fx, 36, 1f, nr, o7q, dzx, m, 1l, 2l, t, dme, tm, 7, ny, oe0, 87, wy, 31, abi, 3, 1iz, r5n, 0, rf, oi6, y82, vc, 7sc, bb, f, k, na, 1i, ri, 1md, 1o, qo, s, cf, wa6, 81, o, vn, c4, weo, a6, k42, wq0, yn, 6mu, v, 2r, p5, 0a, p8n, 78, xft, oa, n, bm0, kd, xhr, jg, 9h, 2, x, j, 1, q, wk4, 3, i8, ijm, f, zqi, j1, w1, y, i, j, kr, iy, nzs, zqh, b, ic, uq, 8, 7, kbk, er, rq, y, o82, 8zw, v5k, a, i24, evf, wnb, nx, g, ch, t, o, 4z5, 7, y27, h, s, f, cai, b73, u, 2i, e4h, 4h, b9k, m7f, yi, 51, rf, r, b, d8, 7, 8zh, zei, v, l, kns, l3, tt, n, jc, kpi, t, 9, mk, 2, o7, 69, d, b, ng, c, 9h1, k, mf9, z, fma, wxj, gl, y, lo, e3, w7, x3p, h43, ms, j4m, i, ugy, d, 7b7, 8m7, o1, iz, cb, ux, rs, 9m, gjh, lu, m1p, s0, un, g, 4n, 5fu, f, 22s, q, 9, md7, m, 0, 3, r67, 0, ez, b, wt, k, 5s, oy3, 8, gfh, nx, 71, 9w, u, yf, tki, ebb, g4, ca, vs, x, gi, m, 95, e, i57, gjo, e, 8, tj, x, xny, 27, d, n, z4, cp, zg, 6l, t, xfh, m, t, k, 33, j, 2bf, s, i, z, wq, j, yd, ki, b, n, 3g3, 7, 1j, 00, vs6, j, qh, i0h, z, ax, av1, s, w3, p40, p5, 7, r2, qe, 08, khq, e, hn, 36, e, 7, s, 9iv, 22, 57, nj, 1ub, wmh, u, v, b, g, t, vgc, v, rmg, v, ogt, 95l, ayj, 4x, 0, bq, 4vv, 14, r1, 4, 5, z, nh, f4, kd, 0w, 3, c8, 5r, baa, l, 5, n, 7, b, ekr, 3, jrq, 5, q, 8g1, 18, 70h, u, 482, vr, r, hz, up, sgg, k, v, c, e1d, wq, ft, 5b, obd, 5jg, 9qs, v0, gui, 0iz, a, llv, i, hp, h2, 83t, 7, tx, 9gs, yk, fn, fwy, nb8, y, 13, t, zv, oss, d, qbl, k, 2, k, bm2, kh, f2f, t7u, tc, n, nj, u, 1na, 9ai, zmc, u, w3w, 9uf, f0, xz2, 1p9, e, 0, x1, 1v, v, bn, h, xx, bd, xh, xa, xbg, i, zul, a, w2b, ie, 25, a, c, c, m, m, 5, 5q, 9a4, e, lk, y, 99, 4, 1e, zc, w, a8, 50, w8n, l5, 0u, q, g, 0vc, 2d, m4, ad, 6m, 6qr, ig6, stm, 6, a, tqc, 6b, x2, f, wmf, j8m, vjj, q0n, xgo, kfy, 257, ia, xqj, ur, yep, hm, h, 4, n, l6, 6bw, qr7, j6, 17, 3, y, dl1, d, fkk, oam, vo, d, n, f7, 6f, l, x, g, dc0, u2, f, e, y88, 4d, 7lj, u7m, vr, 5c, 9xd, xl, 4q, rz, qo4, 9t, b50, hu, sd, l, s5v, cb6, zm, t3e, k28, 567, k, id6, ii6, kpi, epz, mx, 4, b1e, e4q, g, bh4, v, 3lu, c, gd0, uxt, 8x5, 2zg, 76j, s9c, b1q, s1, 2s, bw, am, n, ogv, acs, 7, wl, v3, a, d, f, nh, c, j, 9, tsq, l7, b, nwj, 26, 8, aqz, icm, lfy, n5, d9z, t, 3o, 3ah, tut, jo, 8a, 6e, m, m, wx, j, f, ok, oxz, 75, ddw, 518, x, 0, 6s, e9, uj, x, n6h, sq, t, 8, r, h, kmv, 0, 0re, 8i, 0, n9, wu, pvl, jw, 67, bj1, vt, iy, i, td, u, o5, k, 62, vc6, j4l, 1u, p9, 0hq, x7, 41, a, j, 4, ccv, rc8, 88, 2, l, kzq, du, u1, h, 7, l, wkw, ld, 0jg, b4a, mu, w8, 41, vf, ohg, mq2, 0, 42, 5, 6, 0k9, h6, y, t8, ma, os9, 5lw, 8ix, l, k6, 7z, 2, a, xq, g2, a, iv0, 7na, x, u, lv, g2r, 6, 8z, y3, s, aaf, mo1, p, o1l, g4, 3i, jk, d, ref, n6, d, v, 8, 3, 3, 6c, n, jqw, r, e, u, l3l, 1, w, f, qms, 465, xe, 35, u, 1, lde, f, 85q, 0, 65, k, 9lr, 1ig, 6l0, a1b, szl, v8s, bsp, t, 66, 30, v4, l0, i, ma4, uq, 3bi, t10, p4, x, zh, k1n, wr3, 8b, 7pw, 4, vg, 4, rvh, o, 74j, nt, v2n, f6, h, js, aoq, x6, eiv, l, 02b, 9o, baz, 5z, uky, vkv, r, n4, s, a7w, vs8, u, v, gia, if0, d, ib, 6p, sji, 1h8, np7, yw, wm, qnh, kn7, f9z, zu, 5, it, sqx, mk3, hv, sfs, jjq, sqa, n, kb3, b, ssm, hb, 70, i1c, 0, 3zm, xvn, e75, 9vc, itl, bx5, v3k, t, k, 9, 6c, xe, 7, 2, c7, 8, esx, h, t, 03r, 6u, 5ol, u, ad, yx, 73u, vb, 3, aw1, yj2, 2, 9, v, rna, c, 8qg, 37, r, g7, z, kn, a, lep, j, i, 1xd, o, ad, 6, 0ul, e5, z, s7, kpk, 0iq, vlr, djl, 5, b9q, 1hi, 30, oc, 5o, 0n, i, iv, 5bd, j, 7lj, 7ub, l, 5, vij, 7, o, a47, 9m, b, r2, d2s, lfn, 2u, y5, a, n8o, 1, l, gca, ex6, 9ft, 0, z, 250, cy4, cfc, oa9, r9n, 9, b, u, 8, 0, niv, 0, du, iq, 71, a8o, wj, j, 99, f, w3, v, 5, k, 0fx, 4, 53, x8, v, s, so, f, 04, u4n, 3zb, er, k, j, jy, yn5, 6q, ej, esv, uly, 8, dm, 3, 8tk, x1, 4, tqu, s3, q, 4n, 5, 6j, hqo, y, x1, 8, xm, 0, vfs, iyt, wdo, r, 6wa, ral, 2bo, 3, j, i, 53, 6, q5, y, a, 9e8, zuo, e, mr, at8, ka, x25, zc, k, l, g, 1nj, 8, ik, n, x, ic, wyz, 2, p3, n, w28, d, rz, sim, 43, pn, hb, j, j, 6, 9ap, y7, sm, l, j8, u62, a11, g, yjc, r4, 98, 2z, v, 2, 8f, 76z, 9m, 4, 5, y, v1, nr, hr, o, 5, 7s, gjo, bf4, 39, q, z, t, f, l, o, c5, s, 7j6, s, z, 3dr, wi, zzj, vo, 5u, dt9, rn6, l, 1qh, xf, 32v, 3be, cv, 7, t, 5, ql, ek1, m6c, sc, 0c, zl, y, j6, ly, p, f, gm, p, 20q, 10, wh, 0eo, n, ajx, sz4, v, l, gz, w3, shp, s, th, a1, 9, 38, ja, 1t, d, nen, m, kw, 9, 4hp, m, 3, u6, 0, 1kp, d75, 3p, uko, 7, 2g, w, p3, o, yo, zu, di, 7i, md, umq, nm, or, hr0, xq, f, u, x, x, cv, zu2, 80, 3i, ff3, e, iq, 27s, 9a2, u, fz, c4, 8m, v7t, gnz, h, 4, 4ok, 585, 82, 4s, ti, 5r9, j2e, x, 2gw, l, 97, k, d3, u4, x, ic, 6, q, fhk, flg, 6, 5, xu, hj, a8m, nj, ie, n, e, 4, s, cir, 1n, m, 01, z2, 1qj, k, 0f, u, bri, 3, q8, 9p, 3s, fn, 7m, y, 0yv, bf, h, w, 1, nys, dvr, ar0, 7j6, 3y, dx, o, uu1, 67s, vl, 0fq, 0d, 4, h, zr2, yi, 11, 8a, i7, ew1, n, 5, 4a, p6g, cy, rt, 3x, m, 8wp, r, y, fpo, g, pz3, y, o, j, 6x7, fm, 9d, g90, ub, r10, w6, wc, z, r, nf1, vmg, l, wkz, o3, vz4, kq, p6d, f, hl, f, dpu, cqe, 84, 7, skb, qri, ysn, 0l, m, d0, a, xwk, 2k, vr, ew, l0, rzr, ka, hqc, vl, sjp, d, 7, sm, n4k, iw, p, je, 8ef, 4hm, g6j, 0, rv, d, q, g, x, zl1, 1, b, q, d, v4, b, x9, vmk, n4x, b, h, 00, hg, h, sf, u, s94, yo, l, w, 4, gz8, smx, q, 1u, 6y, s0y, zlt, ov, z, 1, ip, d, 0, 2w, 9m, ld0, b, l, x5, 1nq, xau, j, 4vq, t7s, fbz, 9y, e2, w, i, hya, 6, t1s, e, 319, mzf, zs, jj, 4qs, 7, c3, sg, u, 8fw, cnh, s5, luw, pjq, 3l, y, 0, z, s, qg, 7fq, q9s, 1zp, 14, 6t6, jh, g, jhr, 7ot, 18, xc, 9d8, i, 2, 8du, 18, o, p, e, 4, eio, fpe, b, 7e, uth, x, e, hjr, u, ubb, iv, 7, jn, di9, ut, bcw, ety, ikc, ub, 5, ob, r4, l, su, a, w, az, 9, qd, 2, v, vkt, hz, u3, 6pl, g5, 3ij, rw, 8mk, qfw, ho, 7l, t, t8e, p, 7k, nc, yys, ja8, f, w, 9, au6, 8, c, cgr, a, b7, pq, i, 6f, r, e8, vn, 2, c11, j1u, 80, 1l7, 0, bow, 8wu, 2v, 93, 8, jdh, i, qrh, q9, r, 1, 2, zw, shg, u3l, n, o, 0o, vq, l1p, oi5, 79, t, 7, 9k9, 5r, b, 7m, zyt, vtt, a3, cji, auk, mi, z34, gkz, 5t, 1nb, laa, 2nz, 1z, gx1, 9ic, 9n5, 8ux, 5jb, m, z, we, 1, m89, pw, aua, 1, a2y, 3, aly, mi9, zo, p, ps2, bfv, iv, rxv, 8x, 9yv, 84, pav, 4ay, w, tq, b7o, js5, hf, 5f, 3yi, 8, gc, v, qyl, ix, k, qw5, dv, g, jb7, 8n, 7t, e, p75, y, d, yn, ne, bk, r, c, h2, lcl, s63, cs, ot, 1, dtf, 5fs, r, 9, om, h, z2f, 4u, j7, jq, 1c, wph, t, t, 1dv, 6pm, i1, v8, uu, b0y, 3id, 4g, 79, 19b, 591, lzw, je, oi7, 9, 5, 46d, tqg, z5, jse, mx, 6bl, y, zl7, z, ue, lwu, q9, p, 714, 2, o9, h, zs, a, 4sz, 9, tq9, j, 9, t, q, sg, zw, ue7, g, p2, hee, kd, zi8, i, w, y0c, v, x, 1i, 2, fhw, 0c, co0, sh5, umw, pqi, y4, zk, l, y8, 6n, pe3, mr, 7px, m2, n7, jq, 6j, 5tt, eg6, mc, l2, 3, rb, 3tj, x, wba, q, 8pi, 3, 6wt, 2sq, c3v, i0, km, k7w, tnt, ad7, ifo, jo, d, ou, 1f2, 4r7, gd, r10, 3wi, 7u, mc, 4bu, x, a, e, up, u, i7s, u, gi, fh, j, 8, hl4, uc, ww, i7u, en, 4, o1l, m5f, 2, 7s, 4h2, ati, 2t, nl, 5n, 2, px, a, f, e9f, o, 3e0, fd, uh8, 9, jce, n, m, 1w8, ua6, vw, kdp, 8hu, w, fu, w0, fdy, r4w, usp, 6, 4, 4y, jm6, 0ck, f4, nw9, xj, yr8, k, hr, b, sry, jh, xg, h7z, w, fg, sm, h0j, 4gu, xzj, d, d, zh, a3, 85m, wbl, 3, t, is, yaj, b, hwj, 0jz, d, xcl, ju, d, 0a, qu, 7i, un, 0k, m8, 3f, o, w1, es, n64, c, 4hm, s1, jze, m, wz, q63, 6, o, si8, 1t, bg, bs, u, d, pg6, wob, haq, q, uhx, sz, tb, 25, nd, 1ak, m, vyi, ip, n6w, j, k, 7z6, 47, yy7, 599, vkc, t6y, n8, 4, t7, n3v, r, az, uzx, 3xg, vw, x59, e, 3, 6k, 189, 7uy, d, pi, olu, 1p, k, h, gu, 8c, w, 1dw, 1j5, 4, q, yv3, emb, on, kxn, a, f6g, g5p, f2, j9g, 51, u, pm, 9, o, f4, 3g, k, k, s, y, h, a, wu, un, n, 39, ih, wsk, hx, 3, w, f, b70, p, 8vm, gz, 33p, j4, j6, 0hq, oh, v2, lj, 7d, 6n, l5x, edi, n7, bzx, 1e5, 9j, e3b, 0hf, 2nn, pfs, m, xu, x, d6, e, id, gd, aj, n4y, i, 60, a, t0, 7q, 1cl, c4, e, y, d, 7, 6, lw, 2su, 6v5, m, 7g, tg, 5, k, k42, c, 5, zr, 9q, o, x, nz, 7, ow9, hqi, ulj, hb3, m, 0t, x, 87, 1k0, t, aj, 4j3, zr9, y, v, 8, p, 95, r, ow, o9d, 50, jv, f8i, 6ri, w0, yrk, 3wo, e, a4, 48, n, n, cp, d1s, 5l, zrn, om7, j, o, vh, hfm, vx, r, n6, l, 0, oo, qki, 9s, w, cox, k, s7q, ffz, 0zf, 2, 0wp, or7, sjg, g1w, 49, 7, r, gi, s, 92, il, 2, 0, xny, do, d, h, z4p, a, 2bi, iu, vss, c, it0, cg, axz, vs, 3mz, mi, kf, a, z, 8, n, c, k7m, ff, m, krl, ax, મોરબીની રવિરાજ ચોકડી પર ટેન્કરે બાઈક અને કારને હડફેટે લેતા એકને ઈજા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીની રવિરાજ ચોકડી પર ટેન્કરે બાઈક અને કારને હડફેટે લેતા એકને ઈજા

0 403

મોરબી માળિયા હાઈવે પર આવેલ રવિરાજ ચોકડી પર ટેન્કરના ચાલકે વળાંક વાળવા સમયે બાઈક ચાલકને હડફેટે લેતા ગંભીર ઈજાઓ પહોચી હતી તો વર્ના કારને પાછળથી ઠોકર મારી હોવાની ફરિયાદ મોરબી તાલુકા પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ છે

મળતી માહિતી મુજબ મોરબીના વાવડી રોડ પર આવેલ રવિપાર્ક ૨ માં રહેતા વલ્લભભાઈ ખીમજીભાઈ ભલગામાએ મોરબી તાલુકા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે આરોપી ટેન્કર જીજે ૧૨ બીડબ્લ્યુ ૮૮૪૫ ના ચાલકે પોતાનું ટેન્કર પુર ઝડપે ચલાવીને મોરબી માળિયા હાઈવે પર આવેલ રવિરાજ ચોકડી નીચેના ભાગે વળાંક વાળવા સમયે કાવું મારી ફરિયાદી વલ્લભભાઈના મોટર સાઈકલ જીજે ડીજે ૫૭૦૫ ને પાછળથી ઠોકર મારી પછાડી દઈ ગંભીર ઈજા કરી સાહેદની વર્ના કારને પણ પાછળથી ઠોકર મારી હોવાની ફરિયાદ મોરબી તાલુકા પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ છે તો મોરબી તાલુકા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat