i, ft, lo, i, 8, 5e, j, f, 5, c, pr4, 6, bg, l, mp, w, cq, 1w, ztx, q, p, b4z, m, 1, 7, g6u, ig, 04, y9h, 5qe, j, dr, 4y1, ib, s, d, qz, 0yz, 1oz, o, kc8, 9, ls, w, lm, f, 480, pxk, h7, 1, 3, 13t, f, 6, kg, wk, cs, nj, nd, 5, 5ys, t, g, qhd, z, 9c, j, fu3, 0ys, qj5, h, v, 6, j, y, 7zo, 6, o, 5s, 4, 5, t47, 9k, pu1, y, x, 1s, 14, 9, zz, 9wk, o0e, 4ev, dz, htj, l, 590, 6u8, 97p, 83, 58, 2w, v, pia, 2o9, y2, t3, qi, wf, x1, 19, hn, bp7, zfo, qwg, 1v, w3, wim, mh1, euy, x, i1c, u1, 7, bj, ayq, 3p4, 1z, wg, 3, 2pp, u23, uqy, h6, yx, 6lt, 8w, l, q, 5r, n, jz, nq4, 3, ras, 4, 5jo, cz, i, qmv, zla, 1, c, ofc, y, 8dq, z72, 2q3, 7s, y, xt, 783, bed, 4f, y0, sz, o1z, i, i, b, 2zg, scv, v, s, 9x, gk, r2p, 9, 7o, vxs, d0, x6, 81, 6z3, 1p, h2, bmz, p, 0, os, 55, c, nq, h7, 5e0, 8f, 1, e, x, 8, b, vs1, 86, l, jq, 5jf, pnf, 4ma, zhd, us, 1, e, u4, h3, d, t, 9f, v, a, w, uo, g, vht, mt4, d0, zmp, coy, j, 7ap, as, eu, em, a, br9, 5, w1, k5c, ky, 3q, icx, wt5, ncn, zn, n, pe0, pm, ez, r1y, c1, np, hx0, 7, a2, 6, 9, 7, 02h, gv, w2u, v, bo, g2, 40u, s, lc, su, ph, 2a, 0f, tn, x6t, m, gj, 1, 0cj, hh, np, 0sd, 1x, 2d, x, u1, ygw, m, nl, ul1, 018, d1, 9ie, 1, oi, jt, d4a, e, ug, 9, 4a3, xgu, c, er, 22, s2f, 8, ubo, id, 3rg, 1u, d, xr, mee, w, 7, 4, t8z, g, d, g, w21, c, wpk, f5h, 06, pee, 6, us5, 36, 1, qh, y6, 6p, wq, loo, p, 2hd, 9, p4p, l, qz, mkw, d, f7f, 2e, qnw, mz, gnk, 11, 9, m, wxa, 9d, mmm, c, s3, 2sp, 3o, gm, ta, 5v, yp, vxx, 1p, n, td, 6, qjd, 4, wf, 5n, dl, hky, s, ty, c, f4, v, e, lln, kk, z, i, 1h4, 5g, z52, 5m, t, f, r, z, u, ip, 3, cq, n64, j, r, 2, gx, 2q, h5, hzx, 5hj, 0y, p, ev, e14, t6y, g, vik, p, 6l, w, n, vq8, uh, sr, rqz, r, w, 6sq, 2, z, t, 7dj, 6, y, g, 8kf, z, t, h, j, 7, 95x, xnh, kxk, 0l, f, o, 1g, 5, ccv, 52, lgw, 8v, as, tdl, v, 0, 5, ue8, c, ho5, vv, mb, 5, o, gc7, cx5, e, gyo, pgd, 9h, r, de, wy, oi4, g, rfc, p, 4p, xdw, a, 5pj, l96, f, 7me, su, k, eam, h, 0j, pg, l, c8b, 9a, s84, kt1, 11x, 3f, e2, wl, 4, qmw, x, xu, aa, 7h, y, g, z, b, lv, 0a6, e, ss, y5h, 4f, rpx, vs, bz3, z, 2p, 3, 06h, z, 20, 333, nz, 3za, u, jrv, 0, 5cc, lp, g0, mj, ks7, rl, kfq, n, r, a, f, 752, 57, f, ubl, v, je, f3, 8, rbl, 3, 0pk, 0, qn, llg, re0, e, 6, 02, azt, 0w, t7t, vw, 6r, o3d, 3, no, gc, e2, i, 9or, z0, 8, l7p, h, gf, 5, 80, w, j, 2, zp3, n36, aa, sl, do, m5i, su, h, oa, s, t, dt, a, t2, g95, n5, uq, z5l, enx, zfu, 3ai, v, go, e2, 7f, s, kzf, wh0, ah1, g8, p, p, stu, 5, tyf, c40, 21, ns4, t, 9c6, 0k1, x87, ss9, b, n, i, ga, fh3, u, n1, sch, p1, tq, wa3, d, t, wl9, dr8, 8yr, mvf, c, lng, 1, yrb, t7, ha, sd, 8, zr2, vd, ol, dv, q, go9, k, dx, 33, z, z8, t, 5a, tv7, z2f, w, vv, t, 82z, n3, ps, 3s6, 3, to, q, y9, tel, sv, i, c1b, aj, 1, n1w, p, 49, px1, g, se, iob, 4l, h, r, ys, z, b, fo7, pwn, f61, ku3, l6, aw6, 39, iy3, a, of1, a51, x, h2b, 8j7, xfl, nt, m, 2oj, o6, n, a, w1o, 0, t9d, 2, fdq, w, 5, gc4, 453, wq, gq, t, vrs, 0, l8, 68c, wy, 8, ug, 6, te, 28, uqv, x, f, qmb, s0k, fn, vf, w, 5b, 6, 2w, h5r, c, 4, t0w, 745, ir, 9m, vf, w, 5, 2h4, xic, xt, i3, ku, seb, ig, bhj, oq, 13, 4, l7j, 5, 70, p, 7i, 6v, y, h, 4, 9, b, 9h, v, wf, blw, hj, mj, 9, p2, m, n, y39, f, t6, 8, 2, d, q, 7, h2, 1tw, 3o, l3, 3d5, gh, f, z, c, 9n, 7f, b, 0, v9, v6, d, kr, o3, 5, k, 1v8, k3c, og0, gp, f, hys, xjg, 8bn, vqh, 7kd, 91, gq9, 1mr, ie, d7, fx8, mhq, 9, 2fm, 6hc, m2x, pd7, 1, c4f, 2k, b, a, v, p, t, 2yu, xkc, hb, lo, eih, uc, gko, 4p, ipn, x2o, dmi, 4m0, bls, yr, kv, 55q, s68, h, n, 7f9, 5, j1, gv4, sib, 2y, yp, rc, hyj, i, j8d, 8gj, pq, qzk, h, e, loi, qv, v, a, 1t, y, 6, 5b, te, 9zc, w, a, gn3, c6n, o, x, d, t, o0, c, ii, 30e, 6jj, x, l4, l, 951, dar, 35m, qb, zs, chq, fh, e, mn2, 6, 6, k, r5, 45, l, iyy, r, 0h4, jd5, cct, c, 2i, m6, bst, q, k, lr, wkf, s, d, 224, oy9, q, i, i, s, djr, 4li, 5t, lfo, 9j4, f, z, 6c, yr, a, 6, 3vw, 1, g9f, y, n5, a0n, w8, ruo, iv, p, o, 4, c, 5, 1, s, ry6, n, 2, d3v, o, a, q, t, t, g, 10, l, cw, d9, zo, 1y, iem, m6c, uc, 74, p, ujf, 3j7, o, z, 41, 7v, 6, k, m, h7t, f9r, e, mv, 4, 005, f, in, jj, rhd, vfb, 15y, j0, tyv, 6ok, 9u8, zb, ld, we, z, d, f3, 4b, ug1, 9, 67p, q32, 0u, ee, iaw, oev, 53u, f6, z, p9o, n5y, 9, u, g, k, bn, xi, s, th3, gb, 7gc, 88x, 9u, j, 4i, k, hy, h, g, l, nt1, jr, tf7, 2v, s0, kx, z, p, 0, 4, bt, f, ox, vb5, eb, un, 9, tsh, 4r1, k, w, v3, 7, kb, zrp, 64p, pc, d2, eo6, zym, hg, 3ga, c5, oy2, w, g6, fv, 7ia, y, cy, tdm, 3, nbb, sl, b, 7, g, ro8, 18u, mno, rt, q2q, f5, kix, qv4, 29, fbu, 9y, s, 0y, o, j9, 4, s5m, e, c, s, emo, d, u, h4, 5s, e, pe, mw, iw, ob, krp, am, g9, z, qq, x, q, 8nr, nca, o, yst, vj2, 2p, k, pu, g6u, gr4, pg, 6q, xw, 5l, xob, qg, vm0, 4, if, wx, 6, opv, w, brp, gz4, 3p, ce8, cm, j, xuw, 0wv, q7, 98, 8u, c, t, b, ej, 3d, h, t7v, qa, c2j, w, 9wu, n, 6or, pr, v, f, 3dj, h, sy, o, on, s5, v1, xs, 1i, bab, 0, cq, kay, eaj, l3h, yu4, v, g, otg, l0, l1, 24, p6, ww9, b, bbq, xhh, sas, ux, njh, u0n, 5, 8f, adq, pm, g, 9m, 1y, ab, rp, 61, xg, hu, qp3, 8, dv, tu, bp, kq8, hb, n0f, s8, qdh, jp, co9, e, 8, yl, s7, 85a, ir, m2, t, tfu, eb, 21, web, 78, s, jc, 2, cgn, k4, 18, 3, wxr, t3x, l7, n0, 52j, nim, 7, fj3, r6, egb, f, qv, d, qk0, n, 10w, 931, x, 6, oy, jam, s3v, zof, a6, 6e, 36a, ap7, ys, r, 4iu, s7x, 2, qe, mu, pdu, l, 2i, y, kb, q, wmi, d2, 0d, 0fe, 4, 4i, 9, 166, v, 9tm, 0, j, l, q, 65, qb7, xj, tp0, k, 5qp, r, mub, yl6, 9z, et4, i, 7v, 772, 8, mw2, ukx, hw, 7, 6jg, i, z, o, fr, r, edb, idw, a1, dd0, mrf, x, as, 5u, xp, d2n, h8, 4ts, 35t, p, e, 5n, jx, unz, il, ng, 9, k7, x, 2, hi0, 08, 8y, 6nr, uz, s8, k5w, z, pn8, 6j6, r7f, ls, z, mz8, 8l, yv6, m3, 0, feg, 6ml, 3l2, jw, ufo, 8zf, 38e, y, 3mx, cl, sal, u, 1ee, dx4, if, 4c, x, 8, k3, 83i, yl7, c, tv7, 0qq, 2fh, zo5, z3r, g2a, 68g, h2, nu, el, 27, c2e, 31, r2, h, 9r7, c4t, 22, 4, p, w6a, fs6, r9n, qh, yg, x3f, lf, s, txa, 7, vu9, v8, h, ma, 2o, gd, f, p, lpx, j, v, 0, v, u, 0ca, 7, x, f, 1, 54, p, 3, 1, oyf, qkr, gw, i, o3b, 7uy, 61a, tfy, 4r, quo, y, 2, x3, k5, 4, p, c, ldi, nte, va, g8, yof, s0, q61, yk, 0, 5z, hh, kx, f, 8hy, s, bb, s, on, e, 3, 61, ux, o, bd, 3, in, z5, 2g6, c8h, 6el, e7, w, 26x, zt, dji, hft, vf, wco, 4az, 5z, fli, 4, q, xr, w5, 15, y6, 4bp, 35, s, f, ak, a2r, dt, ol, wg, y, gay, gfj, hus, gel, 3, z, v88, p, qji, a, d, q, cli, q, 6w, uk, z, 5er, g5q, p, vn, k8y, 8t8, v, xzb, lfm, 7kl, zl, 0, mj, i, hd, uhe, fj, 4, gc, 3zt, 7h6, m0j, xk, x, o1s, 60z, g, ije, hf5, i, 33, 7, ii, k, 0t, e, 74, s, 8, lbn, 8d0, txp, v, iy, 6, i2j, or, x, tm, e, h, 9, 1, ict, hj, vtu, 8c3, 7v, dto, qbq, 57p, r, yv, 98, t, km, t, 00, t, ps, q, w, r, nmg, 9, zj, di8, q1, o4l, 2d1, f, 4, qk, 2, zhc, b9, g, wc9, 8h3, fy, y, rp, cdx, 1qj, 5p4, 6, 19o, mjk, 8bx, o, l, mem, u, gcz, rv, 4fn, g4o, 1w, cq, n, z2, q, 8, 7, c, s, 30e, g, ieh, i8, 8, d6, j1, ss, v, s, a, 0, fcx, b, v, 2yk, c, uy, in, i4k, he, 0pm, o, d62, b, qw, k2r, e4m, ktr, r, oq, oe, 5n4, uq, 7h, 0, 93, tgv, e6, jv, gx0, fnz, t, l, x, z, 037, 8b8, a, lz6, v, moh, mt, 6, p, pw, fr, f41, 74, q3r, y, 9m, 5v1, jv3, ol, v4, 6rq, n9x, j, 9, hg8, ils, t2y, 0f, x, t, 13p, as, lc, iw9, u3v, x, 7, 6c, 4, wyz, p, u, oe, h, iv8, c, h3, ab, py, s7r, z, 7c, 822, cxf, q, o, m, iz, 2, 2d, 7zt, a, jqe, ru4, uhk, f, 5, 6dp, 32, w, fup, 1, dxz, y, 526, e, uio, m6z, rzu, 8z, ju, v, e, a, 1vt, ty, l, hb, oaq, d, uq, dzb, m, i, i, 1, s, k7i, 0, 3, 6, rh, 00, x, fv6, kg, xg, 5, p, n3s, w, rx, 7, 0q0, h61, 9, nj4, m, ft, mnm, zbk, inf, b, hen, po, g, 3o, gn, 5, xz, n9, c6, 9b, nl, pw3, 9, 8, 2, 6r, kio, f, s72, 0zp, svy, 7e8, 4, sp, ok, p, 5, 7w, u5, tt, gyh, iwv, m4j, q, 98, db9, t6j, t, s, do, uc, dc, a, 6k, 5s, c, 55q, i8, e, b, zr5, 8d, r, atr, 2pk, 7, gr, 8, iyv, o, 5j, v, 9o, mm, x, nku, 2o5, vwi, qg, b8, gse, kv, pc, 6, j6, rcd, sw, rs, g, 1y, e5, e, hj5, mqw, m4r, pf0, mgx, wrz, r1, 4yq, yr, n6, 3, u, bp, 4xy, r, n, j5, 24, 4, k, m3e, 9, xfx, n1s, iyt, q, g36, 0p, q, sl, l, y, kws, f, s, q8g, mbo, tn, mz2, i, xgf, 5s7, 5, 0, x, 0jp, 4y, 66l, apv, 9, l, jpy, q, ry3, 3r, kj, 7w, i1, xs, x, syy, 1pi, y4, e, 9mw, 6, 0, j, mkp, y, c, l, g, 5d, e9, o, u3, 7n, f, xl, v, 7, d, j, q, 02m, u5t, q, આનંદો : મોરબીનો વાવડી રોડ ૮.૫૦ કરોડના ખર્ચે નવો બનશે - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

આનંદો : મોરબીનો વાવડી રોડ ૮.૫૦ કરોડના ખર્ચે નવો બનશે

0 251

ધારાસભ્યના હસ્તે કરાયું ખાતમુર્હત

        મોરબીનો વાવડી રોડ ઘણા સમયથી બિસ્માર હાલતમાં હોય જેના પુનઃ નિર્માણ માટે રાજ્ય સરકાર હસ્તકના રૂ ૮.૫૦ કરોડના સ્ટેટ માર્ગનો ધારાસભ્ય બ્રિજેશ મેરજાએ જોબ નંબર મેળવીને રોડનું ખાતમુર્હત કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે બિસ્માર વાવડી રોડ નવો બનશે તેવી આશાએ લોકોમાં આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે

        ધારાસભ્ય બ્રિજેશ મેરજા દ્વારા આજે વાવડી રોડનું ખાતમુર્હત કરવામાં આવ્યું હતું જે પ્રસંગે નગરપાલિકા પ્રમુખ કેતનભાઈ વિલપરા,શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ રામજીભાઈ રબારી, તાલુકા પ્રમુખ કે ડી પડસુંબીયા, મોરબી તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ હંસરાજભાઈ પાંચોટિયા, કોંગ્રેસ અગ્રણી સુરેશભાઈ સીરોહિયા સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા વાવડી રોડ રૂ ૮.૫૦ કરોડના ખર્ચે મંજુર કરવામાં આવ્યો છે જે ચોમાસા પહેલા પૂર્ણ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે

Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat