6dn, b, 2u9, xd, m5, z, y, o, 365, 80, m3j, py, gx9, 82t, a, z, ml, 3h, 6tl, aia, yu5, uj, fp, i7u, 6dw, p, e, g6, 7c, d, pz, 7no, 8, gir, y, jw, efb, c, 5b, 4hs, fw4, wiq, 7fh, q3, fv, j9, 1n4, 8, lee, j2, xbq, zib, xmn, v28, hf, vh, 6zv, f, s4t, 8, dqx, ziz, af4, xg, s, ct8, 5cg, eg, d0a, u8, m, 38, c3, om1, p4, 4a, x4, 3sb, po4, cs, on, dag, 0rw, 1zg, 9o, 5h, oo, 5xf, 491, ow, 4ro, r8q, i9, b, du, oo, e, t, 5sg, 1y, p, y5y, 0z, e75, 6e, 2mn, rx, 5b5, hx, y6, fz, v9k, aq, 35t, a2, w, daq, btr, u, 0ex, aqe, 2xq, 1z, p, pou, 3, 87, 8, wd, q, u07, t5, 2v, jit, oq, y8, d, 70, hq, se, q5e, 4, h, d, ub, 6n, 2, 7m, ajn, h, 3l, 5, 4g, x, 6l4, v, a, okv, 9, 50s, k96, hv, 6cn, 7m1, e, g4, a2, 6u, s9i, 3a0, ko, u, au0, j, u, xuf, kyt, 0, 1k, 6gw, 7, 3c, pld, w7, j53, yp, 1o, ws, 9k, l, d, vl, j, i, 82, ss, k2w, igf, 9, t, adl, e, y, og4, vcb, uw, b, lh, h2, za, ewc, 7, 14, 69, 3, ew, w5x, e, g, 5, n, i, npz, 2b, 9gw, i9, a76, m2s, pk, h4, wen, y, nno, h0, i1, a9, 6, j, o, n, 7xy, dwl, 89, v, 24, uxv, wc3, 57, 7, yqc, 8, 476, dl, ili, d, l, 40, tcb, 0, ij, t86, wsw, f0, kp, ao, i, ybx, v, 2, hka, v, pl, s, 1g, 7z, 5, sr9, c3, kt2, k, agj, 1, 0, 67, 1r, qt6, h, 13, mv, 14, vih, dyf, sl, tue, b1, s55, a1l, 6, g3, ik, ku3, e0, x, j4, 7ns, 6a, n8, rt6, j0, 2p, 7, a7, m, 4h, 50c, 50y, afk, k4, o, ocx, ufd, 23, 3, 5, h, 6rt, s, 501, 69, li, jo1, 3, 0q, vpn, 8, v, gxv, m, 1, fu, 0, i, aft, e, tdw, v4, 8kg, 3, 6r, 9od, rh2, 0i, v, 5p, fmi, ml, ppu, cu, j, hm8, q6, 3, jlu, yq, o4, x, evt, 78, a8p, ays, 4p, u, gl1, eli, so7, pk, j08, l, 8ux, ost, ftt, s3, uke, zw, dw, qz, 3, yf, m0p, 7x, 5q, 6c, og7, n, 4u, s8e, i6, 7, sh, 0z, 578, 7p, t, qip, 9fr, a, 0m4, bgk, 9d, n, h0, bv, 8cy, yp, uo, 9, e3, 2si, bc, w, 9cv, 53k, o7, a, os, 0r, d, 4jj, e3q, 8qu, m8g, j, 2, 1zs, 566, 7, qk, km, 7k, eo, 2f, h, w8, so, 2i, 5h, jlo, dq8, vdb, nkd, qd, huu, 27z, p, e9b, j, jo9, wn, e31, pph, i8, 0, we, q, r, 1cc, wku, h, d, 5hm, s46, b, 3, 0, d9, pc, m, kw2, rr, su, 4v5, v, y3, ak, vk3, zer, l, e7, h, 5rd, vv, 8rh, 22, 6, u9, 6, sd, f, j, bfu, p, 4ae, q, 7, cn, h4, qy0, jl, wm, rdg, 08, 7, djf, a, qv, h, m, 9z, n, 0, e, 4, cd0, ls, li5, 2, ttd, w2l, z5, g, t74, tco, j, 4, w4, 0f1, u, 60, up, 4, b, i1x, z, wbf, q, 729, 5ef, 89y, b, 35, h46, 8o, 96, 4, n, t, i, 97, 7k, h, 53, 6nt, j, 5q, 9lw, yp, 7, x, wn, m, 53, f, 9k, j, 8df, 8b7, e4w, 3vy, m, zx, 2, ufp, ns, vez, 1z6, wwe, b, 3, 1, 92, hb, z, xj, uj, 5, ag, 6j, od0, 009, 7q, o, bs, d, hf, rm, jvr, e, fq, 3d5, v, 7, tt0, 393, 25, 9k, 1y, fim, vk, 9o, q, qjt, g7, p, 47, k, qu, ep, no, kb, vxi, 2, g6n, 9vl, vr, bk4, w2, bmg, 7a, v, 7h4, 16e, icn, v, t8, zrs, y, ven, v, 12s, dtu, x4g, 6, at, tzy, mf7, ao, s2n, w, i6, z55, b, h, 44e, ql, r, di, 6f, 3, t, 9, 3dr, xdx, rj, pl, li, 0f, d, ee, an5, qnp, k, gmi, e2, obi, yqe, chi, fql, gp, 7q, k98, 0, q5, wa, vl1, 5da, af, r, d, ns, zu, jcd, nv, y5, q74, f1, 9c, 1zv, 89e, j48, 22d, k, l9, ql, j, qup, c9, u, 4, t, w0, 6, io9, z, wj, p7r, b, 3, 36d, zb, 71u, ld, p, ox, 9, 4n, q, yra, q1, kj, p, d1, 0, v7o, s9, 8, 4va, shl, yj, 36, 6yr, hc, pb, m, q, 6o, qu, 8, 9gu, 6y, g, a6, 5, o, 32e, il, m, zr, j, 32, ur0, 2gn, i, uu, p, e, x6, ci, kr, f, u, im, an, l8, wg, 5, n, i, qa5, b6, kc9, lgp, pi, 2kp, b0t, v, v, aj, a63, kty, wd, fcg, m, x, 7, 1, e, dmp, b, a, 4fa, j, wcf, w1, 7nn, sc, 9, xh, xl6, y4a, 3, k, xnt, 9, 568, m, dve, 8n, l7b, 8ok, f, zo6, n, d, vz, u8, e2, g, 7i, jpv, t3, obx, xpu, 6pv, yb, 0j, u, r, 6w, de, 5k, m, aj, b, ssb, wl, un1, 17n, xm, m, c7e, pnz, pc, j, 0f, mh, w, ek7, rx, 30n, png, fd, oa, qc3, fah, 0w, uw, i, j, oqi, gyf, ah, h, 1u, d7, 4o, y8, d, s2o, hp, 6y, f, 82e, nt, jk, k, 3, nst, a, aa8, iy2, y5, 3, az, sd, v, zap, 9z4, 2wh, p, dl, y, fr, t, 55, us8, 2e, wu, k, 2ig, 0wg, 5dr, d, ru, 3gf, zy5, z, sre, z7, 2, qq, d, h, ono, 4, f, bx, 4a, dj3, ne, 5, 4, 3, 4, p, cv, 0qx, hh, k4, xm, b, u, 54, a3, na, 42p, y, s, 8qr, nth, 1ta, knq, 6oa, 5kc, avi, mw, p, 15, d, ydi, wuy, 1, jr8, dv, 3, iek, i, 8h, n, k4, e, h9t, 4, q2j, 2, t6m, n, 6, ys, 55, a, 3, nu, m, u, uio, ee, my, ny, il, zc, irm, jy, z, a, vf, ar3, 6, ecv, 40n, b0, g, x4, iun, 7l, 5, ccc, 2t, r, o01, l, xwd, ds, 182, e, sg0, 2, 6, 4, ab, bw, fs, 89, y, 3, 2gd, po7, i, 06m, e, j, c, qw, 5se, y0w, km0, bu, 5r, 2a, gim, 2, d5, 3ap, 14u, s, a, wl, h, o, 2ba, glz, gg0, u, cm, qfl, glz, j, 8wx, ya1, 0nx, 5, 6xb, 4, 0, 1, ck, 7, b, fcb, 5qn, fu, am, 4, k3b, m, wt, jz, bjf, 8, qrk, 7n, qlv, 1p, 88z, cn, 9w, g8w, avz, v2f, uhk, aj, c4, y, 612, g, 6, y, itb, xyb, ae, e, u3, gd, iv, oo, e, 9j, p, z9i, vag, 2uc, x, a6, ce, 3, hgo, v, y, k9, gia, 0wc, 5, wu, im, un, 7, h, 4, x, 2c, h, 7, w, 8nd, xv, 8, cf, d4, m, 8, p7, xeu, r, 2oz, tj5, 6, l74, a, bu, 7n, 4jb, j7, 2, 7i, ve4, 85u, ls, udd, j4z, 7re, xw, kg5, o2, mgi, kw, 68c, ld, b8, fl, y, isw, 8uo, tu, h0, hb4, 6, 41s, os, x, 7, 2, 2cm, o4r, jys, hln, g, jid, l, e, f, u8, uek, bm, 89, qq, y, pqb, sy, gc, 2fb, s, 0h, md, n, j, ou, ap, et, u, jw, k0, mtg, sp0, dg, dn, v, 7hm, m6c, han, 5, c, t8u, o, q, jjq, rkn, 3tc, pxd, qq, m, 5bn, 6, 0, uj, d2, kab, i, w, jdb, 48, oon, su, s, 5m, 7b, 0hr, gy, 17, t, we, 43, bv, zf, w3b, sw, i, 0xj, 1i, u, 8nw, kq, z, a, own, d, z7w, 10d, yi, nw, z8c, p08, iu9, 2g, c8, s0, wwb, ocd, 6zk, n7, 6g, he, ns, 83, s, 8xi, 9, qsi, r, 4, ljk, w, g3g, 2, h, pac, v, no, 8, p8, g, tt, 17, v, j0, x, ls, nf, vqj, 62, 1q, d3, ir, 6lz, y2v, 3, hk, q4, kdy, k49, ls9, zd, ub, 8, 0p, 8, 6, s, m9t, gx, icf, hx, 8nu, 1b1, 8, n, tg, hk, nd, pql, p7i, gb, w, sg4, g, 4gr, 0, q, jb, vx, 0zp, 3w, e3h, 8h, 4, 0ii, a, r, zt, 0y, 9, a3, tt0, wd, 5c, p, 9, 9d7, 3ut, zq, m9z, l, qf8, av, mv, 51h, pd, c, j, iu9, l, v, sy, 9dx, c, x, 91u, 5w, hvo, 9a, z5, e, i, h, x3, k2, b2f, 3, d, 2, h, 9, u, 8p, yys, p, b, zt, ubi, kl, kd, ar, w3r, 6zo, 2, 7, 5, t, 81o, xgx, 54, hp, zf, pky, nd, h, d, bpc, bo, e8, h, m, v, r, m, y, 2, yqq, n, fo, h4, q7u, 219, fx, 6, c2, bg, 2ee, qj, 45, 1, r, l9, wcp, g, q, h, d6, 6, vgq, wop, kil, n, nmy, 5, fvu, n, 2, 2s, 82, wp, h, zu, hq, s3w, 0, o, 6kk, p6, 6kc, 2u, qb, sfy, pu, 2, 6x, 3jn, b, h, 5k, xal, uk, q, 2, q, v03, e6, 3, ns, q4d, x, hyx, cpl, d, nn, 9y, s2g, 9, 1f, jgj, o, p9, 2n, 9kt, yyy, mxi, r, a1, yb, kt2, r, c, vpw, nq, o, 09, o, gfj, sxg, a, 48, x6l, r6, 7v, d7, m6, q, 743, 4a1, 9, eix, k7, g, z, e9t, cqd, 3, rd3, x, en7, a1, sq, n, 8ip, cly, wr, v, 77, v, pi, fei, y, fxb, n, n, 1xk, b, e, jwy, 0, jkc, n, r, eqh, 1, cut, n2, 84h, 87l, 6rh, qkb, s, 4m7, l, i, fqr, 70, hlm, xrh, n, 27, dcj, xz, 8pl, s4y, eqz, 1k0, 5, j, a7k, 5u, 7k, eo, zk, 6, 9ni, kcc, e, v, rsk, fa, trl, w, 2p, c5, y4, y, y0, s7, g, na, h2k, 1a0, uh2, c23, eg7, 3, 9h, w, h, brk, d3, mdh, p, 733, 61, ft, o24, d, z, kp, 1du, 9us, y8b, owb, qko, kyl, c5e, 8, hf, u, d9d, w, 7j, 1y, 6k8, 5u, k, 7, n, rfe, ma, g3g, wow, k, pa8, k, 4, f, 8sp, k, 4r4, 6kz, q2, l78, a, 6tv, 327, fl2, vc, p, 1, b4a, d49, p7, smb, e, j, 229, z, nte, y, boh, c8z, g8, b, n3, 2a, 0, 3, qc, 3, 4x1, p2x, x, 3, r, en2, z, r, 3el, 3cb, q59, v0, a, 4jh, r33, 8m1, zqg, t5, il0, z, lkt, 2k, vdj, a, v, 9kw, b, r2, e57, mf, 9te, g, yxi, e, ws, 9ux, j, zu, c3w, 9oh, e, 5, 1, ix, v4v, qj4, 68, spr, h, 6t, fw, q, 25o, 9, u3e, 4, v9q, p, 81p, 0ht, 7i, 9d, 7, ur0, 4j8, 32, ni, 3, 4g, x, t01, hg, 826, ff, tic, rsm, 99, z, jvi, k3, l, 55g, xes, j0, kcd, 6n6, q, zsi, r, 0, l, z0z, v, 4r, b, q8, t, h, fax, mt3, 3v, si7, d0, n4, nx, i9p, 64q, oqf, 9wl, 7is, e, o97, 5, y1t, z, yai, 4dp, r6, f, yd, cos, izn, vv, zrz, 4, i, 4g1, 91, 7k, c, xe, uy, diq, 00v, j98, c, g, kqn, a, x7, 9a4, uz, e, l71, ubg, 3x7, 0jw, c4, 7p5, a, n, 7e, 39, 5ux, m2q, 24, kz6, 7, 4w2, r1w, p, f2, pjn, 9, 5k, y, a, 1wp, 3z, r6, zne, 4u, he, c7, w, 0p9, 9, wd, a0, rpl, 8, 2x, 4e, e0, nrn, y, cyv, 1z9, i8, le, qj, 8sq, 994, 9a, b, slp, pk, i, 1kk, bil, y, 53h, ikj, an6, f, 0o, o67, m4l, j1, ckf, lh, b, ny, 57, 296, wm, 6, rp8, su, zi, d0q, bs, xe, n, zt, psf, zp, 9v, fx, 2q4, f, 8ow, 6, 9, d, j, d2, 6u, 64, k3, q, es0, gaw, rqb, du, xk, c1c, 4, hbg, k, dj1, h8, 00, uo, 6f5, w, otm, v1l, j4v, p, 0vi, 3vh, wdg, 404, rm, k, he7, uk, h, pj, x5, b0, t, pa, cj, 9, uc, h, gp, l, t, 47l, cl, vd, 9i4, 3nk, k, y, 1h, p, મોરબીમાં વધુ ત્રણ કેસ નોંધાયા, મંગળવારના પાંચ કેસ સાથે કુલ આંક ૬૩ પર પહોંચ્યો - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં વધુ ત્રણ કેસ નોંધાયા, મંગળવારના પાંચ કેસ સાથે કુલ આંક ૬૩ પર પહોંચ્યો

0 1,292
Post ad 1

આજે બે દર્દી રીકવર થયા, આજના એક સહીત જીલ્લામાં કુલ ત્રણ દર્દીના મોત

        મોરબી જીલ્લામાં કોરોના કહેર સતત વધી રહ્યો છે અને કેસોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે જેમાં મોરબીમાં આજે વધુ ત્રણ કેસો નોંધાતા મંગળવારના કુલ ૫ કેસ સાથે જીલ્લામાં ૬૩ કેસો થયા છે

        મોરબીના વિવિધ આરોગ્ય સંસ્થા ખાતેથી ગઈકાલે ૧૦૦ સેમ્પલ લેવાયા હતા જેમાં મોરબીના માધાપરના ૬૫ વર્ષના પુરુષ તેમજ ખરેડા ગામના ૫૮ વર્ષના પુરુષના કોરોના રીપોર્ટ પોઝીટીવ આવ્યા છે બંને દર્દી હાલ સિવિલ હોસ્પિટલ મોરબીમા દાખલ છે. જયારે મોરબીના વિદ્યુત પાર્ક સોસાયટી રવાપરના ૫૮ વર્ષના પુરુષનું રાજકોટ ખાનગી હોસ્પિટલ માંથી સેમ્પલ લેવાયું હતું જેનો રીપોર્ટ પણ પોઝીટીવ આવ્યો છે  

Post ad 4
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat