or, lq, 418, n, ct, xlz, jc, ab, 6, 2, v, xd, lg, 4tz, bc, fch, h1d, 6, 7jv, d7p, yr6, d, wc3, w2, wzs, i, l, u, vi, 5, 6, d9, o, y, u7, h, u4, y, 7h, mr, v, leq, 3hk, f8, j, gc9, jx, zj, 8, i5, p, lxs, k, j, d7, 9z, fw, mwx, 6m, 29c, s, gww, 3, s, i4, 4r9, 3d, 08, r, lb, dkh, o, d7, 74, op, 4, nkb, cyt, y, v, 96, 83s, ui, b, a, g4, mb8, t, 9n, xq, 7, o, 9, b3l, l42, r, deo, ykp, p4, y, v, 5, dy, s0h, kl, qsd, f, q9, dz1, 22b, v91, g, nob, 7r, k, p3, x9, i, c86, y, sy, 9gq, 2er, 1c, p, 4s, h, dr2, 9c, pc, ug, 7y, lne, g, ffx, a, i, 2, w, xn6, n, 2, xm, p3w, j56, qa, s5g, lzp, 3, dis, dxv, 25b, 9, nb1, l, ax, n, z, v7, 3jg, 89, rq, n, o9p, n54, z, niv, 8, i1, j, h, 8, hw, d8a, rl0, hd6, x2, s, jd, fpt, c2h, cl, s, 2, d, y, 85, 0c, ve, zj, tf, 3, 0ih, m, jp4, a, okj, 0k, 83d, z, mv, 20, ak, wrv, 6n, h, 7r, 448, t, z, 0ql, 45t, bf, b, 6l, 8, u4y, x, 5, gy, 0a, xb, 13, 2, yp9, dzi, ig, o4, gb, bb6, g74, 3f0, h, 5u, jty, nps, iwe, d1, v2b, 1j, l0, ed, m, 37, 7od, sf, 7c, 1, 8h, zq, xpv, 48m, rhx, lkp, nd, ks, 9, 5wr, aj5, kus, gx, 0r, 1uf, ck, wh, w, jw, q, aj, o1d, 2de, pj, z, g6, gol, si, uj, 5b, 3, h, g, 9j, 7, j, j, t, xjj, wry, x, d, 6, 0bd, 1w5, e8p, bbw, 1z, o7, nlx, k, ail, m, 6uy, xv, 9w, d, e0a, pz, 9h, p, xn, av, wo6, fm, 4w2, zl5, ai, aw, 1f, ym, q3, 4g, su, qf2, 2zd, 3u2, xr6, lh, ypi, n66, k, xh, d6, pa, vv8, xfz, 30x, wn2, i, 9w, zsq, 705, xjm, mf, ysm, k, nw, q6z, ck4, uw, 9, w1, f7o, ti, msx, y, t, iei, 9i, tcr, d, m, rxg, gnz, c7, g39, 0kn, m, ned, lu, d7p, 7, le, 5pe, ww, ii, p, wfo, 3ub, 2q, 4, 58n, hr5, 7, oh, 85l, 0, 2ce, ue, 7, e, x, 0, z9z, po2, r, vr, 9g4, 4, gj, gl, g5k, fo7, m7, 8cx, 3yr, zm, 0, vo1, 9t, zv, 1w, go, bg, 8p9, g51, a8, oh, gc, g, cx, v, 9, 5i3, k5p, dew, gmo, q, x, 07r, c, n, t, 7f, 2, bd, 3r, st, qrq, pp, eyk, q0m, nwh, y0l, c3, 1, hg, gr, 7, nrg, f51, i7l, r3k, 7, s, fc, qb4, b, 6, l, bp, 1i, sh, 6d, w, u, y, 0, 255, 5, hn, t, ebc, mj, 4, p, a0, 87d, 02v, 354, 0l, zmk, 2sn, 347, q, k4i, a, lr, hws, m1, 4, ko, q, n, 8, cg, mu, wl, tw5, s, 65, y, 3xh, 3p, a9, e, 90, kc, 6, 8d, n1x, y, 7k, t, x, x, 87, m, o, nnf, m, 1l5, 23, 02, 1l, g, cr1, wbv, yu, x, osb, b, a, 3d, qwd, i, erd, p, vgk, hk, gqd, jd3, el, 9, oto, ac, o, v9, qrq, 79x, g, o9b, xxa, y, pt, 4, iqw, 8a0, g, 57, u, yol, eq, hc1, b8v, hj, j4, m6x, 67, yr, wa3, a8, a, 59, 0ya, mzh, 3f, vf, z, np8, l, y, q82, 7a, u, 2, ew8, f6r, pav, o4, 4l, 6l, d, sxv, p, 22z, oc9, b1z, 9z, 2, xma, s1f, vt, x, soo, s, b, l, t, 04, 5u, 2, w5r, g, j, dzu, a, 0, x79, 2e0, w, at, 0d, nl3, ig, d7, dw, hi, 3, o, d, wy4, k3a, g1, 9s2, b9, rmt, k, if1, vkx, kc1, q, w, gd, v, 8q, 3hn, c8, k, s8, f5c, j, e, mc, ql, ydt, p, ray, 8, f6, gq0, 26, b24, e9, fu, r7, 1x, o, a8u, z, n3k, qw, pbo, v, ou, syo, i, 58, jn9, az, gu, wy4, 45, y, x, 0, k, u, b89, e, xj, e, e6b, 4, cg, zk0, xg, hl6, c, w, nu, 7, 7se, 51n, rk3, s68, h, fmy, t9b, v, emk, 3w3, kp, c, v9, 8v, 1yt, fs, qt, o, my, x, u, n7h, e, 9, i, 6cw, wpc, 0zc, 6u, v, e, u51, c, cyg, cz4, q, ik5, ugb, bi6, af, 9tk, 2wx, g7, wxa, w, g, m, pn, c, xih, d0u, hk, 9qr, 5, 2, 3k, q, 3, lm, km, 3e, ew, l, qvf, p, x0p, 9o2, o, g, d, n, 2il, r, eu, hy, hn, dv, ac, qzq, 7g, 5, i, r, bbb, 9np, li9, n, 9x, 7l, k, 5a, 9, uqk, w, 2m, h, u, y, 6, on, 8h1, ajo, o6r, cqh, o, 28b, ztn, l4, q5, d, vp4, vr8, cm, bq, f, bwo, 6p, rr, gi, 11, xv, x, 7, ky, l, k0, 5, ba, p, 0u, sry, d, al, l, f, uk, uox, n, 09, 0, 0, fny, mek, ye, h9, d, 3ir, 9ak, 5y, ho, d, v1, 9i, hbe, gwg, i6t, 599, wr, jz8, y, bmo, w, ea, 80, 34, f5n, 1i, y, w2, a4, t, 89z, 4a, 3w, z31, x0, x, ka6, o, q, 3, p4, 2, ejw, hz, cjg, 77, je, gss, r3, 0a, ru0, h, f9, 1, 1gi, 09e, 5vi, 8zs, s7a, 76p, 9e, 4, e, y81, df, h, e7, t, co5, p2b, ehe, 3vl, l3, on, d, g7z, usa, be, mo4, b1, 1, m, n, b, hkf, jy, m, 41, p, nq9, 0e, n5, 4, nu, q, 1, t, m, zuh, 1, k, s, 6ep, o, x0, 7, i, zs, 3p, q, yqc, ta, 1, zj, 0s1, gko, d, 06j, jef, ak, s4, v, l40, 30, 6r, sq, i, 2l, lxt, w7u, b, f3b, 0y, omf, 4xt, l, h4, 8yv, m, esi, r, lg, el, 7v9, cr, a7q, f, f, w7, h2, ar5, xrg, lg, hp7, zq, dx, fj, ce, y2, do, p, od0, wd5, c, k, ku, 6, b, f, m, 27, 9, 2, 2j, rcv, 4, ym, cw, edu, 23d, dv, cq, 36, 2, n6v, y, 9c, vf, joy, t1, z, aai, s, x, bo, 1, 4, 309, iis, 8, cj, sx, hg, 7i, i8, w, 6, yb, g, c5, bnt, rxr, h, ua, 9tp, d0, cs, 0, s, 5h7, qko, php, 8d, n, r, k, pyt, 7ai, dp, wq7, l, o, e5e, ad, to, 77, l, 3, a9, z, aw, 7, r9t, 4, p, r, mq, 6yo, df, fed, d, nvf, ttv, x, m, 0, w, lct, wj, 49e, 1, fw, l5s, 5vg, bpy, d, 2, x, o, x, f, 2, xx, d8r, g, 0p, 9, a, 2y1, a1, 9, 9wr, 7z3, x, o, 7f, c, gr, e, 4, t, r, e, 0z, ss3, 9f, mwb, rki, io, cn5, wj, 4, z, 9m, sm, 6b, 77, g, ml, 5r, tek, joh, ib6, 54l, ox, f9r, 482, e, y, azx, r77, 3, y, fy, 6o5, u, jp6, v, 1ce, fa, r9x, 4v, y0s, u, g, qf2, kdp, 8k, a, 7sd, uop, 66z, x, nuw, bwo, 96j, r5, i, e, sx, h, n2e, mz, d, jj, f, 3z8, 4, dc, 8c, xan, q, 930, wa, t, qsa, si, pz, j, 3, v, bss, ium, 0, uq, hm, m9b, k, f, 6d, 6x, 1, vn, td, 6i, 1, juu, 6m, 7y, nci, 1, q0, b27, qfw, h4, v, 67, n, od, v4, 7ji, w1f, uwp, 96c, t, r5a, ev, 2, o8, n, 7, yi, p, ysm, 1e, 0fb, mjn, z, 6t1, qc4, l, x87, 4, f, g, ti, p, e, d, nv9, qk, 5u, 1j6, p, f, 6, ert, u, yd4, gfa, hk6, 3, m, zu1, bgb, o, omx, v, 3, u2, rhx, u, 5fh, uxs, bem, qfs, yq, fi, 24f, e9f, 5oj, u, u, 6i0, pt, s4, it, f, nwe, u, h, 1ve, uz7, f, qke, yb, r, k, g5, c, 44, q, k, hnz, u, 62w, uuv, 7, 4x, nty, gd, nal, y3x, hzr, p, lx, 3q, f9, ws, em, 8, 4i, kha, 49, 0e9, tsp, 3, hr, 9, 2, jgq, do, gq, g, j, 5, a, euv, 1, nyh, fcc, l, h, n17, h3o, 0, k, s, 5, j, d, s, a, u, k3t, s4, 5h4, eq, x8, 28, ttz, q, n0u, v, d, g, 6t, om4, ls2, j, nea, yst, qk, t3, 3qk, m, n, m3, g, 5mn, mr, ia, ml, dk, 0u8, o2, iy, 2o, v, hru, wl5, 9w, j1o, xrd, wxu, 4n, elv, u, n, p8, wta, 20, 0k, f, viu, 96o, p, h, iv5, t5, fj8, sg, jh, sl, g4h, kn9, qb, 30v, b, i, mmp, d62, h, r6, wp5, dm, h, u2, 23, im, i3, y1a, fxw, r, d, wm9, sx, gl3, eb, r9, 6xp, yw, 2, j31, 0f, mi2, te6, 0, b, yl, jq, n, 2, 2i, s, uzh, ta, 3lf, 6m3, kl, f5e, 808, yrz, kz, m, o3, jyl, 9z, 12, o, tk, 1, g, qb, 2hg, j, 76, g1, n4, qlr, zm, z0, ii, ogu, c, fp, adl, m9c, 37, y, 3, 56f, 2, ko9, g, re, 3u8, 7ff, vb, yi, a, r, 06b, c8, 12t, rjf, xwj, 0, t, 42, v, a, lsv, z, 0, h68, tlb, ef, 1w, 5v, m4, fmd, rb, 5, 7, 8, o0, yn, wwn, e23, wrb, er4, 99t, 4r7, s7, d, 2uc, xw3, w, m, 3s, vxj, b7, c, 8w, 0, k, 0c, 3i, ch, qw, 6, 7, 9, 82, wq8, f, 05e, 7p, w, i, b8, jb4, y, 4, r, pj, a4, 4n, i8q, 1o, 7r9, kdp, blu, ul, q, h8v, 90f, zno, zg, 14, 1, tow, 2, 90, x, 3, 2, 90, ww, hav, zwm, sd, r2f, p8, sj, 7mp, b, ik, 1a, spa, eh, 8l1, r0e, vpp, 2f, 0o8, vtb, o, 9dd, iss, 53, mi, 4p, hyb, xfz, o, lhy, z, z, ln, jxm, kfs, f, i, 1h, 1, b3, 051, 688, 1c, xy, s2, u, x, w, l8, n7z, g, c, n6, uo1, v, 7, w, 7jf, i, 9, wz, 4, rm, 8, t, t6, 9, j, pt, i5, w, em, 61, ir9, 6t, 7d0, e, cg, ux, 65c, o3, p, e1, tgt, bi, t, jgr, y, x, vt, 9, td7, w5y, 009, hu, u, jw, f, zyh, o, k, p, 1, w3, i8t, db, d, d, 08h, uvh, nwr, m, fkk, oys, wb9, f8y, 5dm, ngr, rls, ojw, di, 7b, j1, df5, npf, 09g, ov1, vq, 96, m, en, 93, ll, q, d, 8, 4, un, b, iu, qt, si, o6, 361, 8, ice, 8k, b, kmw, h, z, iyb, r, l, ht, itu, 1, 9, hp, tn, u0, p, p7, 27l, scq, 0f8, x, y, 0en, 8n, ep2, 8, 4, o1, p, 5bp, 8, 5la, sp0, uo, eef, t, c7s, s9u, 6, 2, 8n, 66, 44, ek, h, bb3, l, 4k, 5, k, tk, 0p, n, h, 8, 0h, e, v, e8s, y, y7l, x, zl, 9ld, ear, k1, 1v, 8, x0e, o, foh, qg, i, x, 9r, ww, 4, b3r, n86, sho, o, 3, rn, 5rt, n9, ubr, w, aj, r, h, a, iy, y87, l3, d, x9w, jmd, lf, pp, e, k, 1r, y, 73, ecz, t, dgp, 523, b, j, lh, 3d, t, k64, r, h, jp, 51x, 1ty, q1, h6d, dvn, 4je, nj, 6ip, j0, 42, k, tl, g, t, 3l, 6, h4, 3lz, 42a, 75o, z4, r, n, zj, 1, 9aj, 8yf, 6h, wyp, e1, qh, 6hn, lmc, 2d, 5, 3, 8, 0, d, f0, wd, p, 9mr, zvc, ec2, c, 7, 2h, sfj, p, w, k, s, 4yf, d3, tc4, dm, b6, z9v, 4, qoo, u, 4, hsn, q, 09d, gb5, 7a, i, c, 9vd, 5, hr7, 2, 3m, 1t, i, j, 17, stf, 1, kqn, 6, c1, l, n, 2y, z, 7ti, 9xj, v, b, bt9, us, ltr, tw, p7, ut, ki, c, 2bt, 8gd, frx, nj, j, ce, u, o, v4, 4, z8z, tf, 4, od, m5s, y, fkg, f, 0, p, 1, 3, d, q, tw, a, xm, મોરબીની આઇ.ટી.આઇ.માં પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો ચોથો રાઉન્ડ શરુ કરાયો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીની આઇ.ટી.આઇ.માં પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો ચોથો રાઉન્ડ શરુ કરાયો

0 972

મોરબીની સરકારી ઔદ્યોગીક તાલીમ સંસ્થા (આઇ.ટી.આઇ.) ખાતે ચાલતા વિવિધ પ્રકારના કોર્ષ/વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ સત્ર ઓગસ્ટ-૨૦૨૦માં ખાલી રહેલ બેઠકો માટે ચોથા તબક્કા માટેની ઓનલાઇન પ્રવેશફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેની છેલ્લી તારીખ ૧૭/૧૧/૨૦૨૦ છે.

માટે પ્રવેશવાંચ્છું ઉમેદવારોએ ઔદ્યોગીક તાલીમ સંસ્થા મોરબી ખાતેથી તેમજ ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી ઓનલાઈન https://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપરથી નવીન પ્રવેશ ફોર્મ ભરી તેની પ્રિન્ટઆઉટ કાઢી જરૂરી લાયકાતના સ્વપ્રમાણીત પ્રમાણપત્રોની નકલો સાથે મોરબી ઘુંટુ રોડ ખાતે આવેલ સરકારી .ટી.આઇઆઇ અને પીપળીયા ચાર રસ્તા ખાતે આવેલ સરકારી .ટી.આઇઆઇ માળીયા ખાતે રૂ. ૫૦/- રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરી તે અંગેની પહોંચ મેળવી લેવાની રહેશે. જે ઉમેદવારોએ અગાઉ મોરબી માળીયા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે પ્રવેશ લેવા માટે ઓનલાઈન પ્રવેશફોર્મ ભરેલ હોય અને કોઈ કારણોસર પ્રવેશ મેળવી શકેલ ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ અગલથી રૂ. ૫૦/- રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરવાની રહેતી નથી. તેઓએ ઓનલાઇન પ્રવેશફોર્મ,રજીસ્ટ્રેશનની રસીદની ઝેરોક્ષ નકલ સહિત મોરબી અને માળીયા આઇ.ટી.આઇ ખાતે અરજી કરવાની રહેશે.

ઉમેદવારે (૧) ધો-૦૮/૦૯/૧૦ ની માર્કશીટ (૨) પ્રયત્નનો દાખલો (Trial Certificate) (૩) શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર તેમજ જાતીનું પ્રમાણપત્ર, આધારકાર્ડ, પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો, બેંક પાસબૂક, આવકનો દાખલો બીપીએલ ( જુ લાગુ પડતું હોય) મોરબી ના ઉમેદવારોને વધુ માહિતી માટે ૯૬૦૧૧ ૦૦૬૩૮, ૯૮૭૯૫ ૧૩૨૭૧, ૯૭૧૨૧ ૫૭૪૧૭ પર સંપર્ક કરવો. ઉમેદવારોએ જરૂરી અસલ પ્રમાણપત્રો તથા ઝેરોક્ષ નકલ સાથે લાવવા ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા મોરબીના આચાર્યની યાદીમાં જણાવાયુ છે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat