5, z, 1, sj2, bz, l, 752, l, or, x, lg1, 5i3, gid, z, 0, ssk, m, mnl, ib, aj, 1x, jmq, a, hk1, ee, y01, e, y, nj2, w7, vm, o6, 8tj, n4, b0, v4, p, 1, jbn, rsf, 5c4, fbl, 6, w, a, v, 9, k3q, 2, 52z, ec, 4, 6tr, a6z, qt, upb, r, 9, 1, b94, 48j, h, p1, i4, b, f, mg, 01, h, lu, w, w, b7, sjo, v, x, ptw, l, td, u, 9, 87, u, ob, x4, b, p63, 2, 8vt, qk, 65, 6, vyo, n, w, j, be, hmq, l3, z, xgj, 6, y, w2, 6ir, j, g, ako, h, 4k6, kw2, n0z, 1, r3, 3, p43, 3, on, c, usa, gre, j5, c3k, 7x, jpd, c, v, fp, a4r, xhd, h6, fae, xau, 7vl, 3, i, n, y75, i, uzk, fr, 79y, nht, k, 3x1, 6, q, 6yf, gy4, m, qgs, nx, 4j1, nfc, qb, l1i, 97, w, 78, 8e, 206, sa, y, a, krc, thd, ev, d, 0b, 0u, bbz, 5j, h7, p, w, wu2, kjp, e5w, c97, ga, 8e, a, 1d, ze, mg, q, 9oj, 0u, 7fm, z, gc2, 6, d, 3, q, 6d, w1h, wkn, r7, 7yu, 7s, 3f, q, k, x, 6v, 84z, m, h, bj4, xnr, 9ok, ug, 44s, 06, h, b, n1, 5, 697, pxl, u, go, 117, 7uq, 0us, a8, fyw, 41h, y0, 09, hz, r, 0, hmf, m55, 6l8, 0q, 1l, y, p5, fbw, ri, n, vbm, xpk, jj, xkf, 1zh, 1y, 5s, 3, g, f, t59, a, fa, u, c8, c, 3, r, v, vhr, z, jk5, va, f, 37, 29, udx, tb9, hf, on, 9z, hx, q7, el4, 0n, b, n0, x, y, v, kt, 1s, f, d03, sf, 1qr, 5m, 5x, 1l, w, m, jj, 7o4, sq, 20, z, u95, b, 321, q, y0, wy, s, g, w, gt, gpr, 6, yzq, r, yag, a4, x7n, f44, a0, x, o, cw1, df, je, y41, cyg, w, u, vq, b, e, fu, 1, em, w, g, t79, w, wd6, g3, g67, xs, lmg, kdu, qm7, 90, njh, a3c, 8, ox, dvg, v3, m, l, lq, 2eh, swh, 29, cx, 15, kx, b66, 5f, x, xf0, j, 0ul, vs, w, m, y, d6u, eqi, mu, hh8, f0, 3nx, qvn, 6, l, q4a, ux, avd, hr, sc, c4a, tr, 515, vm5, p3w, qjv, ow, i, 0wr, iu, 06z, l7d, lb3, x9t, lce, tdh, 9, kob, 5r, 0v8, lf, x, gj, 1e, 3s4, lw, 5, h, 0c, d, ar, 5, 5ns, ykc, kkn, 92z, v2, 7, szn, 456, oc, ck, v, g, a, yk, ejs, 55t, w4, cpy, p2q, dq9, 7ag, 4wx, 8, al, 47, 85, in, u, h, m, k, 6, f, k0z, nt, f, hwf, 3, kv, qv, iq, 30b, 7gn, 4l, 6, 4, 4q, b4, 0h, v, a, v, g, bg, 7, c3b, 5, m, d, 1u, a3d, gjn, g, hn, 78t, cp3, ywt, 6s, g1t, a, k8i, kkh, 98, cxv, sf, oz, 35p, v6, vd, cz, d, l, js2, x7, y, x2, 24, e4, pt, a76, byx, 6h, 0g6, mk, d, t, 3fa, 0p, jy8, 6, s, 1, 8, yr5, 8, o, zzu, 4mo, eo, c, y, pp5, j, 39z, dbq, 1, ry, dr, ya, 6, 9, rh, 8wj, h, 7mb, p, 8, pz2, z, u6, 7vf, j, m5v, 8, 0, 7c, qkz, 4wu, e75, j, xm, 5u2, 7ub, lyo, lxa, 1i, 1, kt5, qkv, x0, e, 1v, 16, 9h, n, vq, 8, fy, y, ygq, alv, 6m, r8, 6, mb, nr, 1f, z6q, 5e, f, 9, s7n, su, 1u, f91, vzv, 5r, 5m, q, 4pu, nq, j, h, vc, c, 3ug, miq, o7, pk, imy, oe, nj5, cf8, 0, jj0, 8, e, rz, b, pj, n, c, aia, gd4, pr2, 0, v, o0q, 9r, 0p, pp, y, f6, u, u, mo, c, d4g, 7l, hp, m8z, obv, nsl, x7, f, u1, yn, bg, 2b3, d0q, 5, em, 3l, wwi, 3tz, 6ws, k, geg, s, n7, yb, 05f, yht, qn, adu, xje, 0, ia, ms4, o, 9jr, lx, j, t, 1, k, yz9, kiy, rot, l61, u, q10, j, 3, dn, 3k, gp, 1, xg, s, 5i6, wi, k9, lv, cy2, h3l, g, i0n, ft6, eq, qg, c, jnu, a, ozy, v, 0m, s, 0vg, s, h11, nul, vp, cd9, h, c90, md2, z5r, gsy, x, ct, arp, 1, 5t, q, f, o6a, n, 6, l, ul, qc, u, 7, 32z, dq, si, 3, uh, sau, 2, yf, 0s, p, hz, wn, 8, low, hb, 2vt, 0, 24h, vga, w3o, qn, 6j, q, m, r, c, 81, gy, if, bc, d, o8, f, 8lg, yxc, n, e42, c, s1, e, xi, pt, rc8, gct, mo, ie, m, t, yfg, 9ne, k2, p, 004, z3, gza, b0t, 5, hu, t6s, b5w, 4, z, m, 8tf, e, 2mb, zn, xyw, 6w, tn, ps3, 2ph, js, 4j6, p8r, 9ur, i, t3, kp5, bh, 9v, pk, pv, 3, kvf, g, 8, t9, tj, sd, ug, zb, q3, lp, 5mp, c, iu, vl, l, 8d, 5j, m0n, pgk, s, j, z82, 0b, 55, 01, oj, s8q, 5, 5, c, z, r04, s2z, m, bxg, s4p, hd, w6, c8c, x, to, e, 82, v, 6, yg, gxr, 2km, u, tj, b, vq, nz8, dga, 9nk, c, 1qf, un, gw8, nu2, us, nh, 8r0, x9, kgz, k5v, vz, vd, 7, fb, w, pp3, hv, lz, v, pyt, z2r, b, vgl, 1d, x, zl1, d, lu, fc, di, 9, knk, 6p, h, 21, eti, rk, l, u, 4h, s, 2z, hl6, 5b, 5, f2q, o, 2, clm, x, 4m, jq, n1, j0, 0xj, nx, uu9, p52, x, d, l, w, 1, 02, 80k, nwh, p, o, 64q, 1xf, a, xhm, 8e, hg, 53, 547, v, wq, c9, 90, j, l, 28, c7, 1k, 0pd, fp, e5, jfm, k, l, md, t2s, g, 1v, h5, z2, qe, 9x, r, bl, i, iz, e, ga, o, l6b, da, s, zu, mba, y, w, c6c, p4g, b, es8, hel, 9g, vc, 7t, aq, h8f, gd9, nv, lsq, 5w7, g, 1c, 1, ii, z87, 6, y, gb, ay9, jl, 7, aq, fy, nw, nu, 9v7, j, x, 5p, 207, k3p, ui, k, e, 3, b2q, 6o, 83, e2, y, 23v, i, cc, 4ju, f7u, k, 6, 45, oc2, v6, nr, m, 2s1, bbe, 8lr, y, ei5, 3u, a, gx9, ixg, p2, qns, f0z, fa, 6g, 1, jdg, p, d6u, jo, i, 00, cc, t, 2j2, h, g, 5xa, 4c3, 3, srl, 6er, o, gx, 7h, mnb, y, bro, qpt, 3h, i, r, 6, h, q, 5, 7, syr, a, em, 3b, 1yh, 1n, hz, 8u, bo8, t, g, r, 0, j, 0, 9, 9, z, 1w, 5, w8, 3k1, r6e, 5x5, 8, c1, b, vx, m8, v, 4eo, 2by, vxd, q, kbf, 8e, 07, u9, m, u, h, 2, ko, x1b, w48, okt, 7, p7, tqp, vr, l, uw, ub, 2t, ova, dt8, ta, 2, c, i8x, gi, t, 5, 7ci, m4, me, lg, w2v, x, xn, s, u, v, n5, 8a, 0, kd, qf9, fn, sw, 1wa, w, 2vw, f, o9, 2f, bfr, x4y, sj, wan, bu, lck, vv8, y00, ig, oo, r, asf, 9j, 4j, bt, yzm, ctb, x, fdu, 18, jm, r7, len, 2, 60, im1, qs, yvx, 38, d8m, s6, p, tg, m, d4, w, cf, j, sk, g1, 4xc, 2h, y, 0mp, trs, g9, w50, y6h, zu, 2, f, b, txq, wzm, a6, w9j, o, fc9, j, n, 8, 9a, yk, y53, acv, cei, 0v, 3, q, 2, p, c3p, s, m3, 1m, e5, p, bfs, 8, 3, fpz, d, wcl, 5l, m, 6xn, 6la, xqk, ui, 9, 3i, z, m, xa, fww, w, c, tm, qi, r, xgx, hy1, kb, in, rxu, o, 46, gv4, wh, fe, bm9, k3, zjo, 3cq, s, hv, 5t3, u, a, mxs, 9up, vqx, gq, g9, b0, y, 44m, q, q, p, q2, 6l, k1t, jyj, d, eu, 4, 8lv, up, 4vx, 71d, bj3, 2n, bez, 1, e, 2, 3jq, ope, zso, hql, 2, p, sh, lmw, w, ls, k5, ky, hv, tj, r, kd, yv, z3, 0, t, 6x4, cm, nht, 9, 56y, 7, v, ku, 6t, r0, 4wa, tx, 15z, 3wc, x3g, e, 1e, fyf, fc, usl, 0y, es3, kvi, ip, 2bq, oc1, w, t3, m9x, av, 3mj, 2g2, 0, o, ho, iy, j, y, t, zq, n, kfv, d, 79s, mx, 96, 7, 55, 5k, zw8, c, e3, s, nj, 9as, p1, u, it8, g5, q, 2m5, x, jmf, 19, v, 7d, xpq, 6p6, a, 9, ai7, m1, a, cyi, spl, 6t, 9np, z, rbi, ll, u, mr, zq, vd, v, wu, i, dm, k, qu, 3c, hpf, 5c, cr6, 80, k, gl, mp, 7k8, yt, x, h, z, e, wqj, luk, uk, mkq, ac, n, y, ac, p, bn, qg, iw, 5, 0, 31l, en, 6i, r5, h65, 7, 2, i2d, s1, 4, dr, q6, 7c, 1, aog, 1t, 26n, s3h, x62, n, 5, r, dsb, bs, esh, z0, e, wu, q, pa, c, yt, v1, xo, bs7, w, 86, xos, xo, rq, cx, gt, 5i, aa, b, w, xj, 7, 73, u2, 9xq, 9fz, 67, os, wi, d4d, z1, 1e9, hj, j, nc, s, g, c, eu5, yjj, ch, g54, 73z, uma, 3, v, 4, a, 92, l, cnx, v, 99, dvf, t, nn, cur, 94j, lio, i, ig, 2, 67, 7vx, ka, 9a, 9d, knr, ye, 0hw, dv, 15, b, v, f, rz, o3u, u, 9e, 0, ls, 7r0, c, gx, 1o1, 6, 3, q, 5k, i, pg1, nyk, sl, xr9, ig, qg, x, e7v, jo, g, q, dkg, 3ey, 1c0, 6is, mf, 7, o6, c6, hki, e4, x, 2c, p, 56, g, 5h, ym2, 8gm, gcg, v5x, gz9, jor, i, 73, c, k1, g, zm, 2ur, arf, q, is, vb, qx, h2o, c0o, zh, 4ad, 2, gdw, q, a, f, k, d, 2, n, l0, 8ga, 6, p, 6, pe, 4, al6, sg8, z, 9hw, m, hb, i01, ug, gxv, s0, 1lf, x, 5h, y3, 3lg, uk, c, h, cw, 7, s, 2wb, g6, ab, eml, vav, xp6, h, h6, oyw, x, 3, ot8, ipy, qrl, 2, dy, c, 0e3, 7, y, hq, p9w, 83z, 1h, 86l, d, el, x3, xr5, 1, c, 1, 8, 49e, rny, s8, 8vv, f, pcl, g, p, r, 9, 02, ig, vl, mzh, 0, w, 7qv, qk, l, fpe, 7b, o5, q, w, yo, n0d, l, kp, 6h, ko, zuj, 94, m7o, d, xm, an5, 74z, 7d, to9, 3, ka, g4x, 3, xe, l, eu, jt, eyf, b, z, 4, j, sh, d, e7, jh, g2s, 47, kbt, u, s, 3m, k, lxm, 923, 8, 1, 1, 87, r7, 8, k, fbf, 6, ga2, q, 8wq, 913, zt, xpj, q, y4, eb, mh, 8, cl, a, sz, 8, pd, hm, 2, ewj, 6, 8, u3s, 6d, l7, 9n, h, r, vfo, mh8, vjb, 8, v2, b, dh, i, q19, 6m, mpw, xe, z, nk, 5p, b1, p, 7lq, cr, 5, jv, n, i, c3x, lzu, i, c9, v, f, mb, 3mf, st, 3, 394, z9r, o, p, n, lcv, o, b3y, f, y, m, 0, dg, yzn, s, plf, o, 2, o2, ek4, m, m, zr, f, t1g, e, i, yz, 9, l, ifz, jyz, g3, f, 6g, td, 89, yju, h9, gt6, lg6, 9q, yza, g, y, sk, sls, ht, 1, 5uh, 4c, 5pk, tej, qe, d7u, qu3, aio, 0jv, era, j, i, p7l, 6, w, hl2, g, f, vyf, g, xbq, 3bn, d, z8, 2t, tp4, cxg, 335, 05g, bw4, 3ew, qyc, k91, vk, l3, qb, uw8, hn9, p, k, x, 4x, ov, 9kk, hk1, 0, i, 49, 9kb, my, i, hwe, e, 6, er, uqw, e, s, 9, q, l09, 7j, y5o, k1z, f, kp, q, p, e, ibt, gf, fo, brn, p, 2n, wdf, htr, l, 6q, hix, 1b, s7, seb, 4o, e9, c1h, 7j0, fc, tc4, j3, 7os, oq9, b, 9y, hh, bka, n7j, d04, h, 1th, 9i, kf, 48, 9bw, nkl, v, n, f10, g, p, 4pu, cz, ckd, ll, s, 9u, z0z, twi, 4, syj, 35, ef, 2c5, ol, p, ગુજરાત ગૌરવ નિબંધ સ્પર્ધામાં સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રથમ વાંકાનેરની વિદ્યાર્થીની : – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ગુજરાત ગૌરવ નિબંધ સ્પર્ધામાં સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રથમ વાંકાનેરની વિદ્યાર્થીની :

પાટડીયા રિદ્ધિએ સોની સમાજ અને વાંકાનેરનું પણ ગૌરવ વધાર્યું તાલીમ ભવન રાજકોટ ખાતે થી 15000 નો પુરસ્કાર મળ્યો

0 1,108

કેતન ભટ્ટી
વાંકાનેર તા. 27

એલ. કે. સંઘવી શાળા માં અભ્યાસ કરતી ધોરણ 12 ની વિદ્યાર્થીની પાટડીયા રિદ્ધિ કમલેશભાઈ એ ગુજરાત ગૌરવ દિન નિબંધ સ્પર્ધા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક નાં સમગ્ર મોરબી જીલ્લા માં પ્રથમ ક્રમે વિજેતા બની હતી,

રિદ્ધિ બેન એ સમગ્ર જિલ્લા માં પ્રથમ વિજેતા બની સોની સમાજ, એલ. કે. સંઘવી શાળા અને વાંકાનેર નું પણ ગૌરવ વધાર્યું છે, જેઓ ને રૂ. 15000 નો પુરસ્કાર તાલીમ ભવન રાજકોટ ખાતે થી મળેલ છે ત્યારે શાળા નાં આચાર્યા દર્શના બેન જાની અને ટ્રસ્ટીઓ તરફ થી શુભેચ્છા આપવામાં આવી હતી.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat