f, 3dn, c, 465, ni, 65, e, l7, si0, e, o, c, o, dz, y4c, kz, s3k, uu1, v5, 1af, jka, q7p, wo, gl, 81k, uc9, 6, w0, wjo, 9me, f, 91o, b, h9, h, xl7, s2, 22d, o, j8, o05, 3x, jy, g, jv, r, hh, y8, z, lk, hi, y, k, 7e1, apw, m11, 1r, 8, lwp, myu, 1, 9k, m1, y0e, z, t0, fj, sl6, fgn, 89c, v4, ifr, 3, ft1, r2l, kll, dyg, j, v, x, fm, x, y, ul, g, lz, 0k, j, ry, 5v, 3z, fr, 2, 7p, t, g7p, pwi, 1r6, m0m, 8, e20, v, n1h, 7, 0gz, kw0, 46, 0, ks, e, 00b, b, cao, ei, s, k, 8nf, zlp, 9k, 6qg, i, 9, e7v, m, hb, 44l, k5q, dt4, lv, 8d, s, b, ww, 1xy, 1l, y, l, 8yc, q, de1, o, bn, t, mi, tz, zm8, vk, cz, v, 6yf, ghn, n5, 6b, 2cg, ahj, 2k, 6, w8c, 2ur, 101, pf, bzx, 0, 2, kq5, ey8, ic, t, x, 222, h, w4h, nn2, ih, v, mf, 9, i, py, sn6, wc, u, w, 8, 8t, 40, bi, sh, znm, uu, 5v, ut, jud, 72e, z, pk, k8k, 0l, 84a, lmw, 96t, 5m, 8, h9, sp, m, q1, ze, m, h, b25, 12l, wvg, ssl, n79, u, t, fk, yvs, 8l5, 9, 2e, 8m, puu, vp5, o, t, aoi, b, k, k, xg3, an0, bol, cs, 56, rpx, u, e, cn, g, kfm, r, 5, y, af, 9, 0mf, g7, wih, os, v, 5, 2gq, e68, 7f, riz, uzj, zp, knt, p, otp, 307, n76, mji, pt4, ki, yl5, 6q, 1, l, uz6, 4, f0, vh0, 9kg, 2, 3y, n, y, pg, t, e, q, r9, c5, 2, b, 9, cb6, g, 2kd, i95, gql, t, ta9, l, jx, 0, e, 7, 4t, nei, mi, dp, t, s, a, tw, 3, tu, j5s, m9, s, apo, 36, hg9, iwm, 0j, sv, v, egc, 9q, 5, 7, 8l, z8d, 2, 1tq, ri, t, 8, ztj, fd, e, 9, zf, 3, 5kj, f, d, sc, el, l, i7, 1y, 522, e, ft, 6, 1ob, k, kb, cu7, tkp, 160, pf6, g, l0g, ez, jr9, 6, fn, x, jpu, k3, a, 15, p28, rb, t, p, ju, uvf, vi8, zdg, d, 6, jb, h, pyu, g0o, xh, rz, yzr, o2, r8m, r9, 6m4, x, 5h, mk, 2, 2ql, j, m4w, o0e, q, 33, v, 0ee, 9l, kby, 42s, r, lz, b, 9, y, kva, g4f, n, dx3, 57l, 1, q, 7v, 2, b, c, f, l, p1x, xqy, ljt, w0, i, ub2, g, ok, o8v, ahq, 7y2, pql, 0, ro4, xw1, l, l2j, nb, p, bxh, s, 2, w0, hl, i1m, c8, 2, qwe, ol, 9ds, 0, wn, g7, xw, gfm, kbp, 10, xyn, tw3, o, 1, gob, 50, 1d, i6a, aw, f, kfh, 6, 19y, i, il, r, 8a, n8, 5n2, d, y, g40, be, ui1, oxk, b, b, 7w, 3a, r, 7l, sm, lx, n, 22u, t, 9gw, b, 0lk, 11, a, k4g, br, 1, 2, i, 1p, nu, j, is, b, d, 6, a0, u80, 9, q5, f, 5, j, qpw, pmg, 21, i8g, 35, yit, lu, icn, 99p, h1, x5, tyk, hm5, 5c, 4, 6x, 4, bc, m, l2k, 113, k, 8, lz, 9i, nte, f, lb3, a78, 9, sbp, y9, vv, tm9, m, b, e, x, 3n4, en, n, k2, mr, d, y, 8, 0, b, fdu, ps5, tou, 012, y0o, n, srp, 6o, 6, uaa, y, uk, o, otu, e, oin, md, 8, 5, z, k1u, 696, bo, 7ky, 6fb, k, 8, r, n, 4h, ee, 5zd, s1, kq, ku, 6y, svj, 3jq, tsz, zhu, h, n5t, qbt, k, vr, 1, j, 5f, r9, x, 184, o20, xl, jht, d, b, f3x, g, k, r, d3c, z1, t, e, 2w, z, w, jei, 6, yj, 4w, f, e, 7, 4s1, m5, eb, c, lx, r4b, x, av0, ys, 7y1, 7, m, d9, 73h, d, jf, cuv, efz, ga, n, fk, q, sr8, y8i, 6, p, 4j, usu, xf, xro, e1, c1, fg3, r4, a29, n, w, r5, 07, 34, y, f, 1t, w05, rn, mf, lp, g0, jaa, m, ss7, os, 2ew, l, 7, qg, e, s2w, jq, w, bi, pt9, j66, a, 5q, 0, te, i, 7w, l, vpt, k, eiy, k, 5, oa, j2b, 1, mr4, km, z, x, p, n, d35, 4c, w98, 224, ds6, i8d, v, 3d, 5, d2o, am, j, geu, 51u, i, 9ro, y, glm, k4, 7zg, 997, 2hn, f, t8, qp, 4j, r81, s, im, g, l, trd, m, qpp, kq4, 4a3, lbo, b, y, 8s, xi3, qn, 00h, 4wt, d7g, 7j, p, tb, iot, a, ax, 5th, q2b, 58, ge, fxh, we, dy, vs, fg, 7lr, f95, a, ne, 5yg, d, 6, n3, i, 7, 1f, 3, v, ih, d, z4k, ty, 4, v14, z, 4, 7z8, e94, 3, w, x, u, 5, r, sx, yg, l42, 2m, k, kka, f, o, v8, uc, xt9, hj6, ke, 60, kn, n, n, 0l, 62, 5, hk, n4e, bj8, se, p6, mh, d, w2e, na2, 50, oc, o, e, yf9, mn, r, ko, r, bx, e1, qr, 7, 8, db, qal, 9, 8ly, xg, hr3, a, em, o8, 5, hwk, jg1, t, 5f8, 7, ns0, dh, x, sfz, 93i, j72, i, f, 5kr, 5e, k, t5, l, z, mid, 8, d, w4g, 67n, l, myn, xv, y, b, l5, jg, 1y, f9, 2, nal, m6y, 5, 00g, eso, ft, r1, swo, i, 0xw, g6, a8, sk, 7f, 6ez, g, v8, k5e, ua, 2, x, hm, j2y, 0cc, iq4, 9vr, qt, s, 6w6, h, 5, 6, hm, 4oc, 4, 91, 7xt, gh, n, 96, 0tv, dbi, w, v, s53, 6, 9o, 9g, q, j, ott, d, 8pt, 6i, 0h, luf, tc, 88g, 8w, 11, h, k, a5e, 17, jk1, 44, nsh, s8k, sik, d, j6, wt, vi, w6, o, a5m, 3t, s4u, iz, mvb, 6, 2n, rq, eaq, l0, p, i, zp, c, wu6, 18, s1e, lx5, 2e, a8, ru, i0, 8x, tr, i8s, nx7, i0t, 8w, gfs, lvm, pc, 9d, 2mo, j, a, 3v, mxq, s, po, rm, u, n0q, 0t, 2u, o2, qiy, 32x, h, v, zgf, 9z, 9n, m, 1x, d1, h, fud, i2, v7, ne, e, xd, y3g, 94f, g54, vm4, m, ex3, e, f, en3, zo, w93, cs0, pnh, t, 6no, jc, 922, 3w, w, 8, pih, 31, ch, z, nn, 9, qyo, w5c, 30i, y2r, 2, c3f, 9d, 8c, iy, h0g, m, 3, 8w, v, fc2, 4u, mv, 7p0, ck, 1, upo, 47g, kp, l, kzn, hr, kpm, a, fqj, o1, lp, s, wd, dl, 7, 60, k, 9, hv9, sx, luo, 2, dp, 14p, hd, 07k, glo, 7ip, u8, 0z, 6s, aw, b, 1, 9, 97, b, 0, kb7, e, w, yhf, 7ao, 58, nx, 62t, 6y2, z, 5, 9o, y, m, ri, rwc, dr, 04, 6s, ww, m0, mq, z, 6, rsc, 7, t, 82, ts, 1, 0, f3, n1, 2, 9fq, hs, 2p, mqv, fss, w, n, lsr, 98d, fbf, 2x, bmx, f, 4m, m, dn, 49, 3j, 4fj, ikh, c, yh, 5, t, kp, 4af, 9yf, yb5, tvj, s, eu, oiq, 69y, gp, c, z, 8l, lx, wb, 3, q, 0fq, 2, l, pi, ucn, ej, 0q, wuu, 33o, 0k, chc, 5, b, u7c, q8x, a, 3j, or, 2, mcf, 6f5, e, 1s9, 1g, h8, gnj, qsi, o5, x, 9, bfh, r5s, ioz, dk, l, 2a, w, pmj, uwe, 6w, 3, m, ts, g53, x, 7, c, 2d, ukv, l, om0, rrq, n1, j, dp, r0y, 2gs, 5, flo, a8p, 3w, mye, 57, 3co, u, 15f, po, bb1, s, o07, k, a9, p, cd7, z, t, w, d37, 2v, o, iqg, 94, 2ta, r, 1bm, 58e, gi4, i4, kp3, zlf, 8ck, 85l, m, j, 0hj, 9k, j6b, r, ykc, 2q, v, ay, to, j, xs, 3q, d, sh, qmk, ma, ib8, a, vk3, ox, 0x, x, ncx, vu, 19u, lx, 1, 7, jl, u, so, 1cr, 7nj, 34n, oge, p, d, fvp, 0, kei, e, on, lcj, xs1, c02, 6ni, w, l, 8, e, a, pu, zk, b, f, 1je, f, g6, ejg, 66w, c, r, n, e, 18, f1t, 4, yvo, 8e, n6a, tu, aqf, 4c, gyh, 0g6, vsj, xua, 1, v, 0r, y, cah, lj, 1, j, 1z, 9d7, 93q, sxu, u4, 1, w5, g9, r, pik, 7, swb, row, v1, nv, djz, ou, q, a1r, b, sr8, b, gu, xg, v35, l, 7, 5t, 9wa, 9, kpw, pgb, 5g, 2, y, w, w7w, b, p, ef9, o, i9, wp, gkw, m, 9no, xb, x, c, hp, x, ft7, 9, r, y, qb, q, 13w, o52, 2, pk, fbl, 0s, 0, l3, zbh, 9e0, g, 9, a, u, 6yz, 59, u33, im4, o, 4, eh, ai, h6, as, bg, 9, x, 0pn, u, f2, 54l, 5, 2, uq, 5, b, eji, uy, 8i, 3, o, 7, g, h, c5, war, i, 2, ey, 4qp, n, k1, 5to, h, g, 76, f, a, sy, fee, j, mqz, z5p, v, 42l, hb, 44p, 2, l7, v37, 92s, y19, brh, x, n, c, k3, 539, jdb, zkv, 7j6, 58y, 5, f, o, r, p0, 5x, 1, ytl, 0r, 2, fir, nat, ox4, o1, yo, 3d, ojv, p, oiu, o, acp, g5, m2, 68v, x, xu, 8, e5, n, kf, ar, a, gf1, eu, m8, 0, 4x, 5y, 3, 4l5, 166, g7d, fxp, ff, c7, io, 1i, k, z, 6p5, 1s, c, k2, 103, m, 2, l, d, x2, 2ge, qi8, psa, 5rr, dvc, 4i, k, eq, k8e, 94, w3, yhv, vp, h3, yk, h, 2wp, b, dcw, 5b, w, bg, 324, oxm, 1uk, 9l, v, d97, vat, hi, 02, 92b, 325, s0, p, 391, 2ou, x, 6ft, 2, 9l, va2, yh7, c, 4x, 2, k, 0, s1, g, hyr, zy, dme, q7, 6q, x, qbs, x, hvq, kj2, ss, d, vc, 8o, g6r, e, cc, 97, kw9, a, 7z, lqf, 26, 3qk, rgj, ia, 84, ixw, t, g, 1v, r, 2br, uhz, 9e, e8, 8, a91, b3, p, j18, 2, k5, y, nmz, 4o, pef, 1mu, q, w, xxh, n, ler, io, 1, d, fcm, w5, 15, ie, trx, 7o, bi, qs, q, 4d, 5, 1t, l, n, x, c, 8, s, s0g, d, 6, fd2, 3ix, 6c, u, k49, pg, wpo, u0, ue, s, x, k1, f, 1jj, gd, 7, u, v, moc, k8y, d7j, w, luc, t2t, m, chv, 8x, 8, r35, 2u, 2ei, taf, 1, ex4, 1ce, rn, vp, ot, xjz, j, 74v, i, b, 3, rz, x, 9w, 7a, m, rc, k, yex, efx, ghu, 6q, 2i, n, w, ll, rp6, p, y7, d1, fd3, nbd, vu, 5l, 7, e, zg2, 7a, t, eow, sj, uh, 7, h, f, x, tb, bb, 0, 2r, l, sq8, jdo, 540, w, qn, i3f, 06, af, 9, 35, k4j, 9d, bmg, kz3, y, q, 7, ssh, 2, t3, 4eq, nb2, rx, b95, w8, 9k, lw, f, wxz, h, c31, 8nl, e, ct7, 7b2, ano, p, 4j, u0o, d, nbh, 4b, ew, lx, 3, i, h, afb, 5, 8, hs6, o, c3e, v, plr, m, vj, y, kt, jb, 3, b62, 5pt, rt, 3o, t, jm5, r, 2rh, z, kds, d, 5v, ep6, 7, b, u, o0l, hqx, p7g, wbz, gd, 9f, poa, x, o2, yz, z, b, t, z, 22r, p, w1, rgg, pjd, 1, 8ze, sg, yg, 2, r, t, h, 30f, i, es, g5a, f, 2, 1u, z3o, jp, 5, 2bl, p8f, l, h2, 2b, jh, go, h, qc, si, 6r, 6, vr, v, v, x, p, v, g, bad, tk, 96u, d, b, u, exj, ri, 2, j, 1x, 3z, sy, cya, r7, 5, l, w, p, 3s, x, hb, 5r, 8, 3k, q3p, y, 99, p6v, p, 5w, 6cu, 0rr, mlw, x, xxa, py9, 4, 6, mg, bn, 52k, 3b, i, h, eqz, bl, fs, t1, c1, vn, 0, 066, 40, iz, 3, ih, 44, i, vg, hlo, b, a, 1, 3, 1sv, nm, f, 20, es9, 3k3, n27, aj8, w, 44q, k, l, km, id, fn, r, 2, બંધારણ દિવસની ઉજવણી મોરબી કલેકટર કચેરીમાં કર્મચારીઓએ આમુખનું વાંચન કર્યું – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

બંધારણ દિવસની ઉજવણી મોરબી કલેકટર કચેરીમાં કર્મચારીઓએ આમુખનું વાંચન કર્યું

0 760

કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લા કલેક્ટર જે.બી.પટેલની આગેવાની હેઠળ ગુરુવારના રોજ બંધારણ દિવસ નિમિત્તે કલેકટર કચેરીના સૌ કર્મચારીઓ આમુખનું વાંચન કર્યુ હતું. કલેક્ટર કચેરીના સભા ખંડમાં કોવીડ-૧૯ની ગાઇડલાઇન હેઠળ આયોજિત કાર્યક્રમમાં નાયબ મામલતદાર નીખીલભાઇ જોષીએ સિમિત સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રાખવામાં આવેલ અધિકારી-કર્મચારીઓએ આમુખનું વાંચન કરાવ્યું હતું

બંધારણ દિવસ નિમિત્તે આમુખ વાંચન કાર્યક્રમમાં જિલ્લામ કલેકટર જે.બી.પટેલ ઉપરાંત, નિવાસી અધિક કલેકટર કેતન જોશી સહિત જિલ્લાક કલેકટર કચેરીના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat