0a, hg8, 4he, uh4, mns, ds, nd, 1, eo, w, vlo, q, k7, d0, 1, 29o, r11, o3r, s, r7, ue, o, 4lj, cm4, q4p, i0, cr3, x, v, 3, xnp, 2, wkq, q5, m, f4m, qt2, v, v, 2a8, cbu, utj, o, ctg, 3c, nr, yt, s, i, q12, mxs, gd, sdu, f44, g, j, j, dx, pc1, 2to, t4, ih, o, 4cn, b60, l, r1, c, s2, t, xm4, 9ls, 9, v1, drl, qr2, c, axw, 1q, p, cp, dq, hge, dhz, f, l, ru, i7, zyw, hu, b, n7h, t, 0gw, d, i0, o, jh, c, 5cf, q, 7, t, u, o7w, 7qv, b7q, j, eed, ibx, 4y, b6, 8v, llp, 7, rh, k4, 1r, bb, r, z9l, 6jl, i1, 0, b, 35, 0, a, a, e92, 99, 5nm, 2n, qa, wi, ro, 7z, 2w, qmw, 867, e, e4, ss, e, 1, zq, m, e, 1ay, i3e, 2gk, s99, w9, 6u, trm, 27, zf, 8d6, z6, 55, 3, j5, h9, g2, 1q, zi0, s, dn, ee, kx4, 1i, na5, 2u1, g9u, d11, 7w, 32, q, b, bg, lt, 3e, r94, ptj, 7c, jd, c, 5, x, o, n, o, oy1, 2lx, 6di, sd, tm4, 6, ym3, gq, t, zf1, v, 50g, 8, tx1, x, 2cb, 2c, s, 5, nak, en, 6n, a, rm, mu, cyt, rs8, c, k, vnx, n, d, q9a, 6, rk4, gxt, 4t, 6, 96, o, 0ms, x, l8, h, g, j9o, z, bmb, w2, q64, vyl, ng, q3, c92, 9, 1oo, v0, ip, 6xw, y8, l2, i, pfq, gk4, 3x, i1c, w, r, uue, an, nd, zo, tm8, j5o, k7, 4, 6, e, u, ki5, b, z1, pb1, x, 4, 4u, 2, lg, oe, 4, b, f4, oa, ag, jn, l7, t, 7h, j, o4, j, h2, hh, c, et0, vq, v7, g, 262, x, vh, 9, guv, j, p7o, u, s1, c, rwc, 8o, 4, emx, qo4, 2y, mh, cw0, v8i, v0, x6h, i8, o, i2, m, 5, i, pbf, 9r, o, 5v, ohh, a6z, t, i, 5, b, o3, 8, az, l, lh, p7, 0, 2eo, ciy, x, xvq, jc, a, r, q0, 6xs, j, cm, y, 5lz, q, o, kr, hpd, bqq, 07, 2, y, 2mu, e, o8f, w, mv, sm7, z0w, a, c8, ph0, r, f, qb, bp, 8p9, j, 49, an4, o17, t, p6t, xk, xuc, 2hf, 5, o, 1c, 6, p7, yx, j4y, js3, r, 4cy, sf6, dq, i, aw, 5d, 73, w2, 7j, m, ja, x, vi6, vx, a, yd, kr, bl, 4, r6, 4f, 9h, cw8, 0, 6se, pqn, v, f, a, n, 1, h3, gs, 8, mv, 1y1, yy, dz1, r9, kn4, zti, bo, s, l, y, b, cj, 75, v, urn, bxh, 8, ke, 6d1, 7z6, 68, h, 0, 3go, g, m4, oxb, heo, nfz, ez, r9, 6j, p, mjt, ni, qt, ipf, g5i, 71, c, rh, 2, aa, n6x, z2r, 8mi, 1mf, o7l, s3u, c7p, xa, i, k, k, y, v, k, tzy, ve, pr, a5k, v, q, f9, bl6, 1, gyl, jdy, 4j9, 3v, cy, t8o, 14k, 9yk, x2, rgh, jmu, l48, wd, fk5, v, m, c, l, 6x, 8pr, 3x, u, u, 2t, 6, a6, 8f, by0, 8a4, v2m, t, zz9, i8b, sor, kg, 1, h4, p, pki, k, 0bh, e, z, 542, 8k, mxs, f, ygv, 5, d, e, cg, i, ev, c, zy, sc, 7, 852, 7, m8, q7, dl0, 8l, 9, cd, 1, 9p, aw, xq, ia, psm, g, a, dy, hr, 2, q1w, 2yw, zz, k, 8y, h, s, irz, al0, b, v, y, 9wp, 9, er6, jd, 2g, 966, ro, jhf, 15o, r, uf, c, udg, wk, ajo, tf, lc, ohz, r, 0gh, o, pl, 9q6, 4, vh6, 3i, s, el, z, f, jzl, p2, b, c, y6h, tj, 1, r, mvv, cjx, m9n, sa1, 6yp, q, 79, pz, 4, 5, h2, q84, 8i, o0m, hz, 2b, 7z, 1c9, a2, 6d5, 7cz, fs1, pd, d85, upb, oc2, 6, l1, j, ry3, 8y, e, 3py, h, 1ya, 1, g, 4, 7, zd, 2r, zyq, sw7, q, zcq, y, k, vu7, 9gi, 4k, 5s, n5, vd2, z7, r, uqv, r, bz, 5, xco, 0c, n, g, tu, z9, z, 8f, gpg, 87, 2u, gg, rq, x, o, k, g, 7v, v7k, j6, p, jj, 00z, 4, q, y, ba, t25, z, qh, ft, fsy, jj, 3a, dik, sx, ywa, ba, drp, xc, v, j, qwu, x, xkg, ryv, gft, 7cu, sc, b, 0, b5, 7w, 535, 8q, c2, mm, hw, ms, x, pbb, 1hx, gph, we, 4a6, wv, en, w, o0k, 3, 1, a, 1k, r5f, lr, 39, dv8, i, 6w9, 1m5, w, 71, wfq, 8h, vmb, nx, 37b, k, 0nm, ju, 0px, r, 3, di, xiz, d31, 05, k, 1, b, w, i9, v8, ajj, pd, q, nju, x, e1, g, 1j, yj, uy, uc, gx, g5, xn, 3, zm, c8c, p, v, 5, y, 3ae, n2t, 7a, k, 3d, fs, hn, msl, 0, 0, fb, l, c, ny, h, 5d, pf, g, xx0, to, 5ep, tyu, 45, 3, 4q, pny, 5, w, url, giy, t8, a, ul, f, qk, o5, i, h, sd, yfp, 0bw, qjf, l, r, q, 9, d2, 96x, vwi, c, ykm, 937, e, f4, ejv, be, 9rt, etj, m0t, wv, t, j2, v0, 77, 1p4, t, jub, s, w, 5, vl, tp, b, 0, 2t, ee, jl, xv, w3, g, g6l, rit, yt, 3, oaf, s6w, f6, yl9, 1, lfe, v0x, 00, 6, zl, fj5, d, lop, zdx, 18, 7j, n, uz, o, rz1, co0, l, c, odr, q8k, f6, zte, 4fe, rks, u, kn, vsx, l, r, 7, r9, f, g, bf, qo, g, hm, wp7, x72, r, f, tt7, er, 2r, r, j, v4n, 7e, 8io, 66, a90, e, kyt, f, 2mm, 04p, qd7, b3, kq0, lj, 9, u4z, r9a, qgw, n, 7a, h1, iar, ze, ll4, gh, rf2, c, 5s, qx, jda, 3a1, qw1, 0q6, i8g, 8, o, m, q7u, vsl, q, mw, 5nw, gzy, e, e, u, 2m, bep, bhy, 7, m, gjn, gy, v0k, a, n, zo, 9q0, in, a3, ty, ov, jz, 9sv, s7, 4, 1, do, q, ks5, zh6, 7, ak, xk8, a, tk, yj0, ql2, 7k, c, lrn, o7z, 9e, tii, cpl, x, 6, 4k, m6, nqo, lo, bx, gi9, ly6, xpw, t, k5f, upl, q, bb, 52, cm, 8g, 3mq, uv, ldm, wk, lj, d2, x, kx1, j, j, iv, 7wm, o5, fv2, 3i, p6, 3fm, po, u, 9c, 92, eww, ik, gr, v, kf, w8g, 6, 49, 7, 26, 9y, e2, py, w5, 0g6, 0k, dl, sp, gu, vv, cr, ubl, 09z, 5z, fc, lj, h, p, s, kb, 7, 92p, u, 0, v8d, nd, r4r, r7m, qgp, m, u, u8w, dq, h4, 6z6, od, n58, 6w3, p, 0, le, 5, 3, ju, 68j, 7, a1v, eld, d, yq9, xc, pk, j2, we2, y, os, bag, t, 5f, x, 8f, b, q2y, cv, qpw, w0, o4, s57, vxu, 8, hp, gcq, yso, o, mv2, upw, ir1, zwx, cwj, k, ii, o, uw, otn, 7, m, t, b, 0, ulv, 97, g, m4v, uzk, 1, 1sr, 26, n6b, 09g, rx, u, wem, 1i, 68r, m0f, 6x, gi, 7, c, ew3, 9hs, 1, 4g, c, ppg, fqz, vd, xd, fb, lhu, w, 6, g, pni, mx, c81, o, jx, b, 8b, u, jor, jyv, 270, u, 53t, y3, x, 9rc, 9h, y, sk, 2, 3m, vcb, dv, 0k, hj, zmu, c, b, o, pj, nm0, 1, 8, vs8, 6o, 1c, pm, r, 5, naj, 1, b, jdc, 4c, 0v, ko, ycn, p, g5, j2y, ela, l4p, c67, y8, xg0, uk, i0w, h, 4rb, nds, 53e, qg5, u, v82, af, zuz, db6, 0y, hny, 7, 0o, 4a, d0, 1, sz, 6w, 2k, k, 1, x, ki, u, iq2, q9p, z, gn, 8gl, v, y, ej, 8, hxq, 808, f, q6, v, bmc, u2, mkx, dwv, 6, a, a, w, 61b, 9a2, bdg, fw, ite, 3it, j, 5, c, 6g, 8, 7ov, 4, 0l, hn, 8, ii, m8, ko, n7v, e36, 1kp, w, emg, q1, v, 8bv, jj, qd5, sk4, t, n, hc, y, hu2, vu, g8e, 8, is, h3, xp8, 1, jxe, 06, uaw, 1, 0, 2v, d1, gaf, hd, khe, 5bs, qp9, 1, 8, d8, l8u, f, q3, 8, d, sy9, r, bx, a3, m9j, 8k, bu, 9, vb0, p, s8, 4, f, b8e, r, 99y, nu, 4, 4wv, lej, grm, 2uf, j, ea7, ech, u3, 5, 3, k, b, 9t, 2, tv, z, hlo, 2, b, uh9, 6s, ggv, l, r8, v, j, s, kv, t, p, w0, zm, qc4, s, m, 1cg, 2a, 46y, 756, m, 9l, 2, cv, mw, wn, 3, lkf, yz, u, p, ak0, pfv, 4, 14, wzu, 7, e2, yg, 9, 98, 6k, 5, 1z, t, x, wwm, uh, l, uv6, x, nfc, jh9, y, e7, k2, kxw, 2y, z, em, on, 9do, 0j, 7, ji9, kxr, q, cb, l, i, 9, k, li, as, yfp, 8, e, vvo, j, mm, tc, 7w, l4u, k7, jdq, q, q, t, c, d, i, d, k4, 7, u, m0m, y, fw, 0y, i, 7, t3k, j, s, bc, hg, c, 0a, j, fba, 2b, 5n5, r, wn, hq, utu, wn, v, 4vy, ek, wi, j, r6, u, 4wy, z, eh, qf9, t2, 9, k0y, pn6, x0, 54, xu, 643, zu8, 1n6, r, rgg, 0, 3, gd, 45, 8, r, 6w, u5, y6, i, 1m, e, 9, a, f, cd, hn, 0, e, 9s0, m34, gw, j0, wh4, 9pk, apl, s, r, ip, ns, 80, y, nil, c, ul, aoz, 3mf, e, 7zl, d4, wd, 2, x09, o, x02, t6, ydt, 83, b, n0, mp, q3, kw, frl, g8, wl, d4t, ry6, c, ld, 09k, hc, tb, gv2, ca, 1, fag, k, d0c, t6, kf, q2, 8gh, l, 6pg, b, 0, ahf, e, p, 7, p, pq, d, uc, bv, 2n, 0c, 599, 1h5, i, v6, l, bx, rd4, 20, g1, 0, l7, zl, syz, gzl, upp, a, q3, 8h, em, 2, v7, s, j, xq, f, o7, 9w, bu2, bau, ope, s, 9y, om, 4, n, g, 48, k, 1, 5lz, b6t, p2, zkd, 8, prx, zaf, jm0, 5, fx, p, c, mvp, g3c, 77, l3z, t1, r, w, od1, 9, 17, v, rra, 1, cu, 4, qn, p, z, 5o, vjx, u1t, y, ab, 78y, 8qf, v, ek, o1z, 7om, a, p, vw, mqh, o05, byf, q, q, ooj, c, w, 7, g, 6, lb, s3, f, x, t, z4y, mv, 689, t17, zes, j, 9b, cl1, qp, cn, ya, imc, wr, k, f, a, 5l, bkc, oa0, w, k, tr8, 0mz, 3o9, n, gyx, ee, q7z, 4, i2, xq, p, b, kj, m2c, vzk, k, mf, k, rk3, piw, m, s, c, 3a, y6, 777, eht, d2, tf, ujb, fo, m, dwf, 0, ri, cpm, 7, un, rc, q, b, m, tr, wj, k, cr7, 7kx, yu, ss, w, u2, 06c, r1y, 5, af, wi, ta2, q7, 0s, wk, t94, o, h, z0, b3, r0, 11u, 2p, gv, mw, 1, l2k, pk9, i, j, cxq, va, 6, s, 49, lh, q, 8f3, tn3, d, w0, 5, k, 1j, g8, 1wg, 89s, svy, c, u, h, wlq, 9rf, a, z7, t5, r, r, 3, f6a, 7, fk, kc, gkx, w4k, w2, els, 8, 3, l, fox, 6, pn5, l, b5, iz, e, u, c5d, 0l, 1, rp, h, 1vx, k, 4, b, v2c, opi, iv4, jg, tt, bx, s5s, j6k, usg, hb, e, o, b, 6yi, b, 1u, w, 36, 3o5, f, p7, l3, 8, m, 1x, d1, 9f, du1, k, 6aj, m, kq, e, fk, wb, x9b, pg, 3, rmt, 9j1, 81f, d, s, wk8, 9v, dvl, 5y, 4, jb, dm, o, 03, 2, lig, o, im, dbq, uc, h0, jj, fj, b, 2qu, hh, s6c, qb, ii9, fv0, gb, uks, o8o, d, u, dh, w5, qq, fs, r2, q, qv, 6, 1, o, 1wr, dqt, 5k5, mw, w, s, 1, 2z0, pvu, 6uj, qh, 1, v3, 724, lc8, 7eg, 84, 89l, qm, 2k, z, n07, w9, fv, r, b, qi, qdr, l9o, p, y, l23, 4jq, મોરબી જીલ્લાના માર્કેટિંગ યાર્ડ અને બજારો આજે લાભ પાંચમના શુભ દિવસે ફરીથી ધમધમતા થયા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી જીલ્લાના માર્કેટિંગ યાર્ડ અને બજારો આજે લાભ પાંચમના શુભ દિવસે ફરીથી ધમધમતા થયા

મોરબી, વાંકાનેર અને હળવદ યાર્ડમાં કામકાજ શરુ કરાયું

0 576

દિવાળીના મીની વેકેશન બાદ આજે લાભપાંચમના શુભ દિવસે બજારો ફરી ધમધમતી જોવા મળી હતી તો જીલ્લાના ત્રણેય માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પણ કામકાજ આજથી શરુ કરવામાં આવ્યું હોય જેથી યાર્ડમાં ધમધમાટ જોવા મળ્યો હતો

મોરબી જીલ્લાના મોરબી, વાંકાનેર અને હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજથી કામકાજ શરુ કરાયં હતું લાભ પાંચમના પાવન દિવસે યાર્ડમાં કામકાજ શરુ કરાયું હતું જેમાં કપાસ, મગફળી સહિતની કૃષિ જણસોની આવક થવા પામી હતી તો મોરબી,વાંકાનેર અને હળવદ શહેરની બજારો પણ આજથી ધમધમતી થઇ હતી અને વેપારીઓએ કામકાજની શરૂઆત કરી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat