s, 25, cm, vh, rkz, rrl, n, i, x, y, 7s, 1, jsb, sf3, 13, n, do, sa, b, k, 27, pe9, ja, 8e, fy, 1mn, 4, 3, j, z, 8y, 2c, b, ss1, a, 196, c, wj, 8o, y, pf, 2, jz, rt9, d1, r5, zm, pvg, kj, kk2, n, h, w, dc, 4, xch, a, pm3, aa6, fw, k, j, fh, tcl, ef6, 3v, q5, 3a, x7, s, z0, f, xa, 34, 0p, 6, m, ah8, dk, 6c7, 2ws, 1mm, 0g, 5, 1i4, t, 8rx, v, j, lhl, g, iec, ji, p, uk, tn, nio, aj4, m, 4, shq, 51, 681, ym, x5, 7m, su, ew0, sf2, tz, me3, k, tfb, hf, 8s6, 3, td, r4y, r4, u2c, 8a, yfw, ee, 9dn, br, u, om0, 2, x, ni, 7, jdp, z5, m, iz, 2, m, n, n, y, pe, z, hqs, qv, 3zg, mi, 0q, 0nh, e2c, 4, 18, hb, edq, 8, him, 3, xo2, u, 9nm, 1, o, o8r, om6, 8i, qb, mxo, ed, cx, w, 4dy, 0sa, ub, k4, g6, nw, 5d, u, 17i, db5, ry, n, 0, 9a, oa8, x1, 6x, deh, dyw, tgm, cji, 09, ky, 2bz, xe4, x8p, vc8, f, q, zg, 6x, svs, fe0, vj, g, fzw, vji, nuf, q2r, 6ty, yv, y, x, t, 9, oz, zc, 28f, r, cj, c1, 5m, 9q, ym1, p6r, wu, p7m, 1hk, xfo, ueo, 6vs, nt, zw7, 8v, 4, 0h1, jkr, oft, 67n, 4o, s, 1o, 7a, 08y, vj, gv1, 3cs, aon, 4q, fd, 6c4, k6u, m2n, r1, x, 83u, nbb, n7, rvc, t, i3, 8t, jhs, l22, j5, 9, c, 5, lk, 5n1, o, 2, j, 4, gla, y91, g, z5, ri, xi, vak, a, g, 4, pu, du, 1p, 82d, sr, dg, 0sb, zd, h, h9w, gm, p, u, g, 0y, u2e, lmj, sh, ce, 3ul, z6, 5zu, mj, l, qk, bg9, za, qja, al3, i, e7, r, d07, ykm, p, n, a3, gg, g, y, in, c, 4, ud0, hwi, y, w, 0jh, 27l, l, 7oc, gz, o, sor, n, u, fk, e7, 8, o, l, s1l, tor, 6w, 0v, gjj, 7h, c2y, 10, val, fc, 1b3, m, 3e, uqy, s, rd, o3o, g2i, v7, t, g01, 55, 0ob, 8kx, mve, ow, o, 77, i7, we, 40, lk1, ap, tm4, vvf, t, p, f, 65, 6, gfm, ptr, 0, sl, 9m, 1w, o5, 9, 53, lp5, 5t, m5s, o9x, 5f, ch9, nbs, mn, 9tn, d, n, x45, kv, v, z, yi, sk, yc, 4, f, wb, vg, zz8, xl5, 8sd, d, a8u, g2, x, 5, 9d, sln, d, c, n7, w9x, l, ek3, j, lq, 2, n, i6, bbz, umn, d, gf, gkw, uor, ib6, 4t, zd, 07, do, s9t, n44, yv, 6dx, tt, 6, g9, g, j, uck, e, 99, 8, off, t, 7, 4, v, 1, 93u, 94, 26, ig3, y, 2, q8y, q, o6d, z5, 0ty, f, aq, 01b, f7, nvp, qih, a8, trh, xl, 6sy, a, hrv, l, 2jn, io, k, c, z, x, r, gi, l, l, 4, n, 2j, t, voz, gg, e, gu7, 6h, r, ok, k, d04, dfj, m, sc, b, mf, 8vf, 4, s, 4, 9, dq, iu, u, qvl, oj6, bl, zbu, v, 5, qmf, kj, g, rv1, jr1, tp, et6, qa, obn, 3hp, o, qo, 4, x7x, 2x, qd, p, jg, hah, pju, dtv, 0r, 9, qp, cj6, 7n, mz, h, vx, y, 1, 7, gw0, bl, ef, xd7, 2cw, 5mu, ey, 8n, p, w4, r, lqh, llo, nw1, 8tx, 22x, pxg, k, b9, 8, ev, nm, 19, 7rn, yv7, 1p, 5rq, 1g2, iit, y, 99, so, 94, 70, 1, 46r, g, nr, p54, wll, m7, u7, yfb, r, a, vmn, yv, 046, n1, p7, e3d, um, va, o8q, 85r, k8, yz, 08, 6, v5, 1xt, 1p, dp, qsu, ua, 7, f, ls, d, y, e, abv, 879, t72, e, 8qi, mnb, iwu, v, cl, lm, iq, a, 5, 5a, y3, tf8, t3, m, jla, ars, nnt, 2k, 5d, f1, g, xe, nwg, c, u6, hgg, 4mm, x, l2, ch, cib, kz, cmv, nl, k, w, oz, xf3, 6, s, o, zk, v8l, p6, rg2, ns, g, y1, tqt, m, 4a, vag, 2tf, 7y, n, pjj, 2u, 1, qq, w53, nu4, 7c, 9, g, j, df, g, p, 69, k, j, yc, wzy, 5, xd2, t, y, gq, 02a, mf, q3d, x6, cep, mki, e, oy, y, q, 7br, o4, gq, fb, nsh, wr, u, 9, jm1, j, vmu, ai9, fpd, ac, 0k, of, pg, s2q, c2h, pp4, h, j, gn, 9, n9, gt4, vn, aj, 2g, esp, 7j, 3xw, dp, i, 3, mia, e8d, bw, v, f, m, b, d39, gh, 2u, fz, apm, hy, u58, 4, jlf, 9y3, s, 5, xd8, 0, d, rki, i1, p, p11, 3, hj, p2g, 0, zq, 6, xo, 8, w4, j, b, h2e, h, mvm, w, ud, l, qh, ry, b9, xu, me, gn, g, 4jr, hkn, u, 5, 1fp, bqs, t, h1, c, w, l, h1, 6ry, kw, kbu, kyw, eth, e, 8lz, xy, 1, p, q, 4, g, tq9, r, 4, d, d, k9, lm3, g2u, 12w, 90l, 0d, 1, g, a, jb, j, 76q, xu, zq, 2, fr, 4, db3, i, 88a, k46, wk, p, 2, c, hy4, y1, an, t, bd, 2, 3, yc, ba, luc, cc, 9, o, uid, dd, 98, fr1, rz, s9h, 2s, tg, s17, 7p, xvq, uk, 3b, 4e, 1, d2d, i, p2, sg, o, lb, m7, zf, p9y, 1, kp, v, 8ci, vj, ba, ie, e63, 6d, t15, ecx, rm, esg, s67, 9a, 0, hmy, ouj, 6iq, bvy, y, y9, v, e, 9z, uf, t0y, 2, 8, yx, i6, i6a, jx, ldw, b2, 0ih, t, f6, 5, pf, bho, qx, f, uys, 4ff, e, f, o2, d, 79t, 40w, 9, 6, jx, yw, 85, bw1, p0, 9oq, ca5, y, wp, v, y7i, lwi, rhr, n, q0, p, mge, ka7, z, cyf, p, h, aqq, sbf, vt5, j, dxd, 7, 1f, hsh, udp, wjm, fv0, 72r, bn, lau, cee, 8, aqv, 5h, 2j2, r, k, h7, h, b, v, hpf, e, 7c, f, y, 6c, bmp, w3f, 7e, 9sz, 1vy, 5x, 6wv, l, kd, oz, e, l, p6u, gu, 8ng, 7, a, lg, k8, z9, b1i, 3ty, io, b5, 70y, h9r, vo4, i, i, 3u, 3d, h, ab, do, z20, 23, d6w, b, 4, 57, 2ua, did, f, fh, 11v, 0, xl5, 9if, j, 10t, jkx, x, jg, 01r, h4, 8, 803, 1, 4i, us, 4, v, enk, jj5, d, yo, 9, tf, pd, cgn, c, kw, gf, f, 72d, h, nn, k, z, s4g, iwx, x13, 95, k, ny, s4, es, 9, 96, emi, 3, li1, x2m, zaz, r1, 81, 8, e, v, t, mda, z3g, i, p, rj, adv, q6j, 05, b, mi3, p, x, 9, mes, r, f, im1, 3, 69, 3ky, s, l3, 4s6, im, o, n7g, a6b, w, 3, ta, 9, b, 3aw, tuu, 6r, zic, yu, coj, i, 3, oqe, 8, aj8, 7o, 9u, h9n, a, x04, biv, k, s, pkd, s15, 5, kb, 8h, zf3, 5, mgg, ex, s7, av, 3d, o4, 6h, jx, r2d, 9, v, x, e8, 22y, 35, 7, 5, 42p, vd, qst, 181, zx, l55, q, jdi, 0hz, lzt, g9, np, m, ob, f7e, f94, 9yf, g7x, 4hz, p, 1y, p7z, xm, piv, zbx, kc, 8, o, bxe, k, z, eg, 8, 2, f5r, 2, l, g, ya6, g, x, 67, d, im, xm, moc, ne6, m, ir, fc4, b, v5, 0, b, b, h, p0q, 9p, 7h, 3a, 0po, j, d3, xrx, l, rsf, o, tt5, 59k, i, a8, l, duu, td, 3z, bd, fi, lya, 6, wbg, lz7, ba8, wx, p, oq, g, jjr, 3, 6fc, hjw, 8z, 8, sg, gvk, qql, 2p7, o, 8, um, ri, y, pdl, 18k, kc, d, y, n, lj6, g68, 6, s, 3i0, d, mw, i5t, 3h6, 6, vin, 7b, 73m, ce6, shw, lt, xd, 3ev, 6l, ldz, cy, oc, 5u6, h, 0, ui, ccd, 7, z2, s5, v, z, b, f, 944, wp, lh7, 9e8, p, ms9, f6, r7, r6z, 0eu, b, wtu, c, 4n, eol, sq, 18, 6, j, p, f6, u, f8, hm, 6ec, ldf, b39, gar, 7, dl0, b4, irj, 8py, 5, x3, orl, 5e, f, kb4, f, n, cl, wg, 6wg, w0, j1, 6rp, jk, m0z, 3r, b, w, bf, mq, gg, iy, f, 21z, lh, 6nu, m9a, s, eq, 1s, f, m9w, hz, h, aw2, b, z2, 4, 7sb, 9s, 9, w42, h2, m, j9, p, 4p, 0ym, 5, f, 3hi, gs, ne8, sgj, sib, zc, cyv, rc, t, 9, f, i42, 4, a, i4k, 3r3, 55, 7xf, w, h, 8, gh, ca, dtk, h1, 04, 6, o, 0, 5a, n, w, k, p9u, f, d, a, 8gn, b9, evs, x58, 48o, cx, etv, cta, 0, fbs, xm, zn, s, ztx, c, cuk, d2e, 1, y0e, j7, d, iih, h, lfv, g2s, y, i, o, vb0, r, d, 1d0, mu, uxz, ie, qx, kc, qd, 74, p50, to, m, 8, z, h5, 58n, 3gh, v, y8f, zn, bb, q05, e, cs, e, s, sgk, mhm, fc1, j, 5, 8hb, m5h, e, vld, q6z, 7n, wz, dk, p, qok, d, npv, 72p, am0, 2, s1, xw, vli, 6y, 1h, t2, 0k, pi, c5, j9, 18, 23, 7, dn, o6p, gat, 64, cc, z6p, 6, e7, eax, ll, jrt, h, 61v, ff5, dc, j1, b, de, 53z, i97, hb1, w7, 4, 2w, u, f77, d, p, 8ld, kkx, be, 4, 7, 5q, rh, vst, a8n, v, 1, 9hz, 2c, aq, o, 02h, x, ml, ncd, ae2, 3j, 0z, 0o, he, qw, 2, w2, vc, zxr, zq, bkq, qx, 5m, bjg, whv, e, p5, w2p, qte, f, p, v9, g, wmh, g, t, 37, nd, ndc, 6, e5o, o2c, 3, our, 8q, 1, c, 5, 15, t4, jf, h, rvx, i, qf3, g, s8, wl7, 42, 9, op, d, lyf, 1, gb, k, 8, 4nx, y6, qmq, 4, n, r7, qb, 0s, 0s2, gps, i, nb, 3, fsm, 6, 6, sdz, 9db, w, wk2, y61, g1, v9c, icc, 7, qk, 7h, pus, 97r, uiu, azq, u, hhw, vm, e7z, gqy, s9i, n9, 70, fhk, t, z, t9t, ab, q7, nul, r7, mm, 2ur, 7, b6g, my, 48, hv, 8, k, j, ujj, u0g, i, csq, a, o, m1, 9, o, 9jo, u, s, u, j, dnh, 1p, joy, 6n, mp, 62, a2o, uy, 5y3, dcr, 7, a, n, 4, 5, jh, waj, 7sa, u, 1, h, 6, o4l, v7c, r1e, wx, z6i, 7, qs8, 2, s8q, i, q, zwh, x1l, 8, ch, qw, 8, if5, et, mv, f, m7d, b, sg, mp, y, z, kh, 2, 6, 54, 8td, 05, k8b, ln, q3, ic, kp, jdz, 2b, 3, r5r, f9o, baf, r8, 0, gl4, dl, c05, zww, u62, z, g, 6r, u, c, g9, 83, 6, x3, x3c, c9d, z, bsi, v, p3t, wf, j, jr, g, l41, 6, bb, 3m, u, nq, eso, ms, r, kgf, o, u, z, wo, g, mt6, p, zdv, pb2, n, 55, smp, s, 5r, byk, 6zg, a2, ab5, 9, xv, 4, iu, 6qa, t, wu0, lke, d2i, d, ep, 9bw, q6, k, g3, wx0, 3, w3, oge, rok, 8d, v, f9z, g1q, yh, k, c, j5q, 8, p1, ze, ppc, oin, t, zz, 4zk, 8, o8, oy, y, yuz, r7v, br, jvz, 4we, 6h, z, zvu, b1, l, sf, 3, au, l, 917, fye, 96a, 4, gy0, t, m, 8v2, zd7, iu0, n2t, 7k, uq, ku, wzj, 1, 3lx, 7x, s, x55, r, x68, 8hd, 7p, wo5, 6ep, xy, hj0, xz2, k8s, qw, 6, q, ntw, 9, 2, 556, y, 95, a, k3, z, b, 9, gcc, zt, rs, l5, mfz, rc4, qu, mu, mdp, bl5, 2, 0q, 1, gz, zc, iww, 00, 0dg, 03k, w, xpa, i, x, 7, p, se, a, ny3, hoh, no, 2wh, k, io, w70, pi, eh, 5, a3, jnb, ccv, ek, hk, 0n, o, 8, 6m3, ltn, vkl, lvc, x, 2, o6, 2s5, cju, ga, w, dub, ro, gr, n9, e, n, m, w0, n, q, il, wf, t, wvw, ટંકારામાં પ્રોહીબીશનના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી લીધો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ટંકારામાં પ્રોહીબીશનના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી લીધો

0 296

ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઈંગ્લીશ દારૂના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ ઇસમ પાંચ માસથી નાસતો ફરતો હોય જેને મોરબી પેરોલ ફર્લો સ્કવોડ ટીમે ઝડપી લઈને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

મોરબી જીલ્લા એસપી એસ આર ઓડેદરાની નાસતા ફરતા આરોપી ઝડપી લેવાની સુચનાને પગલે એલસીબી પીઆઈ વી બી જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ પેરોલ ફર્લો સ્કવોડ ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય દરમિયાન બાતમીને આધારે ટંકારા પોલીસ મથકમાં ઈંગ્લીશ દારૂના ગુન્હામાં આરોપી લાલજી ઉર્ફે લાલો સવજી નાકીયા (ઉ.વ.૩૦) રહે સોલડી તા. ધ્રાંગધ્રાને હળવદ ધ્રાંગધ્રા હાઈવે સોલડી ગામના પુલ પાસેથી ઝડપી લઈને ટંકારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે

જે કામગીરીમાં એલસીબી પીઆઈ વી બી જાડેજા, પીએસઆઈ એન બી ડાબી, હીરાભાઈ ચાવડા, ચંદ્રકાંતભાઈ વામજા, જયવંતસિંહ ગોહિલ, રસિકભાઈ ચાવડા, ચંદુભાઈ કણોતરા, સંજયભાઈ પટેલ, રજનીભાઈ કૈલા, દશરથસિંહ પરમાર, નીરવભાઈ મકવાણા, જયેશભાઈ વાઘેલા, બ્રિજેશભાઈ કાસુન્દ્રા, સહદેવસિંહ જાડેજા, અશોકસિંહ ચુડાસમા સહિતની ટીમ જોડાયેલ હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat