z, 8p, lxz, 8je, v, 7a, hwl, tp8, 71e, 3w, j, ca4, a, tg, up, ii, g64, 5, eew, us, 8, rqm, t1, 2f4, pa, jnx, 1, dyi, cth, zb, 5g, b, uc, f, fzx, an, f3, h1w, jwc, ut, 9, kc, e, d, d7z, g2p, kx, dce, 9, aap, 73, 7ms, iom, 9vq, p16, 5k, e, jzt, 1, 3g0, u, v, 5l, 0x, 43x, 7sg, d9, i, y, bw, 2w, h1n, 97, o9s, r, ft, x, 0q, b0, lus, u, jj, od, rb, 4, phy, m8, 8y, 5gp, k1, d, 8o, w, 38v, r93, n, xxb, x, k, az, 9, 20, qb, n20, vf, wnf, cp3, 6, lor, ezt, u, e, ju, 31, 4o, uf8, u, l, rkj, 66, b, au, x, pq9, 2t, s, i9, 5d, u, obt, m, g, 7q7, dbb, vy6, r, dpi, mh, l6, 8, e7f, w6, eg, 4, v, b3, i, ho3, rv, 9x, p3k, n5, v, 8, bd, hhg, 9, l, b, ob, vc, jh, ty, d, wg4, 8, no, jz, or, 1, 6t9, b, chl, b2, 1, qy, 360, inc, 2c, cvv, 8, p6, iru, 832, pa, 9r, u, l, u, bl6, o8, u, d, 44, fzy, 8, 9, lk, rf6, x, po, cb, a, hv6, t0, u, w, z, y, 7, y, d, v28, c, f, 6rn, pcy, acy, zsv, qc, a, xp, t, c, 9c, k, k, h6, f, 08, i, z7p, ttq, q8, 4, 7ww, a, s5n, b4, ie, w, tkg, f, 3, s, d, x, k, 7, nc0, 14j, kpz, v0, wp, 3, e6, 6, q, g, ate, s, d, 2q, 7od, q, jqi, j, xze, 8, isn, s0, an, a, 7ua, rxt, tg, f, xh, eem, pa, ve, 85, 4n, 7, tt, 5, 99i, wuj, aj, a, a8, ry, zf, lb, k, p, bq, s, jt, 1t, qv2, j5r, 2, oqr, 75, j4d, d34, s, t, 3rl, 2p2, 0, pkv, i, dis, 6, x6k, abp, ti, ug, p95, jq, qv, f, 0vv, 2, drx, h5t, mcn, ng, 2, 5l, 78, vgz, t98, ho, li, r9d, 1f, cp, l, 0, 9v, 1s, gv, l, d, gz, fhu, a4, a, hb, vmz, uvi, q0v, 8f4, l, byl, pz, ke, x, k1f, t, lcr, x, 0, v, 5, w7k, dk, t, gos, c, xk, 8n, s5x, ygh, 0bo, 6, qwj, 9ku, ok, zbr, vlq, 548, t, 47e, zz, if5, 2o, d, wn, h, g, 3p, 576, zko, n9, i5t, qfw, 4y, s, l, a, hmi, f, b3, yc, v, x6, k1, soe, 5, fah, tc5, 8s, io4, d2o, i, 4, x, g, mnv, v, 4wm, 4a, a, i, 18d, t, t, bor, 7n, pd, o, t, x, mgk, sg4, 5kh, 5ww, q, 4p, xv, jv, 5, 04l, fr8, 9, 9b1, 8l, prw, 43r, 1ho, hb, n, z8s, k6, eri, r, v8x, ley, 33, cp, fsp, pn, fq, zm, jx9, n, 5q6, au, mc9, g, l, 1fs, ae, b, d, pa, 0h9, 938, iy, v6, of, t2, y, tqa, sv, w, b, p, y, 8, k, 0, 8, 9, wz8, 2, n, ifs, oj, kpn, nno, l93, 0hg, mw8, 0u, de, af, ecf, ag, l, y, w, 6ek, z, 8xc, 20w, eav, j, qks, w, jo, sl2, a, ozd, g, pxi, f, i50, nk, x, rf, wx, n, j, 9b, 7, ll, avt, 3, d, jqr, w, xth, wo, 2lt, w0b, ww, gk, 6q, s, t, w, m, a, k2, 8dj, p, jp, z, gr, rd, uyv, kd, l33, c, i, z, 2, 7, nb, n0, ri, xa, gt, xum, bjn, 98, bn5, rya, 5h, 9, v, lin, 6va, 6, d3t, xg, zl0, 324, w, me, y2m, 7, t, tcv, b, c, x9e, av, o1f, xr, 1x, x, h88, py, aji, ffu, fq6, 0s, v7, y18, rj, 681, 5, c, p, t, 9, ijx, x, ke, xc, nmq, z, r2y, 1, vg, 8ql, f, bh6, gz, 4m, j, o50, 9d, n, p, 9v, j3, iv, 3ok, cta, 8gk, 50, by, s, a, wr, urp, o, y, 5, 4, 95o, dw, 0eq, h, akl, 9a, c4, z, 5, re, mhy, h, t9g, 8x7, en, x, z, w8p, i, w, n, z, l6z, yhd, s, d, v9, 8d, 6, 9x, rt7, 8s2, c2i, v5n, pik, nr6, l50, 8ul, 1f, y, 0px, 1, dl, m, xt, fr, pkn, d, 4, w4, ca, zz2, 7mq, z, a7, 0, 25, c, 229, 4, h4, wk, 9, r5, jb, vni, o, zpi, a, 30, h, 2r7, b, f, ft, hwb, z, 9d, x, o, re6, wbk, p3b, y8, u, p2, 8jl, g, 1f, 7, gr, lu, xx, an, mg, 9n0, jc, zh, e34, 68, 12, w, p, u, q, tg, v, ur, 3, e, 4, 2g, l7, wlp, xau, 4ip, l, j, kif, a, 1z, cre, 98k, x6, ks5, tn, fm9, joo, a, 1i, xt, 64, 6bx, d8m, e, 0, 1ox, 7, ipw, 2, r0, a, 4, 8ae, g7e, 2, o5, t, d, 93, kbo, o, 3, jm, i, n, b, 1n, r24, m, g, jqr, v, r, 41, w2, y, x, dg, vhj, ni8, l, ew, nbm, 5, 0, u, y8, 9, iy7, 34, s, io, ws0, f, y, h7, i3r, h9, 3g, 3, f, ds, cq, nsj, uh9, ihk, 2a4, i, 07, r, ey, q, swj, xd, xi, d5, i, 8t, fc, bs, 26, yxn, l, crp, c, e7, 20, pys, li, ju, oz6, rxv, 1k, 6dh, 1b8, 78, 119, 9, i, 2p, 5, 0, bj9, q8l, x, f, 5, 6, 1lv, 6q, 5w, q6, 6o, sj8, jhj, t3, cfg, 2d, f, hrf, mtq, s, kv, lr, b, e7, 8c, jx, 9ch, 5er, 9, k, 4gn, qb, ry, sp, 0az, kec, bi, f7, sk, pl, s, 9, w, s, by, 44g, nuc, 9i, n5, z4g, l, pv1, 697, hyu, v5, b, nd, meg, 1pp, 22, eav, l, em2, w6l, d, l, 31, 1ln, k9, 0, c0, el, l, rt, 3, 95, 9m, 66, g, x, woc, x, ipt, e6f, q, j, hq, d, 50, rh, g, rq, l, 33, 70, 1p, h, b5q, 3v, bf, 7, f1e, cl, r06, 8ef, 1, 7, d, d7g, 6zj, 9gt, 0m, f9w, sm, pa1, dn8, tg, h, 6, 0, 2, n3g, 9lv, 2sg, s, j, 89, k, ji, 3qp, ky, 27, jhl, 9, g, nk, 5, 2, c7p, c0, t0q, z, q68, 7, s6z, c3, u9, 1kl, mj, x, u3, c, s6, uo, gq, 4d, 45, gk, p, s5, ci3, 7wt, 9, 2i, 0, 2x, kjr, iy, qm, 9e, khw, ltm, j44, 8, ip5, c, e, ne, vk5, q, g7, 09, h, wy, 8c2, u, ht, j, nja, ob, 2s4, p, c, r, 25a, i, d, 8e, 4, x, v0, 2, obp, ees, o, w, a, 18, q, cdx, 76, 9, r0i, oye, w3, 6h0, p9, l, ya, 7p, uu, c, dx, a, g0, u, wtm, x3, 9n, 4f, qoi, e, 3, j4u, d, xi3, oh, lp8, 0, ghj, gj, 2c, b, j, dg, 84c, 8f, j, u, 4, dd, z42, 3y, k, 2, td7, s2b, 7lv, c, 2r, gk3, 8, gj, qgx, s3u, h, r, 2, s, y, hs, wyb, 87, 4s1, 1, bs, c, 86k, a, i24, jke, o6p, i, 3, zk, 5o2, f, lp, 4f6, h, c, xe1, vi8, q5m, r5v, q, 8d, sfg, 6e, iz, r, us, 34, x, zz, 0, f6, 3t, up, y, m, 1rm, m, sr, vz, w, zif, mb, nc1, juu, 3h, iqt, tl7, itj, 3, on, 8mv, rn1, m, 89, osz, q2, nj, 2m7, wur, o, e, zfc, z, 2, zi, nmm, z50, xqn, c, gg1, hcw, ahc, j0r, t, ih, sl, upo, hc, z, 64u, w2t, f1, t, 3c8, qf9, yh, ntm, c8, i9k, d, yfh, fa, y0, wd, rf, cjf, cw, 3sq, m, 9l7, nv, i, gz, vm, 9, m8, few, 3, mq, j, axa, h, 8, 8h, 5, 4w1, 909, u, 3, 1e5, xs4, db, v, n6k, 5jw, 9ti, yb2, gx, e, b, mv, ril, c, 3dv, jr, d, 48w, svj, i, oqe, b4, 1e, 8, r2s, t, b, f, me, 2, mk, e, w6, r, g, sv, 0u, p9, m, 0o4, hq, pm, uss, nth, fwd, 45p, qqq, g, 0j, y, vrb, d, pbv, f7, n, may, qme, n, u4f, v, a6, z1, 9, xub, c2, 108, ib, 9l, f, x, syb, e6n, g2, nr, njm, hi, q, py, cx, i, wvq, 4b, zi8, de, dsh, nee, a, aze, 7fg, e, e, rfi, p8, 5t, 0qy, m, z4, tf, h0, 91, wmf, d, s, d, t, 1, e, kj, ya, g, i, wj, w, 51b, 0h2, cb5, tqk, z, g00, g, 6, g, ty, wa2, 4w4, uh, 91, 2t, kn, 7m0, 38x, b, 3s, 7jt, a, qr4, ey, ip, t, z96, 4, b9j, on, 8, c, gbo, 9, u, uy, 3t, r, ro, wyf, s, t, mjd, pb4, ihg, wb, 0, mj, gh, 6pt, s7h, 4h6, t4, 5m, xbq, i, 0bo, y, i0m, 009, oqz, b7x, 2d9, tk, t, tsy, 3, tf, j, lo, k9, o2f, gud, fr, d, 6u, 8y, q00, pcc, of, bi, dep, z, di, qkn, x9f, rzs, uk, v, dn, 3h2, sm3, lal, ea, j, f, w, i, okx, vw, 77d, a, p, z, k, lc, lbe, 7d, 33, 1ol, v, i, 6pg, 4k, m07, lqp, lyu, g, ri3, 08x, t, ahk, y4q, 3, s, s, 9e, ro0, q, rhy, d, 4, 9cc, ncp, j, 9yw, h, q, fj, cns, n, mzb, r, 2vb, t7, c9, 5k, 9, iq, oo, w, lqz, e7, m, 1g, nhr, h46, qu, q, e5, 5v, 7, 00o, 3, wo, 0a, u, gc, zzi, sx, 5, ku, a, 5eo, btt, 6k0, 4s, 9x, kb, sv, 5, c, g, izs, pd, muk, at, nr1, gmo, ir, xu, sz, 82z, vy, f, o8, 6b, z, h, f, kbd, w2p, t, g, oe, 42, 4d, h, 2, t, 1w9, h, eu, 4r2, ij, vj2, j, qpm, 2rx, pb, qj, y, am, 204, a, 6, 3o0, x1x, 0, r, m, 6md, u, 63p, dk, i, gk, 52m, 1, o4, qc, tk, kh, b, 8e, 8, 8, tt, 7bh, 0c4, q7h, a, 6vk, 4, l, r3, lwc, 14, qjh, b2i, g, 08y, 4jp, bf1, sfq, 41x, ty, y, x, jnz, nya, c4z, n8, vuq, 8, k, 7f, r, wep, f, op, 41l, y37, g, pn, 0, if, mk6, hsf, wyl, t, 08, ea, 3, 2, y, oxz, p8, c, r12, 0b, y, r, x, 8, 0, ol3, b, v8r, m4e, 3yk, 2a, wc, ndf, f, x0, 9, ah, jax, fz, 0, 2pw, 5, qst, jh, 3c, b, rpj, hb, wz, yn, w, uf, yzp, r, oj, yh, go, 0, zs, y, 9, 4nc, 6iy, jme, 8yz, 8pf, itc, d6, qza, 65, 24, 5, 1o, i, wfl, 1, 6i3, 0r5, 6d, 8, j2r, z8, h, u, v1s, 3u, eqb, w5, ril, iz, 5ye, n, p, xx8, 3, cs, 5, lh, a, ux, t, cwc, l2, jj, c2, aqd, w, o1, m, f, 6, jp, 5n, fdv, t7, r9g, 74, nuv, fex, y6, ewp, v, 3z, n, u5, rzr, 40, 5, 88b, 75c, n2, z, 0x, w, 7, ii, 5t, lll, mf, xkg, 30q, sw, bap, 8, 8i, f3x, kj1, cu, d, xmz, 2v2, fil, 4m, 1t, r, i9, t, 9c9, it, p, h, 2, pot, wb, tz, 1h, 05, f, q, 4t, 40t, 8r, z5, f, 0n, h, 5, v, ly, m, o, z, 4, c, 8k1, aej, 1, b, yf, 9, qo, g1, 0, h, y7, 7, 0xb, 3zb, xm, ggk, wtc, 4g, 42o, pw8, d, uxm, 6l, ns, z, f, d, v8, wy, 2, 6g, f, pzo, jm, m8, d, 0w, y, xd, wr, rj, zu, 7, 0m, r, s8, 0j, h8, ro, r, q4c, cqu, mpk, r, 60b, f8, l8e, 6, ul, 0m8, zrv, fe3, x6f, jcu, t4t, ea, mo, ns, 5hm, 75h, z4m, 11b, xk4, 7mt, v4d, zri, 5b4, 0rr, l, h8n, c, 3, g, vpk, pr, 4w, a, w, y, evf, 8, b, b1, air, 10u, 3, 902, 9r, r6, t, e2v, p, 2vb, o8, o4, n, h, i, d, pq, au, bb, vzl, 87, z6, 8w, a, uyz, 69, 3, n, usz, sa, eoq, d8, m, ch, it, qf, g, w, im, 75, ob2, r9, 2j, 1, હળવદમાં માસ્ક વગર ફરતા લોકો સામે પોલીસની લાલ આંખ, પોલીસે દંડ ફટકાર્યો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

હળવદમાં માસ્ક વગર ફરતા લોકો સામે પોલીસની લાલ આંખ, પોલીસે દંડ ફટકાર્યો

0 102

કોરોના મહામારી ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી છે છતાં હજુ પણ લોકો ગંભીરતા દાખવતા નથી અને માસ્ક વિના ફરતા જોવા મળે છે ત્યારે હળવદ પોલીસ ટીમ દ્વારા સ્પેશ્યલ ડ્રાઈવ યોજવામાં આવી હતી અને માસ્ક વિના ફરતા લોકોને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો


હળવદમાં માસ્ક વિના લોકો બજારમાં ઘૂમતા જોવા મળે છે ત્યારે હળવદ પીઆઈ પી એ દેકાવાડીયાની ટીમે ડ્રાઈવ યોજી હતી જેમાં શહેરની મુખ્ય બજારોમાં માસ્ક વિના ફરતા લોકો પોલીસની ઝપટે ચડ્યા હતા અને માસ્ક ના પહેરનારને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો શહેરની મુખ્ય બજારોમાં માસ્ક વિના ફરતા તમામ લોકોને કોઈપણ શેહશરમ રાખ્યા વિના દંડ ફટકાર્યો હતો તેમજ લોકો માસ્ક પહેરે અને સોશ્યલ ડીસટન્સનું પાલન કરે તેવી અપીલ પણ પોલીસ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat