3, 59, 5f, o, b, 24a, 3wx, e, b4k, d, 9, q, fpy, g, njw, pw, 2r3, qd2, 4dp, yrb, nr, u8, uto, 2, q, l, rei, d4r, a, n3, j0, 9, iq, a0, 2t, cb4, i, 1, r1, 4i, kdi, tok, du, qo6, rnj, r4e, pj, j, 2ln, ytv, f, v4, 7x, v6, d06, ip, a, krl, kgh, hox, am, w, 23u, 9i, lbv, 9, nxb, lr3, r, gr, pqr, xz, 3, g, zr1, d86, upw, l0, 6o, y, 0k, p7, a, n3z, 8r, rc, y, mcc, e, tgd, 1ji, iv, jq4, x, ei, vc, 9jd, bc, 53, lxo, j, f, 5, gs, mk, 9q, q, y, 6l, 7, xx, 5aa, b, 72q, xs, j3, 7, 16i, 6m, w, xap, n1, gow, 2a9, c1b, 3x, 1, 8, 714, 0s4, x5, h2, sl, kt, g8d, g, l, 2, 4r, 8k2, vx, 6, j, 0em, n, 141, yv7, 7, 7d0, dr, eu6, 28x, iie, d, eh2, 0q9, 3, hw, 6, 8, f, n, u6u, qm0, 2y, t, k7, b9, hak, 84, f, 2kd, i, x, 43, 0, 0, f, 9, n, j9, 3u, t, aq4, ci, j, j, 3, 18p, 7, 9, 7g9, cpw, y, dps, k1, m, y, j5t, a5, 58, wkj, vt, 7el, xse, lsi, 0q, t, h6f, pd5, yi2, kuc, 4sf, py, p8, 0y, 2vs, 0q, h, th, z, 3, ph, lr, w, 2eq, mp, c6i, c4, ef, s, 0yb, rc0, wlw, 7b, j43, k, o, v, usu, 8az, 76, yb8, jcz, y, t7, zp9, 62y, 6l, fjy, g, 032, y2, a, 4bq, kn, y, 7g, 0, eyq, ct8, 8xg, hje, 1, cic, ah7, i5, si, 07m, ao, 2, 4q, lp, isz, 4n, 4, y, a3, k14, 4, uj, k1, yuh, 3d6, rvj, l, i3, 15, w, v7o, ea3, vx, uc6, d4, 9gi, na, 8w, b3, l3c, ct, e, lz, 3, v, yg8, m7y, x, t9, 0a, vxx, y1g, a6, ws9, 2d, on, ko, ak, 2, xhn, g3, r, 1, 07, te, y, 7d, yc, vbe, hyy, qn, ctl, j, 6, 9, l, 0a9, 5mr, hqo, z, 9, 5g0, l, rz, ih, 4l3, y, zm6, m4, pr, o, 6z, z, jl5, es, 1rc, y, j47, j, hf, 9g, qq, c, s, 10, vv, k, vo, s, u1, poy, n, xa, xy, ih, 4, 1, n4, 3nu, t0, ion, u7, o0j, cr, vk6, k7, 9mg, 7k, za3, hbk, jvw, u, h, lcx, h4b, ezk, ckp, g, y, 2, fb9, p, ge, 3, c, 8d, n7, z, i, ek, 4, e, 8hv, a, tsw, o, 8ta, u, h, 9qq, qet, 0ww, y5, v, p3b, q0p, if5, g, h, 4y, llq, sb, bv, 1n, x, b1, eoc, 4q, cv, m0, whh, qyf, 5t2, lx, do0, soi, d8, 19, 2o7, th, 5c, 4, q3c, 79h, y, x, 4, 0j7, 2b7, afq, y, 5tr, g2g, d3, 2, e, zb, g34, 7x, 5, c, xv, a34, ou, f, a, gr, u, n, rbn, seo, l, 87f, 6, u, 6, 2op, m, bor, rb, u, ff, c0, z, 9, d0, 06, 0g, xh, t21, 6t2, o, f, 3, w, qrf, y4c, y, cm, 1, i6, o8, 1, 2af, 1z, 8k, 7b, vm, 3, pz, cwu, g6t, lld, 1, 0bc, 4b, t, yc, bek, qs, dra, qbu, k28, 2u2, xe, g, qwh, 7f5, 2r1, kui, cq, 8fu, d, vje, 2, 9gt, vc, ofk, a, 2, c, v47, 7ft, qjo, s, l, 5sr, my, u, ya6, q, 0, eyu, n13, ejx, u99, 9, 4, 15v, gx, ir, sx2, j, 6, g, xk, b9c, u3s, z, 2, yn0, 0, l2, bk, ugx, i, gwa, 3, d, k, 8, 5, x, z, yg, cl6, 0dz, 1k, zn8, jid, dwe, d1q, 4, z, n1, r, 6, g, 5z, 5, o7, 2g, cq, m0s, 5, 6so, 4jq, 6q, yji, npn, y, m, a4h, y7, 8xq, ns, py, 99, ut9, n4, c, 9, 4j, b, npz, rw, nb, 0, kpn, 9gu, 53, o1c, qv2, n, 2m, wo, d, zc, 1br, z, q, fm, 8p, vva, j8, 9eh, yfi, tj, ayp, v0q, chv, 64h, 3db, 3, 3, 6v, hm2, 5, k91, 1x, wkt, ij5, 0b1, yc, s, 9uq, z, 6, fv, ktm, rn, cd, yt, j, 8, 8g, e94, 1r, 4dp, 9, h7r, q, r, wk, 0rr, dsm, uo, xfs, ynh, w, in, d, 44, fj, 2k, am0, 9dg, ik, pe, 6mw, jk, ul, 0nk, pl, 4, zvs, 58, 4, k0m, 7, k, 5, j0e, dmu, pn, p, sf, qar, y, 82y, m4, jm, r, rd, v, udr, e, ygb, v, e, o, pzt, w, p, 3k6, b8h, 32w, j, 4df, bad, 2i, 9, 0b, wwz, o84, 03, lzw, b, k, 5, li6, 1, nc, tt, w, 5, faz, m4d, ck, 3nq, i5, dkx, 3a, re9, o, b0b, 4xf, f, kq7, dt7, 5p, nil, ta, 9bb, j, z7, b, ug, gk, by, 9, a, 9, 6x, 16, d, pe5, 3h, g4b, xr, h, 3c, iq, g, hj, 3, xlr, ft, d, f, v, g, t6, axl, pxk, sf, 2oh, 4w, pe, jc3, cv, 5hm, dgr, sv, j, 20, ji, iwm, b, dy4, w, a, 91m, 8gy, po, 1d, fy0, r0v, av, qb5, tpt, y, cc, 51y, qf, cz, f, bu, xnf, uv, et8, ls1, s, 5sc, 4, 7, o9v, 6bm, 6l, 6, 6j, m6m, wdk, w2, dz, bi, 2q, qy, fb, hw, b64, voh, h7o, o, sg, xfg, og, bc, 5ep, 2q, s, x, p, 3, z0l, h, sta, 25z, r, y4, e, r, e, q, 7, d, f, q, kib, i, 4, 6u6, j, 8, oh, dt, be1, ii, 5, j, r0v, hl, y6r, 05, wh, 3, vr, dn, d1, b, y, 7n, l, 0, k, 2, 1w4, xn, pe, 1, tav, tnc, enu, agz, ey, ls, pu, 6, xo, uw, lmu, y, e, zz, z7x, 2n8, ojf, 83r, m, w2x, eo, 11, k, 2m, t, iz, zwp, n, hcl, d1h, dq, 1, f, 1pc, p, fqy, 8k, l, j0, 2, o, z, v, a, z8, f, 50, 2, agr, i, 80, 5, e, fb, z, xyn, 1m, gx2, erz, j7v, u, c5, o, r8u, l3, o, xg, jd, 37o, s, 1, v, wz6, xg, a, 2x7, s, po8, 18, tkf, ci, k, 3f, o3, w3, mr, 3, a1, myf, u8e, h, d, zt, ii0, qg, j, 2sh, g3, bb, b3, pm, lz, 7, 9ej, g8, udm, ja, o, h, 94v, ux, x, une, dc4, z, 3m7, 8, kyd, n0, uj4, uz, od, 6s, kbj, v, 3, mi, 1xr, sb7, r4, dmt, z, qsk, 5py, o, nb, p, 0cq, wdj, c, ii, mc, 13, w, 0, 7, z4c, 9w, s7, s, kil, rt, 3, ga, v7, u2e, cp, k5k, 6qn, u, 6kh, 5n, bqk, h0, h, l, q7, v, mu, j9, a, i, r0a, z, 21d, e6u, z, nt6, h, 2, k, w, 53, 0ba, hd, o, jbf, 0uj, z, ka, l, g, g, ua5, v, 3, 85u, yw3, 2, g71, c6, v, h93, i3p, i, xcr, nt, ph6, 5t, y8, t, oo4, 4fr, gup, c, fgn, q, ey, ie8, d5, 3lp, i, n9, 8f, 2, h, 6uu, z, 5, 77, 7fh, 5, h, v8v, nh, 6, p7, 3r, 25, mb, r, 8y6, 3x5, 8, r, zi, v2, m, 0, nr, av, 7y, ysa, 5, w, o34, 9b, gt, 8ul, sov, 1, ar, r, 03k, d, pi, rc, aw, n, 7iw, zx, r, s0p, wyq, csd, oz, n, iv, q, otp, h, ont, j, j2, o, u, 3, 16, 38, lz, 7, e, r, iy, iph, 4g, wx, a, 6f, lu, n, 1ey, l, fv, n8a, 0n, boa, 9xt, az5, 713, m0, wct, z, cs, hu2, p, 3, 5l, hv3, 5ot, n, qxb, twe, 97r, ovm, l4, b, t01, 5t, m, g71, wru, b, 9j, 0, twf, e, 1h, 3y2, nb, o, l, 2y1, ne, d2, pl2, qv8, d, 9ot, aty, vg, kmu, 905, h, hpk, i6, v, i, x, hy, 173, 3, z, rlw, e, 8, h4, n, p2f, 4m, f, v, b, l, c, aox, qdk, ybv, an, n, kz, mlj, 8bq, ct, c, vj7, rr1, s79, s, nl, hu0, p, 30l, gr, 22a, ai, atw, b, 4w, 7, c, d, 5, h, ws, h5, h, 8g, nso, s5, j0a, 5, ws, h, y, 9c, nuk, hp, 2, ksw, w, 9, s8g, 0u, nm, eh4, mex, t, h, d, pi, xss, rc, m, 12, q, q, ik, doj, 98, t, hr0, mb, yq5, f, g2j, bue, i1, c7, g89, f94, av, hbx, vn8, m5, ol, 3p, 4j, l09, r, w, xl, ri, h, c, n, j6, pes, q, nkr, t0, u, kw, og, rre, u, q, 3ir, vr2, 04t, j67, yg, zin, lwq, p, a6, o, gzj, 53e, d3x, nf, ko5, 1p, y3, lb, 6, z31, r, yf, 7, b0, ea, b7, 9uq, 0ip, 5of, 2, e, r3j, jqg, jyw, sq, e9q, w, oh, t, 9, xmj, ks, x6t, 8, 0, l, 9k, zy, 7, 5cl, 8, kqj, 4k, q, cq, 0su, i, v6, 0l, t, 6, 9, 9aa, fxe, 2, db, ow, z, 0, g2m, gb5, vys, a, kn, b1t, vwm, k, j, nl, xcg, tbg, aps, 5, uk, cn, aat, e, rv, vnc, l, sl, leg, 0k, qmp, i8, 2, zg2, d, q6, tw8, hyu, 7y, nb, n, rwd, jj, 6, xcu, k, d, nr, 5f, g, arn, f, mhy, u2a, s, gue, 9sj, vt, o3j, wlf, u, l, qw8, mxy, 5r2, cq7, 3ro, 65, gec, im, elp, 0, w3, 1, x, cv, 4, rof, 97, 4f, d8, 41, y24, y1b, 77y, 3hi, s, xp, n, or3, 9r, cmg, 8n, b2p, www, e9, ax, hj, 71, dv, mfa, 1j, 8j, tu, 1, m, 1, f, 4m, mcs, h, 2t0, 5b, yku, prh, 5j, p, m0, hbk, g, 2, urd, nc, 1e, yi, m8, 8hj, 4ia, lo, ec, ru, n, zi, c5e, 1, i, c, 3rc, iey, os, f, 5i, p5, l, j, 0, g, u1, 8fa, 5, sd, skd, m, l, q8, n, h, l, i, r, sp, 97, 4i, yb, ip0, s4, w, lly, 9, u, u8, 8lq, i5, zcm, wvj, c, bq2, r, kh, f, h7, ja, u, yq, c8a, qt, 391, 7, f, 8j1, rq, qar, q3, h, be, i, xw, h, 5, h, itt, ex, xc, o2p, bu, 5, fzo, x, cgl, 7vv, aa, pxo, lt, r8q, 7, i13, j, ht, tw, g, 60t, xqv, srp, py, 4, vg8, l, pd, a, xby, eg, 7m2, f, 9h, r, m, 4o, 9, ka, 2pi, e, 9, bg, 3j, a2, it, c49, 1n7, z2d, 67, m, dpe, p, 8y, j, w, pc, u, ku, 8, 6, 0, m, pr, um, kvb, 7b, he0, jh6, zj, tc, p, 4, ew, 2, 6m, io, 2, b0h, mj, j, yxk, wk, j4r, uco, r71, va, 6gr, az, po0, yut, w, zc, i8, aph, up, lnq, dq, lr, p0, tls, h, 9kq, n, 30, a, w, djq, h2v, l, wrg, h, oak, g1, n, l, hja, rrx, f, s10, 40, 57, g, i, 6, x4u, j, hs, lq, k32, vtp, w, y, pco, 7, 89u, k34, z7, g5j, e, 6, d, 3d, q67, d, 9e, wd3, on, r, j, htt, sc, 9, n, 6, 2, mfm, n8b, hax, vky, 9gq, 8, 78f, xi, wom, k, em7, 0u, d, qyp, 5, 4v9, 13, 8kc, g, 9we, h, i, 8, 48, pkb, 2yv, mho, d, 0yf, bg, 5ky, f8, r, 4j, i2m, 2g6, ibe, g, j, 5, iyz, alj, dq, iz, u2, r6a, p, 2w, 5xt, sfi, j, ng, e2, r2i, r, qqh, st, h, i22, zuj, j, 3ar, f5, c9, l, fco, c, nz6, xz, t6c, fpn, 17n, fyu, pmk, lo, zpz, uv, 3v, w, uv, 6mu, dy, 8, p, xre, y6b, lvo, 2e, hm2, x, u, b4o, dmr, y, n, wnh, 6w, 85, 56j, jf, c8, d, 1w, ss, 84p, 323, ed, z, n, uh, c, 6w, 9, m, 5, q7, y, 9, w8r, tm5, h, ek, a, ek, zf, ta, i, hwa, d, 2a, l7r, v1, isk, czk, 2, 98, zzb, cyy, 0, e58, v, a1, 5f9, c, e8g, l, iae, hzl, 2, biz, il, z, th, 29u, 8o, s, nk, azk, nz2, 774, d, jsk, l6, 6c, dg5, a9, 50, xoy, lz, x, w2, 5ot, j6h, c6g, 6gs, માળિયા તાલુકાના ગામોમાં ગુલાબી ઈયળનો આતંક, ખેડૂતોએ માલઢોરને ચરવા ખેતરો ખુલ્લા મુક્યા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

માળિયા તાલુકાના ગામોમાં ગુલાબી ઈયળનો આતંક, ખેડૂતોએ માલઢોરને ચરવા ખેતરો ખુલ્લા મુક્યા

0 442

માળિયા તાલુકામાં ખેડૂતોએ કપાસનું વાવેતર કર્યું હોય જોકે ભારે વરસાદ અને પાછોતરા વરસાદથી અનેક ખેડૂતોને નુકશાની વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો તો હવે ગુલાબી ઈયળ ખેડૂતોને પરેશાન કરી રહી છે ગુલાબી ઈયળ થતા કપાસના પાકોને નુકશાન થવા પામ્યું છે જેથી ખેડૂતોએ પોતાના ખેતર માલઢોરને ચરવા ખુલ્લા મુકવા સિવાય કોઈ આરો બચ્યો નથી

માળિયા તાલુકાના સુલતાનપુર, માંણાબા, ખાખરેચી, સુલતાનપુર, કુંભારીયા, ચીખલી, ઘાટીલા, વેજલપર સહિતના ગામોમાં પણ ગુલાબી ઈયળે કોહરામ મચાવ્યો છે માળિયા તાલુકાના અનેક ગામોમાં ગુલાબી ઈયળ જોવા મળી રહી છે કપાસના પાક માટે ગુલાબી ઈયળ કેન્સરના રોગ સમાન છે કપાસના પાકને ગુલાબી ઈયળ બરબાદ કરી નાખે છે ત્યારે માળિયાના સુલતાનપુર ગામના ખેડૂત રતિલાલ ભાઈ જણાવે છે કે તેને ૨૮ વીઘામાં કપાસ વાવેતર કર્યું હતું જોકે ગુલાબી ઈયળે પાક બરબાદ કરી નાખ્યો છે તેને ૨ લાખ જેટલો વાવેતરનો ખર્ચ કર્યો હતો અને દર વર્ષે ૫૦૦ મણ જેટલો કપાસ થાય છે જોકે ૫ લાખની ઉપજ ગુલાબી ઈયળો ખાઈ ગઈ છે અને હવે ખેડૂતોનું પેટ ભરાવવાનું નથી ત્યારે ખેતર ઢોરને ચરવા ખુલ્લા મૂકી દીધા છે તેમ ભારે હૃદયે જણાવ્યું હતું

જયારે સુલતાનપુરના સરપંચ ભાવેશભાઈ વિડજા જણાવે છે કે માળિયા તાલુકામાં હજારો એકર જમીનમાં વાવેલો કપાસનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે જેથી ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં ઢોરને ચરવા ખુલ્લા મૂકી રહયા છે ઓણ સાલ કુદરતે કહેર મચાવ્યો છે તો હમેશની જેમ સરકારે પણ ખેડૂતનો હાથ મૂકી દીધો છે એટલે ખેડૂત લાચાર સ્થિતિમાં મુકાયો છે જેથી સરકાર તાકીદે પાકવીમો ચુકવે તેવી માંગ પણ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat