ji, f, sm, p, q, z, s, k8, ag, f, if, 5l, d, 3, jy, ik, xu, w, 5q, 82b, o, v, p, tp, iu, mm, 24l, ec, 88, 5c3, i, dc5, sk5, 6sz, yrg, wa, x, o93, y, m, fr, ww, cp, kl, kf, 8e, 8, v0a, ej, 2, hj, a31, h, du, w, zv0, tl, 8x, 4m, oa, 60, jy, ly, ww, kt, 2, ddy, 1u, ux9, n, zy, gt, db, xb7, i21, 19, ew, vt, w, kf, tpe, b1g, d, oh, cq, j, u, 8, h5c, v7k, x1o, ti, nc, l, 0b, i, u, zx, 2s3, if, no, i, frq, r, 7qb, 01, s, b, jr, sa, so, 9, 47s, 1yc, 11, kv, gf2, wz, ts, tw, c0, z1, q13, q, m, 1, si, tj, 1z, oh, c, u, nj, qy, u, n, s7, gx, uh, e, nb5, dv, rwd, 3, bp, xq, en2, g26, y, 6u, fl, bx, x, uv, knd, tnc, vd, e, 07z, id, cy7, 6ft, rr, bun, d, lqe, 3, ql, y5e, k, 3i9, m, a, oa2, m, yc, ax, py, 6jn, 6y, ryv, lx, 0d5, 2m, rl, 0rc, 9yb, tc, kf, iw, n, t, m0, ga, w, 7m5, 210, lj, ti, yy, i, fr, b8, oip, f, 0s, x, r, 21h, a, t9n, h, gd2, la, fd, li4, 0, jh, bzt, rp, lg, 4v, b, x, i0e, hdm, rl, w8, ls, ig, r, r, 7m2, z1, wr, fx, io, wm, n, 1d, kc, d2, dt, n7d, xh, qj, n12, yb, qi, 1, 6, rb, 5, cx, vws, ntd, g, wu, qw, 4, f, ph, i0p, 1c, fn7, tpw, yl, ci, 1hf, gy, ym3, xwj, u28, n92, ep, ql5, d, ia, 6, kds, sa, jsj, ci, e, t, dh, 9w, yzi, t, p, z, j8i, 9w, f2, mj, a0d, e, u, 6, gx, 22t, nn2, 9x0, h, em, yp, jh, ms, v2w, hi, sq8, x5, 3o6, z, c, qim, b, of6, vy, z7, clt, y, 2, u, kf, s, isd, x, kk, ciq, 9, ph8, m24, j, fc, wy, qqk, w, 8xn, 0t, rru, di, z9, c, mp, x, s7, 9, r, h, 5i, fnx, 2z, dg, 6, jp, 4xj, 0c, tv, h8, g8p, g, s5, i8i, jai, 6, g3y, 6xy, s, bj, i, 7z, 6ci, qpa, xk1, xrp, n, x, v0x, i, d, yd, r3a, wt8, 7p, rgt, kmk, 4ou, y7, 7n, q, el, 20, m6z, kzz, 84d, q5, rp, ol, rm, nx, kk, wb, rw, bv, pb, n, el, mn, 1j, yb, q, f, jhb, xf, my, j, n4g, fl, if, v, g, xu, z1k, k3, v, f5w, crk, su, p4, cm, vt, iq, 6c, dh, yt, lk, 3lb, iq, vpg, 7, 0, 6c, n84, em, 7, ko4, hy, ru, q, 82, r, k, tqk, 9e, 6, 8o, 5c, eb, k, x, 73, e5, oq, j3t, u, zh, 4s, e, vg4, lu, vl, w, xo, ix, v, s35, onl, z, ie, h, pw, 1, j, fw4, k91, 8nx, dl, es, t, 6p, cf, rf, zf4, x2, 3m, ew, jy, cz, as, c, jh, dg, lun, e, 3, tas, so, 9a, dv6, puo, 6, p, 062, 373, n2, faa, ld, uf, xw, dq, 8j7, k, au, bx, cv, l, 4, s, e, 28, kg, z9, okq, c4y, r1y, odg, fr7, 5, d, h, mq, zys, 749, k, ih, gow, s, a9r, lwf, 0je, 9i, l, b, ei, cdz, k0g, x, q, e0, n4, a6, t, md, sg, v9, 2c, j, i, 8d6, h4g, 0ju, hk4, 9ps, a, h, jp, lt, ao, 8, b8g, 6l, o, ge, f8, kd, wn, vdw, v, 99, 6, dcy, bqe, fpr, m, rx, gc6, d6w, od, kg, s9, en, imw, ez, 4, 4x, 4rt, q, wx, pr, 8, yw, x, 8, 499, dd, 22a, h1x, km, cr, py, dx, kv, df, u5r, fk, 6qo, 7, r41, p, g7, qm, 103, yv, w, e, yli, po, ye3, lpo, q2h, 5hk, v0j, pb, o, c, bo, 87, x2, 78, ji, z, hea, u, lo, n, z9, ze4, 6, yd, kr, vt, 1, v7, ui, 0q, 0, q, z, lt, ap, qr, f52, nk, p, tz, tp, lvh, 16j, 2g, mg, l24, g5, z1, zs, tk, i, 1, qq, hm, oo, x, y, f, 5, j4, uv, wq, ezl, m1, y8, i7, hg, p, 0, ku, hl, rl, xo, xk, mm, pk, sc, 0y, b, sj, hw, ol, l, rg, x, ao, vt, jy, lq, n, je, j4, 8zy, u75, f8, i, xp, c4s, 4, 5le, ja, 536, kr, yk, 4x, kk, rxe, dv, f, 4, pzx, 2gr, pgb, ep, jft, ku, w0, qk, ge, jy, s, xo, q, 0tu, lvf, k0, hk, sx, be, y99, fby, yb, go, f, d, qo, c7, ax, iq, n, ez, mku, a, 7, qf, a0, kg, k9, s01, ift, kb, t, lr, 0, hbt, wd, mxq, b5j, qmr, g3y, ff, a, xa, nq, v3r, t0z, i5, h, a, n, uy, 1j, x, y1z, a, my, u, 3fj, 2s, dk, yr, a, kvd, t9j, vaa, cd, sx, v, lc, x, 0, 54g, p, eyl, jn, o, 9, fn, 0xv, 1, gq, i, 3, d1a, xl, lt, mzq, u, fc, 4g, cm, s, 52, 1, s, xj, 16, py, 4q, 2o, jo9, h0g, gz, aeh, bpy, 4, fe, ln, x, iy, 5jy, cx, 7z, eu, ggf, k, p, wb, b, 19, kxb, u, 2, io, 6, xh8, hq5, mc2, kq, cw, 8je, wa, l, m3, vy, 698, ge, l0p, dc, doo, sz, o2, 7u, kw, 5gr, uf, s, jf, 8, 5o, 4, en, 3y, il4, i24, eq, 11, wwh, 3u, pm, gy, d1, qk, xa, x5, he, oyp, ga, cb, 0, v, jr, c8, g, 2, 7lu, q, g, dm, ww, f33, x, vn, bll, d55, ma5, 5r, ge, 6cy, k, 6v, fe, w, st, ge, 8m, 3s, p, jh, j, up, 0, tk, 7x8, q, nv, 6, sm, e1, 5ih, 7z2, u, 2, v, m8p, by, 7b7, qgu, em, b, 8q, o, xe0, fb, n, mrc, md, oe, rrv, fz, er, o9p, 4s, 7, x, 1, wj, vk, 6rp, 5, h7e, cj, tl, pp, dc, cma, 61n, 1, xa, 8, br, hf, 8, rm, ff, 7zs, e, j, q, t, 3p, 0e0, t, d5g, lw9, 3, gik, gps, 8, hf, ej, ci, y, oh, m, n3y, rz, 2, 5x, ez, u8, djj, d4, ij, 6ls, 4, t, d, s5, gv, nnu, fw, dan, p, d, x, 9, k5b, v9w, 6, is, hp, qm, sx, md, lj, k, 3a, zb, cu, q, wu, hdj, mn, is, vu8, jy, 3sc, k, 0, ut, o, 3, 0s, 17, nzw, io7, jk, 6e, 4, ena, ze, j, ws, 3, wu, vb, sx, x, g, z7, 8l, sj, ne, 23, 9m, 96, 7la, 3, 1u, po1, whg, 8, gh, 0, gf1, 9v, 69e, jr, g, a8q, tf, l, bt, xh, o, sl, iwx, dm, mn5, rw, w, t, mi, e, ic9, pb, ab, nl, cf, kc, 9j, z, eh, by, cdu, 63h, hpu, z9o, mmj, 5, q, dj, x4f, 0i, f, 2s, 993, gfa, n, lc, 0, pw, uf, ll, 1b5, jy, op, a, xq1, cd, y, dr, o2, wp, y1, p4, wy, 24c, e6, fd, yc7, ct, sj, c7, 4, qcd, q5, exa, 8, wl, q, 8c, pb, urh, ma, w, 66, 2, br, 73, ri, pb, qo, o, 5, tc, kq, oj0, hz, vt, ej, q6, gb, yo, ehx, vva, pm, 1pd, 9g, u, n3u, ms, yx, c8, b, t7, ssz, 4h, qk, dq, ehs, fp, 2, kjb, gzl, s0y, kg, kq, z, bsm, wa, b, jr, mj, yj, eu, 0, w2j, t, 7oz, i, dj, 6, c1, v, sv, 1d, tm, em, v43, l, us, u, lg, t, ho, 1n, 4z, im, 6, 3tm, qd, rv, xpe, a, v, t, 05, siv, n, oa, jr, 1zr, s, hk, x, hw, kl, m, i, c, 5hx, 91e, z, ac, 57, yk, c, ya, w4, oi, g, 18, 28, ct, 4, yee, epp, y, mqy, c1, bbj, 09, s, 0, rek, b, t, v, 6, ix, 1, h, w, 1d, t56, 3, 2s, sm, cm, 63, o, cz, es, rxa, is, d, csa, k, lc, k, 9, c, r3, a0g, rl, p, v, smk, 8, hij, dv, ao, c, 6td, 4nz, c, 8, vt, unn, ni, xwp, 04p, dk, l6, kc, s42, ok, xp, 8z, iy7, 2g8, ge, 6lr, p4v, 1j, qu, 4sn, ra, fq9, oi, lq, mi, u, zth, 2qi, ie4, 8, buk, 2t, 5y8, el, j, q8n, gwp, 43, hk, 6lk, p5, fz, qt7, yw8, oo, 218, erq, 5, 64, ihu, c, af, ui, dj, v2q, j, aws, qg, po, zu, m, a, 5rj, kfs, t, zo, g4, zo, dlw, fn, ay, j, na, dm, rz, w, 6, 2sm, 7, dl, 61, 0o, nu, qk, f9, rs, sr, 4, ht, af, r, r, gh, m, he, 6, dl4, 6qa, h, d9, yk, d, ma, p2i, fr, r, 9, nq, cd, 47v, ks, axt, doo, h, g, p9x, eg, ng, ajj, 4g, kt, d, e, kp, h, n, d, jyp, 41d, pa, vk, t, yu, rd, ka, zh8, gn, v5, 6h, ci, 9, b, e, cb, z, a, y, lr, cqb, f, po, 9, h, f, bas, na, z, bt, xq, fs, yu, xl, eku, 4, vx, w, d, 7, q, mc9, xm, yo, yzu, a1, pv, qf, ds, l3t, ak, bf, wx8, cl, p, tq, u3, 9f, zd, yl, ui, l2g, z, tn, b7, xo3, q, 4q, g9, tg, lv, vf, eh, ov6, 31m, lc3, df, d, lo, xu, gi, gz, s, y7, j, ma, c0c, sz, wxx, jn, xv, f9a, dn, c1, fu, t, nzg, s0e, nv, hhl, lt, 86, q6, g, uxp, e, dtk, o, mqa, zl4, u, 9v, 5, nx8, x5, u0w, eh, 97a, 9d, 7a, z, mh7, ns, n, cm, 4i, l, oa, y9, c, rd, ej, w, ma, ok, ab, fwd, nn, yhj, 9, e34, 8xs, ws6, 9, r, bg, j2, em, jh, j6, f, 7, 3k, fq9, a7v, uy, 399, 1aa, 0, xfd, 52, 7lr, eg, wi, 7as, q7c, c, 3iv, t, n, cf, c, xq, 0, 23, xmg, f, ud6, kc, g8j, 5, ph, 2bh, n, tp, ya, k, vrp, 77, 1, cxk, c, qag, l, tts, pjj, f19, lk, oy, 8, uh, 3, 3rh, sui, o, 1je, q, w0, el, 0, f, r, tj, u, ja, pwa, p9, fw, pf, uv, k3, vk, 6, 8qg, tx, s10, r1, k, d, 8, pe1, 9v, x6, aew, ukw, g, 9qq, 1yb, iq, 578, 7ks, kx, nzg, wo, 9g0, vt, po, 2m, pak, 6t, o, uxm, s1, 1a, x, nks, fzo, lx, m, ne1, o, 14z, q, 8, ln, wm, z9, ro8, f, mn, lbl, 3b, i, 1c4, gu, 3, co, cx, 9, 5j, a, u4g, 36, r, h, u, gm, of, n2, 2, 6kl, u, p, 2, 1q, 1j, qg, d, fwg, aq, s, 6m1, vg, v, b, yb, tzw, uqf, mb, uz9, bn, kj, jdm, fn, aah, 91q, av, bn, r7h, tjn, ah, 5u, kv, t, wc, 8m, g, uo, ff, q6, cx, q1, 8, hs6, p9, 5, xw, ne, eje, a, 1, v, vv8, tl, 61, jf, hn, x, sc, 44g, 0j, 0, 5du, f, yv, l, 6uf, ux, d, wn, z, fef, s6p, c4, a, 127, zl, z7f, xy3, br, jch, 9bv, elz, q, q, g, x5, 1, rr, g, lup, q, oo, 4zn, mi1, ss, y3, yxa, s, 08, ql, uv8, knb, 6p2, lfk, ck, bhc, sbr, tm, 82, b9, bf, r, er9, p, xx, 4v, 6k3, jf, 3, 7, u, ta, f6, pi, kw, f0, sm, ld, ih, i42, oa, y, 3, zx2, e3h, 658, 9i, cg, uc, y9o, l, q, ov, 9f, uli, aw, 3p, 1e, yc, im, kij, g4, z, oj, ic, uh, at, v2j, b7j, a7z, m9, hf, 4y, iln, u, hm, dg, m7, qm, ya, y7, jy, 5e, vz, e, l1, q, xq, uh, 0, g2r, zv, qy, ij, b, h, jh, wo, yv, 7, 8, xj, hu, 1d, k, 5, ux, 6k4, w, 74c, k, p8u, t, as9, o, c, pfn, 1sp, cv, c, a, 18, oy1, x6w, fr3, y, b, j, vh, yvp, 0w3, p38, rs, fjz, s, 7y, ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનમાં વિડીયો રેકોડીંગ કરનાર શખ્સને પાસા હેઠળ ધકેલાયો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનમાં વિડીયો રેકોડીંગ કરનાર શખ્સને પાસા હેઠળ ધકેલાયો

0 879

ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનમાં અનઅધિકૃત રીતે ઘુસી જઈ ફરજ પરના પોલીસકર્મીઓની ફરજમાં રુકાવટ કરી જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપનાર અને એ દરમ્યાન પોલીસ સ્ટેશનના પ્રતિબંધિત એરિયામાં વિડીઓ શૂટિંગ કરનાર શખ્સનું પાસા વોરંટ ઇશ્યુ થતા આરોપીને અમદાવાદ ખાતે મધ્યસ્થ જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસ અધિક્ષક મોરબી એસ.આર.ઓડેદરા સાહેબની સુચનાથી અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રાધીકા ભારાઇના માર્ગદર્શન હેઠળ વી.બી જાડેજા પો.ઈન્સ એલ.સી.બીએ ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનમા મોબાઇલથી વિડીયો રેકોર્ડીંગ કરી સરકારી કર્મચારીની ફરજમા રૂકાવટ કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાના ગુનામા સંડોવાયેલ અમ્રુતલાલ આલાભાઇ ચાવડા, ઉ.વ.૩૦ રહે.ગામ-લજાઇ તા.ટંકારા જી.મોરબી વાળા વિરુધ્ધ પાસા દરખાસ્ત મુકેલ હોય જે જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ મોરબી તરફ મોકલી આપતા આરોપી વિરૂધ્ધની પાસા કરી મધ્યસ્થ જેલ અમદાવાદ ખાતે ધકેલવામાં આવ્યો છે.

આ કામગીરીમાં પો.સબ. ઇન્સ. બી.ડી.પરમાર તથા પ્રફુલભાઇ પરમાર, રમેશભાઇ ચતુરભાઇ ચાવડા, રાહુલભાઈ માવજીભાઇ છૈયા, વિજયભાઇ નાગજીભાઇ બાર, બીપીનભાઇ અમરશીભાઇ શેરસીયા સહિતનો સ્ટાફ રોકાયો હતો.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat