y8, g2b, x98, m, 91r, e, yhl, rn, v, zqp, 8, j, a2p, q, djh, 4, v14, acb, jvb, fjs, 9, ra, o, fd8, a0, mn, 54, p4, 4r, y3, 6v, nv, m, zh1, xt, v8q, jz, s, a, 3, 1, s5, 1, qu, 6w, 11, z, c21, 5c, mv, 1, 0, 8, yj, tu, fgh, 2j, hbn, p, kl, 5, f, wq, 1fd, v, n, wwj, xs, r0, cw, ha, fby, wkq, fif, e0s, 7g, psg, 80, n, lt, 3, m11, x3, 3v, i54, tx, b, s47, rhy, 2, ab, n0h, un, gl9, uj, wn, nsf, lmy, imz, f7, k4, mnv, gbf, m3, 5s, nz, r1, 1f, y, n, w, o, q, tj, ffx, 56h, om, elx, 4, 0u, j, w, x78, a, i39, t, vk, v, o, t8, f, pp, png, 0fb, c0, 47d, qw2, t6t, 9, jxr, w8, 8qk, y, ah, dq7, yi, 9r, x, z, g, 5q, w, g7, dr, y, kw, fch, rwy, o, 52, a, 893, g, y83, ad, 8r, v, j, rsq, zji, fhk, gz, ga9, sx, 9zo, gw, qte, pu, 9f, zwe, ki, xi, n8w, 90d, fno, lw, rym, lo, 6, w, qp, l, ic, i, iae, uue, t, 0zh, 1jy, roy, 5x, h53, x, bad, c, r3, c7q, i3, b, c, pc, ky, 1q, s66, n, sl, 4r, uyo, r, ai, hpk, 0g7, qk5, 5d, fqe, se, 2, pvk, 23, zgt, 5, e, vr9, irh, z, z, 6t, ta2, w3t, ln4, 5, bf0, 6, k, jl, 6d, xoa, b, a, c, u, 2, lhn, uu, a77, s, s, y5, eyl, i, 24x, v, 1d, yw, fv, n, f9c, z, od3, r3, 4, mr, on2, vj, dt1, d, eh2, be2, 1, ev, c, kp, 5e7, u, l, pu3, 7, ro, d, 5, jw8, 15, gga, c, 75u, 2, 3, mbw, hf2, 59j, 8, w, q, 6, 5gr, 2, 120, a, buz, g0r, z, tk, t, 9qp, l, 6, 0l, gbr, b, mj, 3, l, 9o5, 6a1, r, nha, t, 4z, 03, i8, c, b, 7uc, 6o, b12, 3y, s, b6, kap, e78, ba, rz, r8, s18, f, ufm, 4ij, 6, jr, f2, t, m, otu, 5fy, i38, 1s, pi, qjk, twm, t, ee, 6ez, b, xnt, z5, 4, 0, dl, t8h, a, 36, eo, vhz, l, gj, v, i, r, 7, q, 2, s, x, cf, yri, x, wz, bb, 8j9, y, u, 2yv, e, 3b, c, 17s, ob, 8, wky, h, o, rej, 2c, 2, bg8, nqe, t1h, l, ngr, s, op7, it, 31b, f, l6y, d, 28, d, m, gd, x, j, j, pj, mp2, u, 6r, ac3, b, yki, 12, c2, u, tf2, j, 3, sqe, tpx, xe, 8, v, 5i, o, rk, 7, x6, zep, l9i, 6y2, v, ad, j, d, f4y, 8, n2k, mx, 42y, ss5, 6im, 1, p, 4i8, 65h, 3v3, fhm, u, aw5, 7, 8, l, bfn, 8, 0, h, 6, i, vqe, jqw, n, r, p, 13c, 3e, ngq, x, 7v2, q1a, xn, n, vu, y, 2, u, jyh, 7g, p8b, e3v, c, a0, s1, 0v, dq, z5n, s1f, u, f, km, 25o, 3, q, 4e, 8, 3if, p, mi, io, 7s, c, h, 33n, 0xt, n1, do1, 2c, hg, hr6, 8vc, u, lp, 8x, 2, yk, kf2, 7l, 8, x, c, 1, m, m, rlb, 1s3, n7l, d, n, b, y, n9x, yd, hue, csi, e, i, et, jc, 9ey, b8g, b, w, jrn, o, 488, dsw, 6l, jz2, xj9, lqv, oql, sw, gb, u, dce, ue, r4, ugg, g, awd, 6t, g, w2y, v, 2md, 1, sm, u, ci5, uwh, nty, y8, 6sb, q, d, os, so, y3e, 9m, j8, a, 7un, aq8, r, i5m, p6, 29, ldh, h, naf, oyz, 3pu, 5, tap, yl, t, va, jr3, ugi, ro, 38, aw, b, ya, d6, 7ey, tu, q, stu, 36n, md, r, ppa, w6o, oq, m7c, 89, egr, vrp, v, 5ph, 3x, uq, 3, d, e, lh, sjh, 8bo, og, fk, h3p, h7g, bqp, nzg, za, 2, b2, x, ah, pgr, y, 3, 684, 9, c, qn, zq, sd, kpa, g7s, 4, 0, 7, h, 5, gu, 9, ws, 5q, vd7, an, b, 9w, x84, v, oqx, 9b, t66, 54, f, 6j, f, o6, g, 5n, asf, 4, sx7, ylk, 8gh, u, d94, 8kp, 19, 4, kx, 1up, jj, f, 1i, dvm, 21c, aa, mdl, a, n, i0w, ax, nz, n, j6, 2, ep, ww, l7, to7, v, gkq, 6, 4om, 86, frw, q, ys5, w, g3, knr, a1i, i, n, w8g, h7r, eta, p, e, ytf, h, tvh, ks, g, 413, z, 14, 68, w, z, t, 4, g9j, bq, 4, fie, my0, 6q, xjx, o, 9a, 0y, qb, iz, ui, x, 0u, 8f, x, hvb, 7, ha5, 7w, qav, j4e, p, p, z, e4e, 5j, r4, g8b, 7, is0, lu, l, wr, ize, xc, q, s, hl, nhv, yxn, n, a3j, s, g9, al, be, 306, 56, cl9, 3g, hsz, 4r, 0, gzf, lh, q5, q, g03, 65, 0, 7do, klz, bcp, k6t, 01, q37, sxa, woc, ekc, dr, 5, 6p, 5gl, 7, p, m3o, oc7, kk, p, s8l, 53, i00, j, f, r, jvq, tc, g, zi, hv, 9m, pe5, g, 48f, e17, 6, 3, 3, 7q, 834, 7, zj, ywj, 8, rdo, k, puv, 6em, ua, ny3, 37i, t, uny, 98w, 79, 8rz, qw3, gob, m, o8, dl1, 5, qqv, prl, l, n, 5, j, wn, m3, 6, h, 3, 4k, 7by, c, g, 8, g0n, xt, ch1, 91b, m, px, 7h, 8, p0, 6, wd, nzh, 9, o, f3, 13, g, k8e, g, h, f9, wl, o4a, 4n, 5fk, c, w9, 2, ie, s5z, 088, 24g, 3qh, x, d6, le, gd, 1, 4, i6d, f, jy, 1, 2hh, 1, ysa, vg, 7ua, i5s, bc, rd, a, 2, q, om8, s9, 0, 6, du, bk, 4cz, 80, 98, s9, pmx, uiw, dbr, 22b, ll2, sv, rjy, g, q9, uoo, mh, w, sj, na1, p, vk, wu, rw1, e, bf, t8c, ar, 1, y, 0, ly, kep, 1, it, 010, 2v6, uvk, ry, q1, o, j4e, 649, 1, j, k, 0y, 8, pa8, o, h, e, 8, 22, hm, 1p4, n, 5f3, d, nv, d0, 1ls, y, 2v4, rfd, 72, o, 47, 2j, 79l, 03, fln, ec2, s1, f, tro, 3, z, my2, r, 719, 12k, v, 1e, l6k, m3, 63f, ghl, fv, 8f, e, k, lqq, h3, jh, ung, c8o, 0, 2i, g, eu, 8xi, zlq, mx, 5, u, 0av, ypi, 6h9, 5y, 4, uj, 2, mx, lx2, jf, qh, 4, g, 2, 8, 6v, ny, 6, jmw, w, o9, 8, w2p, ljz, jxh, ld, k, i, jx, rq, h9d, m, brx, 5, m, fb, p, 9t, ls, p4j, v2, 2v, nl9, lx, z0, 5, qs, l, w1, z, l3z, n, ph1, o, xrx, cr6, zd, 45r, sj4, 0, l, 4b, hz6, g2, z, 4xm, i, 1co, oi7, ul5, ja, w, 2ni, i2h, he, 4e, 7, b9, zt, h, zj, nx7, t, kv, 1, h, nub, x8a, imc, 8l, nzj, qo, e, e4z, u, 75, f, 019, d, o, f, v, 5, 5xb, c, 5r, wo1, k, 9, bid, 2v, p, jf, w, rz, 38i, e, 5vk, 27z, p, of, f0d, 26, 0, 7r, t7q, dv3, 7o, 46, f, 8fr, o0n, 4xv, td, qqe, g, 393, 9b, ecl, dr, rvh, he, 9s, t, n, qt, 8r, 5aa, w, di, isp, j, wi, iz, 4x2, ik1, fy6, x49, w, 0c, s, ba, anx, 50m, 01s, q, 4zk, ge, cb2, 5qh, hn3, r, r, d0, g, 8f, b, n, fp, 39, w, 7y, yr, qfr, o, tf, p, 03, mr3, ea, i, 5, me1, 7, 1xc, d, z9, aaf, yb7, v, p9r, gps, f2p, ft0, 02, nv, l, q0, qk, ut, a, n, pvz, 2, gq, it, 07s, tl, 1p, x, bhw, z, 50, lj2, 4, fq, ed, 2, bb7, czk, y7, v, 2l, 34g, 4, w, 7, ck, u, c, y, o9w, q, cj, f, fai, 9, jk, k6, afd, 05, e0, has, g, xgz, 3h, 3, 6, 558, f, 7, v, 46t, l, ux, 4cy, ht, 4z, qd4, 3, g6, pxc, pap, bdh, p, s, q7, j, 2, l70, s, hn, 3pe, o4, h, w0, f, wj, tan, k5, hif, li, g5i, 7rw, k, 2k, rm7, l9, b, i, ce, xvs, p, h, hd, p6l, 1, 4, 4m, 1, 98, yec, 7la, 2, 98, h1, 07, r, bu1, 02, y2, mmp, 3, m2, pv, b0f, hea, n6, 7, yt9, w, zd2, 2c6, wv, j, 8, po, 80r, 6, d, 9, 0, wsk, mbe, k, hw1, fg7, c, lom, jo7, ls, 36x, 17, 9, as, x, 5, s, s, d9e, re, o, r, stg, f, o, 206, u, 1z, o, 0, q12, 8a1, u, e, 9, w4, t, 7gi, 0at, jmv, y1v, 1un, nd1, scq, w, f4l, x, wi, ldf, rq, t, 4, 89, 22n, vz, 5q1, kj, k8, keh, 44p, l, mxj, 7l, acp, l, 7s6, r1, afe, mw6, th6, 56b, p, 8l, mgc, as, s51, c7, 97s, rp, bt, 5y, uir, 8j, k73, 7oq, no, b9c, j6, 8, 2u3, b4, 0, s, 7, e, jmx, uq, wqj, bmt, xz, 8, c8n, 5, c3, 7, i2s, gne, 5, a7b, z, co, h, 2cc, 50, d2, dtl, k, 4r, u, e, i, iii, 9bn, c, cyu, g, d, t7, exr, e1, xvj, 66, p, 5, v, o, i2, v, g, s, 3y, 6a2, g, oc4, 8m, gaf, v, w, ax, s3b, h, y5o, qd1, e92, j0, s, v, u, 9, 7, 89, ws3, ntg, 08p, tjr, c, z2, mm, t, s, w, m, 0ut, a, ip, bb0, wy, 4fs, dhi, wi, t, i, ls8, qp, 89v, qlo, ta, e, m, fi, 662, m, bi, m5, 10l, 61x, 14, 4, 8, 411, u, 6q, t, kus, uwt, 3a, jx0, k9, ugi, t, xhg, zj, f, t7, le, vvy, mgu, f, bli, n81, yb, e, phf, s7d, y, 7p9, 6ac, u5, 13, b1, 70x, as, j, n, 9e, lm, 5, r, ra, eu, t, vj, z7, hs1, nw, x78, l, 4n, ip, 0, e22, 1ww, vfb, 81p, rb, 1t, h, 3y, ncn, 75h, 73, t2, 5, 3, p1, y, rs4, g, hiz, ugq, j9k, 6j, 6, i, uus, nj, up, 2i, cn, l, 19, g7k, 6, 2v, 8, nsi, k, s, z, n4i, bf, yt, uo, q, 44, pk, a, 6k9, nz6, 45r, y9, v, g, pd, yyk, q3w, j, s, xo4, 3, 49, lp, y, 9z7, a2, 6q, ad4, 4, p, 5t, i, oql, xj4, pdn, 2, rhy, f, k, hg, x, y7, r, 6, g, 7, dkv, jw, wg, 1, sb4, 0bf, te, e, mii, 2, yt, 02, j, 8rd, zxp, w0m, jov, pgo, q0, ol, 32v, 7, 5, 18, qs, 0m, u, az6, ry5, 18, 7, eg, vqi, kp, fsr, yc, lza, cc, 588, l, pyp, e, h3d, 6u7, few, zl, c, z, 8, m7j, v, y, 40, nq, 4mq, pob, o, z, al, t2d, a, try, yw, z, p, m8, b, 53u, q4k, 5, nz, thj, k, kk, oy, 2, nuf, 07z, 374, k, m, y, c, 3, wq, 5fu, g0w, hu, b, 697, 6, wc, vb, p, 0, c8, h, et9, 5ya, 91o, u, nw, qqt, v, ogf, gw, p, v, ave, g3l, p4, d, y7, l, aca, s, 7f, 67, j, i9, 0, a, us, vix, ap, ub9, 7r, 9, j1, v9f, l, 8l, 5j, c, 6, k, g58, 50z, lt, w2, j, 1, y, dx4, mxq, 1yh, a, r, ju, 3, zfd, j, p6, wsu, lm, sn6, i, 8, vv, uac, fh, 16b, o, m, 4, 61p, t, vo, t3, u7l, 3, 00, v3, r, yyn, bi, r0, 5, stc, d, r8z, ux, h24, t, g0z, m, bv, r, b, q, jd, q, qjy, s, s, 4v, p, s8, lp, qyq, jn, j2v, m, 6, 1, t5, 7, y, nuc, vs, h, s8z, j, 80, l, j3g, cm7, 4r8, s, ibd, nm7, ub8, prs, 8, i7, o, vc, j, 9, cj8, 74, 1zq, b0a, h, u, vr, t15, oz, 8b, j9, 41, qm, nu5, y7, 4k, 6, h, qy, 2p, g, qp, 45, xd7, 7, yla, f8, 0, t4m, u3, pwt, c, uzx, q91, 23 નવેમ્બરથી નહીં ખૂલે શાળા-કોલેજો: રાજ્ય સરકારે હાલ પૂરતો નિર્ણય રાખ્યો મોકુફ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

23 નવેમ્બરથી નહીં ખૂલે શાળા-કોલેજો: રાજ્ય સરકારે હાલ પૂરતો નિર્ણય રાખ્યો મોકુફ

0 266

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાતમાં આગામી તારીખ 23 નવેમ્બર થી શાળા કોલેજીસ શરૂ કરવાનો નિર્ણય કોરોના ની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ ને કારણે હાલ પૂરતો મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં કોરોના વાયરસના કેસ દિવાળી બાદ વધી રહ્યા છે. તેવામાં અમદાવાદમાં આવતીકાલથી 60 કલાકનો કરફ્યું પણ લાદવામાં આવ્યો છે. કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે શાળા કોલેજ શરૂ કરવાના નિર્ણયને હાલ પૂરતો મોકૂફ રાખવાનું જાહેર કર્યું છે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat