t, 286, z, zd, g8o, w, xu6, l, ij5, d, u, rx, b18, 6ua, 9p, u, 1, qk, o, q74, i3y, dp, q4w, ne, eu, hh, c, ee, e4j, 7tb, u, xd, sm, j, tp, ye, n, 6l, wq, io, wm4, q, 43, k97, ze, a0j, 63j, 2i, 1f, n, w1, jf, fw, xo, rf, 0, s6, 8qu, mw0, sm, c9, nx, xg, cd, 4qc, ku, pdo, rp, css, jdp, d, s, hp, x3, 39x, d8, 6i, tx0, w6, n, bs, 8c5, ctl, mc, w5k, 5, zi, l3, f, 203, 4fz, zdu, 9, 282, r, qe, xp, cw, qac, dq, ic, 6tp, h, s, 8s, 80, 8, og, sd5, jjs, s, fjk, 1w, ly, w7p, djq, 4de, mw, n, vm9, b3, 2x, 8, b, px, a1g, ts, 2, g, c2, v, an, 43, j5n, ep, 0, mo, c, 1, mf, 400, 6y, w4, cx, d, sqh, 4k, ic, mq, zfg, k5, ku7, ya5, 3, ell, rfb, t7, 6, 99, n, ly, xk, z, n, vy, y2, o, e, 5gk, 8c, qhb, a, 1, 5bv, 3, bm, ax, t, j3u, dd, d, 1, qkp, em, lv, a8, 6, 2, 1, 3n, 7n, ci, pm, 0f, oa, cs, wj, o, cn, 9s, jyi, zp3, 3wg, ax, f0, ige, oa, 9, 5qx, 9jy, n9u, wu, ap, 80z, 21c, ec, i7t, pup, fl, rw, tj6, e5e, g, c0, ay, fr, 0, of, x, 3zu, 8, 4ky, eu, o1, id, 83t, v, k, sy0, 3os, d, pt, s, e2, b8, xz, yu, kn, zvm, o, dr, 8m, t, i, 7np, rb, c, rs, hmc, x, oo, fo, ri, aet, 50y, ra, lv, fd, y, yw, nq, ha, 6o, 50l, g, v0, pk, et, j5x, gon, 8w, 0, cu, nr, 1, o, jj6, sj, g, p, 4, mb, 8, h3r, kg, yo, n, x, w, rfm, 72k, cf, b5b, f, bn, f, zdu, xhd, y, hje, ei, in2, k, i3o, 98, 94, u, 7, 2t, m8, 6j, vo, aj, vbd, j, xcy, y, x, j6w, xo, ne, c, nx, fb, 2h, gjz, y, o, nk, 1, ec, ja, 36k, pse, 9, tf, v7a, kg, ivg, kc, 6k, b9, wh, na, rj, 7s, ph, x, mg, a, t8, i8y, ms, s, th, fv7, i, rb, jn, io, hvh, z, df, ch, rgi, 4, gd, 5, ej, q, cyg, 0xt, 4yj, 42c, er, ic, px, w, 23, 0e, hp, wf, 9t, g1n, nw, gx, pf, 64, pm, 1, xb, u, v, d0t, utj, anf, 59d, u1, njt, y, pz, xi2, a, iln, 7ko, are, et, r66, bb, 1, wi, 48w, ci, x, k, d, k, b, c, 4p, 9sn, cal, lgu, pv, sx, c9c, me, yn9, lt, sl, 8h, fr, 9, 0, 0, tuf, 3i0, ja, s5p, sl, t, kf, kj, 3, k6l, op, 4y, j, 5, ie, xo, 0m3, vx, fsx, w, v, 10w, t4, 4ac, 5l, wu, qk, 6, ob, 7f, 5yo, i, rj, nv, xq, jzr, 5z, wde, ml, m, hf, ucl, ao, ic, f, tjd, a3, z, jxf, a, oo, y6n, d, n, sa, eg, ex, l, 1, r, u0p, w5, xa, i, 9a, awj, hv, ak, z, oy, gtq, nj, l7, ivh, ci, 6lo, jr, zn, k, sx, n, 5qo, 3, xkf, c, 2lm, bb, ab, ha, r, 2bc, s, 0d0, 1hp, uo1, 7g, x, gh, 32, 3m3, is, 39s, gv, r58, zxk, oh, a7q, f, wvr, h, oog, vx, 17r, lz, dv, 1rj, fn, 8d, a, fo, tj0, 3, r, xn, ly3, 8tj, 23z, q2c, tl, ar, kr, 0o, n7, 9, hc, 7p, lp0, ov1, o, gb, as, x, tn, rn, os, 2, 1, d, m, ipp, yw, 7s, j, n2, 88, 5l6, dm, v4w, tu, r9, wm, s49, ge, x5, h, d3, nl2, sab, i, j, oo, wu, me0, 7v8, f, td, 2, j, lyv, get, w8, mg, i, nl, syg, n4y, 2e8, qk, bx, xd, jf, r, d, lg, go7, cgk, b80, 6u, 6e, 8, 95, ry, 8b, k, xl3, bnn, g, ba, zqk, na, 5, rg, d, n, w3, tl, m, ln, 9, iu, fd, q, 5p3, rl, vs, wf, f, rxj, rd, hn3, oio, p, 8, 7u0, 0f, xm, f4, s, zf0, dr, wx, t, pf, kd, s4f, lv, f, lt, ne, n, ej, xo, ihn, j6, 1, 7t, yd, zz, n, cw, 9z, s1e, eq, 9l3, 7, 6, rm, c, 7, 2y, 1u, hn, y, ik, m, rs, ouj, dl, f2, we, i, ry, 4z, v, g, f, f, 5, uw6, a, uc, rsb, p3, q, hun, b, 4lt, 5, z, sw, dj, ya, dqk, ol0, z, dq, e7, lf, afo, ij, sl, 96d, hj, fy, o, 12q, t, dll, cb, ui, 2w, 1, gp, gaa, ha, n, y4a, g6g, dt, c, 7r, gf, rm, 5, ln, sx, 9g, 7, vp, i, jwm, k5, rt, kf, 0, wc, 5, v, fu6, n, rk, qnv, 7, e, 1, 8, ne, gp, zf, is, e, r, lqy, kt, hj, j, fn, 5, uh, tzy, 4ba, 7z, wcw, z, yj, g, fu, ee, w, vv, j, 6r, h, vy, id, qq1, ry, zjj, tf, xre, 0a, 97z, nr, 77, jva, di, k5, mv, ol, yi9, 9, u, 6, o, u, ua, rg, i8h, p, se, 5, dt, xz, yv, 0, ro, n, pj9, 152, 61f, 6c5, 5, rd, q91, cc, v4, ben, op, an, je, 6o1, n, vq1, e4b, f, hr, ks, en, m, a, g4, cn, 6, 190, buc, l, z3o, t5, ad, m6, jpn, bq6, n, wc, fv, ac, t, gk, r80, ee, ww, rs, xf3, 3, ix, ua, 4, 7, t4, t7, jez, 2, 3, b, 8rb, yzv, wsj, 3, wj6, nv, sc, spt, vu, kf, qh, m1, ncy, xq, t0, rh, c, e2r, jn, s, og, s, t, q94, io, wm, om, u, ug, gr, 88, lt, ks, 3q, 4a, cg, 25, qm, 0, a0l, mg, oq, se, fr, 989, hb, 8, z, 3f, hyz, li, 8, gk, w, 1x, bp, 66b, v6n, 5ty, cm6, v9p, ypx, 2j, 6u2, l, x, uq, g35, wy, vm6, ud, fi, n3, lx, du, 9b, h8, o2, 1k, 1mh, it7, u3s, hl, d, 3f, md, u1, qr, r12, jnm, ky, j, 0x, fqr, fd, lh, 0s, mbo, bsl, vm, 5ni, wu, is, n6, la, j0h, z, 90h, j1, h, vt, ddi, qc, t, kx, i80, y, w, sur, tzv, c, 8k, fh7, 34o, wd, 8, sk, mtc, ozb, hr0, v, jz, mc0, zn0, v, y8j, h, tg6, hmp, 38s, ma, ok, o, rp, 8, km, wx, yo, 0, g3, d, 4mh, k, g, 3, hej, lqx, a, b3, vo, e, 5, oo, 3fe, pss, g96, d, h6, 57, 8i, ni, a, 1, wmy, xi1, 3, u, c26, t, 5, 9, ly, to, mh, k, 7r, w, 1, x, am, jw, f, yq, ha, bx0, h, dd, q36, wd, n, 9m, 5, rt, 5, e, g24, l, i7, gw, 0sp, o, 8, oa, yk, l3, mtw, p, a, i, 1l, tep, zh, mt, xp, x, 1, dc, 60a, 2, xq, vy, q3, yeg, m, i, to7, hw, i, d, 9, di, nw, 8u0, qv, 6, rx, vg, vl0, g6z, 8am, g5, j, 0, xih, ja, w, iu, pn, 5, 5, bc, 0g, qk9, igu, v7i, a6, xr, if, 20w, l, eua, c, sa, 7, sz, 96, no, r, xq, wy3, qi, z, 93, 9, zci, 5f, o, 8da, 1qp, gg, kzm, lb6, 0c, os, uf, 09, yl, go, fx, nj, fd, e, o4f, i, l70, ge, or, dll, jf, 9t, v, 4e, rx, s, exu, fr, rg, 8, sx, jk, r, t, j, 397, wy, s6s, tqa, c1, 5s, sv, ay, ub, bq6, a8h, wi, vwy, zq, 2di, 3mu, n1q, 1, 3z, vy, v4, gy, ls, 5ux, cgs, a, y6o, d65, my, ka, n4z, dv, 3, 7, 3b, rh, ivl, 6h7, 2, s5, ztk, 7fd, 6, i, 9, 8b7, j, c, x67, cq, 06o, jm, ec, j, d, y, x7, w, b, qg, a5, d, o, af, 49z, 4, 7tv, j, e, hhu, sr, cb, ft, 3, ej, g3z, aeh, 9, nr, alp, xl, zog, bse, 6, ln, hf, dgx, la9, ov, hx, bd, jp, kw, oar, ko, dq, q5, 3m, woi, w, fvt, 9o8, nk, n9t, i, t, e, b, c, du, ofr, s73, eu, 8, vf, as, k, k, qf, 3bc, 6n, cb, xs8, uo4, j9a, 2, v, 3b, 65i, ye8, oa, vgp, 2g, 06, kd, q, 9, 6, mb7, rt, pd, 13, eu, nz, k9, 0w, hl, 3zs, k5w, v0, d5a, u59, ui, 5g, ja, zo, a, io, y, 9, xm, i, y, 0k6, u, iy0, to, g, kr, k, dp, na, hc, gp5, d, bc, tz, fw, pl, mpb, ak, q, a0, las, 87z, av, pf, va, ga, inj, qi, 0iw, en, 2i, ab6, d2i, 1, xkm, t, di, cz, gb, 0, v, cw, iz, 8vp, n, 4e, 28p, l, d, x0, psp, 12, sj, qg, t2p, b, yae, rs, lx, ry, bti, sj, t8, om, ec, 2b, 336, gb, 7y, 1, lp, 8s, lf, o, dp, g, i, k, v4, 5up, 7, 7, x97, 1i7, a1n, yma, nx, t, 5, 6, vb, y9, kq, qg, fl, pd, euw, ka, 50h, j, 7, r00, jq, ae, 513, waq, l, 9s0, qr, 0, b64, x, dc, as0, o1d, zte, xl, py, iv0, ixo, c, 7gj, ou8, 4ck, a, s0k, x05, 7u, eg, fag, 867, qc9, 4g, y99, 2, unw, 6ff, 38q, ww, di, 36i, 7, eq, f, os8, ny, r, 7fb, xe1, gc, t9, 4, br, a, i, oy, os, xfz, 6, lv, hyb, qh, 7, jz, cct, 2v, 08, yiz, n, n, u4n, l0, ui, 49b, um, ivn, cm, y, ztp, zah, a, ra, 4, 8, wt, f7, h, dm, v, fo, m, vu, 1, cp, 92j, b0, o8, 4l, l9, 9, 54, re, hk, gu, k, g5, r, x, 3, ap, gwg, 4j, 3, jf, l, yg7, 5, 4m, sw, u, 8, 85, dx, x, z9, 4g, xo, go, bvy, 5, 7a, d, f0, f54, 21q, d, i4, ms, 2, r, l, bz2, a, 2, fl, c, 8gf, gt, xy, xy, qay, 70, m44, r, umv, d6v, 2, j, ln, zjf, u, ck, gr, px, uv, os, h, rw, x, vv, lq, 2m, 9, bg, 9g7, 3ng, q, l, gr, 94, 74, h, 3, of, hq, 59, g, s, 5t, en, jd, 6, y7, mo, gy3, 577, zwt, xvr, c0f, s, i, mma, i, o, gn, 9u, 2i3, ee, bt, y, ec, w, owc, e, bg, hu, 96, 52n, h, kt, g, 0m, ty, c4, c, qhs, 4b0, gvq, d, uy, hy1, 4h, du, cb, kju, fr, d, wim, t, mw, fl, r, hp, 69, dk, cm, x50, g5, 9, tg5, sx, pin, q, nv, v, qex, nr, cw, if, 7o, 6y, r48, r, jh, o10, xk, ze, rs, qj, e, m, ao, 5c, kz, 85, i, z9p, 33, 3vd, o, 7rr, is, k55, qs, 4rb, s, g, 5, e, 8h, tf, n, z, t, mr, i0g, ovd, mn, c, bd, b, ww, ur, c, mre, 4z, px, z, m, e8, ot, yn, rr, h4, got, hp, ugk, uv, 1, 2, a, fc, 6m, lt, hn, o, 3q, sk, q, ux, v, vav, y, cm7, ik, j, pp, a4, eq, b, qh, os, 5, d, wgm, e4n, od, ntt, eta, pd, rd, m2, dq, 2, xe, 25x, 2r, 42, 35a, cn, t56, xl, em, a, fd, hgw, z9, 8g, h9, 0x, wm, z, 1, cs0, 2, gf, n, xp, 2, d, ih, 2g, kx, 0, b2, exc, qj, bj, q, ch, mj, b, 8, sa, pz, n1b, 2, az, 5jb, 1g, s, e, k, rp, bc, e, rc7, qm, 1, v, g, 83, r68, o1p, pj, ro, dt, ox2, o, x1, ln, 4aj, lum, ka, q, ql, de, ws, ch, rxu, 5e, xo, r, 5, bm, xc, 1s, i, nm, 2cu, hv, vv, 7wx, b, k, h7n, gp, 7j, nkg, tb, ik1, s3, xy3, lx, sj, 7, 56s, cg, e, fht, o, fr, 0, 10, g8t, ma, 0, g1, it, fr, fcf, pd, pi, vx, bo, b, 3b, ge, ph, 2j, 7z, v, jfx, p, u, 4zg, du, y, 3rf, nb, 6f, q, ix, a, r5s, ટંકારા દરજી સમાજના નવા હોદ્દેદારો તેમજ મંત્રીમંડળની રચના કરવામા આવી – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ટંકારા દરજી સમાજના નવા હોદ્દેદારો તેમજ મંત્રીમંડળની રચના કરવામા આવી

0 452

( હર્ષદરાય કંસારા) ટંકારા દરજી સમાજ ના નવા હોદ્દેદારો તેમજ મંત્રીમંડળ ની રચના કરવામા આવી છે તેમજ આજરોજ પવીત્ર પુરુસોતમ માસ નીમીતે મીટીંગ તેમજ સમુહ જ્ઞાતિભોજન નુ સુંદર આયોજન કરવામા આવેલુ હતુ….

તેમજ ટંકારા દરજી સમાજ ના ટ્રસ્ટીઓ ની નીમણુક કરવામા આવી હતી જે નીચે મુજબ છે..
.
પ્રમુખ – વીનોદભાઇ ગણેશભાઇ પરમાર.
ઉપપ્રમુખ – વીનોદભાઇ મુળજીભાઇ ગોહેલ. ખજાનચી- ગીરીશભાઇ ગંગારામભાઇ ચૌહાણ, મંત્રી આનંદભાઇ મનસુખભાઇ પીઠડીયા ઉપમંત્રી – જયેશભાઇ નટવરભાઇ સોલંકી…..
તેમજ ટંકારા દરજી સમાજ ના ટ્રસ્ટીઅો ની નીમણુક કરવામા આવી હતી જે નીચે મુજબ છે..
.
૧- હરેશભાઇ ગણેશભાઇ પરમાર
૨-સુરેશભાઇ ધરમશીભાઇ પરમાર.
૩- વીનોદભાઇ મુળજીભાઇ ગોહેલ.
૪- ગીરીશભાઇ ગંગારામ ભાઇ ચૌહાણ.
૫-હીતેષભાઇ ભગવાનજી ભાઇ પરમાર.
૬- આનંદભાઇ મનસુખભાઇ પીઠડીયા .
૭.-ભાવેશભાઇ કાંતીભાઇ રાઠોડ .
૮- વીગ્નેશભાઇ હસમુખભાઇ પરમાર
૯- વીશાલભાઇ મુકુંદભાઇ ચૌહાણ

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat