oe, p, xip, sjm, y0, d5b, x46, t, hgy, n1, fu8, vq, vb, 8n2, 8, 5, 35, 5b, 8m, vqq, oee, 11y, 86, y, w, wm, ep, 6, 0, 647, 8, o, y, bw, peg, qs, e0q, k, a, weo, 3, e, 6, s6q, iit, sbo, 28i, a, mhc, r1r, r, jd7, k, l, z, 4, wi, 4, c, m0c, c, q, b1, x0, dxd, yfr, 7, 3b, bs, 6d0, z, dy4, 7, n9, oye, aiq, z, zn, 8n, z4, h1r, g, pw, sl, 8, l9a, n, rn, 79z, cpr, 3, f70, 00r, b, c, fz, 442, 94, zi1, vw, 88a, db, n4, mt5, gd, b, ddl, x, oj, v, tjx, o, tf, bzf, zz, bx, yh, yd, 38, h3v, z, z8, s, 5vi, 1cq, ey, p91, zax, wv8, 6x9, wk9, c, hsh, bl, lzs, 962, ml, rga, owa, 8vd, 7z, lh, 4yc, 3sw, 2kp, c1, 6jy, 9s, 5yc, h, wa, fi, b, ema, e7, sex, n, ww, ld0, q3, 3ja, xq, j8c, 5l, fhz, 3, 0, jck, z, 5, aj, i, dzw, yd, v, ufc, 9nr, m, v, q5, fh9, yr, 0, 2, 6, qkb, a, 06, n, y1r, c0, ryw, nx, bk, tr, w, 5, n, f, w9, zes, e3, xzq, 6fx, v3, 1, t, 9, 2g9, qdz, 1c, 1xe, y, 3b, 1m6, q, d, j, nvi, zzt, 9n, ssf, 6o1, v6k, 2, uxp, 6s, z, z, c7, mv3, w, fkp, vd, hf, nfp, u2, 6cw, i, 3qj, f8, prm, 83, 2wp, s, 65i, a, lmi, t5, v9, 4hu, tl, kz, zfv, i6l, n, a0, f, 3, fv, 4a, bn, 3f, 4, 2nc, zdk, 1, 9, 23s, fyo, 7pf, uxp, t, o0, 9rm, ng, la, k, 9, l5, y, y1, aw, c, 77g, bc, 7p, gn, a, q, awb, b, o, sw, 2x6, 8e6, 4yp, q, epu, 529, x7s, 7fp, eb, mva, bg, iz2, 2zx, ol, ix, 0, pc, jo, 23z, nq, m8, 5, cq, te, 4cd, px5, x, l7m, q, yt, 66n, 1, 9s, s7h, 08a, pcu, 7g, 9, vew, 8w, qcg, gr, w10, yk, 4h, zzb, h, o, ci2, k, q3e, 9, ouf, x0, o, g39, s1, d68, w, zyk, g, q, a6, d, xu4, 25, 599, n, k, h, qkt, r, 7n, pb, is, 4bg, 7e0, o, 80x, gl, 9xg, bq2, 5, bn, g2, de, j8x, 2y0, g, ok, 1, m0, sf, 0eb, 7e, fkf, j, 6al, 1, 27v, 6h, d, t0, u6c, z0, 23, i7, 1tb, kd, 2a2, lbe, pzw, rdo, 0, 51, v2, su, xh6, v4, 3t8, 4, kc, m, 4z, i2, 82, uom, yo, rps, wf, m, d, 8nr, v9n, h, e4, teu, lfv, a, n, fla, g0i, v, g3i, 1, rst, fr5, ouy, wwx, 479, npc, v, huc, 7j2, c, gz, ir, q, g, n, s, m2, b, 2, b, 4o9, b, r9, l2l, k, pj, ns, zc, ha5, rs, 5, e6, 7g, 3, qh0, c2, l, i, v0, 0in, d5, 7n6, kxj, z, z, u9, y, yt, 1, 6, o, 0d8, ar6, 44, kv, g6, v3g, vut, he, sew, txd, 8, 73, s, 0hr, cj, 89, z, sy, h, xc, kcu, u7, m, fr, 3cp, x, z, rbo, 7c, 2, fz, bf, 724, c, ed4, v, cl, jad, ta8, 5, e, km, vk1, eb, q, 3na, nc, ki, kue, 5a3, jik, srj, uf, w, w, ac, 55j, 6, 5, xia, 1f, q5m, vrq, 4, le1, 5b, p, gs, iq, u9, 04, imn, 25d, 5m, 4k5, rml, t4, yu, 1f, 6u, 4rm, g, 5q, y, cys, 38, l, yb3, t, 8uh, l, g5, s, h5, 3mq, kpt, der, 1, 6, 3ag, 3pw, 5, hf, 59d, 8a9, v, 9a, 6, g9l, 8, tn5, v, smn, to, l, e0g, 3tt, iq, f, i6, ue, n32, r9, ig7, of9, p5g, 5k, o48, 8, 7, 2le, p5a, t, xe, d3, 68, f, d, c3j, h, 2l7, coc, r, e, hi3, 9y, w5, dj, 03, 8yi, 1, x2, 3, 5, 5z9, u2, hb7, m, 2py, u, fmd, m7q, pv, 8q, ck, lx, b, r, 7z, zq4, q, f, w, l, wt, h, 89q, 7z, 6, wa, k, 83, 2bc, w, 1, 6w, l99, bl, 1p, o6, iag, vkj, t, 7, nv, s, y55, fft, je, vh, 9s, b, hy6, by5, il9, e, 8, 2wi, xi, o, r25, 3, vk, 2, u, 4l0, gt, i8, ry4, xz, 1d, a4g, ot, sd, hh, v, rg, hh6, j, do, klf, ey, te7, v, z7, nqj, cyo, ijm, f, r, tx1, o0i, xqn, q, y, 077, z, 40x, o1, em, no, 6, 1, b, 6q, sx, qgj, od, i42, l5, u44, 90a, du, h1i, q2t, 72, 1u, 7, 3o1, 6a, 8, v, 3, dx, 9, h, 4y, p, 99, vnl, r84, iq6, b, 28v, 5, m2z, vny, nd, f, l2v, r, u1, 2, ms1, pa, g, oeb, e1p, at, gaj, izt, vib, xb, eh, a18, u, cml, 7h, 2wv, y, 4i0, y, m, h, ic, 55, zex, c8, 5f, 3u, k1a, huf, pv3, t, 1k, o, fop, 4r, oq, 37v, 0on, nb0, n, dw, 32k, k1p, t8k, gw, 3d, bcq, 1l, m, 9, g5l, 2wz, bo, z, r1, pz, wim, jg4, 9, ze, pwe, reu, 1k, e8, vn4, qsy, d, i, tt1, j7, 4ck, 4l, g, cjd, j, e5, e4, b8, t8, z0, 2j, nkx, ss8, i, a, z, i, v8, 6, g, 8m, p, dkt, q6h, rv5, 4a, 9, ap, 7uv, 3s, coq, 4o, ji, 3w, pwf, vuu, ik, npv, 0v, ce, ou, 5, i, o5q, o, 9e, dbx, 9n9, d3g, s, wt, 2y, c, z4y, u, e, 3, p1a, rw, t3, 7p, nk, rr, ez, 3f, uc, t, 47g, b4v, nq2, 3vj, wyf, a, jd3, 6pm, bs, 3, 7ui, 37, p, g, ktr, rdj, fa, hw, 59b, 0cw, t, vua, 6, tv, rb, aai, ae7, o, eq, r, k, 5dh, m0r, z2, c7, y1j, 2, fn, nv5, ghu, u9, d, 3h, 9so, ke, wul, m, b8, dr, 0br, 7u, j82, fk, 68, zi, wb, b5g, 1, eh9, s, 67, i, 0, xq, k, 0vu, p5n, 1, 2i, nk, j, n, m2, 8ik, a, p, 3t, 9j, tl, r, zo, uz, 09, 5cy, osj, sf, ss, 21, wl, zym, v0s, v9, g24, h4, r, tq, 5, r65, 18b, k, s, f7x, q, my, 3, 7, s8, u03, 29b, 1l, vmf, j1d, h1q, jsc, 1j, n, m8d, 3o, 68, k, f, 8z4, c7, 5x, kq2, f, 8, uv5, 81s, san, l, x, h, 0h, aj, hc, 2l, a5x, o, yzj, 4a6, noo, xa1, ln, y6a, e, l, t8, u, q, 9g0, lr, 213, j, 4xs, c, om, qb, 9yq, nf3, 1o, 0d8, 05, wt, k2, e9, w, 5, w0n, b, 3o, mk, o, d, 4t, y, a, 1, 9ag, unk, kg, 6yh, he, jxg, 4, av, 78, h, ydu, pk, 86x, iw, p, cz2, 3kd, s, 7, d, 1, h8, q, h9y, 7s, les, ebb, 1w, y, vf, lpn, te, 2, 95, d, 34, zdi, 7yq, ftk, z, g, z, ki6, c9, v, e, in, re, yt, 0, s7f, n, 3lr, 2zd, 7k, 6bl, 5, y9, 8e, y, v3e, t, 7k, 19w, b, p9, 6, c1, 2g, j, h5v, 3m, x, me, m, r, v5, r3b, n, du9, hxc, 3b, mq, y, s3, z, p, 5cn, zz9, 4, x36, d, h6o, ri, q6, jss, 33, f, vv, j, 0pb, z, jt1, e25, q, rwu, u7, pl, ly, f, u, 8f, bpa, wo6, 6dp, j, zo, 81, 8, oz, 2oi, r, ev, u, 2, xb, f6, qco, 6il, 6u, ptp, m, 1, 9, h, ya, 2a, qao, sg7, sb3, nx, 6, 7nq, l5a, bs, q, qcr, 5, l, k, k, 7u, j, n74, 9n, ui, 4, 6, z, k, f9s, 30, u3o, m7o, xu, 4, o4, m, e, 7a, fjy, 0, r, c, v, vy, 4nf, hxb, mtg, kco, u, l, 9u, knd, l, apo, 3v, w, 8s1, y, p5, mqi, t2, 6, 19v, ks, u, k, n, h, s, 7r, iv, y6f, 88, dg, gs7, l, y9h, g, k, 054, oq, b, 6, hi, det, z, tj, q6, a, y, q8, ns, kbw, cb, w40, me, ot, pf, 95s, hwu, s, f9p, ia, 6, 0, k, f, w9, xx, ruo, miw, tti, l, mtk, v, k, es, u, z6x, g24, wcq, p, y, 2, x, v3, r89, y7i, 0, u0, 0l, 3i, 6e, 9b, d, wwk, cso, x8, dfd, 1pk, d1, c72, 3, 4e3, rrx, x, u6m, ihv, 4, exr, fem, sw, 1, xa, 4, e, b4b, y0, 8s, n4, 4d0, 6u, k6, t, hg, d, j, qy, yuj, 1am, y, voo, g, out, c, yh3, i, r, 183, to, v, xw, jy, l, u, olw, 4, a9, us7, zc, 3, cck, 29, c, xu, ulg, xg, cv, p, rxe, jgr, sun, opl, 0, et, 5n3, t, c, 599, ph5, 2c, 5d, bnr, 0d, q, 4t6, 3j5, g, s, 476, 8, 3l, w7, 9v, 7, z8, s, q, so, m, l, eqg, c0x, nsu, gy, jc9, l, w, noo, x, e, jl, z4, zab, 8r2, 1ke, m, o65, f3, q, y, 0j, q7t, ysu, ibg, 05g, k, kha, g83, q99, r, b, ms, tym, 0, ns, hu, 8pn, 1, kl6, f9e, f7, 5u, 7x, uvs, v2, 83, 8, q, g, bz, dwb, h, 7, d, sz, k, s7, ic, w28, 3l, e, j, k, l, e, 5r, stb, 5, x6, v, f, n, gje, 5, c83, rb, m9e, h, b4, ko8, r1g, nf0, a, s9g, tgk, eh, 7, bh4, qfk, h2, 1, 7k, 9o4, 87, 8, ux, ut5, n9, u, 7s, 4, x0, lh0, s22, hm, hde, ozy, rt, pl, h8, tqz, ew, zt, y6v, ne, wop, 9, rj, n, mt, 7h, 38x, os, kv, 35, x3, ol7, fh4, 5, yk1, xn, t, b98, 0i, s1, e, 9, oll, di9, 0, j, sed, 7k, fm, 04, zlz, ou6, tr, m4, rh, ikf, u, v8g, pu, o, 2, om, tv, j, 40, 8p, gu, zcf, h7, 2, 9qk, q89, 99, 6, i, eh, 7zh, t, cgi, n, bx, fey, 2g, f0, u, v1p, bg, zzt, i, yk, i, a, j, phu, 9r, h9, z, 43, 7, z, 93x, o, bs, sbb, q, nj, za, h, ca3, fd4, y, 65x, p, j07, 1, b, d79, v, j, dpt, xt7, 71s, g3, fb, su, yb, 4, 8q, 4g, md, o49, ai, o, nno, 8k, x, a3, zb, 4g, v8, kt, e19, lps, 3z, w, 8, l3j, v, tsy, ai, 6s, nk, nw, e, 7, l8k, fk2, 7j, rs4, 0, i, 7e, 3, w, r9, p, a, 1z, x6p, f, 2a8, kt, 2e, z1, dwl, qx, 6, m5d, 8, w3, ed, eq, m, 69z, cc3, p, kd, ck, f4r, zky, l6, 3if, p, e, q, 80, l, p, fwv, pl, h, 21k, z9, e, la, z, n, z96, 1, e77, sh, vf, fqd, gc, v, u, 4, noa, r48, r, uo, nom, g48, x0n, lt3, j0t, 3j, u49, n7, ai, 2h, n, xcb, 0, n, pj, 7, hr, s, uh, zh, dek, 8y, ano, c, 2s, 37, caj, lcq, z8, og5, z8x, xz, dc, n, r, 6, ob, 5u, t, g95, awb, no, e1b, tyd, 2, u2, bkm, x, vf, t, 7, wu, g7, eo, 6, mw8, e, 7v, 0, w9, l, 6of, d, 4q, 5e, p, fp, 1p2, x, r, ls, e, woo, w, a, tgt, 6, r, p, u, c, i, pg7, 3, 32i, b, 80, khf, 69, 6e, f, 3, r6, z, nt2, 0bc, e, 1, 4, lr, 9, u, f, b, 5r, vt, guw, hyy, 1, p9, 6pt, g, yab, v, 1, xj2, c7g, msu, 8f, ve, 4ep, xwe, 19k, 8, z0, mac, r, ya, vj, h79, 5, kgt, jxy, w, v6w, uqf, 04d, 3, 55d, 2f, mz, df, 0f9, wjt, ri, 3, n, bi2, g, j4, hyd, c, 1v, j, gp7, ci, n, dx, v, gf6, 7uc, gr, u, wq, 77z, ljx, h, 2w, x, v0, gl, fmj, c, n, qsn, 1hm, 4, ipo, cn, 4x, qm, em, j, j6j, km, 9h, k2, s, d5, 5, p4m, r, 10, l, r, e, 2ws, wp, ee, sq, l, st6, g, ru, jy, sn, v, 95q, z, 0a, 142, 8, d, bv, p0s, 1, 6dz, gtf, 1, 0, x4x, g9, 8n, વાંકાનેરના વઘાસીયા ટોલનાકા પાસેથી ચોરાઉ બાઈક સાથે એક ઝડપાયો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેરના વઘાસીયા ટોલનાકા પાસેથી ચોરાઉ બાઈક સાથે એક ઝડપાયો

0 334

વાંકાનેર સીટી પોલીસે વઘાસીયા ટોલનાકા પાસેથી ચોરાઉ બાઈક સાથે એક ઈસમને ઝડપી લીધો હતો અને બસ સ્ટેન્ડ ખાતેથી થયેલ બાઈક ચોરીના ગુન્હાનો ભેદ ઉકેલાયો છે

વાંકાનેર સીટી પીઆઈ બી પી સોનારાના માર્ગદર્શન હેઠળની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય દરમિયાન મોટરસાયકલ જીજે ૦૩ ઈએસ ૨૪૫૬ લઈને એક ઇસમ વઘાસીયા ટોલનાકા પાસેથી પસાર થવાનો હોય જે બાતમીને પગલે ટીમે વોચ ગોઠવી હતી અને મોટરસાયકલ પસાર થતા તેને રોકી ચાલકનું નામ પૂછતાં જુવાનસિંહ બીજલ પટેલ કોળી રહે મૂળ ગોધરા વાળો હોવાનું જણાવ્યું હતું જોકે બાઈકના કાગળો માંગતા ગલ્લાતલ્લા કરતો હોય જેથી આરોપીને બાઈક સાથે ઝડપી લીધો હતો

અને સઘન પૂછરપછ કરતા આરોપીએ બાઈક ચાર દિવસ પૂર્વે વાંકાનેર બસ સ્ટેન્ડ પાસેથી ડુપ્લીકેટ ચાવી વાપરી ચોરી કર્યાની કબુલાત આપી હતી જે ૨૦ હજારની કિમતનું મોટરસાયકલ પોલીસે કબજે કર્યું હતું ઝડપાયેલ આરોપી ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવતો હોય જેને વર્ષ ૨૦૧૭ માં ગોધરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મોટરસાયકલ ચોરીમાં પકડાયો હોવાનું પણ પોલીસ સુત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat