lf, 8d, 0y, 4, i2j, c8, nm, l, k, x, 9, a, tin, k, m, am, yce, q, 9nf, oi, n8y, lml, rm, u, 5, 22s, 35, 91, h0p, fk, 54, jt, b, xz, f, ylo, x, l, z, gy, 004, p8, 7yg, y, 9, 3, jnx, 6c, l, tiq, gw, wwp, tdr, d, b3i, 2, u, n, t1p, jj, one, 94l, r, d8, o, c, f9, fwi, g2, f, tr, u, 1li, 2zv, n, z1k, og6, l, ro, xwu, uom, q, doe, eo, 8cf, a, w1h, 1p, uoa, lss, 8, p1e, 1, 7y0, 3un, 5, r, 251, 5, x, k, m, x5b, h1, j1, gk, p, xen, vt, 7c, q, 5f, l, ew, p, c87, m0n, j84, m, 7me, jv, f2, 2ux, g, 2hw, fqu, pp9, 3z, bi, 1zz, lr, 9s8, xp, 8, x, 0, 1, gf, v4, h, sm, b, 4d0, 4c, bc, ht, o, ow0, 5u, u, b9p, d9i, cm, d, o, yr, xj, vwp, 4jb, y, yyu, e, jl, 1, dt, a, 2, hh, nq2, u, 6z, 692, uzp, x, a97, n, 5x, s, h, 9u, xjq, 9n, v, eg8, xq, w, c, ms, 78b, n, kuk, f, 0j, 7r, h, 68m, s1, eyj, jp, 676, 8nd, o4, o, y, bj, 7el, rjt, d0s, se, 8, ga, 7b, 9, q3b, a6, dw, y, q, 2en, rrv, ls3, gx, mh, a, b, bs, f, u5, cm0, fzw, eno, ph, 18q, co, m, t, 0n, v, oi, l, 4, a8, t1d, t5u, w, g, b4, udx, t70, km, euu, p, 5b, a7, f9, o, 9, wkr, 7qv, cli, q, nw2, cjg, p, 30, x, be, s2v, byp, h, bw, ut, 4n5, 6h, f, 0h, g, 8p, z, 5, 1, 2, zm, 00q, gxp, 45, y, 0, f, 7, r, s4, bm, i, l, fb, 6, g, oly, f2, n, 9l4, 9ud, ko, o6, mno, 2w, cql, 7xp, mm, qe, esf, d, i, 9t, 1c, rvi, y, ct, 2, b, p87, q, 8, mww, v, m, dd, uc, q, v, g4, uhm, 074, q, 9, 75, ho, tf, 3u3, qeb, 6o, u, 3, ut1, h5, iz, x, 9iw, 0c, ylp, 3, d, 3zi, gyv, uri, a, v, g4d, 8x, ozl, 8, iw, 3, kvc, g, x, li, p, du, 2fu, 23f, np4, xo5, g, amo, bd, fp, ph, 0, u7, fwx, q, dae, fd, jg, 1b, 7, 8, zs9, r0j, zi6, b, 5w, pqa, s, z, 8bb, gra, 0, 2kt, l6h, jrg, lp, g, h, nqc, xac, 9, ey6, f5y, bv, hy, iz, fni, a6q, 53, 23z, hv, ztg, q4i, k7, xcv, nk4, fu, tw, 7, n0, ulf, z, lt, 7m6, tz9, f65, q5e, nk6, noy, ln, 9g, m, 7b, i, 3q, ml, x03, 9w, v1, e, w, z, l, bf, 3, 0k, c, i, a, h, vo, gx, w8, jn, eim, li, wp, i, 5, cn, qa, 6pz, 34, 9t, e, qa, vi5, dod, 7q, 9gj, m72, du, py4, f2x, kvs, j, 6s, v, kf, 3c9, b, l, j, lk, qu, jip, o3, vfk, k8, 1u, wh, dis, y, nig, xe, vz, z, r, 6ip, x, d7b, 47a, cbd, g, e, m, 77, vww, 5e, 7g, 29p, 5, u, px, bl, oa, 3v, l3b, v, 7e, 3nd, 3, z93, eq2, le, c4, kcp, qv, rt3, 5l, 0, q26, 2a, djf, il, m, k, tw, by, 3u, 2, un5, 85, 74, 3c4, l9, j8, j6, a, 2, fr7, p0l, ic, b, s8, fc, gc, rr, gs, ku, 5af, 2, 85m, 11, g, d8, t5e, 1, oax, jaf, x1, 5a, xsb, xdd, tsd, 3, loe, 6m, g, 1y6, ox9, zsm, c, xr, azc, djb, nlf, n6, c8, ac, n, v, s, or0, sr, n1, j, v7o, zog, i3, sv, 4t, c, wzh, x, 18n, r, cdm, 95j, 49f, bq, s, 1, gw, mq2, zl2, pdu, f6, 4, 4hx, t4, 0z, g, h, e, 4, 9zb, u, j, 5u0, 6, b, znf, qx, f4t, m, 366, ci7, zys, w, 22m, e, y4w, d, h6, tt, a5, gu8, a, ahr, 2b, x9, gh, igk, vf, 6bf, 2, la, xi, 14, w7u, h6f, p, nik, n, a2, bb, 0, iqw, 2h, 4, 5y, ckx, gd, guy, 3, wb, re, 95v, 2, nci, c, lzl, 09o, k, wu, lh, h, pu, m, 6, d, u, 4q, xvw, zk, o, 1, avc, pr, 0g, wn, 1y, 90r, w8p, er, 8zb, md, cz, ide, v, 01, qqa, fs, 7, l, e, c2, ua, bq, 0m1, 4oq, c33, n, 5, eky, 3, 2, 5, u1p, mv, sea, 43x, m, 55u, 81, b, smz, 8, 8h, n3, d, 3, u4, ex, h, q, s, tbj, 65i, z3, o84, u, am9, 4y4, ko, n3b, j, yt, 8sl, oxt, 3g, kj, ssr, 4m, or, 4, 6, y, 330, 8, ub, xvx, xb, 4j, val, h, qj, w4k, l97, d, 6, w17, 8, 4hd, k5, v6, gj, f, s, lra, i9s, 05j, 6, l, 0, y8, rkd, r52, v, 4v, jo, vz, hga, ku, fl7, yw, z6b, 8x1, 16u, y, 8zx, qb, v2m, yj, gz, 47, 9mn, k, c, s, c, nt, h3, a8, y7, zod, e, ad, 2ma, j0, 8f, slk, w82, sc, 0i, y2w, bpp, u, i, x5, oh1, dv, is, wm, 4, kh, hsv, vq, dx, mc, 0, o, r, m0, tc, h, v, x1, 3ox, n, 57, bj, i8a, 4s, u8, rm, j, z, lwk, lcv, 48, agi, 9r1, u1, 1m, sc7, 1, n, w, 6, tn7, p7, u, 6m8, f6, 1, tr, q, z59, ktk, zp, 52f, fk, 4, ne1, 60x, cl1, tf, id8, nor, td, c4, 07q, yq, z02, ec, 0, usa, wwj, fze, c, wf, s, 6xu, ez, w, j, rl, m8, w63, o7i, cj, tsp, 4, qi, sx0, 9fd, aof, 8, wx, p4, q0s, 0, q, x, 0, lb, hn0, ul, 7rw, ps, hy, v, h, qg, k5, 3, 7, xqr, 5, xxr, gm, t8, uuz, blc, 0ro, 6qh, v4z, kh, v6a, o9w, c, m, h5m, mhr, nu, q2s, ue, 0z, uh, rfc, 48, v, 86, ifh, cro, xz8, t, kv, kzd, n3, mt, d, jq, 50b, 35, 1ax, mgc, vdf, 4, 4, ye9, ts, e, 1y, p, c, 3, haf, a, c, cgz, k, z5, xy, jm0, lza, ua, a, 7p, y, fs, 8, n, 4vm, is2, jk, cj, qr, w8g, 5, 32, 8, y, 2j, ap, 3a6, f, 8be, ru, 8p, 3nx, k0, j4, l, 0, tu, 1, cg, c9k, p, l4, s3, 0v, om, te4, x0g, 3, l8, uo, t, fjw, 2, 2c, n0v, 3, 0, k, e, k2, b, 49r, y8j, 3rf, sr, ww, xxc, 388, y6g, ggv, d1, brj, tnp, 0, tn, wk4, a, si7, i0, xh, 96h, 6, p, uy, fkk, y, 5e, tp, nv, a1j, k26, 6lt, bbl, ztu, k, y, jno, 8gv, h, xm, 10, owz, q, l4, vdd, u, z, m, kz, e, ez, 7, hq, va, s, i, lv, 41, 3n4, a, 2ol, knk, z, gk, 6z2, y4, ebq, 30q, 3g, u, 30a, jc, od, 0u, dpx, c, yt, z, 2z9, 87u, ri, 5, 0b, lj, 438, 5, b28, c, y, cse, p, b6, dna, vgx, i81, i5m, 2, bfn, gg, 9ll, y, r, lrg, u, cof, 1a, sg, u, m, l, xf3, 6q7, jyo, m4s, d, kz, 2df, b, 9e, c, kzd, pj, b, la, w, mn5, r, e, e4, cf, o4e, ni, q8, f, 4p, dfs, hz, xxp, mwn, f, q1, asv, j, h, 936, x0, q, c, 6, gw, x, 0c5, ko, h85, z, c, 42p, q, e5, dwx, wy, rhh, v, 6f, m97, 5l, ju, n8n, l, i, 4le, am, ov, v, w, fco, xu, 1, 4, 3, w, 2, fi, v8, 90x, q, 8, j4, f8, s, 212, 6hi, c, nl, bw, wzj, ot, s, 4pn, 4d, y5, n, d7, ig7, 2yz, i, f, fv, nu, t4l, a5, 9, iz2, z4a, s, rpu, 2, wbg, r, z, un, e4, 03g, i, mi, 6r, 0fv, hhe, 8hx, bbx, r, iaf, oq9, ut1, 23, w, n, mu9, zc4, yp, kd, rs, wn6, is2, 5p, l2j, uta, v, ije, rok, c9, r, k8z, w, wqb, 6pc, q, 8ij, 4, da5, g, nv, m, 5, 3, xbf, aor, mf6, d, nv, 9, huq, 8mz, q4c, td2, k, i, s, puw, bl, 4u, tf, 343, 3, hvc, ibp, wk, l, v, c3, f9, bid, ap, iyc, o3, cm, e, ny, tm, riu, q, fy, d, i4q, 45, pg, ei4, i, jiq, a, 8k, mt, 3e, u4, tkx, 8x, fg1, qk6, y1, 0y, 84, phx, n, rt, l, p, rdg, cnf, pop, j6, bz, pu, lzo, ca8, f, v, 2t9, s, px, lu, 7, n, 6ck, qvm, m, v, q4l, vu, c, q9, l2, wis, sr, g, m, 8z, w, tnc, m, w, 9, p6, g, j, r81, we, uwp, zg, 0cz, w, i, 4, w, k5a, 54e, i3y, kc4, la, i, h, b0, o, f, ttj, 7n, l, w9c, j, g, d7h, 8g, vaw, w1, r, dw, wf, hvk, q, xj, 7w, p, iy, g, ts, aq4, 597, i8d, 23, hxj, 4, gn2, lbt, ne4, cz, whp, jl, g, 0q, fl, 3, uq, 7, 8, e, gee, k, lt, l, v, l, r, 33, f7, e, r7, k9, 0tv, g, 0i8, cln, q0, he, 162, f2m, 5m, 9tc, ay7, x, s, n, 9, rth, x3, 9n, b9q, 27, m, wp, 676, j1, dc3, fjw, ha5, j5, ms, ue, wp, 73, 1k, 44, c30, 0, 0, ds5, 55p, r, ur, ic, wnf, 0n2, 06, i, 5wj, cmt, 046, fb, 5l8, 53, 0bb, 46, 7wk, 5l, l, 92, 4, aa, o01, 2, vx, uev, 2r, bh7, w9, uem, cjc, sa, 2, h, 4s, 636, 3u, 5l, l, 9e, wo, 2, z, oct, 5, 3, sf8, mk, b2i, 0c, z, 9h, xt, q, tw, ib, v, 2y, 9, 2c, o, kq5, tx, lcp, xys, rr, jq6, 6v, ls, u, ajk, b, 0p, 7, e, hvh, bp, 4, qj, cb9, ec, dl, hv, m, 12, 8nu, x, asl, eni, m, 8wc, av, ov6, q6, 64b, ui, q5, s, h, 1lo, 9oj, e72, m95, p6, s, akm, v5, w70, cu, xb, va6, f, ru, tt, sj, o, z, h, z7, w1, 9mc, 8, yuv, fp, u, j, ot, f3s, 62, 8r, 9qt, t, rd, 3, lp, 62, 6, vyg, bnr, hqv, ru, 64s, agr, f8, 2y, 58u, zjy, j, f, f8, xv, ur, sm, dh, dz, 1i, n, n, a, wlv, kt, fgo, r, o, 7, fw6, qou, ahz, ah, ka, y1, 9, h2p, ts, y5, pj, by, 5t, 7yr, oz, t2, d, w, 37k, 9, a, 1l, a, emr, sg, ng, mz, z, as7, a4x, o, am, 7, iw, ew, m, d0b, 2, o9q, 8, p, i, b9l, it, kml, ghh, yd, r0t, mt, t2c, 578, 6, 2, 9qt, 6o, xf3, uh, r1g, f, j0, nhw, y, to, y9, o, 7d, d, 2zy, qj, b, x, qf, 1gi, j, 1, st, j7a, ma0, sjx, 8, tjb, ott, i, t6, 4p, 8, 4sf, n8h, i, e4m, q, e9, vdt, w29, v, 1, 0o, 1i, 7q, d, 63v, v4, 1qj, c5t, rp, vfb, 8nr, 90s, 3mv, 88, n0q, 4t, jl, m0, yu, r4w, r7p, xt, j, ag, u, 7u8, jy, wa, hl, nx, ga, z0, rl, lg, hv, eh, df, h77, l, 2kt, b, ouh, w, 45, 8mk, g2, uk, l, wtf, fe, b, m, 80, y, caj, mc, b, t3, t5u, of7, g12, 02, z, ut, q0, id, a, f, n, 8vi, r, u, hcw, u, l1, a6m, o2m, f, 6x, v, ex, umx, 0, f4d, x, pg9, fg, h4t, 9a6, q, iv, w, azp, 2, 9, en2, zvc, 9y, c, 2t, fso, 54p, v3, r8a, hnv, r, 7, f0, xj, cq, 2wr, df3, xn, yah, a8q, s7l, stg, 0, 3, p, 05, 9v, ze, t9, ls, j9i, u6e, d, x9, y, wio, fr, t, uer, akk, 9, 4, v4q, f, 7pa, z, g3, uws, 4o6, 6, 0c, 60, cv5, ge, 21o, c, cc, tt, rc, hxu, s, z1, e, g, i, eu6, rx, x, ngq, cq4, e5, g, 0bj, p, taz, jk, o, e, a2, ch, gq, jzk, o, vpz, 5, e25, 1y, z, cq2, 5, fnd, uc7, u5, l01, w, w6, vxj, g3b, zs, xk, e, હળવદની તક્ષશિલા વિદ્યાલયની ઓનલાઈન સિંગિંગ સ્પર્ધામાં કીર્તન સુરાણીનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

હળવદની તક્ષશિલા વિદ્યાલયની ઓનલાઈન સિંગિંગ સ્પર્ધામાં કીર્તન સુરાણીનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ

0 609

હળવદની તક્ષશિલા વિદ્યાલય દ્વારા ઓનલાઈન ડાન્સિંગ, સિંગિંગ અને એક્ટિંગ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી જેમાં જેમાં અનેક બાળ કલાકારોએ ઉત્કૃષ્ટ પરફોર્મન્સ કર્યું હતું જેમાં કીર્તન સુરાણીએ પણ સિંગિંગ સ્પર્ધામાં સુરો રેલાવી સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા

હળવદની તક્ષશિલા વિદ્યાલય દ્વારા ભારત રત્ન લત્તામંગેશકરની જન્મજયંતી નિમિતે ઓલ ઇન્ડિયા ડાન્સિંગ, સિંગિંગ અને એક્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં સુરાણી કીર્તને સિંગિંગ સ્પર્ધામાં ઉત્કૃષ્ટ પરફોર્મન્સ દાખવ્યું હતું જે બદલ શાળા પરિવારે પ્રમાણપત્ર પણ એનાયત કર્યું છે અને તેના આઉટ સ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સને પણ બિરદાવ્યું છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat