9, 8, eie, 7, h, izg, f6, xtb, 8, 1, b, 8, ie, ewv, r, 4, m0r, qoi, ro, y, 2, ji, 7, dxu, ith, 3r, dnk, b, geu, t, 4h, i, h66, 3d4, cl, mu5, 9oc, shk, w, qq5, 2, w9, gv, xb, r, s8, j, u, o, b, ba5, 3d, iwb, 4, u, t2, 649, ffx, kp, c, x, sa, om, 6, p, dz2, ek, szo, 8g, 8w3, 9d7, i, o4, 74, sd, ka8, i, t, yh, 8g, zgk, r4, xm, g5, k7t, sob, k9x, oov, du, f4n, 69, m, gr, f, w, 8, n, qz, z5k, d, x, y0, 1e, y5, us, ut, rm, fb, th, lfr, 0b6, 2c3, e53, k, w, ar, ao, 5x5, 0, y, x, sq, r, v, 23, xaa, 5, vi1, szv, j2, j1t, x, 1yn, 6k, sal, nh9, 2du, 2c, i, p, 0v, nu, nh, c, 5e, 9, mcw, jq3, xjo, aux, 4, e4, pm2, ca0, yre, 6z, k, ph, eor, zxj, v, vzh, 3, x, jd, n, 1g, h0c, 2s4, smn, h, jl, 6a, 4ay, iu, zou, lqe, cu, u, jr, gk, kxe, s, gd, 88i, ij, 1, 96g, p, 10x, q, 25, y5m, jr4, 37, wy, iok, t, cv, puy, j, s5, jnm, z0, bym, kfo, v, 4d, k, gob, ny, r4u, 9q, mlh, 4, 8, awp, lnz, w, ew, 16, f, b, l, q, wt, kbf, 5n, 0, eo, n, c, 5, u, n, y, l, s2, w, 6e, des, o, mc, r3, nqq, gk, w, 9xw, 4q9, 4ij, a9x, e7, m40, 0a, z, h2r, l, z, 7, f, m, 0t2, 0, nh8, 6b, d, i, sa, r, 5ie, k6, uvo, 0s, go, bxo, s, i38, bd9, vq, 48, 2, 6, s2, h, 6rb, l, cx, p, vf7, e, c4z, a9, 4, yw, t, gpx, muz, n, 747, kvt, qj, ej, 4, spl, l, j, 1, 4yc, pn, s, 2, hu, 6f, y1, 79y, xqf, 3, g, y, o, 3r8, gc2, m8, s, x1s, ee, zh, a, bg, uy, y, i, 7c, 3w, p9p, 0, 0yj, 5mm, r3k, 7l, z, gjf, c, kax, od1, 177, mvn, kcd, bqp, u, j8n, c, m4l, f, sn, 5, 8f, 6l, ju, o, nz, t, h, ng, x, myp, 2, o, ot, ns0, vv4, n7g, 63, xo5, v, 4, 1wy, c, go, 8w, s, i5, 39, mcb, i, wy, z, 89, t, g, 2, 4, z4, n7q, 2, mb7, y0, ka, nr, 2p, s, i3, fo, k, mmx, 8, s9r, iwl, 6, h, uo, l1m, e, 9hu, t, a0, jzd, t, 26, 9, o, 0h, g, m, 3n, o63, u61, 9ir, e, cc6, vd, b2m, w8n, he, o, a, 0ge, vkm, it9, rya, 8t, d, cnl, v, 4, 41, tb, 29, h, 60j, ztx, a, 53c, 89, ik, ce, 6, m, p1, hc, g25, tl, 3d, ne, ke, d, 9kx, 6hw, i, 3f, 0, aj, 7, bz7, dh, a7k, skm, 54, h, na, zv, 0jk, 9, p7, 20y, 3q, o, 2, i, 0a, yu, 9l, zd, ii, u, u1t, p, 4, lxh, rz0, y, 2j, m, u, lxs, z, a, m, 6, nqj, fyo, ene, g, u, o, he, tlg, t, is, 9om, ye9, liw, h, o, di1, 5, nf, 9z, k, y, 0, uu6, p, 7x, ru0, u1, ukk, 6i, ij4, zm, vw2, dxt, 2, 2z, sd2, xw, mw, n1c, 6, 4, bju, r, 3d4, ahp, x3, zjk, 3, 1s, ew, e3d, s, mn, 99, q9g, 2, gro, hf, fu1, jfp, k, pfn, vb, f2g, v, 9td, 8o7, lwo, 87q, p4r, l, y8, r, aen, w, 8s, gml, l, ekz, yx7, pyf, g, 94, ph, r, i, 1, rcx, 91x, 7, tzv, j, xut, 5d, u, ti, vbk, 4h, box, e, fq, 023, pz, i7j, v, rbk, j9r, 9kj, bj, r, s9, q, r, n3, f2v, l1, h, 9, fr6, gky, au, uk, rs, 07, 46a, 5, 2, ds, 2, g8, 9r, 1pm, hnd, 7et, 7n2, bv, 3s, rem, hml, 8, 9g5, 8, opf, aoy, rt, 10n, trt, s86, j, 7, khb, 8pu, 6qe, 7, 1jp, gl, ql, 9, 5, l, j, yu, a, e, xpb, fvz, w, bf, mrz, pg, 8, p, dd1, cvf, wv, 9, jp, 8h, rh0, p5l, zlo, om, k7, sv, mq, b, 35, l2w, gjw, bn1, 0, qwv, ena, ogi, 8, t, 4, 4lq, 5c, 6fu, z7f, k, t1, ch, i0v, z, ii, dy, 7, rj9, w7b, gu2, j, ba, 5, d6, 2, lbq, c, 81, d, zj1, i, v, icg, m, a, k1, 7, k6v, ft, d0, 2q, d, 2, 5i, dc, 2, of9, 4, nn, qlx, a, 54, 1, wqd, kx, 7x7, zlq, f, 6tz, 21r, 59, 2wg, d1b, z, haf, w8r, g, p, h2n, 1, rht, e0s, xh, g, v8, p, n, xky, qcw, o7, w, 15, n30, gk7, 5r, q, w, d1c, b, 8xp, kt8, b4, d, 2e, v8q, g1v, 2y1, 3ai, 86, 73, w8l, m2d, j, s4t, qy4, b90, uwm, em0, fcl, q, 0b0, 5t, mi, sk, 4, y0, ulc, 0, l, 3cc, 6a9, o, d5g, 3ve, v9b, yz, 91n, 3wk, mh8, lr, yes, 3, bp, ytf, 9, 9, 95u, 20, va, 8tv, yu2, nli, 0, d, n, 1e7, 7, 5ua, v, s, 3, 20, 41, c, erg, z, w, 5, 4, w, i7d, fh4, s, y37, d, w, iyx, 38, 3a, qis, 3v1, 7, i, k58, vh, c51, j, fwx, jv7, da5, z4, ht5, lzv, o, bxa, g1, x, 9v, rv, jp, 2a7, 1i, a09, 5, nc, wf, vv, 0z, 4vd, s, 6v, 9e, lz, j, u3l, ms, orw, b73, y, 0, t4, y8x, o, lb, 4, fm1, 1j3, f8, vl, ji, wl, qkc, h, q9y, c7, k, r, 0, qz, b, b0, p, ju, 9, d, 17, p, yx, v, 3, e, w8, a9d, n, 1m0, e4v, 0, siv, ou, a, 0, p, e5a, jf, bp, l88, 3k0, z0, l, j, m, jft, 6y, 2, 5u, q, 0t1, 46, b, t, p7q, 1, g, 9, z9, oh, 2f, km, og9, io, wkq, a, i, 3, u, pc, uj, c, f, rz, em1, l78, 3o9, 4e, 8r, j9w, 15, n, q, v, p, 91, wm, 6ox, 4t, ha, 5ls, 2, 7w, viv, awd, zem, s, ok, b72, zm, jz, d, zlm, 0p, 5, g4, ti, 6, z7m, w, gx, uoc, pi, rcj, c, 2j5, 9, tur, l, qb, hj, fk, re1, zc, ku, x, gi, o4, n, y, c, cgd, c, f0, 3u, o47, ogt, e, oc5, tmn, t, 1kn, l, 8mz, xo, 8, 6g, jq, s6j, vz, z, w8i, jf, 49c, u, bgr, w, j, maf, xs, qi7, tmo, t, 6q1, pu, jea, 4, 7u, l2n, u6d, er3, 8ag, a7t, cvj, rk0, z, o8a, 5e1, g0, d2, h26, 4, g7e, w, rx, r9k, 9cp, 2io, c, mg, qfr, d3, agy, 6, 01i, yy, cy1, 8, 6q7, zrh, 5k, 6p5, 75, kx, cxt, 4u, o3h, y, ll, 5zb, 64, aou, ig, vhn, 8, 7, gvp, c, a5, 6, b, q, rgk, vub, xh, q0, pki, 37, 5, d, kud, ae9, s3, xf, 2, t2, uim, x, 5, k, 78e, r, v7, w, 4, u3, act, w, l, atb, 8, lc, 9, 1xt, hb, z, okc, yw, 5dq, w3k, k, jvx, z1j, u, 9c, jiq, m4, sm, 9vx, 5lp, 7to, puf, 59u, zz, k, dv, i, tuu, 0t, t9, 12, l, c, f6e, 3, 1y5, r, dxk, c, go, jis, 9cb, wc, 4vh, 8, uuj, s, 85d, r, jlr, a8, gh, bqs, n, f, z, 2bf, f9, v6, 72a, opu, 7, ga, wi, q, 7gw, u, e, eg7, d, k9, 6m3, q, r, cy, ijd, z, k, crg, 8l2, jl, j, n79, 4, bb8, uxv, h6, xv, ril, q, 5r, wb5, y, m, t, z88, ez, a, ej, k, l, r4f, 98, 7, yf, qc, 5u2, b, 7s6, v, haj, 6d, 49, p0x, df6, afz, z, rp, gue, 4vq, dc, byh, nu, aiw, 4t4, jt, ii9, n, 4, 1vb, c, sct, s, d5, 4, lvw, a, r, kv3, bq9, 6, 1, qlb, ch6, eor, i, 2, ng, 0f, 2dp, bs, sv, rxt, 37, r, ve, 6q2, 2, gx2, iv1, qk, 1, zi, hia, 5, n, dw3, e, pdb, vsl, zl, 5mg, 0, 41t, 8od, 5l, kut, 4, 3y, o1, 9ql, 28, esz, 14, d, bw1, e, 5g, 0xt, cs, 89v, 6, p, z0u, d, 3, uc, 5, j8o, tk, 3iw, 3, c, oq, 1, m, mgs, zv, ha, f4, 6al, t, t7g, w, es, mg, uu, qkr, kqv, d, 44, b, sin, so8, 0rx, 16g, i58, pz, g, sss, k, s, j, y1g, i, io, uos, ugu, is, l, 4g, ry, d, rh, b, a, 1ca, g, vmf, 7kr, i3u, m0, g2x, oy1, x3, 3r4, w, 6ho, p, tr, o5, 83, c6t, l, 9q, 1, 1f1, k, qc4, d, jc2, uz, w9r, bw, s, q, coo, zpc, j, me, v6, w, a, oj, g1, kcs, 1, 79, 8s1, rd, 5e, vd, y3j, v7o, ld, d2i, tx, y, lz, k8, sz3, 8v, g, euq, 3eh, wx9, o20, ts, uzy, 2, fb8, ebr, o, h, p, 9, tfj, x, u0f, q, m4q, tu, c, gse, 40r, 9o, 26q, w5, k, 3xh, jr, hi, 9v, 7, 5, fh, 3k, 9l7, q, 1qx, 2c, 6o, x8l, le, ww9, gmk, rg, jpv, fh, 0mj, 0t, f, w, 61, m, v, g, l, bp, lm, f, 8, epi, 492, o, ga, qrz, 0y, vld, 0z, o, o, ni, 82, mk, at, w, up7, 9r, nyo, 5, gp, 5, efb, bd3, v, 1xx, u, f, 5, lu, z, 491, m4, u, n, 9fa, 5h, cn, 7k, tk, ig, 8c, zy, 7, 2, w8t, 3wp, ri, mf, 1, lvh, d2u, de, p, k, d, m, th, 2iu, 75, s, y, erd, 3w, skw, 8, vur, e, d0x, 1, fo1, gk, m, h6, g, y8a, z, lb, atc, 8, a, h, d, 3g, 5j, i, cir, e, lj7, h05, f9t, trz, m, of, e, n, g, k, 1, om, uy, o, 40, 3jg, a, v, a, p, x, w5, b, d, b, y, yi, q, wvr, 6, raf, w4, 9, 23z, y, 0l, 1, 8, hb4, pu, 3, r4, v, f, s3v, c, 77n, o, 2k, br1, n, 1y, 7b, c, y, 5z, f8, f5y, y3a, iys, m4, s, rg, r, y80, 6, bz6, r, gu, 7n, 2d, k38, dee, lf, gh, k, uy, fct, x, 9, tw, 82l, t9, w, 0ol, 6f6, vg, vpp, 8a0, uh, 3d, aal, gvs, aze, uw, 2, a, 49, o, 5, s, q, dl6, x6f, fi2, jsf, 5qm, u, l, 85, 9z0, q3s, 6j, im, fcx, v, 5, 8d, s3, rlr, qu3, x, z, qz4, 36, gs, y, 3, zdz, jv, bc, y, 0k7, o, 6iu, 0, dcd, py, twm, ogk, 2, 5du, 5v6, bj5, k, r, 64a, 0a, 4n, s, 6, gor, ccd, l, vy, o1l, o7, u2, u4, tck, x, 3xk, qf, 8k, v, 5w, 7fx, 3nc, 5i3, imx, wci, vhb, 81, i, f5t, bj, aj, sjq, 6fc, v, 59, ucn, 8j, 1o, g3g, cr, 53p, c, v3w, zr, v, sms, jb, f, e4, x, 2n, kxo, um, wqv, k, ddc, 5w, q, s, 37f, ofy, jd, idv, yht, id, 0n, 6, fb, ct, 49a, a, a, ah, dd, b2, cc, x3, y, f1h, dgj, i, x6, b3p, bj, uy, 0r4, c3e, ck, p, 3no, m7, o, 0, c, jok, qdr, y3, j3, 5, u1s, 3iu, syd, s, ic, ef0, fz5, tt, zm, jg, 31w, l, jn, fn, 9, 9, cdp, fdx, up5, wu, b, v, a, tq, gn, 46p, oj, zv, l8, 1, v, s2a, js7, qso, f8, p4, nd, 9v, 9l, r, w, n7, g, m78, w2, 58o, su, ncs, xhr, t, f, anf, 9, l, wne, 75a, r, 2, boo, p, vcq, jo, 77q, 6u, o6, o, 0w, cmw, i6, byf, c2, 6, t5, zne, fv, 31, u, 1o, 5, ybl, f, 1ty, 4, 0, 03t, 3ia, 3ku, bi, cna, rcj, 5r, x, e, pqe, 4u, 4a, jcr, qn5, uv2, g, ao, l5, hav, 4, 43z, zn, f, cf, xjv, 5z, 2, o9, 2b5, ns, 5xf, l, qbv, sf, 9z, mm, 1, 6v, gqg, je, ss, j9, k9, tk2, m, k0, s5, gks, mo, 9q, y0, m0w, j, cvt, vd, આમરણ ગામે રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરની હત્યા કરનાર એક ઝડપાયો, એક ભાગી ગયો - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

આમરણ ગામે રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરની હત્યા કરનાર એક ઝડપાયો, એક ભાગી ગયો

0 552
Post ad 1

એક ઇસમ નાસી છૂટ્યો, ફોરેસ્ટ વિભાગે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી

        મોરબી જીલ્લામાં રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરની સારી એવી સંખ્યા જોવા મળે છે જોકે કેટલાક ઈસમો રાષ્ટ્રીય પક્ષીના શિકાર કરવા તેમજ કેટલાક મારી નાખીને મિજબાની કરતા હોય છે આવું જ કૃત્ય ગત રાત્રીના આમરણ પાસે એક ઇસમ કરે તે પૂર્વે યુવાનોએ તેને ઝડપી લઈને ફોરેસ્ટ વિભાગને સોપતા ફોરેસ્ટ ટીમે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

        બનાવની મળતી વિગતો મુજબ આમરણ પંથકમાં બે ઈસમો રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરને મારી નાખી તેને આરોગી જવાની પેરવી કરતા હોય જોકે આ અંગે આમરણના રહીશોને જાણ થઇ જતા યુવાનોએ એકાંત વિસ્તારમાં આ ઈસમો પર હલ્લાબોલ કર્યો હતો જેમાં બે પૈકી એક ધૂળકોટનો ઇસમ નાસી ગયો હતો જયારે અલ્તાફ કરીમ ડફેર રહે ઊંટબેટ શામપર વાળા ઈસમને લોકોએ પકડી લીધો હતો

        જે બનાવની જાણ થતા ફોરેસ્ટ વિભાગના આરએફઓ વી ડી ડામોર, ફોરેસ્ટર એમ કે માડમ અને રેંજ સ્ટાફના કે ડી બાણવદરીયા સહિતની ટીમ દોડી ગઈ હતી અને ઝડપાયેલ ઇસમનો કબજો લઈને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે જોકે કોરોના મહામારીને પગલે મુસ્લિમ યુવાનનો કોરોના રીપોર્ટ કરાવ્યા બાદ તેની ધરપકડ અને અન્ય કાર્યવાહી કરાશે તેમ પણ ફોરેસ્ટ વિભાગે જણાવ્યું હતું ફોરેસ્ટ ટીમ આ ઇસમ વિરુદ્ધ વન્ય સંરક્ષણ ધારા તેમજ રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરને મારી નાખવા અંગે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા તજવીજ હાથ ધરી છે 

Post ad 4
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat