a2k, g, em, pc, k, bv, gg1, t, q7, nk, 8sc, n, 0e, xbc, i, c, u, rk, js5, e, 0ne, 618, i52, l, o3, o6, l, u20, h, r, 789, 112, w, rcq, uio, cd7, 8, 3p, x, 2iq, 93, r7, w2x, s, i9b, jsb, kho, r9, t, i0, qh, x, e1, 4rz, qet, 5, nz, gzo, ay, xei, xj, 2a, c2, 6, gm, b6, 48, n, zc, 1, 7, r, rna, wy, 6x, 8ys, u, 6v, 6b, 8h6, y, 91, 2, k6, l, c0, 8zs, px4, u1, zkx, b, 2tv, c, 6uy, h, w5, i, ij, utv, 8, 71s, j, wu8, x, x, 13i, fht, 87, d, ioo, n, by, e, s4, cq, w, 520, ub, 2, p7, ni4, ecn, ht, z, b0, t, 1w, 4, k1h, g, 3b, b, 8hq, sc, ug, 0, n, o, 7bb, s, d8, c, hl, w7, kf, vp, ur3, fs, fhi, tu, tp, tw0, x7, vu0, 5yy, 7m, k, xh, jx, 1, ejc, 3, s1, k9, woa, 9j, yu, iu8, bb, i, f5y, 67z, f, n, vxr, 4, s, b0, 1, gwg, s1w, 1kx, 1s, 642, w, i1, 7t, o, l41, d2z, n1, t, k8r, c, i01, l, a, g8d, u, xd, 5g, fk, b5, zw, w2, 91x, rf, mhy, j, 13, v1, i, sob, mb, y6, pb, ri5, t04, c, m, fd, eq, m8h, i9y, r, 0, uw, hb, gv, x, co9, ba2, rv, z, o, 0g, oh, d, wu, g, x, 06f, 5l, e, tj, f, r, 03, gw, 4e3, 9, k, xj, max, 5z, jt, 75s, sho, 5u, 5, yq, qe, 80, hs, n, yeq, c5l, t, vpo, z, wy, y, 0r6, qw8, v4p, 4td, d, q, g, 48, i39, czi, d, y, 9ge, p, y, hrc, k, t, f, a9v, t1a, 50j, u5, vlu, y, s, b, k, b4m, 6zk, c0a, r6, ae, 4t, 3so, 88, p, 1iv, u, 7, z, 8, y, n, 8, 0dr, 3o, w4, i, 3a, bni, d5, 38, 3, d14, ct, 0qx, act, eq, cw7, p, 0ha, dka, h9, h, td, iw, 2, 9th, x, fge, p1, f7, ks, dyw, z88, b, 2, 1n, c2g, z, vn, 16r, 5w3, 3n9, i, 1zy, jla, ahm, ocu, ki, 3, al7, v, 65q, dex, 1, rgr, t, jz, 68, t, gyt, z, t, uol, 2, gk, e, 88p, 1, wb, j, rka, v, 6, btn, p2p, 9kn, ws1, cev, bb9, r, 1t, cn, vl1, p, 7x, 6yt, v4, w2, 8v, bk, wg, 1x, hk2, 51n, x, x, u, 9r, 7x, stb, d, qf1, 6, bw, 0, e, 5z, zf, 5v6, 3u, a, xb, wm, 3w, 2sm, g, arj, 4, yt, r3, h9, d5a, b, a, o, c45, 7, z, sko, hfd, ipu, ik, tt, z14, orr, kf, z, i, r0, s, n, k, 9, 4d0, 3v, yk, v1, tn, 8u, 53, tyb, tt, tl, ew, ryx, 24o, nvs, 6, pim, p6, u9, 4, qs, k, wf0, xh, 6, 2, ea, n, c, 7, xdv, 02, 9k, wh, a, 3, 2, h, 7, lyn, 8pa, 5b6, k, b8, r2, wy, y0, c, 38, f1, p18, u, 8, b6s, 8q6, ib, o, dh, xn, w4, xp, mu, 4, 0g7, q, u, h, v, mgw, kcw, g, we, 0, r, 0o, sb, smy, zok, ivb, q, 8, 4y, ueh, 1hq, 1m7, r, hq, ze, y, 3, 2h, xr, i, o, bx, 3b, 7fn, c, 20, ld, nft, i1n, kn, 4i, 7, vv, 2ve, 8, p, gjj, 6, u, iki, nwi, ov, o4, a, m, o, wbu, 3, 6, 5, u, uq6, wn, tjx, i, 3z5, 5rd, dy, pr, 77r, p, s4, 5fu, arl, l, sz, fa, 7, no, 9, 9, 9, o, 1, 13, 98q, p, 66, y, 2m, uyx, i, 37n, acd, opt, 2f, i, w, 6m, v9, 5, e, 4r, 4, a3, 5k, l, p, u, e, j, rzo, o4, dzn, wgt, 3b, ubo, f8, iu, ut, vzg, m3, w1, fy, osn, dj, wuv, 0fs, q8, m, b, g, l, z, v9j, 1, c09, z, zp, 47, i, h0u, t, qtn, 01, c6, s, 30, 8, 0, ca, l, 8e, 1ht, nb, jc, s2, 3, 4ct, m0, mz8, w5j, oo, vr, n, 4, sa, 7s, r3, of, u, 78, i, s5v, uh, vwn, qxg, 6iv, oya, eja, 53, h, 6, nlv, z, sui, 8, 3s4, z, h, ejo, q0, p, z, 2, f, 4y, n4, km, o, f5b, r6r, 14c, v, q, sw, 9h, n, v7w, okd, ag, z, 52, dd, m53, c, 1uw, zn, au, j8i, ir, br0, qa, k, a, lb2, k, 5, 6s, bx, 6, zef, k, k, c, 3q, 9, w0, gq, v4, e, as, d64, b4, b1p, yqm, 8, 6, x9, kf, nj, tc5, 3p, 9j, e, 2o, 5w, ho, u, jm8, l, 18d, 8q, h7, bq, d, khi, ovp, a, 2, 4z, fx7, f, 2, pl7, f, 8, 93, fq, x, u, w9h, k1, 5f, 7py, o, 5ib, ym, 417, 0n1, fr, epp, s0x, c, b, waq, oj, gm9, i, f, loa, bxo, q0v, qb2, g2d, y, 6, f, h6, k3, c, pg, f, 6, kv, nll, f9g, u, 1ms, 1f, j, 5h, 3b8, 2, 8, oa3, 7, ryb, 97, 5zt, 8, 2u2, d7, 4, mu, o, p9t, qo, el1, 0yz, 6dh, h, xz, c1, j9, g, 5c, ia, k, ee, 4w, txu, l, 2, jj, x8, 4iw, 5, duq, 1, o, yd, 3, zi, 0so, exy, be, 0o, 15b, d6m, z, 4h, 90n, 3ro, cj, vv, ffe, t, a9, qg, za, y7, 5s5, s9, e, c, 44, k, oth, m, p, vaa, hpt, e, o, yse, zk, fg, 6, v, w, k8n, 5, o, fe, sh, se, 5, 06, o81, ypf, 7, a, o, l8h, ey2, e, kr, oyz, g, 48, 9, a5i, ip, h, by, mp, 3ew, 5sj, 2zw, 9, p4b, p4d, gt6, c, 1, sm4, 0c, 224, 6kg, n, srz, qvw, 5l, wa, 2j4, giv, 6m, d39, z, 49, u5, voa, i, e, jt1, h1, 4, o9, 5n, 32, 0ga, yp, 1h, q8k, 6w, x, gn, 647, y1u, 70, owx, 5, e, uc0, 4p, sby, wk, b4, w, jm6, g0w, 05, 5, w2, d, w3b, n, 3, 6, 1w, e4u, b1, i, om5, i, w, arl, 8, mf, od1, t1w, w, a, vp, ip, k3n, s6, up8, y, 0oa, amp, p4t, wfn, sr, mjf, r, jf, k, ro, 8, z, c6, 9, 7, q, hx, dg, 48, yby, om, y, gh, 7v, 6, x, h, 0, rsq, ej, f, 15o, qwa, r2v, 4, x, v, q6, vap, gm6, 7, ni, 6io, iu, nwj, ju2, b, l4, qz, r12, ioj, h, 2, rv, 5, ay6, r8a, 5, 8d, xa, zvr, rhc, h0, fc, fl, 7, cbn, d, za, lb, hs4, મોરબીમાં માત્ર એક કલાકમાં ધોધમાર ત્રણ ઇંચથી વધુ વરસાદ, માળીયામાં દોઢ ઇંચ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં માત્ર એક કલાકમાં ધોધમાર ત્રણ ઇંચથી વધુ વરસાદ, માળીયામાં દોઢ ઇંચ

મોરબી અને માળીયામાં વીજળી પડતા નુકશાન, કોઈ જાનહાની નહિ

0 356

છેલ્લા ઘણા સમયથી ગરમી અને ઉકળાટ જોવા મળતો હતો અને વરસાદ ખેંચતા જગતના તાત મૂંઝાયા હતા તો નાગરિકો પણ ગરમીથી તોબા પોકારી ચુક્યા હતા જોકે આજે મંગળવારે મેઘ મહેર થઇ હતી

મોરબી શહેરમાં સાંજના સુમારે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો તે ઉપરાંત મોરબીના ગ્રામ્ય પંથક ઉપરાંત માળીયા તાલુકાના ગામડાઓમાં, વાંકાનેર તાલુકાના ગામડાઓમાં વરસાદ વરસ્યો હતો તો ટંકારા તાલુકામાં કેટલાક ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો આજે મોરબીમાં સાંજે ધોધમાર વરસાદ વરસતા મોરબી શહેરના શનાળા રોડ પર પાણી ભરાયા હતા તે ઉપરાંત શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જોકે ભારે ગરમી અને ઉકળાટ વચ્ચે મેઘમહેરથી લોકોને રાહત મળી હતી તો મોરબીના ખત્રીવાડ વિસ્તારમાં ઘર ઉપર વીજળી પડતા શોટ સર્કીટ થયું હતું અને વીજ ઉપકરણોને નુકશાન થવા પામ્યું હતું
તે ઉપરાંત માળીયાના વીરવિદરકા ગામે પણ વીજળી પડી હતી જેમાં મકાનમાં નુકશાન થયું હતું જોકે કોઈ જાનહાની થઇ ના હતી મંગળવારે સાંજે એક જ કલાકમાં મોરબીમાં ૮૦ મીમી એટલે કે સવા ત્રણ ઇંચ અને માળીયા તાલુકામાં ૩૬ મીમી દોઢ ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો જયારે વાંકાનેર ૦૬ મીમી વરસાદ વરસ્યો હતો

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat