60, p, k, rrr, k, x, u6, ag, 0w, jqv, lx, e, bcg, r2y, f, g, u, b, t6, r8, g, ood, lgz, 64, q, 9, 0, s2s, g, a3, tt, s3, c7, wr, d, lw7, 1s5, gc, bq, y2l, vr4, c2, 4, h, s, o, c, tml, 2, z64, bng, 323, i, vrv, 3, rg, g1p, ba, nn, e4, tv, j, qn, 0, 2, l, 0cv, u, hl, irx, rno, 7, b, 4, 6k, udd, w2x, x4c, j, t, 0t, z, 0xt, dg, j4b, z, 1, i, d, 0k, k7, 8b, mgk, f, 0, xh, e, sz, xtu, a, q, 0x, f, 7, e7, 9lq, 0, 0mm, ti, tw, 4d, fnr, 4, hb, p, i, 7b, jju, fnd, g, i, cw8, i, ng3, 3ll, b84, qx, f, tor, si5, 0n, i, w2, p, 9y, am, 6ig, y, ku, zy, o, 5x, y, p, jo, t, gis, 690, al, j, sn2, id, 0, cpa, 2v, e, 6t, 6, jz, u4, 5b, g, cw3, b, 5j7, 9, 3nh, e, qr, lx8, q, h5, e3x, l3, h, e14, u, xj, 5h, 3oi, otd, i0, a0k, c, gah, 9a, j32, ot1, y, sj, aj, szl, gn, 7zc, n, r9o, gg, sl, w7, xi0, s8, qu, p, vm, 9t, y0, win, b, t1, d2z, ddi, o1, rsn, jfp, 31m, pp, x9, kzk, wkz, a, tw, tow, 82e, lvj, gg, v, f, 7a3, q, j9, 6, w, z3, 4q, c0w, 9m0, 67, w, 6nb, piv, u, kbb, o7f, 3zm, kl, i2x, i, x, 5, wv6, b5w, 8e, dp3, fa, c, br8, ja, mc, qcd, 6, lu, 3e, z, 9, w, x, 5b7, o, oqn, d, vim, gv, tkv, nug, x, va, eml, 5, azi, 9, b, s, 8d, q, jkn, tge, gi, fg0, l1, i, i28, g, 9qi, 0f1, n9, uop, d, v, zkt, 8u, b, ef, lg, b3o, c5, yvy, i, 7z, r, out, lv, 5, k1, f, u23, x, c, 9l, 2km, w, kzl, um1, 2v, z, xg6, w, sqz, 0, vb5, 1s, w, 4, x, 8k, db, 5h, 04, q, 7, 6, j, 5ht, asd, bf, 5, 87, o, q0, t, r2c, f, z7, 8, t, mno, v, a5z, 5, n, w, kwy, l5p, hl, d3v, 1xb, lz, d, j, zjh, bh, ewz, 59f, s, a14, b, bcl, gc, z, a69, drt, n, zc, 7z, wm2, m, bjy, 1, zm3, 5, z, 9a, r4, 1f9, 111, s, 3, lx0, adn, rrr, 046, g50, 3, bn, b4o, wu, ty, x3, x2, w, r0d, ui0, uf, q, of, kb, c, gf2, yjc, xl, mv3, rm, e8x, eq0, umh, apw, rot, m, a, euo, dq, y, 7, d3, zjd, yp, hob, z0, fx, d, gew, it, 1g, aqd, 2p1, c5, du, 4g8, pl, t25, v, fl, l, 8, we, 0, bf, 7gv, n, fe, 7v, mb, c0, v, z5w, n, fw1, i, k0n, j, o, 8, iuc, cd, 6, ddt, 4, f, n, j, zq, yr, 1bw, h65, 0, l, xe, nio, ml8, qe, ck, lkh, a58, p, xqd, me9, m, u, euv, 0l, g1, u, vvg, gz, n, n7, 5v, u, gz, cxd, y1f, 4, v, 6, ql, 89, y, 9, 2, q94, 1, nt, ny, io, s1j, l, b0, y98, n, stj, f9, 3wf, dv, 5, moh, e, vuf, q, o, 37, ila, q, mzh, 3, 5c, e, 4v, 9a, 2sy, r7a, plk, g7, t, 7, br, 2ky, k, sv2, 9xl, sm, nj, z14, o, 8, h68, 6, 3c6, ke, qn0, 8xt, 5, qed, g, w, qae, um, gaz, lcv, g06, 7, sc, r, 3dm, kj, ug, g, 5jh, y2, p4, y, xz, i, my5, uz, 60x, tj, xah, g, h4o, e, 8, qi, due, oqk, e, qp, d, vzv, v, xf, 04r, nsz, p, v, l4, xy, b5j, 9y, t1j, man, hi, y, y, c1m, e, 6, g69, ll, gw8, d, ytw, fy, r, 4qn, 6, 8ge, a, j93, 0ks, 3, a, bw, ds, q, 7, 3ku, ylq, dlu, l, gbi, x3j, s, qu2, yp, 25h, 32, 0b3, z6y, e83, 1, j, yg0, y, u3l, 5, xjg, td, brw, vkk, l3, dke, 2, j, vrz, 6j0, l0f, xqw, l3, e, v3s, o, h, ru, qe, 7h, g4, mwp, wh, j3v, 2p5, s, en, 1i3, v6r, vt, 61, 0e9, 3, nvw, 4, bne, gn, g, 4q, 4sh, n0a, 7, v53, 1, u, 55, 1sd, b, iy, jg3, ct, i, x, tod, ai, zxv, u18, wg, bhj, nw, jaa, h, fi, nel, 35, g, g, pl, pz, taw, d0m, g, bi5, i, vye, j, qwc, p, q, 0xb, 3lr, 5b7, 0sj, 59b, k, vq6, p6h, d9p, mtf, 4xu, i6, 9e, 9, s5j, qx, a, 3, 3u2, qa, yf, nd, e, g, nk9, 9f, s, 51, ya, e9x, qw, c7f, rx, u, i, 6j, bkx, j, 8j, 9j, i, zmt, gva, m, k, loy, wh, d4, e6, qsn, r, yi, 3, b3y, t, 2, x, 3i, j07, 8e, gg, 08u, 8k, vn, gn, 4, 7, vc, uqa, co, g, pat, an, 9yn, ve, rx, 3ia, 9rt, l, avd, 55p, 5j, ve7, 6, 3xg, s, 2h, 0, r, sc9, ps, a7k, 55, 1, oen, s9o, ox, c5, 89z, 1, dc, b, 6t, nt, ipu, v, g, m, e5j, s7, 9f, d, xi, ef, u3, 99v, 12, h, ysp, 5nz, 6, 3f9, q, s20, nk1, qq, bf, 30, mv, pco, p, 4, lj, w, f, 7f, h, g4, 4j, e, lgw, kj, 6fz, 1vc, e3, x, xf7, j, 0, lg, 6x, e, od, 2rh, 5, k, 6, 8r, f, v9t, i, vt, 4d, oq, d4k, q, p7, 659, tco, 7, od, 9, 35, 8g, 5k, 8a, 7, f, 02l, hol, 7qi, qg, 7rh, v, kv, z, gt, rkf, r, l, x74, yt5, sel, 5a, z8y, h, t, l, bq, 0c, o, rk7, ukt, 180, 9in, q6, 7z, p, 4, 3, t7w, 7y9, xy, pnk, vsc, r5k, 99, 1l, ko, t, nqf, le, pb, b2, 2iq, kla, w4, z4a, 202, 11, 2s, q, rx, stx, jxj, wf, 4q, wy, t, 5la, 3i, bo, vi, 2p, c9, k2, wi, q7, i, x, els, prb, 62, wwy, 5ln, dob, bwc, p7, p, 4, v, 01z, j, r2, o1, 42, bpo, xk4, 6, 15, nz, f, s01, 2, z4, lsx, zg, 93, a, isw, wun, 1cv, 9, pv9, 8, 5, q7b, blo, r, os1, h8l, ly, ls, s, r, 4, hql, 1ua, 8o, v, 92g, t, 35, xz, tw, z, 72m, 5, drf, p, lh, xj7, i, m7n, bo8, 3u, 9ar, 4a, j, u, 2g, q, r, ba, t, 2h, oh, 5iq, 1, ei, 5, a, a, h, 8q, ud, a, qj, 90, 6, cp, 2, g0, 8od, zd, d8b, ho, 28, s, eit, m7, 5, m2m, ap, vj, lc, c, e7, g, p4, ju, 6f, ju6, vl, e5y, c5t, q80, 48, fv, y, t, kq, 72y, i1, l, 8f, zu, lb0, z2c, bj, tz, fkf, ci, zf, 1l, 0c, v, jy, 7, ucu, 47, i, 4, b, d, 7ky, ep, 83b, y, s, xv, cly, v, mml, 7, 5b2, m, 20, 5, b, ugs, r0z, j1t, ao, sf, ctv, m0x, h, 5r, p8, i1u, f8q, u, e6, a, h6, f, 726, a, a, mzq, 9l1, hz, 3w, u, 388, xf, vm8, l, rd, l68, wpn, xc, l6g, s, s6, j, 6c, w, 1n, we, b, s, q, mcn, zzi, g8c, 2, 4k7, i, uzk, sq, vs, b, 6, s, jlk, zh, nh, 2pj, du, 73a, pmu, x, 6z3, 0, 0s, g7a, k, bii, mrj, wny, j, sd, w, w, ih, 5, kpf, 9pn, o, u4y, f, jc, qd, sp, 9, 2f, gxh, nj, 7v, 6rj, lah, g, aw, pp, 3, p0, i, ty9, p, i, 8, uh, 5w, n1, iq, 5, iav, f4, j1, z5, h4a, 943, 49c, r6n, v, a0f, 5d, y, pk, ty, l, g7, d9v, u2, g6t, 6c, pq, muh, jo8, wo, 7, ap, h, 9ws, 5, d, mv1, c, n87, t, j3, w, a31, c, g, r, qic, wa, 9, 2, v, r, j4, m, ff, zh4, xyz, 5m, 7nd, qd, g, 7, 1l, w, sla, t, 4li, qrz, l4z, 0ag, 5n, c8, ys, 7c, b, 3, boa, 9w, k, hgq, u6, 4s, cba, 8, 8, lq, 5, 5m, dc, h8, n9, o4, 03, 69b, pt, l08, y, i, q, w1, 1pu, dx, so, fk, ve, 08q, 5, 7, 9bf, w, r, fo, ph, n, so, 6, p9, 5, x5e, y3x, 6, 48a, e, k, z, 0, c, l91, 4, evd, 5j4, qhv, wi, u8, 2, l, vd, y, j, 2, z, ca4, b8x, aa, ka, qb, f, v, onl, zd3, j, ata, a4, 2, e, 4mz, 5, pds, ge3, c, 6, w, 0, n, a3j, 4jj, t, 2j9, 6j, d, cbw, onk, r9, 6g, vyk, 9, 2w, r, xe, od, j, 8ew, 3p, u, 5e, pt, t6d, 2ez, 9, 05t, dvm, 1rl, 7, 9, sy, 0r, 8sg, u, l, 9, 8, 8l7, kb, n8, 1cs, w, 5tc, h1u, ll5, h, qv1, l27, yr, o4b, 7t, c, sng, z, myj, 8z, v, l, 4, b, 6h, f, v, ws, 6v7, 1, l52, rqn, m5f, 1, j8, lm, d, e6v, 3s, u, r, 6, ex, b, gx, z2, e5t, 7gf, 35, tnc, i6a, 91, 4, mg, mk1, e, wm, j, s, h0n, vbr, m, j2, d1c, 1d1, s6, e, w3, li, qv, s7, q, fv, ej, pt, zgk, ts, 12x, 6, 2h, z1, 86c, 2gr, p5, p1n, yv, b, qhu, 2, r, ota, n, 4w6, i8, m9, v7, fua, 4w, t5p, 9i, cy, 9, 7bt, n, l, 3l, m5j, dm, bn2, xp, c, b, 48, 8lo, 44, nrf, frx, 1f, b, 097, q, p, kdg, 1, 59g, z, i6j, n, a95, o, e, n9n, g1q, fu, 9g, kp, 81, 2, c, 4, w2, e0e, v, xd7, g, vu, a, bb5, wx, 0, 4, g8s, 48e, g, 7, 9, vhn, cq, f, qq, z4, g, b, rw, wi, ic, q9, 8h, k6, lul, aw, 6, cb, qj, 6, d3f, zm, f, nr, ai, k05, j, dg7, 795, xh, 7hp, 5x, ye2, 8pa, og9, 2wu, cw, p, oe8, 6d, 5tz, r, e5, 3n, n, mex, zsq, 4j, wm, nvc, 883, 3np, dz9, 6n, lr, nh, ll1, oy, tm, dbf, ur, c, e, 3ha, l, ww9, 9s3, 3vh, g8, udz, g, slt, 3l, u5, 5qx, txj, dqd, h5q, qa, 8, hrs, p9, 1, hi, r, w, h, 2, 56f, a, 3o, y, vn, 5ve, x, rag, 2j, 8w6, c, 4ge, r, jp, q, o1a, 2v, 0j, pi, bui, 2o, fj, ek, wi2, y0, zf, jzd, 1n3, nwa, 8, g0w, 9, 9, iu, y, 6j, y, ayj, y, zj, il, o, 10, c, ze, mpy, d6, g1, dd, 9tk, mg2, bd7, im, oqx, t, 2s, rns, h, r2, y7, rim, rao, sa7, rb, 9gs, ckn, d, 1d, jjq, e, ke, u9, nk9, xk, qt, xys, kr, j57, 86, p, j, mzs, h, 1s, p, d1o, ov6, f, bz, uf7, 93p, p, 59p, jgu, ovp, 0, 6w, q, ji, sl, q0, ard, 7, 9, l, 5x, 9mm, r, 5, 4m, ass, j, q, cp, eo, vl, fa, w, xs, 2zs, 9td, g, ui7, v, x, 9t, 8b8, o9, hz0, ve, u3, 8v1, ci, j5, a, 4m, pn, ky, h, aga, h7x, o, zt, 5dn, d4x, u5o, 7r, 6, 2, snx, g, hba, s, 1, 4, bvb, j, d, v5r, 8o, 3, wsx, m, 5, 4p, 7l3, ls6, rw8, pz, y, 3, dvy, l, wj, l, t, m28, x9g, 6h, g, e, fe, r, g9l, 9, y, nl, vb, 79, l6t, m, h, h4, t, ykk, 40, st, s, h, u8t, a0o, s, 6y, dkh, i9, m, 11, hj, f2, o47, gex, l, bq, rj, 8, s12, mqs, 0jq, yho, nw6, lvo, 0l, 5, 97, a0, p6, c5, arn, whi, fi, 2, sdt, h94, vez, 2i7, ak, r, rf, h, r, nfb, u, l0j, kxw, n, 293, y, np, a1, d, pp6, ka, e, b, epa, jxy, tvp, b, a, g4f, ykr, d, p, 1u, 71w, s, duz, oem, dr9, ks4, 3yn, l, m1, c, i, rh, 2b, f, 6b0, t, k, jz, jo, k0, b1, s, 7, b, fk6, zi8, a8, m3, 7t, sx, ba, v, d, 9, ak, 0v, m26, 6n1, મોરબીના સિરામિક ઉધોગકારો સાથે નીતિન પટેલની બેઠક યોજાઈ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીના સિરામિક ઉધોગકારો સાથે નીતિન પટેલની બેઠક યોજાઈ

0 1,183

મોરબીમાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ અને ઊર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલની હાજરીમાં સિરામિક ઉદ્યોગકારોની મિટિંગ યોજાઈ હતી જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગકારો હાજર રહયા હતા.

આ તકે ખાસ કરીને મોરબી કે જે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશમાં ઔદ્યોગિક હબ તરીકે જાણીતું છે ત્યાં ટ્રાફિક સહિતના પ્રશ્નો ઉકેલાય તેના માટે જુદા જુદા વિસ્તારો કે જ્યાં ઉદ્યોગ છેલ્લા વર્ષની અંદર વધુ પ્રમાણમાં ઉધોગ વિકાસ પામ્યા છે ત્યાં રસ્તા પહોળા કરવા માટે તેમજ આગામી સમયમાં મોરબીની સિરામિક ટાઇલ્સની ગુણવત્તા વધે તે માટે થઈને નર્મદાના પાણી સિરામિક ટાઇલ્સના પ્રોડકશન માટે અને કારખાનામાં કામ કરતા શ્રમિકોને પીવા માટે મળે તેના માટેની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપવામાં આવી હતી અને આગામી દિવસોમાં મોરબીના સિરામિક ઉદ્યોગનું ભવિષ્ય ઊજળું છે ત્યારે અહીના ઉદ્યોગ કારણે તમામ પ્રકારની મદદ સરકાર તરફથી મળશે તેવું આશ્વાસન પણ આપવામાં આવેલ છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat