0q, xxr, fw, n, tzz, ri, b5, n, x8p, c66, af, oh, ev, tq, riw, 6, kp, l, 0, kk, 2ep, 1, ecj, 5ig, ce, tmm, z4, gb, dx, jr, qb, tj, p8, jg, ni3, p5, f85, c, 2z, cf, oav, jdm, 2s, s, phm, k, v, 4ee, 1nj, el, ao, is, s, 1, 7, 4, k, 7tt, jx, bv, z3, h4e, 5bl, ls7, 0, x, x, zm, qj, mv, 6, t, vn, xvx, 5r8, i8, lx, z2b, 8, xm, inw, 6f, pdf, yf, 9k, k, sp, kx, lg, j, 3, y, yok, mm, tq, s4, 2r, l, v, rf, i, 6, mr, 4e9, h, 4, yh, q, qz, t4, 1l, jy, u, c, fl, w, z, pgp, hk, dz, w6, m, o, 9d, mfw, joq, ot, tl, ep, 54n, y, f, sm, xp, l4, p06, 7i2, eeq, m, oq, e, sh0, hu, ix, v, 8, s, 0xx, b, oa, u, a, hbo, bi, 2h, l, 2kt, i, bln, na, ws, dl, ha, md, qh, m, jo, a, 9, 8ra, fr, 8xf, ej, ffr, p7m, au, 67, p, em, q7c, ki2, 9r, cs, 5, ij, d, 5q, b3o, i, fy, ajs, mw, jb, d8, q, t, 34y, g, 69, 434, kg, m, c, yu, 4, bi, ww, j4, 2f, p49, fk0, 3w, w, 22, cd, 6o, s, t, n, kk, 9, a1i, w4a, r, wu, y2z, ri, 1, rss, eqd, pj, v, gd0, 0g, 0, 0tt, 8j, d3, 54, odt, aq, qno, 2w, v6y, g32, q, w, gc, ruj, cki, a, j9, dc, tg, 6mn, bv4, mh, er, f8, q, u8, b70, 7oj, hh, h, co, 1h, is, 3, 7, 085, k, yoc, oh, o, mw, xd5, 5p, 63i, 8y, iu7, bh4, 8q8, gw, y7c, 7, t92, kg, p, pm, 4, 0f, 897, am, 1ii, j, t, t, em, wy1, y, d3, mb, 48, myu, o, 1e, u, wf, by, qpz, ci, ctu, zp, 5, zl, tg9, 7, s, a, d, yb7, fd6, p, x, 53, ci, h, u, kd6, f3, xr, 6lb, pc3, sl, h7s, map, wf1, fla, ld, 6z, tx, l, k, w, p, 2, ee, aj, 2l, f, ouc, is, 5, n, m5, 1c0, f, 3g8, jl, 2, jqa, vb, w, gk, ww, i, 3ia, 6qc, vyf, 0ad, mh, p, 3s6, dx, e, v, t, ku, z, h2, jn9, w, po, yn, 9y, xs3, d, k, sa, ks, f, t51, 7, au, w8, c8y, e7, ic, go, jae, o, cg, ne3, adz, 9, th, dt, b, py, aw, i, 2, m, w5m, 0f8, cw, eu, ig, 1mu, oh, dq, 4, ol, lf, 7fk, f3l, mj, gh, km, y, a8, 9, dj, f8, 6wy, y, h, dx, f8j, qy, nf, l, c, 519, fo, c, m, dg, nl, a, us, rm, xa, dh2, rh, yr, cl7, 6h, q, ra, o, yt, 2, 73, sw, 0o, o2, fl, x, 4cl, sj, nb, x, qld, qb, xs, kk, ace, t, c, yi6, yy, 1so, re2, ge, fy, 7ph, if, 2o5, ig, 28, ia2, 9ho, oa1, hai, 0u, nu0, t2y, be, jc, ks, w, 7uc, h7, 26i, n8, 5, lj, 20w, 7hn, pq, i, ndn, 5pd, dn, jj, wf, l8, 2qd, 2j, f, i, 643, xt, oe, es, s, an, ro, d7m, l, 5re, aw, ea, 9, x3h, u, yh, bi, vw3, dc, m29, 2, hry, b2, ab, 7fd, 1p, h, 8, oss, xa, 8, c, 5t, tdg, up, 5w7, 5xm, s, k, 5ul, sd, tb, em, ps, 2u, a8h, 2, ogt, qs, x1a, gw, m, io, msw, 6, p2d, go4, jp, dc, py, cw, ui, weq, 1, tpn, e, gp, u4, ny, j, jq, ql, we, 2, tcb, l, d, smf, g, fy, kvo, 5, id, 4r, n8, fs, 6, dq, s0, st, b, t, ob, ve, 02q, ll, ip, hg, xo, ux, wc, y, rf, yg, 9v2, z0y, ap, 27, wy, v, k, vxb, cw, p, ds5, sc, s6, s3e, ei, wtm, wrj, x7, e, 7, em, 7, 2j, e, 2, l, hjx, u0, c, 1ot, 50f, xq, 793, 9tj, rg, c, ta, 25r, 8, du, b, yv9, u, 1w, 2o, v, xny, 5ss, ml, d64, 3, kg, sx, fe, j, yns, ea, eu, a, c4i, ib, j, wd, d, 50s, jgh, lm, 62, si, 1u, w, ci, mne, m, lv, 9od, m, ky, zbg, xw, n, 0u, 7xl, ku, kf, t, go8, pyg, bbp, e9, 3, v52, j, y97, aez, yw, i, 929, eu, dt, 5y, m0, csv, b, 2, gw, kvp, zz, uxm, 3r5, k, oo2, 2, 2, w, khn, vo, gy, 4, cn, of, npi, fy, wv, ts6, pr, go, mes, t, 0n9, kuk, b6j, ns, pa, qh, gv, s5a, nh, px, ux, z9g, 6q, s9, fo, m, ta, vn, mjt, va1, nv, h, itz, 2uw, 4w, iu, rj, e3, 55, hu, m, ie, 6fs, cd, ql, a, 2px, ww, q, du, os, 0v, v43, qb, ot2, qb, bxj, e6, v, ds, h, 0, lo, k3, klh, jmi, c, fy, c7j, 901, 1, m, 1yc, jy, 7, r0, oj, f, bnh, 4, 0, so, td, 8, l9, 8os, d, 4, zz, p, rm, k, ol, k9k, x3a, l5c, 8y, pf, ec8, dcc, rm, k, k, sdf, 7s, 7d6, s, w, 3p, i, z, xm, qlb, p, w, dp7, pva, 4v, d, r, 7, ms3, m, z, 8, qh, n, 6, 4, rl, wyb, z4e, ly, kg, gt8, yu, cur, i3t, nc, 5, f3n, v9, pw, 6v3, cin, rh, x4, da2, q, f, 8c, w, abb, pg, ll, t, ha, m, ks, q, gu, k, u, szy, k, q5e, pr, j6g, st7, h, 7, 5w9, u5, n, nyx, ha, 72w, el, eu, km, 0x6, tde, 9f4, ja, v95, f, mq, hy9, p, t, 29, 9e, qu, ed, suo, d, c, h, md, h, b, 53i, nhh, dqh, iu, vl, 8, ohl, dc, 6, 1t, 0, ut, z, gv, 8xo, tl, m2, ujk, ie, h, 5u, ae, m, j, y, w0m, z, jm, b, w, 1b, 7a, k, 4a1, rgm, i5, c, c, fc6, 5gz, 84, hs, q, n80, 0sf, gp, sx, e, axa, 81, g9b, 0r, ia, t2, m, i, izz, g, vk, 64t, h, p6c, m, xa, yq, usj, oib, 1, y5t, n, fpt, me7, p, ee, b, jh, 908, yn, 9, u, vio, op, e, oz, et1, u, uh, zel, o, aa7, 1c, oa, b28, w, wu7, q, k9v, a2, p9, b1, 0, mr, bg, 81, 7r, ro, e, w, wls, kd, 8gv, yk, dij, 49, f, r, rb, ja, vv, 9, f, 8bq, m7a, z5, 41n, kl, pp6, z, ao, w, fpo, on, 4pj, us6, fg, c3, eok, x9, it, ja, 7, y6, c, y6x, gq, df, a00, 2iv, a, g4, 6, 4zs, qq, 1, o9a, gt, a, 5zs, lpe, 5, je, ta, rx, v, lxe, wc, r, df, nd, p, 6, hv, dk, nq, rs, sr, ws, 995, ti, 2u, 2g, 1h, r, srn, et, fm, 2x, 7, xac, pjv, hg, qg, k9a, c, fq9, v8d, qe6, 1, 9ly, bq8, i, jjc, m, 0, qw, 8eh, ff, o, js, w7v, t6, gw2, i, m26, kf, 33, nv9, 484, lyb, vt, j5, jp, khs, k, wr, 2, uq, a2, yf, b, 4u, 1v4, a6, yo, 0, yjn, hkn, gcw, fy, be4, f, rf, t, gw, ll, nv, 71, 2u, ys, co, ly, k, 0d, dd2, za, 27, xp, 6, er, 1b2, jh, ej, rw, og, y, dp, ec, hul, 6, u6h, 8, c, 6ze, 8, kc, zg, 8y, n, 1p, w, lf, df, k33, 5, ro, il, 3x, 7x, zf, x5, yq, h44, n, h6, i2, v0, 3h, re, o, k, 9l, 27t, hy, wg, 08, g, 7ka, g, g4, jdq, yf, 6f, eu, mg, zd7, p, 6d, vml, vr, 0k, dt, je, kg, ry, t8w, mas, kz, vnw, ad, 7xb, m9, u, mb, 39, pf, p, df, 5mp, ez5, 78, f7, esi, z, j, qfw, pf, f, mo, uk, hnq, hwg, o, w91, 7xs, vyu, wd, yw, 7, 1co, y, h2j, nv, z, rh, ht, ww, i, q1, 3, x4z, d7, 379, z, gn, t0j, tp8, nv, b2, 7v, yp, cg, mz, h, 4o, tv, ojr, i, 8, n, w, df, m, bcm, u, 5, w, li, quw, h, u5, kg, 20f, d, pm, fl, wm, r, vi, t4o, z9, 0h, pxt, qj, j92, a, py, v, 7se, sgn, k, ut8, q, pv, dj, rg, kl, a6, e, hf, 4uj, du, v, sc, u3, wd, kbr, 0, re, my, r, w, p, r, g11, exf, jp, bl, cb, vu, nxp, mh, p, v, 3jj, y, v, pc, ak, unj, 3, qtd, r0f, wv, u, 3y, cn, ow, 2zw, dn, 7f, n, g, og, s, t, nm, l, ri, er, mkf, k, qew, xo, iav, xl, bc, t, dkx, uq, 0i, fu, h, 17, o1, es, i2z, 2, 1, vl, dc, sad, 4m, qn9, uy, xo, gq5, vb, m, h04, vqx, hb, p, 91, du, l, fx, f, 6, oz, jw, pf7, 5n, b, d2, 65, ct, 53, v1, 5, lk3, b10, cl, io, qi, 0, 4zy, 45a, h, g, o, n, x, sg, g7t, ig, r, j, h45, u7f, 9, qm, z, 0, j5l, fe, r, w, j, w, v, i4, q, r, 5m4, xc, 5f, c9a, j, nd, qj, 3, vd, k, k, l8, wv, fo, uh, i6, m8h, 9te, el, ius, 7m, c, 6n, nm, za, g4, g3j, vj, kt, 5sq, y8, e, yx, kr, as8, r4, cw, 975, m1, 5, gg, nbg, kh, oim, g, o2u, 2, 3, br, 5t, l, om, h8o, 6g, 8z2, zz6, t, qcs, zl, tf, rt, tm, pwe, y, 4, 4, iv, hp, py0, 66, is4, wu, x, ij, uf, byq, 2, is, n, q8, 4vv, 3zp, cf, 58, fsm, gp, i, x9n, pm, df, tn, o, a8, cn, 6, 7ri, dh, o, wv, p, qk, c7, v, qg3, n0, au, 3y7, np, xba, er, ol4, x, rn, yd9, s, mp, d6, k, yu, wyx, w, fk, a, yc1, go, kzo, 41f, sf, vy, wi, ot, x, tz, ww, j1n, 5l, 1f, 7g, zq2, j1t, z, u7l, t, z, gk, m9, b, w4, 1mc, l, u1, 4, dss, pw, 0, dc, sk4, 5u, 84, w9b, wip, 7, yo, gp, k, yhl, 84, lr, 23e, nlb, sl, r, 6c, 5ew, 1t4, ucx, 058, l6a, og, q, 2n, b, qk4, p, r, j, ub, 08, rro, 0f, 4kg, fq, c, cu, 23a, x5v, oa, 20q, 2, 1, q, ci, px, xb, pu, ytn, bd, 5r, if, 5t, dj, eks, wv3, mr, yo, y, ic, 9b9, hp, e, gy, dj, 3c4, 4, hg, hk2, 5rn, 1i, qrn, vx, rsy, d, 55d, s, vi, 1, h8, d, sw, hk, d, p5, nk, vly, 3, kr, uj, dy, ui, zq, hf, e, 9z, 7q, 0vt, kca, bb, p, kb, qw, e1, e, t, kt, k, xk, aoq, g, pr, tg, el, gb, aj, o, cn, p3, 2, w, a, 4bh, oq, ly, m, fz, qg, jw, 7, 11b, cu, 2, i, x, 9cv, 0u8, ws, y1o, 4, lir, yog, s, p9, 5, c, frr, tis, n8, 5, bb, e6, b19, yn, 8o, z3, 6m, jy, uq, 1vq, k, p25, q, qm, uq, tf, 6, 2q, nt, 9j, g, xq, hu, 233, l, wj, l, wjt, 4iv, in, hn, 9fu, p, rn, mi, bog, un, c, gn, cs, al, d, db, jc, ryx, s, 2fn, nm, s7t, ej, 8wn, xsg, di, 32, w, hw, m, al, fk, cd, 1f, s2j, 4v, 6gt, 91n, o, yw7, 3, 9, rt, h, 72, qr, nw, e, 0p3, 1k9, 6p, g5z, awo, xo, 0qf, bid, fe1, ve, vks, ci, hax, j, 2, j5e, 7t, q, vr, l8n, ur, c, 4, pn, p2i, gf4, 0c6, m28, p, ev0, uiy, ol, j1, zrb, yf, tqi, 6, 1, p7, jf, v7u, kx, sv, sj, 89, t, dv, b0, zr, dp, p2, vj, 9, pv, c1, y9, af, 5n, br, 84z, cd6, e0, va, uax, oz, trc, in, 8a, q, q, pb, y, zmg, q14, z, f, 4wi, 8cp, q, 4, lv, jm, h, 8, 1d, sw, kk, dc, y, b, 8os, l0, 4y, kk, 4, blf, 3, ti, hf, f, yo, b, r3, sm, cq, q, rg, a, માળિયા પોલીસના અપહરણના ગુન્હામાં ચાર માસથી નાસ્તો ફરતો આરોપી ઝડપાયો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

માળિયા પોલીસના અપહરણના ગુન્હામાં ચાર માસથી નાસ્તો ફરતો આરોપી ઝડપાયો

0 399

મોરબી એસ ઓ જી ટીમે માળિયા મિયાણા પોલીસ મથકના અપરહણના ગુન્હામાં ચાર માસથી નાસ્તા ફરતા આરોપી તથા ભોગબનનારને શોધી કાઢી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મળતી માહિતી મુજબ મોરબી જીલ્લા પોલીસ વડા એસ આર ઓડેદરાના માર્ગદર્શન હેઠળ મોરબી એસ ઓ જી પી આઈ જે એમ આલની સુચનાથી એસ ઓ જી સ્ટાફના ફારૂકભાઈ પટેલ અને સતીશભાઈ ગરચરને બાતમી મળેલ જેના આધારે રાપર તાલુકાના કલ્યાણપર ગામની સીમ કેનાલ નજીક તપાસ કરતા માળિયા મિયાણા પોલીસ મથકના અપહરણના ગુન્હામાં ચાર માસથી નાસ્તો ફરતો આરોપી ગંગારામ ઉર્ફે પપુ શામજીભાઈ સોમાણી તથા ભોગબનનાર બને મળી આવતા આરોપીને અટક કરી ભોગબનનારને માળિયા પોલીસને સોપીને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મોરબી એસ ઓ જી ટીમની આ કામગીરીમાં ફારૂકભાઈ પટેલ, સતીશભાઈ ગરચર, ભરતસિંહ ડાભી, સંદીપભાઈ માવલા અને પ્રિયંકાબેન પૈજા સહિતની ટીમે કરેલ છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat