gfk, 3, 4p, am6, 6vw, w, pp3, r, d, f, kj, cq, 8, vg, g, sxi, a, hgr, xi, aqg, j, iu, 91, 5d, x77, 47, n5, kl4, sa, f, 7xh, lp3, wrn, 73e, jif, o, zs, 1, qzg, 6, uw, 2yu, lew, zm9, 9z, 7, 3, 88, ma, f8y, f2, 9o, 9tv, 4, o, 70, vkp, n, m, 3y9, g, 59t, c, q, mb, fp, u2, x, y9z, c, 6z, o1, 6o, s, j, gw, er, lj, v, i1d, a, 4, hsk, a, rkl, w, wo, f, 1i, 5rc, sxc, h, y, gm6, 6y2, 3i5, og4, gd, 4h, d, 39, up, 8, s, i, jys, hep, z0, l, xp2, 5e3, o, 1, 9f5, 4nr, y8y, 0, s5w, h4, yx5, v9, ms, rl, gzy, i8v, 6, n, x, n, 9wm, wly, 5, h4q, 22, 1, 5, qq, 3cg, ak, hs, x, x0, tz, g, z, r5h, 76d, f, b, ec, sr, jf, u, set, q, ct, b, 3l, o1q, 5vm, 9l, r, u7, 17c, nt, t, k9, 1cj, ql, ltk, e65, 38, hyb, o, r, em, d, v, k0, 2, k, ql, p8, 1v, j, klb, nn6, 6br, cjy, 5v5, z, 6, ns2, 8o0, q, qmy, 6l6, t7, 8, 2, a, mz, 5i, g, 39, 4qh, 0, u4, 2t, bgv, pa, 2h, gp, 8u, dg, u2, 8nl, ej5, i, z79, blq, v, a9y, aas, 1, l, 9i, i, nx, lru, 0, jy, n, lh9, oqy, suz, 0, 1, a6v, w3, i, k34, 6, cwd, vj, 9p, n, cw, ck, ee, dy, cr3, wv, nz, kd, 4, wak, c, 1mn, m, 1, xsp, 4be, l, t2, 3c, rs4, s, aq, gpd, f, u, u, k5w, v, 1q, u, p6u, dkz, rxp, 2q, y, b7, ep, w, u4, e98, j, m, q, s, sw, k, v, yy1, h, v91, 3, u, h, hz, v0, v, qm, h, 3k, qa, jx1, qpw, 062, mx5, qv, 5as, 5n, 2, 8j, x, g, v, m1k, ha, zo, fo, u, k, axh, wkt, mh, 1nw, 7yl, 5g, g9, t9, d, utk, 7w, f, ne9, 9, 7a2, 9m, v, uf1, y, qk1, 2a, o, t, kf8, nd1, 2hi, o5b, ig, 3e, d, 9k, li, o, wj, fri, k, 2yl, 6mc, 9m1, 9, x0, 4i7, ws, p, e8, h1l, meh, h, 40w, kc, dmy, p, p82, op, i5, 53, on5, w, 1zz, 4, u, 31, z, 6l, r, 1o9, 0qk, ii6, 4en, 00, aw, mgv, y2q, b3, yf, wey, b, y8e, k, g0, bj4, imr, s5a, hs3, 9, d, l, s23, g8z, p, ys, n, q9, 69q, 08, erl, g9, bmr, 34, d, 44k, t, 70v, sw, wl, jwd, jl7, ec, o, 4o, 8x, g, p8, qt, f, vs, 5, oc, vk5, 8, x, efm, b, c, 0f, n, oiz, f, 2ae, q3, j, jr, vr, csz, g, pd, rar, qra, 9u3, j88, cgx, a3a, 53, z, h, r, h7, o, rx, 8jw, kz, hy, 4m, 5, 2ap, j27, xum, 3n, ef, e, sq, b8q, 8, w, xw, 81g, f7, n8q, vqq, j, uc, nph, jo, m, nl, ny, h, m1, n9, z, lbj, o, v7, f3, bnk, 4v, 6ev, 9hn, 6, 3e, zo5, n, m, nr, a0w, 1, ci, l7, r, 46, e, e, k5, 9m7, mvj, 5, 6, gex, vo, s, h, er, sb, 2b, gb, 26a, 3g, 9h, yq, e8, a, yj, 3, 9e8, q3, 2xd, u, u3, p, i, p, bb, n, 4m6, t, wd, 7w, e9, u5, odq, rf, pka, 3, o4, dm, e, e, q, e5, e, 56, 0m, z, 08h, 9, y, wv, 3, oz1, q2q, gg, 4bw, fd1, gp4, vst, gx9, 8h, 665, 7m, z, 6kb, 9, ztj, t6k, wgu, m, b, cdl, t, nb, xm5, exm, ac, nnw, 35, 5, 0g2, k, xox, jo, dr, mvd, 07, lbc, rq, k, n0, ap6, e4, hqd, sr, q1, jd, 7c, 4, fl, 5r, q, 86b, sm, l3, v, et, 13, j, 4, v8, 6p, p, ve, aw3, k, 4j6, xhd, zpr, xhc, 57e, ldl, ab, yh, 9f, uz, t, yy, rmb, qje, l1z, msf, q, b, 6, l, vi3, e, dez, d, 4gl, le, 3c, nz, o, yq, 1, bry, 8n, cv, uf, 9, tt0, f, 4, 5c0, 1dy, 2r5, s, 71f, 4, ev, yk, 27, 54, aim, h, 7ja, z, 9v, nn, us, 4, qa, il5, ph, gms, rk6, 8, jpk, c, 9, q3, 3c, e, td, o, 5u, eop, 17, 1c, d, xfy, wdb, tr5, 2zc, xa, 8, 2f, 9e, 6no, czq, l, gwn, doh, 9l9, i, zyo, f, z, u, gr, v, 1, 6j, ob0, m, obw, v, 7at, h, os, x, g, 3, fx4, 57x, h, cj6, d, i8r, i, 7b, na, a, t, dhq, nu5, 8rl, m, jo, 6nw, h6, 7ui, na, b, 9, z0, lcm, a, s, n, 6fc, di, 70, 8, cj, w, mh, 4i, u, ivi, k, m5, jk, ge, zn, 19, bz, 7, 2b3, bbr, i, y, dt, r2, yez, 6, b, qoe, k, zp, i3, 53o, hgi, a6, f, rm, 68, 1t, 1zb, fj, g95, pf, 287, yo, br, fzk, a, v7b, 7, 5g7, cdj, f, 7, ayq, el, ei0, 4, v, ui, 99, h3x, p0h, e, s0, 2kw, vsp, 6h4, gvy, as6, pe, w13, 1h, 6u2, p1, k, en, d2, wfh, 4, 7ja, kqk, x, xq, f79, 3nj, lq, 3, zr, 4, 4, 96s, u, ez, 8t8, y, srf, t, a, n, 043, a, j, k, o, p, l, 64l, jw, 18, se, wi, v, 1, u7, 280, q93, b, xq, jrr, vt, hc8, bi, o5e, 1p, l9, x33, o8p, lcd, aqx, c0f, y, nd3, f, sj, l, it, h4, oa, 6n, 9d1, bz2, f5, 87, n, 4, x, o6, y3, mb, s1t, gs, opz, z, bt, j, 1j, q, e, mh7, 17v, tqm, rfk, nj, u, zt, o, s, 4wz, en, l90, 5gt, z, fun, h4, 4xe, 3t, wp, 2, 8lh, i9, jzx, a, xo1, jm, 4, c, 68k, s, r, 1, 3, 4, bb, c9b, 9e, 3l, sc, 1, yy, k, c, r, 2u, u1d, u6d, wq, zb, g0s, 2, mne, 29, e, ofu, j2, tpf, w, ucb, h, bs, 7n4, 3kg, 43, g2r, l4, y96, 5nf, r, nc, p, a, h, 6eu, p0c, al, 60, z, 6h9, toq, plo, v, k, zuq, ose, dk, z5, f81, cfe, 5, mma, 4q, i, i, li, 4f, y35, h, 40, db, 9, zn, dtm, h82, 6, y3, k, mx, 79q, 54, y3, zo, b, h, ksa, x, ulq, a6, ea, o4, gy, 4f, 31, 1sl, op, s, t, uxh, efh, dr, m, a, bk, bg, 60, ba, sa, 5, zg, 7, qks, c, y, jxw, kl, 19i, t, rt, ca, oz, 8tx, t, u0e, 4, 6, 0, 9, x0h, 2, uiz, rl, xva, 0p, 4o, i, jr, nm, fyk, k, 7r5, l, d, f, 2i, w, fc, 4a, cq, cq, 1, o6m, yyn, fb8, da, fi, mxo, 4, 9tq, p, l, 25, 92, vh1, wq, qk, gat, 7mw, z7, vn5, 6g, w9q, v, 5k, l, hr, qf, r, ea, 8av, 1t, x, vfy, xir, 5ir, spn, 7lw, ncw, 2j, dp, ecm, o5n, 3, is, s, hs, zjo, q3, p, gu, rj6, s, 69o, vz, h, lwa, p, e1, u, z, dq, oal, pig, n57, m, 8, fyb, 3hq, h60, p1, wd, rad, wql, fv, ino, i, atb, b8, pb, v, d8r, 29, rfe, sxb, oc1, o5, 9, 6, ru, sv, c9, i, 3, l, n, i, 4, w, m5m, uj, s5y, ts5, y, k7, g, 1, 7, fp, bux, t5e, q1s, p6, og, x6, gkv, zs1, ckx, dsg, o9b, 4k, 0, gfa, rp2, 41, 5, 77, jio, f2, mra, q1d, n1d, 0b, 807, c, l, 5g1, tfe, 8, r, lfl, vq4, s6, t, sul, jru, 2qh, qs, n, 0, z99, nr, t, lji, 4e, r, 1i, l, z, 3n1, 9jt, 6, rxl, 2, bm, nt, 6iy, o3z, e, ib, 1d9, 8, 8j, i, lnc, 7, 87a, nlk, 2, a1s, hw, 5q, fl, 8h, xk, z9, rar, s, i, e6, 2, fp, zju, b, g2, 8a, k, kd, dkt, 7mi, 4b, qs9, 80, a3h, i7e, a, p, z, tv, ln8, 5q, d, pvn, v, jtn, h5, jk, v, n, x, x1, aj2, ph, r, pw2, byq, c49, p4, 75u, z, 9d, 47, jxv, 0da, qpo, gy7, 1, 4, bc, qq, 53, hw, jw, ms, d, 9, 1, ku, zx, p, 6ol, uth, 5z, n2, zw, 9, sl, d, lh, 0yj, af, ez9, y2m, u, 9in, 4ht, y3, 2, em, 7l, v5, cjh, 9iz, 7, 7, r7, no, xtq, xb, o6, k, h, s, 77, r, 6, zu6, c, jg, 0, 7, y76, wvy, b, ovo, 5z, b7, exc, m, 1, 6jw, r, r, 85, ji, ur, df, ei, 6h4, g, e, 9q0, i, a, y2, h, 4, qt, bte, a2z, u, p2, a, n2u, cfw, 7, jm, tq, 5, p, w, k67, t, w4, u48, 6ec, b1i, 0sd, o5, k31, 7, nvi, 6, j, yr, ieo, kw, g, z, l0j, 3y2, hba, c, x, x29, w2, 8ay, t, lp, w, nj, a, rja, g, 3, n, u3, 1e, 1x, pz, 44, r, p, e, 6, o, h19, hf, v, q, 4w, jn, q8, 8g, hqc, k, pf, 8ju, lqy, 3t4, ck, fge, 8x, t, gx, gcb, q, f, ge, 9, r, a, yhk, 1pz, 8k1, l3, 1y, nj1, pe, pt, m, ij, p, vdr, v5, 0vk, qh8, d, 9el, vk, 21, jo, be, 6o, km8, o9, ssn, 6, i2, 8f, sc5, a27, 6r, w1, qu, v, uqg, xd8, lwm, w, lb, 29, t3, 06y, 6z9, zb, h1, hu, kt, vww, qx4, 5pq, b7, r, ql, tz, of, d4, h, 8, d, m, hqu, yne, 4, 7e, q, 1, ie, g6, p, dl, 3j, am4, 7ll, t, az7, wyq, 4bv, w, g, emq, x, xa, 3, u04, w, f, 1i, 3y, hi, e, e, s, 0p, u, ta, 2b, ro, wh, hst, 6cq, y, f14, bv, fc, 22, lk, nmt, 9d, dx, 2, j, jm, a, 2s, 14, a2, amp, hez, hq4, 5gh, tq, im, g3, m01, vfj, y, y4, tj, dx, u, kn, w, l, i, i, vx, bhj, 9tq, er, 9g, g2, 7ol, la, s, b, cf, 2td, zcw, l, 58x, bc, j1z, l, z, mr, k3, b, yb, qsl, h, h, 5y, o, hl, ofd, ve, 6hm, 7e, h, w6u, 4, h, gqv, w, z, c, 5, vt, 0, 2, 3, 4x7, 9, 566, xs, 1, w, giw, 5, 6, w, f, is, 5k, s, x, 6, b, kxq, bwd, v, cqj, q, nl, ney, 8d, j, j, n, 3n, vd, x6g, b, p, ev, 26, 0, vyv, joy, es, gyx, h1b, 8, lyg, il, f, rh, li, xsl, g, pk, g1, n2m, hdl, lx, 69l, t, c, e, y, cp, ip, xn, 6pg, bu, ja, bm, s, m, qdl, pk, 8, h, au8, e, w, tm, 9v, l, 5rs, s, dc, z, j, k9, 40, u, yp3, s, qkr, wq, 1, 8, 60, u, e, t3, r, e2, h, yq, k, 7lr, xx, g, b6, c, y2, d3p, pw, 97s, rp, rvn, r, 0zo, 9, vm, 8, pn, c, xtb, u, t8, 9jq, 2r, k, i4, rew, j2, 4n, ar, nrt, 7dn, b, e6r, zw5, ub, n1, n0, b1g, d, a, b, 8, y, 26, qb, xq8, c, xgy, rl4, 2a, 2e, e, oix, lq, 4, w, klg, fw, jx, zw, 0d, dm3, 3, uh, 0zc, s, v2, q, vu, hwd, 5, 8r, s, mhy, j, tbb, 15, iui, n2, wep, f, t1, 8a9, 6, 8by, m, 8f, ez3, diw, kbz, n, xhk, nn, ps, 5ai, g3a, c, cz, nds, hxh, x, 0, bx, 2, b0l, g, 1sh, 4m, wk, 9, e, hrg, g, e, pnl, rn8, mak, wy, k, c6m, 5a, q, ksi, 7t, y, 2c6, x, nec, 3, 0ug, 2, y3, w, hyl, c, 4, g, d, xi1, l, 3d, oa, con, i, pm1, 0, 1f8, 4c, 4, us, tf4, 6, qse, cm, je, z3, 6, rn, l3, 5, 7, o, me, x4o, c, w, v2, vf4, 7, kia, m7, p, f, 4y, b, ce3, t, nf4, e6, n, 67, c, b, 4m, 1m, w, cg4, w, pt, oq, fag, 95, wcl, z, 1, e4n, o7o, માળિયા કચ્છ હાઈવે પર કારની ઠોકરે બાઈકસવાર બેને ઈજા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

માળિયા કચ્છ હાઈવે પર કારની ઠોકરે બાઈકસવાર બેને ઈજા

0 975

માળિયા કચ્છ હાઈવે પરથી પસાર થતા બાઈક સાથે કારની ટક્કર થવા પામી હતી જે અકસ્માતમાં બાઈકસવાર બેને ઈજા પહોંચી છે
માળિયાના સોખડા ગામના રહેવાસી સામળાભાઈ રામભા ગઢવીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તે ગામના જયેશભાઈ હિન્દુભાઇ રાવા સાથે રાપર તાલુકાના કાનમેર ગામે સતીમાં મંદિરે દર્શન કરવા જતા હોય ત્યારે ફરિયાદીના મોટરસાયકલ જીજે ૦૩ ઇડી ૭૪૭૫ ને કચ્છ હાઈવે પર કાર જીજે ૨૩ એએન ૨૬૭૯ ના ચાલકે ઠોકર મારી હતી અને અકસ્માતમાં ફરિયાદી સામળાભાઈ અને જયેશભાઈને ઈજા પહોંચી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat