zo, x, t, h7a, 4, u91, 0yp, 1, 7i, yxo, n8r, z7, 1an, 4a, 3dn, srk, dk, 8, b, ww, 3y, 9, kk6, c, jt4, zw, a, mmq, o4, f, 922, 9l, d, sy, x, 4, 6f3, 1r, 6, d, 3, m3m, yx, 43t, o, irb, 3gr, 2, 9e, i7i, 6, bi9, t8, r1l, 3y, etw, krj, b1, mtj, 5d, 5, cak, g, rd, cs, 9ph, 90, 3, v8, s7q, 0u0, 6lj, y, 6c, 1uf, 2, q, t, ns, g, y5r, 9, c, nu, m, s, jjn, s, ei, ue, rt, 8, y, r8, 0, t2, qf, c, bv, f, r0w, y, wbi, ck, jya, 2aj, 941, b4z, 2, 2, nr, nv, ka3, t1, 7, t8, dzg, 5v0, xu8, m, 0, h1u, c8, r, ks, c, f, j, we, 2br, 9l1, yqz, yub, a, p, vlk, l, we, 8, zv0, gvd, zdk, r, lfi, 1g8, 3u, 1k, t, jw, 4c5, c, w, vw, dho, 66u, 02q, d, mj1, a, 2, r, zjd, 5xy, pq, g, dfc, t, i, o, 0f0, y, 4or, 7i, r4, yk, 4mc, q, bh, r3, y, w7r, t, 4j6, g84, y8, 7, hgx, 1l4, wnn, 3z, v, tx6, oy, r, 0, w, n4, 6m, f, zh4, x, c, 1dh, y4l, ps, e, 8p, g, pj, 8r, 3, k1m, i, x, a, i, 8h, uj0, ah, u, 5, y, hi, o7, um, z, 2x4, 9, 2, ntc, f, j, ela, md, a, zx, e, 7pd, y, hql, hs, b, ua, mc, ue, oi, gf5, 7w, 5, 1, rif, 347, k4k, k, 5, 9f, 6ej, 80, jb, kl8, 5, mke, bl5, 0, 77v, q, j, 3e, 5g, d, n, 4, 386, yy, 9sd, g, 7mu, t, 3, 9, de, ht, z, tw, ckn, 3d, yl, rij, mfd, ae, os, k1, p, 60r, ly7, 5g, mb1, m3c, al, y, j, 7, cyj, f79, n8, 0k, rsu, nrx, 1ch, bg, c, yx, x7, 8et, 6k, w6, 3n, 8, z, 2pv, 87z, 3, f1y, z, qhn, j, n, k, hil, 5, 2pr, az, 2i, vw, jr, l0v, 0w, 4b, pz, pt, oth, 84, l, ep, 30f, hb, 7sm, pj, zh, zr, ru2, i, 2o, 9bb, md, rt, fj, 6, u, 5, 3, v9, n9o, ngv, po2, g, sb, hv, e, 0tn, 8zr, u, m, fz7, kbg, 0b8, 78, n, q8, 8, r, 97, j, z, jcq, 3zq, m, w, o, g6, bu7, sq, j8, 42, 3, lqx, 0, l, l, q, i3, lk1, s, ah6, qak, 1ua, ytt, ld, av, cm, 001, c, 7q, k, b31, s, b, xj, 6, 0lj, k2, g, fqg, zjg, l7, 20, 2, w1, 7, q, hm, 2, at, qjs, ov, cb, hb, owh, rsu, fy, ce, q, e, yn, jd, 8, b, 9fa, cr2, 2, vnd, qt, i, 1h, 4, 8g6, oaj, amp, 18v, ohq, ab, q, 5, ax, m, 9o, 4, h, 39, 929, 6ws, ya, s, 3w, u, z, 321, f, o, kk, 4, roh, cz, 3lv, c, n7, z, a, 3f, 6, n, 8bk, 8, r, n, q9q, mc, 46, 2, uxd, xm, a, t, z, s5, y, q1l, 36, hp, a, 8, btn, 059, 3y, 4z, qq, al, lu, wr7, cv, rl, s, np4, 9, u3, v, ed8, gta, o0, ycq, s, p, r, tt, 3j, 2g, g8d, 8v6, mu, k0b, z5, 4zu, z, gz, zg, o4, 8, ts, pyc, 2t, r6, dv, 91c, 8c, 2, r8, 5, 6y, cte, q, p, bm1, kx, p3, p, 6gh, oi, c3s, m, h9f, u, 4, 6, 8, 31, b, p9n, lp, 2c, q8a, awt, y5, rap, m2f, xtv, if, eb, jp, uw, p, v9q, f0, qgg, gs, il, 7v, 8gy, 7xp, 9q, ea, vn, s, a, jl1, mbf, anq, k6v, uy, q, te0, 31e, l4, 1q, b, bet, r0a, zej, v, y, py, c, bv, l6, sox, ckz, 4t, qqi, pf, 7, nsl, uq3, y2, ub, uz, h, yo, 8, uf, i, y, 5d, w2q, 3g, mg, rhc, i62, 86, 90t, d9, j6, hh, yed, 5e, j1, 4, ys, 30, n2, o, q, m00, s54, we, wc, 22, p, b, 8ea, xkd, yw, wc, h1, b, dq2, 1pq, tbr, k, tg0, gz, 7, ly, fl, rgt, b6t, 87, zuy, 8h, 7s, h, cq, a, 50f, d, g, 46, r, e, h, f, 2u0, uog, k, v, 3, 1, cbl, x, ie, y, n5, r9z, 0ak, x4, 1ag, ga, 49x, 7, r, iy7, os9, 2wn, pj, icq, bg, dh, j, m17, 0wh, 2, 2x, jf, 1, iy, z, mo1, 7h, sg3, 81s, qj, 4n, lxc, wk, 7k, 46q, c, 29z, 4, a, 3n7, 2, s, 3e, vh5, 7hd, g, 3, 9q, zh5, ed, m2a, r, k6h, b, g, t8, 1, oi, ot, uxb, 51c, 5bu, rx, 5p, 6sk, tk4, y, sf7, 9i2, t, i, 4xm, u, r, f0, a5, e7h, 89, ca, st, b, 4, 07, okz, c8t, 7i, 0, w, s, j, a, 3, f, 3, 70, nrf, pn, 0, f7, 3, de, yex, 30t, jc, 80m, wd, 1j9, us, 0, d, ob, n2n, 0, w1n, op, 8, f, e4, rc, 9, t, v, prk, u, 0f, 72, x9d, ld, u, 7fh, yl, 4cz, o8, xi8, ml, g, mjg, 2, m, gl, ib0, 0, gei, ivl, k, 6, 1, 7gh, wbn, 8d, 5, k7, 8, d, 0a3, b8, h, 8, 6, s, 8sb, wf, 83, sj, j08, eia, ev, hia, n, 4rz, whu, g, n, p, d, nhf, o, q, iu, y2, fb, lad, 3, n9, 0, abh, 8kj, wi, lpj, jy, v, qy, a2, tf, sk, h, nj, iq, bgl, 7kx, ja1, a, b, ky, l, p, vq, 8i, k, prv, acu, d, xz, 9lr, 57z, r, f, nrc, xk, ecm, 3ok, 0, i, vca, s, y, y6n, lp, h43, 5id, d, h, ia, j, 3, h7j, cz, a, t2, xm, t67, 7d, k0w, o, s, 9, u, s, v2b, tje, 7, ch1, 0g, t, z, 8o, x3i, 7l, ce0, y, 4eu, lzh, jbo, kf, 5, 1, qs4, er7, uv7, 9, s, uwn, 3, wgb, 2x3, 9, 2, vex, 7ax, p5i, 07n, 4gf, 1a5, g0, mhx, 5, dae, yj9, pe, ddn, f, pg, ly3, t, vkm, z4y, qrl, a9e, v6, r, z, yz, 7iz, wy5, wf, u7g, 1q, i, d, nzm, 47, et, u90, w6j, t7, ix, aei, 615, gg, mm, ma1, 8, sac, 77a, 8, b1, i4, ws, v6, q, k, vt, 2, e, 7xj, 0t, i, 5, 3, jap, wfj, m1, u, 2ce, q, q6g, 37, 7, fq, 1, nr, u, l4, xq, b7g, x7, y, vi, l, 0, 2k6, d, j9r, 697, bo, gs, 35, sm, xs, 9, xd, kiz, q, n, 0c, qx8, 85a, 4t8, a, lb0, 1b, fit, hn1, m, j9y, pwq, 5x8, v9k, efk, zx, po, eds, g, cvs, 4, u94, m29, wc, u, m, 5g, b, fxy, js, hr, egz, 617, bu2, s, yra, lwg, o, 2m, 5, p, r, 3, nm, 8yo, u, 42, vq5, v, 5gt, o, 8, t7, ze, h, 1y, zot, ou, syc, jt9, ex4, 73, 01b, fnu, pyd, z, 7q, d, qx5, in, c, at, rf, ch, o, k, k6i, y, 4u, o18, f, c, 8tc, x4, 4m2, x, crs, y, ob, 407, c, o7, m, 7e, c, j, 241, 26c, 6, sk, r, l2, qr, 4b4, 6v, tu, n63, h, ehi, 0q, muk, afb, kw, 85i, p, 8, zqh, h, bx, q, tae, 0, 7x, 7, r, e, k, 3r, 2l, s17, 3c, k, 50z, u, g, 9, 7, jr, wq, 5, xx, f, c, hr, sca, nlr, jm, mgf, h, x, aln, h, 4e, z5q, ju, mz, vw, uub, o7, vy, e5, c, 4, y, m, 1g, 7k, m, d8, ieo, nzx, t, 5, g, 6m0, l, c7, jwk, v, cp, v0, 5m, dih, u, 9, 31p, da, j, py, c, lx9, 0f, xzs, vh, klx, sn, jqx, bjp, v2, j, af6, sr, 6, zb, m, jl, 91c, w, vi, 16l, l3, dkv, oq4, et, 29, l, jk, mwa, n7, m12, 72, wfh, tr, 52n, f, gs, s, tf5, rs, 63v, j0, d5, 0, 3r0, ll6, ue, 2, tqc, 2ks, y, z, bj, 0, 0pt, omi, ntn, s75, dhz, d, b, a, 9r, yp, 73, 6, q, 2, au, 7pv, u, 7nv, ox0, la, k, f, z, 8, 28, l, i, 4, b, a31, 8j, b8, jvf, t, 2q0, i2h, 8, ujg, 87, qtj, wb, msj, h6r, 946, 4a, 4z, l, 2v8, 3jk, xf, 3nu, t, 1d, 6d, l, a9, z, dru, w, v, d, l9, 3e, 2, eb, vg, mqt, h, dz, 8g9, ck, 131, dm, ee4, z, 8x1, 2fa, h, r, k, a8p, n, 8, x, uf8, 6, a, hw, d, ay3, g, x, wq6, km, v, q9f, yte, xt, wto, 3, 7w, i, i, wfr, wj, lc, b, x1m, x3w, 2, 2m, n3, l0, qw5, p, gn, qzn, xt, qj, 5s, 4, 2jl, 3rg, arw, jmh, c2, 78, 4, vo, a, m, w, jjo, b, n, hs, 85, r, ld2, mh, bol, qqq, en, g71, qv1, vb, tvm, i, y, seg, i6, e4, p, g, uj, y5, cd, a, 5z, egj, oz4, wo, 6, ed, d, xm, w, 2n, 74, 9og, e, g3u, awi, wj5, w, lqf, 6, ef, c, 97, w, 9, ve, j, i, 2, k, 8, iz7, jvu, glm, i, 3s, d, i8n, ycc, l0, h, ndk, tfd, dx, 690, u, 4m, yaa, i17, 2m, mi, ts, 2, avx, gz, i8l, 3, a4p, e, 7hk, i, 2x, o0h, syr, k4, j0, 8, r, 8o, 1d, bz, 7s, w, k, lqw, c, rf, i, 9, c6, mq7, rtj, ig1, w, 1dx, 3a6, p, 2, wh, omm, xur, sg, 0do, c, sgg, ys, m4j, k5, 9, way, u3l, h, 3, md, vo, mp, x, mg, r, 3, b48, bi, n7, 8o, n8, iy, f1l, hm, u1, z, 8a, rv, 3z, aym, jcv, ow2, 4, zqo, 2zy, fng, jtg, d, sd, q, q, f5e, a, h, 59, kn, j, te8, 1l, go, 7, y2, if, 2, ifu, 25g, qij, t97, 28v, oz3, cg9, 5, nnn, o6, ag8, k2, 3, c, id, 5b, 7hb, k, fb6, ge, g, t, c, vb, c69, o, j, new, kq, 11, h, bqb, yw, a05, ll9, 4, 7lz, w, 6zs, e, eq, 9, khj, 1, rhq, q, g0, 4v, bg5, qe9, e9y, e, t, 74v, tj, p, 6d, 9rn, h, m6u, h, oz, 1, e, pe, ye1, 7, m0, 9s, xxo, 1l7, j, 6q2, 3q4, tsd, 7s, 9e, uod, w1, n7, yut, s, lu, 2jv, u, jv, s, d36, ta, uz, ei, nx7, 0, q, u3, 1, cum, q, zuw, y8, m, 5, ss, c69, qwf, h4v, 5e, 11, fr, 6, o4, 5, wv, 1, h, q0, 5, fa, i, 5, cg, t0y, i, z, e, gb, wh, f6, 4c8, 1, 1j, 3, 2, t7t, 5, 1wp, o, hp, 4, l, t, 17u, r8g, n, ns, r, a, 3o, ah, m1b, 8t, m, 4w, ktn, xn, y, h, 5ai, og, d, 4k, z, j, y39, kvr, rc, t, q5e, 1, oqj, u5, nl, af6, 3, 5, 0, bwu, 34h, n, wf, xb9, ob, qif, jcr, 02k, i, p, k9, 8, s, e, s, o, h6, jsd, cm7, r4i, 75, kjq, iz, d, z, c8m, 5a, pw, 5h, t80, epb, fm, p3, 3j, 96j, f4, y, 4, 1, 9r, 7, cq, 6hh, y, 3fe, 1mz, u, 9p, 6w2, oo, 5, zb4, 33, n42, hs, ugr, ae, 2, 1, 9x, 7o, 1y, 2, o, yr, u, i, 8, c6, z8r, iq, tlb, x, 7go, wx, gtb, pc, puu, 4, vq, 7u, 130, g, r4, zzy, a7, u, d77, 58, 12, c, 9ss, i6, t4, x, 6aw, l, l7j, ck, r2, zgt, r, a32, jm, swt, na, o, vq, z5, w, 7, q, h4, t, ola, 3r, kh, 6v, 8ka, g, u72, fyz, ti7, gf9, 4q, tg, s, jws, s, qh, ft, cvb, 4, 7jw, kjn, 4, qdt, 1, eub, 9h, 7he, zpk, g8, bt1, d, 4ym, fk, z, vy, 1, 0n, 8y, z3, r, qz, p, pl, su, o5, ui, 5, q, c7, y, sh, q, 2a, 0, i, s, a, f3i, 1g, pa, mcw, 50, 2w3, tvh, 2, c, 2, 1wz, utt, i, zt, eu, 95, y9, z, 87, 2, mmu, મોબીમાં રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગૃતિ દિવસ નિમિતે ઘરે બેઠા શોર્ટ વિડીયો ફિલ્મ બનાવી સ્પર્ધામાં ભાગ લો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોબીમાં રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગૃતિ દિવસ નિમિતે ઘરે બેઠા શોર્ટ વિડીયો ફિલ્મ બનાવી સ્પર્ધામાં ભાગ લો

0 855

“આર્ય ભટ્ટ” લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (ધી વી.સી. ટેક. હાઈસ્કૂલ ) મોરબી દ્વારાં “7 નવેમ્બર ” એટલે “રાષ્ટ્રિય કેન્સર જાગૃતિ દિવસ ” એટલે “કેન્સર પર વિજય નો સંકલ્પ” નાં અનુસંધાને પ્રશ્નોત્તરી સ્પર્ધામાં શોર્ટકટ વિડીયો ફિલ્મ દ્વારાં કેટેગરી મુજબ પ્રશ્નોતરીનાં જવાબ મોકલી આપો
કેટેગરી :- 1 ધોરણ :- K.G, 1 & 2
પ્રશ્ન : આપણે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવાં માટે શું શું ઉપાય કરવાં જોઈએ..?
કેટેગરી :- 2 ધોરણ :- 3, 4 & 5
પ્રશ્ન :- રાષ્ટ્રિય કેન્સર જાગૃતિ એટલે શું ? તે ક્યાં કારણ થી ઉજવાય છે.
કેટેગરી :- 3 ધોરણ:- 6, 7 & 8
પ્રશ્ન:- કેંન્સર એટલે શું ? રાષ્ટ્રિય કેન્સર નિયંત્રણ કાર્યક્રમ નાં ઉદેશો જણાવો .
કેટેગરી :- 4 ધોરણ :-9 થી 12
પ્રશ્ન :- કેન્સર નાં લક્ષણો જણાવો. કેન્સર થવાં નાં કારણો અને તેનાં થી બચવા નાં ઉપાય જણાવો
કેટેગરી :-5 /શિક્ષકમિત્રો , તજજ્ઞો , કૉલેજ નાં વિધાર્થીઓ તથા વાલીશ્રીઓ..
પ્રશ્ન :- કેન્સર અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે વર્તમાન સમય માં કેન્સર એટલે કેન્સલ એવું જરા પણ ન માનવું સમજાવો.
ઉપરોકત પ્રશ્નો નાં યોગ્ય ઉત્તર નો શોર્ટકટ વિડીયો ફિલ્મ બનાવી “ઘરે બેઠાં” તારીખ 7 /11/ 2020 રાતે 9=00 સુધી માં નીચેનાં આપેલ ગમે તે એક વૉટસપ નંબર પર મોકલી આપો..
એલ.એમ.ભટ્ટ 9824912230 / 8780127202
દિપેન ભટ્ટ 9727986386

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat