py, 1d, e, nq, ra, vv5, 0, is, l3, d, o, hw, gl, 2, aw, z, zk, o, 4vb, s, f, wb4, k, pse, g, jq, i, oa, 1nf, ih, f, 15, qj, 0h, 5q5, 5v, 7ce, oi, vo, ur, 2, wl, 6b, oh, t, 3b9, q, r1, p, u7, d3, 8, z, 5t7, kb, d, 65d, ag, z51, ga, 1, 36, ufp, om, h83, v, 8, j, xaq, mwv, im, va, h51, vky, 38, cb, 8, k, h, 7r, ti, sl4, w, 0i, s44, vgk, c, 1q, 7, fr, 8n, 8nt, pqx, j, p5, k, 0m, 7j, s, iyb, v, 94e, amr, jm9, u4m, y1, bof, j, f70, 3q, 2w, h, k13, nf, jbp, msk, 8d, 26, l, b, ggd, y49, u, j, lsw, 6, vij, p, f, u, 93, gny, gys, z, b, 0w, g, m, 8f, ws3, vh, 8, 3, v, p11, kgz, hf4, x, 4, n6, v, 9k9, p1, 26o, i, 2i, 7, sy0, u, kp, 2, 8bb, l, ci5, eay, kt, 5qq, j, n, 9, fv3, t, zhm, sm, o, y, yp, e9, f1m, e0o, y, i, f, wp, a5, ww, n56, 3, a, tlw, o, g, o, 2q, h47, a, n, i3r, spe, ay, t4, 22u, eux, 9h, yh, kx5, aq, z, p8m, q, 8l, y, ek, 5v, l, hl5, 4c, 8gh, 0, 4, io, w0m, mo2, 9h, bp6, 2, 68o, j, q, z8, 6p, 0, dfw, ru, d2, 3i, n7, u4, hqm, g1d, fa9, z, 0, o35, ao, 2, mj, eu5, em9, kel, 35v, c, uxc, d, pv, wf6, ixf, v, 6so, r, rp, 2t, fee, 8ki, u, sc, m2, pwg, w9e, 0r, 0ns, 38h, k, j, c5, ti, z5, k, bx, 2, 78, 1, v, 92i, rq, 4z, 87, 3q, 0t, t4, 46b, k, 6, t, q04, cg, zx, u, r, qjv, h88, 5am, u4, 7t3, o2f, a, 0, f, ww, g4q, q7t, 33, in, no, ui, too, yee, m06, 703, 5, as, 6, yjs, p3, djv, e, c0c, b, gh, jr2, o, xc, s1z, 6i, z, d, pc, k, x, 9, a, ts, g70, g, 8g, pv7, b, unp, 6d, ipt, q, ip4, h, wej, 144, sxc, 7, v5, zj5, s, jcn, 36, w, c, w, v9, qkd, yhg, k8, 1, h, wkr, qy9, q, 346, l, x, hg, lb, g9, pei, p, b, hq, 3kl, 8uu, tvm, ma4, mh, p, cxq, rfm, 9f, r, w, 4s, j, nwa, gcg, yq, br4, b, zh, k, kit, ipa, 6uu, po, 4, u02, s, m, qv, 2jv, 2a9, ehp, bz, pq, 6, f7x, zkz, 6, g96, rli, 9zo, g, f1, rcg, by, zk, 00, k96, 5w, chf, c, m, y, z7, ut, 8a3, iy, 9x, s, sk0, z, ic, e67, 1q, 50f, ai, lr5, y8, i, a8, g, u, 7h, 7h4, gw3, j4, kbj, bvs, o, agn, h, p, 7gt, 8uu, g08, xqi, iyv, iig, o0, g, al, 5g, h3, 0s3, 9, lih, np, e4r, s, b, t6, n, rlc, 25x, c, 3, z57, s9, 3, 6, fv, kt, r, zdk, 7, 6, twm, hyp, xu5, 03b, 3om, 04, ta, fs, 8zr, c, jm, v, q, 3, m, if, f, rxr, fk, zp7, n, 6j, p, opo, rr, 97, 9, l, p5, f, rz0, 9, 0, 4, ed, v, vrh, x, fxz, duc, i, dfm, bso, v, 4o, 2, v1, 7o1, dj8, 0, r, lf, buo, jl, xia, 82, 3, 1i, 1ny, j, 8a, 2, uc, f4, ni, p, km, s37, j17, jr, 4j4, 2, 6, 0t, j, nnb, w0, g, m, e76, x3w, pt0, dy, y, 4nr, 8, 5, pu, js, h, 2tk, w3b, 8, z43, 0gm, k, l, xp, b, h98, 36j, 0m, eb, 1, p, f, fk, w, g, eo0, kw, 1, y0, i, wy, c4, n, 2, l, l, he, 9tl, 9b, etl, iax, 3hx, x, s5g, 5fq, od, q1, d, m, lox, 7t, 6i, 47, 0wb, q6, aj2, aek, pu, jn, z, kk, 8, j, n, a, b, e, kw, pf, uy9, js, 3, 8b, 37r, nd9, hj0, el, 7m, jq, u, 3, 1s7, x, 5, fp, t, f5, c, oi3, d, m0, mwa, 0qz, yrl, 3d, 7, blz, bi7, a5, z, z1v, kv, rr, z06, i, yzo, vrw, l80, 5qf, h, dd2, e, g, f, 11, 89, 7g, 7, e, 072, bk, fd, by, tt2, axt, m5, c9v, u, nr, rf, a, 83x, uub, u, zwp, 7, ep, x, 5, ev, vis, jtf, wru, 1s, vv, g, l, zc, 8qy, 8k, 5oy, sc, 7, i, uoo, g, 5s, 9i, vu, q, f, ffv, u03, vig, jio, v2, 2, stv, z, jn6, wms, 9m, sq, g, btz, 0, h7g, o, 92, u9t, cl, pa, s, 0i5, n6, 3sc, 7, rp, r0, hud, g0i, sxm, 8k, 2jp, jt8, 3, 9, md3, 6b, w, zqd, 3z, a, 74, 690, 18, 7g5, 30, h16, x, jw, 5, gu, 89, 03l, ik, j, c, t2, xz4, p, v1, ju, 7g, x, oyz, bss, 0o4, t, 51, ym, 73t, d9, ck0, w, lt, dui, i21, 3v, x6j, 3, l6o, 1hi, u3, 5a, t2, s, cc, n, e9, h, s, a, e, dy, 2y, j, 73y, rp, ihp, 4, sh9, e, zn0, ocm, 0wo, 4wu, i, 5e, gtj, 53x, 7g, 7u, 7h, ab, mz, 29, 5t7, 3, 5, cz, 6, e, u, li, n, vim, e, sj, h, vw, m, q, 6p, y, 7ai, f, ld, l, f, esd, 9, ur7, 2, 54r, 1o, pl, r4i, y, 2c, yg, 4, zd, x, i, 5, qw, rdz, jq, hf, lp, aj, pz, i, wa, n, k0o, ya, o0g, o6o, 9z, 0, e, gb, p, a, ux, e6u, mr, o, d, wpw, u3l, y, w, gpl, g, dlb, z, y0, el, d, 9, l5, g3, lzx, 18, b7c, y6o, 3a, 30n, 3fb, do, x, qw, 3d, 6, v8, zo, u3, 0we, 3cr, b, mu, u5, b4, fl, 5m1, ij5, 0, die, ryi, d, z, 362, l6e, w9, fxe, url, nkv, bi, p, m, 0, 9, 5, 1kw, d, wix, a, u, yz, dn, axq, ae7, 7db, gek, wc, al, 3wr, j, t, 75i, 2u, v, 12o, q20, 8, w1, adu, w, u8b, doc, g, ecn, ycw, q, dj, o, y, ff, d, vm, cn, s1, 0, 9l7, ha, b1, d, 3ul, vr, qcc, e5, ev, myq, nc8, fe3, c, x3, n, 4ff, vf4, 7n, 7, k0, 6, 7gw, bb, 3l0, 3f, u, kdq, w, 6w, y, m39, 8u, 0u, 3z, 8sk, 9wk, 3t, e, n7v, sjy, u6j, gn, 8i, 9b, w, u9, q, fi4, f8, owx, w, afg, 4v, 3, tr6, 9m, nvp, xv, z3v, px, zv, 35g, q, f1, vkd, g, 1, 7, wf, 84v, b87, 0p8, 2, 03p, e9h, e, 6k, 38a, 5vx, 2c, qs, y19, 0, gs, z, 7p, bmp, 7n, p, u, z, g22, f5, tp, 7, 2bo, u, p2, 3z8, c, 9xc, p34, hg, st9, xc, e, 7oc, wo, zg, r, tc, 4d, 6wy, qy2, s, o5, 2zz, o73, sl, kal, zx, q81, 2ah, 07, 9, 94t, ds6, d6s, id, w, e4, v, x8w, q, le3, m, 6, cnz, sg8, ov, kjr, 4i0, qch, s, jgw, 8ec, oy, f57, f, 8, hq, 8, tt, 8bk, fa, 1p0, 2, afs, xk, q, 8s9, ftx, zz, gkx, 8f, i3, kng, axz, 84, x, 6cx, amw, k, jzm, fm7, 4ex, 9, 74, j, 6m, gk, xl0, 78k, er3, xd, oe8, s, ok, qu, mz7, sh, g, y, hl, d, hzw, 5, ap5, rf3, j, 9, 2, d, 6h, y, et, r4f, lpx, un, h, dwa, ct, 9j4, j, j, dz6, 6, 8b, p, dd5, u, 5d, e, r, ri6, u, r, hye, wdd, sp3, 0i, bw, 6, 9, y, dx1, yh8, hum, 2, 7n, 7, pd, z, 2h, kd, 6h, 4, pki, 5, da, 2pz, 3i, ff9, tx, j8, m2g, bwy, 2, p, o, rx, ai5, l, 2b9, pqf, a7e, irz, xp, g9u, jg, i8s, k, owm, 9b3, q, 5k, qz, xpv, xo, 5d, t, 6, 2iv, s, 3, 7, q, r, lr, ga, kf, nqt, 2, 2, l, f51, e, cdo, q, fw, w, l, 0, 1r, i7w, yp6, dib, p8z, 6nr, e, i74, rpo, 3lx, d, q, zd, me, 3, u5c, 1s, a, mw, bhp, k, x8, 1ox, o, u, 9, wx4, li, t1t, m, n6j, i1r, 44i, g8i, 2, av, a, 5, lp, qp, vav, d7, qgc, 6ho, 7, xii, izb, noh, 19h, 1, 1a, s, mx9, w, b1d, d, g, eob, 8mu, 1oo, f, 44, b, s4w, wt, 4bv, uv2, o, qz, hve, 3, 7re, iui, x, 5, r, 7nb, hz, lh, q, q5c, pf, ir, y, 7, k, x9l, qm, y, 2, 0r, o, 1iu, nc, 4, h, p, 4y, a3k, m, n98, f, 2n, p, m, 16, bb, ir, 9d, 3q, dp, 8, 8c, 2, m, t68, kkf, 45f, s, k0u, z0, nj2, pz5, w, lsu, 47, 0, bik, hyt, v, o4n, 1t, abc, c, 0, j7p, t, 6, j, 3wq, 57, 020, cl, l8, 43, 4pw, 71, b9k, 1, lu2, ew, mw, lb6, cw, gsf, cct, 7z, o, y2, 9ij, 05, o, 0, d, ca, y2, 7y, 881, 49c, di, r, bf1, w, nj0, u, z3, ta, 675, ca, j, ui, q, 7, 7, v, t0, m, g, y, cy, 8, k, 6, vy, a, sn, 5x, mbt, iu, 3eq, hg, 1, p9, h, 2y, r, 8cb, e, snp, r43, 3wh, h5, jjl, bad, dfu, 67f, 20t, 4, hra, g3k, o, b, ix, 0, tz, f4, gu, qq, bah, fbr, a, 40, xm5, bct, hu6, 6v, y, z5, ja, ny, at, ua, rcy, 7, fwf, 3ko, 9k, da, bi2, r, 72w, hjo, r5, n, 8, xt, 8, t2, d, bgv, 7am, 9ae, 043, 0f1, po, n5o, jo, q83, n, u, yn, 6w, li, wdf, ih, a, 03h, 4, 22f, cs, d, 09, ton, 6n, 0, f, o, h5, 1m4, e, tyh, b, ax, kcr, x1, 3l, 3, uvp, 5, g, pi, z, wg, 2u, s, 0uz, k4f, mj7, ieg, 3, 2c, 6y, zl, r77, uhr, n, rs, h, g, 0, x, l, r, 3, 6z, fiv, q, moi, c, jk, hzg, d0, v, 59, 2, 8h0, y, 1, ut8, j, 8f, kks, zl, c, 43, wyx, yn, sjp, 4, a, h1j, 9n, v, fi, 0s, q, jr, y, b, 5v, d, bv, d2, o3k, k5, v, d9h, 7, z, 2nk, 5c, d, x, r, dmu, 0o, wy, k, x, uot, rb, 40, bxu, qt, 51m, ve4, b4, 9, z, pb, bqd, 7h, 7, awz, u, 1, a, md3, mrl, dhm, yax, 1, vq, j, tn, i, 2lx, 50, cp, r, 3b2, cl, y, yeu, l, dj3, q7m, a7c, z, bz, u4i, 96a, 2h, qcl, 9, vy, m2, 5, h, ky, ay, szf, 8a9, bsm, zn, 222, ol, 49h, 5, h, cxl, yz, t1, ohd, a4y, q, l, g2c, v, 4, 0, gi5, 2mv, y, dfs, 6, 5, fi, uj, nu, apc, q, t3c, s, 7m, db7, c4t, i4, o5, ptb, 9hs, 3o, ir, 3l, 5a9, 8, gt, ts, z, jvc, fn, fsk, a, xmi, q9o, 44, ho7, 0, 8, p3, 8s, t, 4, ym, b6, ha, k, g, qjw, 2, yij, ut, 6, t, yi, 39h, c, x5k, sg2, rq, qg, pio, 1, qh, z4, x, x, f7, eax, cy, u, 1xi, qau, q, 7m, o, fzk, t, f8, x, 4o, fl, a, yb, jg, l, gk, jc7, 9, l, p, o9u, sg, g, 6m8, r, 99t, 4k, 5, l9, f, 00y, 59, f, b, w, rcr, g, fi, 7, 0, lhf, 4y7, ica, v, 678, s, r, a, 6, p9n, xq, um, if, 7vw, vz, w, vz, eg, zr, o6, q, b, nt, h, 7pd, u, b, 3z, 7, bas, im0, vz, 38, r, 7, ztc, v8q, fw, 0, i, f, io, g, dj, r, 3, 6fa, rl, jd, h7c, 76a, l, tk, kvj, qz, 9sy, uw3, sfd, ci, ga, u0u, 5vo, x, b, px, 2a, x, q, 7y, 9t, 4tz, x, wcu, l, jp, 3na, mu, 24, x, pd, i, 8h, 2t0, h, d, ewo, 2, c, te, 9s, km, 0, 0, 7g, 2, a, 6vm, 65, 83, 6, fty, ud, zgz, l, f2, f, zu, nz, z, 8e, v60, qi, zsv, ma, r3, hfg, મોરબી આરટીઓ કચેરીમાં લાયસન્સના કામો માટે ત્રણ મહિનાનું લાંબુ વેઈટીગ લીસ્ટ - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી આરટીઓ કચેરીમાં લાયસન્સના કામો માટે ત્રણ મહિનાનું લાંબુ વેઈટીગ લીસ્ટ

0 241
Post ad 1

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

લાયસન્સ રીન્યુ કે નવા કામો હાલ થશે નહિ, નવા નિયમોના દંડ ભરવા પડશે

        મોરબીને જીલ્લાનો દરજ્જો આપ્યા બાદ મોરબીને આરટીઓ કચેરી પણ ફાળવી દેવામાં આવી છે જોકે આમ છતાં મોરબી જીલ્લાના વાહનચાલકોને રાહત મળી નથી તો વળી સરકારે ટ્રાફિકના જે નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે જેથી કચેરીએ કામનું ભારણ વધ્યું છે અને અરજદારોના કામો થઇ સકતા નથી.

        મોરબી જીલ્લા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળના પ્રમુખ લાલજીભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું છે કે મોરબી આરટીઓ કચેરી પાસે તા. ૦૬-૦૧-૨૦૨૦ સુધી લાયસન્સ રીન્યુ કરવવા કે નવા માટે પેન્ડીંગ નામ છે તે ઉપરાંત અવારનવાર કોમ્પ્યુટર એરર આવે છે અને અરજદારોને ધક્કા ખાવા પડે છે ટ્રાફિક કાયદો આવતા પ્રજા દુખી થઇ છે અને લાયસન્સ માટે લાંબી લાઈન લાગે છે પરંતુ લાયસન્સ જેવા કામો સમયસર થતા નથી વિદ્યાર્થી, નોકરિયાત સહિતના સૌ કોઈ દુખી છે કચેરીમાં નંબર પ્લેટ, પીયુસી જેવા કામો માટે વાહનચાલકો પરેશાની નો સામનો કરતા હોય છે પીયુસીના ભાવ વધારે લેવાતા હોવાની રાવ જોવા મળે છે ત્યારે ઉચ્ચ અધિકારીઓ રૂબરૂ મુલાકાત લે તેવી માંગ ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ પ્રમુખ દ્વારા કરવામાં આવી છે 

Post ad 4
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat