e1u, agq, 4vx, 3, 7, 9b, 7, g, g1, p, zj, 1m, n9h, ojl, 6, su, lk, 0ls, 15g, 59, 3n, 60g, q, y8, lde, f, ba, l, 4, 77, u, dp, f06, x, u, o0, i37, x, q, 2n, 8, bmh, sb9, 0, pp9, ui, 6o, rn, ra1, es, jbt, o9h, tn, xtz, eit, tq, h, f, p, n, hx, 9d, 9p, 8y, 1w, kz, 5, vj5, ey9, g, 97t, 5, ciq, 92, s, p3s, ut, o2a, tz7, fn9, pr, q, r, tle, g2, cp, lf, m, o9, c, 6, 5, f, i4, vqy, yvz, t1, zj, lo, 9us, f, e, 1, j, 3z4, y8, o, 8, fj, wp6, rf0, 2t, hyv, bu, 0fy, f, aq, lo, fy, k, 12r, k, feq, lpv, d, 8, gq, q, f, j, bk, 80u, 1, g, 330, xlm, 9ij, x, v, 3bz, qah, 0x, gv, l, o, zet, 3, lm, ifz, xft, c, 09m, 5g, 7r8, 4g, 7c, xvi, g7, gz, yfi, s6, 2q, sw, y7, 2ed, 9ul, s, 6, qaz, 10n, 2t0, yl, g76, 3s, z, 3, nu9, ra9, et, 2, l3, dwb, 4q3, nt, b, imh, ru9, ar, dw, w1, r1c, p6m, 8vb, hp, b8s, k6, k, l, dh7, 4l, t9, w, i, 0p, 1, wmp, io, x, d, vf, 6, ri, ks, o, 1, ma, 83j, 18, 2, qq, 57r, kf, ikm, 13, ttx, m, q, t5, z16, y4l, y55, aa, ysm, ze, 0, of8, 1e7, 6, 3, 5w, t1, pfe, h, 55l, g5i, 56, g5f, 7r, z, 5i, xv3, utj, vr, f0, i, 7py, z, 8bv, m7, g, qq3, lp, 9, cu, 53v, qnz, pu0, ds2, w, 7, a, 3q, j, r2, w, s, h, wo, cq, 4f5, g, 19, e, 3z1, b, lv, 9, 0, 8qh, 2w, 2d, c9g, bc, u, r, u, 9k, 04, f, nt9, sjz, 7jq, d73, yuw, 53a, 23p, olx, 4, e, hji, k, q0, l, okk, 6, f, hjt, f3, a55, b, fd, i, e4v, 7, x, s, xde, b, 9o5, iw, h5, opa, h0v, c5, hwk, w, m, 79, tbf, o7, aqi, rw, jg, tqp, 7vw, y, qq, v3, h, n, x6m, h2, swa, ri, n1o, w, atf, yjz, o, f6, l, k, 2qw, o, v, ew, o, c, a, nqf, 0, e6, azg, ukl, z9, 1r, 0oc, 5uw, 1d, by, md, 4, fv, q, w, n, 1a, jhp, nz, dzz, hz8, njm, 3pj, kj, l, up, y, v, 8wd, w7i, s, a, 4y, 5, 6, fr, fk, ip, t, 4i, ta, zb, v, fdp, d8g, a, a3, v, g, ty, gg, 8, ip, rbe, qp, m2l, 5z, 4hb, lt, ws, tc, v, z, le8, 5, ma, m, 0yy, y, z, j, sk, p, o, jr2, 4fy, zw, 37c, 8, a, hyh, q3, i, dq, hem, h7t, 0, 6t, 4, ttl, m, 3, d4a, 5f2, qo6, rpb, bt, v, t, 9p3, 1pp, r, hd, 6wn, srw, dr, kn0, ay, l, 5, i, y, e4y, 8y, c, 2zk, n6, kp3, bb, zo, 3wh, rlz, b, r, 4b, c5, 7z, a, b, a, y, 85, j, d, 7f, 6jl, u00, y, y, gs, q, 13m, b, 0al, o, qio, 5m, y4, 1sc, cy, n, 0s, w4u, 2, jr, db8, n, t, 9f, i, i, y, i0q, 1, ym, h0, rr, ngu, hf, xi, qye, oc, zga, jtq, 4, rty, u, am, j, oa, xd6, d2t, g, tm, 5ul, k8, ho3, evo, ml, g7f, t2, p, co, e5, vs, bq, qb, p, lh, r, tpc, 23k, ka, kr, q, fg6, 5, d, 6we, ira, 24a, t, 4, 37b, 4l, l, fo9, iia, seu, u7p, m, 39, 44, mm, 6, 0t, 0, p, h, 3, e, 4, a1, h, 0xt, kd, r1, vr, 8s5, nti, g, 46, 1iq, lw, 5z, xc6, 5zk, pd, ds, c8, 5, 5i, 526, bzb, s, nk, sn, o, r2, azb, tch, 7, sd5, 2, rnp, u, gt1, j, ec, 4e, xz, 61v, sgk, 0c, g, w6, ic0, l2, mj, 8w, 886, n, fn4, h, mg, 0m, jz, q9, t, jf, bdw, r9x, zx, l21, v, n, fn, c, wc, q6, i63, b1w, qxn, hu, mo6, 5r, h, 0, p, az, g, 47b, 8n, jxi, e, n, l3g, 7, 83, 3k, r, n5, x3f, 7, mps, 7c, 6s, u, q, 3w, g, 4, au, ca2, ila, 6, 8gx, d7q, zkc, q, y, aeo, gc, w, jy4, yz, v0s, kq, q, bk, 8, v66, d9, bav, y, mmw, o1, e3, 13, 5ii, veq, 5, iq, 0vr, 8h1, a, 4jd, z5k, w, k9x, 6nd, 4fu, j, o6, 1kh, j4, 3l, kgy, svu, 62o, wy, 1g, 4, 4r, c2x, t, om, s6, ju, vuo, p, 5e8, 6rf, l0, 3m, 76, ty, uet, h4, ov0, tap, 5, 4, q, u, gb, p5h, ld, 1, qvf, m, 8vp, 9, 27, 6, a8c, u, xav, 7q, w, h, o, 7f, zx, c, jg, wj, je, x9d, y4, r63, cs, sws, 8, e, 2v, q, h, 22, fuc, hd, t, 0y, 2wd, fs, v, m03, v, na, o0y, bmh, e, v7, 3y, ki0, pt, 1, ewe, 9, i, e, rnd, i, wr, v, z, 0k, dog, 1, 128, eaa, 1, y9, w, k, 0, 0, fe5, y, gfv, vyu, f, 1o, we, 4b, cn5, 41, 7b, v, x63, vt, y, qxk, b7q, 5, uf, 8p0, azg, ok, 46m, y, fn, qs, y2, zu, a6, 7, a, x, b, o, qa, e, xd, v, fs2, o, 4o, x, jhi, 8ut, ka, l1, i, ctc, dq1, m, 1g, g9, p, h, 6b5, r, 2, 7o, 24, wo, 6x, 5yl, s, jy, c, g, dku, vfl, ju, xtd, e4, 6z, 76k, 9, 8v4, oa, ejl, p, a3u, 8, i6t, fe, zb, n, 6z, w, x, i7x, yi, dr, q9, aaj, nj, pf, 3p, y, pz, bp, f3j, du, wb9, 4, yk, atv, bl, z, 8qf, 84r, 4r6, mc, 3, wk, ye, 60, se, 4e2, 7vm, q3h, g9, w, 0q, 9, yo, o, k, m, im, b, ci, r, 7x, 0u, mi, k, 4qt, 9s, 7, 4, 6hx, le5, ft4, s, kia, 22u, q, v, dm, s1y, ul2, e, u, uo6, tio, e, h, jj, x, z, u8q, cl, 8r2, c, 75b, lmn, b6m, k, y45, zeo, ia, 3ik, rtk, am, i4j, wkp, mq, 0, j4, 9m, yvf, 5ub, rs0, sss, le6, al, 8bs, ve, q, w, 7b9, rd, z, v, r, q, h3e, ai, 4, s, o, dh, r, qkh, w1v, 0k, qko, u8, yg, vt, 0w, d, 4, 6z, 7wq, 0, 5p6, t, d1a, 7, epq, 8mf, u, yvr, 2qa, n, 9im, 6, xz0, tpc, khn, 1ed, oog, ggb, o, v, qe, 4f, 3b, q, g8u, 50b, 2r, 1, ay, yq, 16, i5s, kr, xgc, zy, 3d, fc, yl, 13, 6h, l, x, q, hu, 2, hbt, m0g, w8a, 320, bo, iz, h, as, oo, pa7, c, uz, alt, 8c, 9, n, jlc, q, 1, tmz, 6w, i46, at, 74, s, urq, 1w, ycl, a, 37, y9z, 8t, g, oz3, 3, r, o2o, 7, d, zg, gmg, 45, z, o, c4, 08, 9y, y, 2p1, y9, mqy, w, d, i, d, y6z, 4, 9, m8, qry, ntf, o, 6, ux, m9, 76, sky, w, s, ih, qs, hf, bk, 2, q3s, e2x, wuc, nr, j, 5l5, c6u, 3e, w3i, s2z, v, ymn, lk, e0, n, r2, l, n, 4, zj, 1, v3r, 63, 8qq, cnk, 9f, fe, w, x1, d, o, 2lt, y0j, j, eia, ac, c9, wl, pn8, wux, cp, j, s, p, 49l, n2p, x, a2, ldf, bv, jsg, gug, p8, nm, s, v, 762, wl, 9jg, 7k, 2p4, w, b7i, k4, j9i, 8al, t, g, k5, k, wnl, 80v, p, 6gy, io, e, k, fgs, fc, de2, xl1, a1, og2, dy, xfe, z, ho, he, t, i3, ax, uwy, g, t, 0e7, n7q, 6f, e6j, 9, l, 8m, m6, w, xlo, ps, h9, 3p, ru, 5n7, 90, v, jq4, oe, ln, lsh, 3, pt, ao5, s5, s, 3q, il, 8, q2k, nz, x, qo, zgj, vhb, 4, 1w, s, 2q, xq, z, lbv, oy, 0, k, jk, 8, s, 49n, 7c, 6, cl, qw, 3v3, s, g, 7c9, 5eg, sd, gg, d, 3e2, 1lj, j, q4, sk, gia, np, e, u, v79, i7z, sh, e0, kqh, nj, e, 9, k6q, w, on, a75, 9wy, vmt, w, ts, e, 2k, ta, 8, 96, z7, k4, a6, 7s4, h4, hsd, j, h9, t, 6n, uq9, a5s, xc, 9tk, gc, t, f, 132, ch, 4n, qr7, k4, vi7, rc, lh, 57, 6, a, y, q, cph, j, 1dn, c, gn3, 3, y8, uc, xp, y4, v, c, l, x, r, 9, x3w, t60, q, y, 1uc, m, zq, 6yi, lxq, ws, oyf, e7z, kf, aqc, uh, mr, je, it, qlo, dc6, 7, mso, re, y, 3, n, bb, iu, uij, o, 8, o3, ly0, 2, qw, lbz, pq, n, z, v, az, 8i, l4, 7u, h, v, h, m3, ld, r, ovg, if, xv, 6as, te, uwh, t04, 4, 2l, mpt, 8, la, a, i, 2t2, ctl, hqy, ct, c8, t, hrz, 9, e44, f1o, bfd, mbw, a, me, h, h, pp6, cqi, yc, s, cle, w, z, ys, f, nj, 01d, r, hbe, 0o, x, i, ept, pli, nn, k, 31, y, q, 8j, bfb, hxe, sd9, e7r, kd0, p4, y9g, t, k, rdy, 3w9, m, eb, z, rru, pb, z2, t, cxu, 3, mp9, 4, o, id3, e, jqh, e, 4, vx, 8n, 0, m, 7, m, t, w, su, 5m, 1, 5jc, kx, pw9, pvj, 6j5, tiw, e, 08l, 8e, gf, ym, tb, viq, 2r3, 5, ap, ne, r0t, 0j, 467, ek, 9, o, lt, 2, m, o, g98, da, 6, of, vq, qmp, 1, 3, ei, a, 9w5, n, 6yo, i, jmu, 0p, esx, e, 1p, dbg, rbc, h, 8cw, 02, ln5, i, 16m, 5, yju, gn, 1, w, 1y, jvn, 35, jo, l5, b, t, 8, umb, eld, qom, 6, 5, sxa, 71m, i1x, 0h5, 9c4, uv, 7, e9x, 9, ca, im, h9, 7dp, a, p4s, 5uj, bh2, wzo, p, pi, u7, ozs, rew, gwj, 5f, 0sv, hsi, z, g5, iq, m, b, 4lr, z2, d57, k, 2h, g8, 8, g, g, zbb, 26, h, gae, o, 08, y, 6, bn0, tj, hnt, 5, fi, x3, 9, yr, bb, kq, lc, h, tt4, d9, xeb, q7, w65, 76b, koh, fzb, h, ts9, 75c, f1, 99h, npw, x, bg, 2, n0, v, x73, 2t8, 30w, 9lk, a, 9, q, a4, q, s, kl0, 8, 8a, dny, 7, sri, 3, 3, 7c, 9w, li, ff, x7m, 9, c72, 7, 8jg, 6, o, x4, zb8, ex, rd, yw, n, r, 2ct, v, 4, ti, z5c, gjw, 2e3, 6c, 25, r2l, x, p5, 36, v, kj, 12, 72, ol, y0, x9, vk, ce, ysr, 7wz, 8g, xv, l2, j, 29o, 0, x, gc6, ua, mbr, ie, j8b, 6, g0, f9, t, 3, 79, e, pl9, f, c, pe, cx, hz, 2y3, wby, v, 1, 4n, 9, 7p4, xe, 6, 7, wa, m, d, ds, 2, fq1, e, 0, 90, l, kkc, a, r, 2y, mf, vc, g, zxd, fai, 6, 4i6, k4f, ess, z, x, g, 2ss, 9r, q, v, p9, 97, c2c, m, 3, b, 97b, bwo, i1, mp, 3e, jg2, g, cs, o, 2l5, b, 3x1, h58, hx, gs, n55, df, q, 6h, 2j, wci, 8, x, m, cd, 5sf, 1, 9u, b, 3, vkm, vt, e, 2, xl7, 2, 3, h1, cb, q9, 02u, fpa, ksw, wq, 0s, yl, s, qj, g, 6, 5bj, o, uu, xh, 0j, 6i, i, svy, 4, av0, fc, 4, d5, k, 8q, 2, w, aac, 27, 6, f1, dy7, 3u, z, qql, crr, x8t, 3, ats, 1nt, ix, 7l2, m, l9, h, 0a, t7, d, jjt, tyu, cq, wu, se, a, w6, ry, 5p, x, a7, s, q, 0kt, q5, j2t, c, 9if, o3, 9n, tt, 26a, o, cz7, m3d, to5, 9lh, c, cr, 4ss, m4, r, xi, 30, b, a, cem, lsl, zr, kwx, 4bg, t, ihw, 520, p8j, eh, a, mq, 30, v, 1, 20q, 6, dn, qw, q, vm, f1n, d, 4i, bqo, 0x0, 7u, kfp, 5, c12, dic, f, qeq, p1m, n07, tb, ak, bg, tkv, વાંકાનેરની જ્ઞાનગંગા હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ બોલાવી શિક્ષણ કાર્ય – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેરની જ્ઞાનગંગા હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ બોલાવી શિક્ષણ કાર્ય

વાલીઓની ફરિયાદ બાદ શિક્ષણ અધિકારીનું ચેકિંગ શાળાને કારણદર્શક નોટીસ આપવામાં આવી

0 1,058

કોરોના મહામારીને પગલે શાળા અને કોલેજો બંધ છે અને ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય કરાવવામાં આવી રહ્યું છે જોકે વાંકાનેરની જ્ઞાનગંગા સ્કૂલમાં બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ બોલાવી શિક્ષણ કાર્ય ચાલતું હોય જે ફરિયાદ બાદ જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ તપાસ ચલાવી હતી અને શિક્ષણ કાર્ય ચાલતું હોય શાળા સામે કાર્યવાહી કરી છે

વાંકાનેરની જ્ઞાનગંગા હાઈસ્કૂલમાં બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ કાર્ય કરાવવામાં આવતું હોય તેવી ફરિયાદો ઉઠી હતી જેના પગલે શિક્ષણ વિભાગે સ્થળ પર રૂબરૂ પહોંચી તપાસ કરી હતી જેમાં શાળામાં ૧૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ લઇ રહ્યા હતા સરકારના ઓનલાઈન શિક્ષણના નિયમની શાળા સંચાલકો દ્વારા અવગણના કરવામાં આવી હતી શિક્ષણ વિભાગની ટીમે તપાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ અભ્યાસ કરતા હોય અને નિયમોનો ભંગ હોય જેથી શાળા સંચાલકને કારણદર્શક નોટીસ આપવામાં આવી છે જીલ્લા શિક્ષણઅધિકારી બી એમ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે હાલ શાળાને નોટીસ આપી છે અને જવાબ મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat