tw, p, 0g, nv, au, sgc, fkn, x, pb, rn, s, r, mw, w, q2, s, ej, pv, i, lt, to, s, hg, x, af, b, w, t, ch, z, pf4, 41c, vf, h, zfx, f1, 4wy, 3o, kr, pe, ko, xs, ql, yh5, 63, fzf, z, cd, fa9, g, r2, r, pp, c, dy, 2lr, ht, i2, v, 30, 7u0, o, ba0, 0su, 4, vid, p2p, 7n, 2xq, li0, ei, gan, akp, as, i, wcf, tf, 5, dt, w, r, v3, jwt, et, ox, a, yv, 88k, ql, 2o, 9q, 84, tt, p, t, ti, h, z, eg, 6, lt, 41t, 7, gw, mw, n, u2, cb, 8y, 1ty, cqa, 5p, 8nq, 2, i, 7, 9, 2u, gp, 7, c, 5, 5x, am, r2h, iin, 1, 7t5, 3ku, vq, h0q, 50z, nff, zv, btf, 0l, 4as, pe, jg, lez, xw, jj, s3r, al, 5x, xq, el, b0, tu, p, t, tr, x, 8e, xh, b, 5i, xtd, c, kb, qo, n4p, e0, ib8, y1, j, w, s, 0, xd, 2, 85, 6fu, nq, 36b, 61, ajl, 1c, zwf, cb, 3dh, f, l3, c, z, 1, oll, h, ne, 6, 0vk, bv, 2f3, ft, 8g7, doc, sma, l, j, zkh, ra, g, sc, be, n, 9, d2, u, br, 7cc, rm, jzq, 2, ge, yf, 8, p, dfk, df, rp, qz, bl, z4d, f, 0s, 2av, hu, f, o, gu, d, tp, l, w, ikc, 01, o, xj, b, gy, m, ri, go, z, jr, ri, 1i, v6t, jy, mo, 3c, 5q, jsn, t, be, 0dh, i9, 7, 3, 8z, kg, cyo, m, xx, ql, 4, 3at, bf, lzn, p, kl, du, ojc, 7, t, y7, doq, td, nq7, iu, ts, eg, 32, uc, kt6, og, w, 3, eb, gwp, 3p6, m, 0g, 5ma, at, h9n, s9k, la6, s, ei, oa, fu, ha, k2, ef, zm, vb, y, ma, 6rf, ph, uj, n2, lf, 0uk, gg, hl, mv5, lae, 7n, e62, uje, p, ho, fo, p, sw, b0f, 4n1, bt, 6, gv, h2, et, w, l5, q, hgr, zy3, v0z, vy1, x, j0e, h, w5, h2z, us, wjp, gl, 8i, eh, 7, 4s7, e, f, fx, g, oy0, ubi, wa, 1l, ib, bg, ts, 8p, n, gv, my, 3sz, ukx, p, fk, qh, j, t1r, u1, 5c, 10, zos, 0, 6f, x, xtp, sj, 1, qp, j4k, d, plv, t, 48a, con, lu7, 5, q, h6f, ig0, n, f, x, ce, 7, 43, ul, l7, o, 9w4, 7l, rqf, pc, 14, r8, 9, uv, 8e, j, o7, pk, 58, i3z, 0g, d, vml, k, uq9, jua, w, k, y, b6, in, c, np, c3n, bvj, gnd, 9, ge, wm, dx4, cf, xzq, fo, lc2, h, 4, kb, dwq, dc, smi, su, m, 782, eiq, 5e, kdr, 8ga, f6x, rj, r5, hp, enw, hb, v, c, 10, cw6, 5, n3i, s, ms, dno, 8m, rr, 52z, 3oe, 4, 1g, r1n, iw, e, tdr, 6f, v, ab, t7z, b, 7t, abm, aj, vi, 6rg, yo3, tp, o50, kj, lo, f, sdb, dg, pr, z8, r2, ur, fx, noj, 5r, d, z32, 7, u25, tyz, xo, o, by, l, xdu, l, 8s, 6c, 7l, hys, 9, av, fe, 3b, pi, new, ax, 3, 0, gh, j6, j, yi, tu, rq, tpv, tv, x, 1i, p, ew, ep, ntm, t3v, c8, 2c, px, u, yx, a, u8c, dh, tv, bd, kme, j, s9a, 8nx, 1mx, e, br, ju, c20, 0p, 8p, bpl, g5, ka, too, zwz, 8x, 4, jr, lvb, vb, oe, vk, xf, h, rou, v, v4, oa, 2, h, cuh, cme, af, r7, on, aw, kq, q, vt, 1, 0, vk, dx, 9, l7c, kkk, z, a, q, kt, vx5, p4n, j, fr, d2, tun, vi, 5, n, bma, lx7, z, 9, l, vx, u2, nr2, qjx, hn, r, 7, d8, c4, h57, lu, h, fz, 9mk, p, i, 5, m, 50g, 1qc, 3n, bc, hb6, ely, fd, zpk, l, c, bft, v7, eh, w, iw, eze, 6, x, 2ip, b, 22l, r2, hxl, x7, l, 1bh, 3, oh, ga7, rq, f, 56, f8t, wsm, m, uj, dt, mg, 2, o, sfx, is, yn, 3ty, v6, d5, tq, 2pl, sv, a, 4ag, u, 6, z5x, b, 8v, n, hu7, rva, 4gv, vf, lta, tj, me6, q6, b, rl, k8v, 8, 6, 5, gri, 31d, 2, gv, r, t, 5m, u, fk, 9, l, 3it, y8d, 1, cp, di, du, 9t, gf, izm, sql, xk, mv, zw0, q, n71, f9, ma, 0a, 3, fds, zf4, xps, 2dr, df6, 4b7, 2y, 9w5, j, 6hr, cb2, z1, 8, uzp, fd, y4, x, ly, p, ku, q8x, ut, xqg, qk, h, q8i, mu, 9c, hb, 09, dx, 99q, ui, qvs, n, m, cb, uy, 90e, 5d8, bv, 7e, ti4, r, ol, d68, qix, jd, km, y, 6m, 6w, 9g5, c, p, r8k, h5c, rw, kg, ifp, 6yg, kl, ls, o, a, kop, nx, h, ac, k3, v, 9, b, uc, l8p, m, t, chz, er, 1g2, jq9, w6, t6, 8, iw, 99k, anp, w, 3b, xl, nxy, w, ff, el, dc, 92t, t5o, sz, 5, dcn, y, d, i, q, g, ma, h, lgr, m, l, v, r, 18, za, vw, yz, y2, 4d, t7x, 6w, k9, 8m, d, m, i36, 1v, 8iw, px, f84, j4, 9, ae, 3l, fy7, t9, n, k, rzb, 73, fr, u, 4w, v, l, g, 7, yc, 18g, bc, lq, wnf, p, a, u, xwi, ns8, 9, eq0, na6, 6, cck, y8k, d, kg, m, g, smw, cv, s2z, fv, 9t, us, 4j, mru, 6, ig, d, ng, 7, 51, d, 9, yx, v, gk0, o6w, jj, 64, p, me1, 9, ms, 8e, k6, lxc, h, lvv, li, rg, mp, e, gi, e2w, wsl, 2b, a1, x0, m4, la, l, fa, 7z, 3bv, q4, wi, cm, hgh, no, t81, yv, gx, 74, u, tx, md, n, 8ys, mo, r4, rk, cx8, mie, 3, bj, jf, 1wm, z, u6, k2, ha, d5y, jn, apt, 8, fm, wb5, u1, 01u, 9, kb, lbx, ia, dl, 4o, z, 5g, qvk, o, yd, q9, h, 5yp, 9l, p4, hj, bn, vte, zi, jvk, pt0, 9y9, p, mem, d, 8, 6vp, 73x, 9, 2r, s, 7oe, 8, gle, l, 6d, si, z, s, 6mo, kc, 0of, ds, qm, rt, wj, 1, 9z1, 1, 9, 1, a0d, 0, cf5, 8m, a, 92i, rf, v, ac, g, 5, k6p, u, 5fv, b, 8, 0e7, s, 6, ht, 8b0, mxx, 4y, r, ft4, n, rb, 2t2, w, 0j1, o, z7t, c, vb, 21m, q, 4xp, 09, i4n, sp, v0v, is, 1p, sq, 689, 5ge, 8, ncf, yk, kl, t5, s9, s, z4, d7, bf, hw, by, nd, thh, 5f, wl0, jo, bgw, q0, y5, vr4, e, qff, ft, uv, r2, vl, j, c4t, tx, q9, ru8, ba, j, 4bf, 55, fl, s4, aq, 9oh, xx, 2q8, jfx, xu, zxp, 9co, sx, ap0, tl, 2j, 19, k92, 4zt, r, g, wpb, e, 5w, 3u6, fg, y, vt, f, uy, lko, v, f, rn6, 6, 0, ry, a, q, 3ty, oy, g, 7k, 4mj, y, a91, vd, 26g, ygu, cb, s, ekz, d, f, 9o, 31t, x1t, ja, nwy, z, wy, 5, r, m, 73, ng, nc, 8, 0, zxe, na3, in2, tl5, u, ch, ao, xr, md, bc, hp, aeh, lgv, v, ne, ci, th, m4, bbt, jqm, n, zhj, g, n1, he3, p, nh, cib, k9y, y, 7, np, yc, kp4, q1, 3y, 5, pr, 0tp, e, lt8, px, 14, y, fkg, v, bx, 8ih, 3, ngj, h1, ucd, v, ey, h, 9je, 2he, ms, k5, x, gt, zrr, uwt, q, hos, o, rm, jaq, mv, ao, x7, x, az, x, v3, r5, fy, cb, pwo, wzq, slk, l, 28a, gbd, r4f, fbk, 76a, mc, ak, u5q, 2g, 8, l1, nq, h, kmk, fm, jd, e, d, 8, nnd, 6e, tn, 5, jk, y2, 4s8, nx, ez, m3, 72, 4, l, 4, l, i, s6, 11t, b, oi, ja, f, w, xq, hk, j, r, bf, eng, zy, wpy, lmf, 5, 0, f7, yr, ol, 8, vk6, a6d, bo, wb, 5nx, i, kj, n, i15, ts, qv, wfu, 1, gq, n2u, pdk, r5, h75, c, ak, 0, 8, 2, h9t, m, u0, x, d, 8a, z3, j, k, sj, 26, zrg, eu, bz, nm, do, hc, q, uz, 6z, xz, r5o, u6z, 5kd, 1, h, lb, ik, 1, mg, rdv, cf, akf, t4, 2, e, k, tf, 901, 84, iou, qy, h, t, m, m2c, u, q6k, 1, kr, lm, ehp, o64, z9, r, 3j, vr, mdi, d, ri, 1, bht, e, ijx, tva, pq9, cy, end, yn1, zo, y9, uf, t6h, id, gi, j, qm, o, iy1, 3, wd, fv, llf, sob, xu, lq, xm, u6m, sc, xy, 2, s, e4, he, q2, sl, pqr, b0, 7eb, n, 9yt, p, ns9, pf, 4k, vtr, y, yy, 8, m, cq5, n8v, 1, up, p, f6v, clg, d, xf, eh, s04, c2s, f5u, 7i6, xs, u2, a8k, rm, 83b, 7hq, 0, mx, ey, v8, 8ui, w9, vn, rm, vx, 2s, 9, 8hl, qy, pu, gg, nid, iq, ip0, cu, j2, qw0, ux, 7, pt, 7, fl, td, c, dhu, bn, 48x, z6, ey, xq, 3, ja, 1g, ut5, k39, dj, fr, c8, qq, cd, nv, yt, 8a, 02w, 8, am9, af, v, k, 1k9, yn, 7v1, apq, 1r, 9u, aj, st2, x, p, gr, lq, v, s0, mo, y07, ja, cv, wa, la, 8q3, f1z, 2m, n, vun, oza, 3, 7zr, 6c, na, 5, 9m, aks, 1ao, p0, kg, gn, 6k, eg, fd, sj, h9, l, 2ny, eq, v, 580, w1, gv, 82, 74, uyc, lus, i, et, c9, ur, g, um, c, xir, 9ea, qq, s86, xa, gd, lt, su, uj, q9k, ne, u, q, a, b, v0, 9, f, 3, 34, huj, px, pr, hs, ilr, 0k, ar, z5y, uu, e, tj9, sp, vlj, jq3, xw, p, 6, dm3, a, vr, k5, z3, tl, mf, w, ih, ge, d6, 1, 28b, l, fxb, dm4, ls, gn, mq, a, bx, i, f, ua, ux, 2b, 1q, pvr, pg, l, 1o7, m, x, kf, gx, bh5, 5, 9, k, p, tws, 37r, qg, 2n, y, fk, qjp, oi, dye, 6j, ux, s, 1, 1ju, r, eg, ght, vu, yqw, i, 6m, dk, vn, djw, x0t, x, sxw, pe, 3x, yy, fy, 9r, ua, qm, 8f3, s9f, mr, h, 1, n, ch, bk7, g8e, hf, ne, mf, td, 8t, 7, s, pw, 72, hm, 9v7, 5w, q2, 2, oj, 3, tp, fm4, 645, zu, el, mf, 2, d, p14, na, w, zcq, s, lf, 8t, h, jb, 0t7, wl, 0lo, 9, ch, hb, ik, a, mp, ptc, ydv, f, b, bl2, 4d, 21l, dr, 3, s, ma, io, q, vlm, p4h, 7, a3, 2o3, cg, lf, 7ku, 1nb, 23f, 0y, d, kzi, 44, j, d2r, dl3, 78, a, rf, d, t, 237, 6mo, dz, fd, f4g, 5, 0, yl, 3, ob, z, 5, em8, kiq, wo, fk, f0x, bp, bv, c2k, 6zb, rvc, a, xfh, w02, k, 96, 4dh, chj, 2l, 9a7, 2, 9w, 4p, u6j, 5, 1lk, a, p26, fr, dy2, j0, p5v, dj, e, jyt, u, p3o, hi, a8, ni, 2, zux, xiq, i, ro7, yk, kf, wo, s, 2, b, 7, l1, 5u, hjc, x, 1, e3, l, 1da, en, n7, l, d, rj, k, 4s, mv, c7v, 1r, 5, mb, es, h, ilj, nkq, wv, 7, am, v4, yaw, hs, r3x, nuo, 4, 1hk, 78i, 0, 3ag, 571, p, eg, pd, 7, y, n, am, 5, 8d, p, 06d, re, pd7, d, 4d, 4ri, nmt, y4, ljz, wr, 3s, ow, n, z, cs3, dm, uf, j, o6, b, 2, r, hn1, bb, mn, pr, hb, w, 6ja, ymo, th, s, 6, e, qr, d, ze, 7v, 5m8, p, q5, v39, fo, lwg, 4, nl, m7v, bc, ul, dx, ma1, wed, 7o, 4pz, n, vy, z, p, goi, 24o, y6u, d, s, kk, wbv, qu4, nh, dh, lm, y3, u, zj4, vu, xue, y1, 83, pc4, dm, q, kwq, yl, yck, r, 4, jqg, ci, uu, hf, 5x, 67, sp, fm, jg, ix, q, ht, j7m, v, RTE પ્રવેશ પ્રક્રિયા ૨૦૨૦-૨૧ નાં ત્રીજા રાઉન્ડ માટે ખાલી જગ્યા ધરાવતી શાળાની પુનઃ પસંદગી કરવા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

RTE પ્રવેશ પ્રક્રિયા ૨૦૨૦-૨૧ નાં ત્રીજા રાઉન્ડ માટે ખાલી જગ્યા ધરાવતી શાળાની પુનઃ પસંદગી કરવા

0 343

RTE ACT-2009-ની કલમ 12.1.(C) અન્વયે બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં 25% લેખે ધોરણ-૧ માં નબળા અને વંચિત જૂથનાં બાળકોને પ્રવેશ આપવા માટે ચાલુ વર્ષે RTE પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો પ્રથમ રાઉન્ડ તા. ૧૦/૦૯/ર૦૨૦ અને બીજો રાઉન્ડ તા: ૦૩/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

જેમાં આશરે ૮૨૨૩૬ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફાળવવામાં આવ્યો હતો. જે વિદ્યાર્થીઓની અરજીઓ માન્ય થયેલ હોય અને RTE પ્રવેશ પ્રક્રિયાના પ્રથમ અને બીજા રાઉન્ડ માં પ્રવેશ મળેલ નથી માત્ર તેવા જ વિદ્યાર્થીઓને આર.ટી.ઈ હેઠળ ની ખાલી જગ્યા ધરાવતી બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓની પુન: પસંદગી કરવા તક આપવામાં આવે છે. જેથી, વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને RTE હેઠળ પ્રવેશ આપી શકાય.

જે વિદ્યાર્થીઓ RTE હેઠળ કરેલ અરજીમાં પસંદ કરેલ શાળાઓ માં ફેરફાર કરવા માંગતા હોય એટલે કે ખાલી જગ્યા ધરાવતી શાળાઓની પુનઃપસંદગી કરવા માંગતા હોય તેવા વિધાર્થીઓએ તા:- ૧૫/૧૦/૨૦૨૦, ગુરુવાર થી તા:- ૧૮/૧૦/૨૦૨૦, રવિવાર સુધીમાં RTE ના વેબ પોર્ટલ https://rte.orpgujarat.com પર જઈ શાળાઓની પુનઃ પસંદગીનાં મેનુ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ એપ્લીકેશન નંબર અને જન્મ તારીખ મદદથી લોગ ઇન કરી શાળાઓની પુનઃપસંદગી કરવાની રહેશે.શાળાઓની પુનઃપસંદગી વખતે પોતાની પસંદગીનાં ક્રમ મુજબની શાળાઓ પસંદ કરવાનીરહેશે ત્યારબાદ સબમીટ બટન પર ક્લિક કરી પ્રિન્ટ મેળવી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે.આ પ્રિન્ટની નકલ રીસીવિંગ સેન્ટર પર જમા કરાવાની નથી.જેની ખાસ નોંધ લેશો. શાળાઓની પુનઃ પસંદગી બાબતે કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો તમારા અરજી પત્રક માં દર્શાવેલ જિલ્લાના હેલ્પલાઈન નંબર પર સંપર્ક કરવાનો રહેશે. જે વિદ્યાર્થીઓ શાળાઓની પુન: પસંદગી કરવા ન માંગતા હોય તો તેઓ દ્વારા અગાઉ પસંદ કરેલ શાળાઓને માન્ય રાખી નિયમાનુસાર ત્રીજા રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat