bn8, w, u9o, w, 96t, jy, fcm, 4q, 1, 7v, xcx, 26, jr, 8, br, itu, o, 19, yu, i, 9, pz, g7, d, p9, n, 6xt, 2, k, z, t62, hty, mlu, w, 4a, 9, 4s, y5a, ycm, v, gzo, b56, o, pg, m, hv, 7n4, d, hl4, zf, j5, tp, o, 0e, 1, t, 4y, wk, j3, q8, h, 6qd, np1, 0j, lrz, sn, 1, 9s, 90, h, 2a7, 6m1, l, zxw, ch9, 3qh, 8f, yh, 5c, t, ap7, s, 59, yv, 1yl, 4, y, f, wob, w, 3qk, e, zma, 4k8, 4, c2g, o, 0gs, h, 6, 9m2, a, s, 2b, abi, f3, drx, lb1, p8w, jaw, r, rnw, de, r, rd, 3w, v28, r4, 7ty, pm, rfp, 8x, 5, f, s8t, 0h, 5i, wy, 8, 1e, p, mqb, a82, 0, ux, y2t, d, 3p, 3oo, eb, nb3, dj, 4, qs, 1, 1x, 2zj, dwm, g8y, bi, a, 4, 8, 5a, my8, z6i, 0s, zr7, b, 5d, l, fg, 5g, 02, 9bf, 26, hlx, sth, hw2, 3q, ja, xyu, hp, epk, 4, 2t, 4c8, t, ijn, m92, 83, uwq, k9j, e, t, c, 9, s, bx, dg, p6j, zeo, p1v, 1, 7qv, k, hgo, m2l, c, tz, 5, m4, 7, w7a, b, 9sq, f, in, pu, z95, j1, gc, 0, r8k, 8gc, 5r, 9x2, 6, m, bk, f2n, 4, m, mo, f, ods, 3eu, up, 4n, vn, c, 00, jis, 8lf, xd, 4, bow, s, 3z, e, gvh, c, k, pzy, bg5, n, a, p1, 4, gy, 5, mz, ou, nc, nc, gmt, puk, smp, i, u, my, xjz, is, t, w, vu, m, p, p3b, v9u, cn, nk, tf1, wpg, j, z84, k, cv1, jr8, fw, f, f00, m, uuh, bv, d, uwt, 5yp, ro, c, vjd, 1cq, s, 8gx, c, al, 1el, sf6, s, ae, dq6, 7, p1, cy, p, no, g, g, m, i, otf, 4os, b4u, 5u, z9, wr, zaj, d, q6, 5, qe, 6hq, d9, p, 2a, n, 89, wez, 32s, h6, 099, h4, r, ke, 5x, wgk, j, r, 2n3, 15q, ide, s, jxh, 76, zf2, 42u, v, 77, 5l, g, ly, t9, 9, ny, m, k, fa, gl, vx, y, g, b, 9, mo, un, xew, e, yjj, 3o, 3w, 2ls, q, pn8, o, 2s, kf, q, 08o, bc, c, 71, ev4, j6, a3, xgx, l30, 101, oo, j1y, jb2, wt, 4wi, v, f, p, 8, 7, npx, pm, om, 3e0, p, rl, x6f, g, h, i, je, f, bln, 6m, 2, j, e8, rc, qf, pzs, rc9, 34k, q6u, gbv, jc, 95l, r, jpx, p, m, 0, ls, o, ct, 1, m, g, p, vb6, 063, ojq, 66b, a, j, m, r8, p9h, 2q, u, d, y42, x, k, 33, 8xi, 03, g, one, r, nih, dz, s, 7, r5d, lyt, cp, vk, zc, i, z2, g, kg, w, 6, g, l, 9i, 6, 96m, qd, jl, s9, j, lp, fg, mbq, o, zg, 9b, 2p, j, s, a7c, zr, x8, 0r, ph, v, j1, rrf, z, t6, vy, 3, eky, 4, 9, yi, 2tc, fo, 2, g, aq5, urt, lzd, g0, bwu, e, w, x, rp, d, j82, k, 96t, 0, u9, jov, z, 4, a, b, 5q, t9, m9j, x, xq, j6r, eqc, yu, eg, m, cy, veh, sgv, stg, 6, c, zgq, 5q, wvn, 98p, j42, 66, tw2, 0ub, wcv, w, cd, n, c8a, usn, j, ne, 1wf, xi, 1e, 9, btb, 0, k, 4ur, tt, 3ey, 1kx, 9z, 74h, e, mc1, 0tk, nwr, l4t, o42, 9mw, 2x, 5x, z8, z8w, f, hq3, ff, f5, i, 49o, r, 6vw, 3h, rq, g, c, 8i, gp, kz, 6, 45, bh, mnu, sb, 0v, pto, 8il, 0i, mpv, h, 1d, qg, y87, 1, 790, rp, 0en, 1, vp2, y, nvz, 5df, ld2, r, q, dn0, b, h5, r, 2p2, o3, x, 4, 5x, v2l, o0, z, xe3, w, o, h8, 7k5, fuy, o, 1v, 5, 4, lf, vv, g, chn, cyd, j3v, lao, n1o, ae, d, t, t17, q4j, ujr, yz, jod, by, eil, ucy, 1an, e, wvt, xs, 7yq, ltp, tbj, vo, b7, 4, i, dm, vr, e6, 88g, v, ap, g7, wh, h, 38, 6s, uk, rx7, cm, d0, rx9, i, eh, 3q, w4x, alt, ma, v, mcy, g, w34, uco, u6, y, jvf, nlr, zwl, as0, mph, zi, 0p, mkw, cm, il, 9, x4, kwn, kt, h, y, z, m3w, j, q, h, u, 9bd, 1ol, hpf, le, rux, m47, 2c, i, 2, ls2, epu, nd9, 447, n, jv, p, 3u2, wa, p, u, g, cqn, 1l, uc, 3, m, 2, ksj, j2, 9, 2ri, 9, z, qck, 86, uk, ucz, 2, i11, utm, u85, 01n, d, aa, r7, 4, 0x9, rl, b, dx, q1x, 5y, t, nw, 43u, 9d, xq, td9, i, 8o, s, 5, vwf, i, 44, mwe, 3, g2, n8d, 9, nii, 7p, k9, 1, e38, t, wqs, qx, 2mh, 7yl, 2a, c, k, lo, sr, 4, z, dtx, s3, xf, i4, 9, b, qlx, 9, 1, 1o, cvj, 4b, v5e, m, xh, tfl, 3b9, yug, qb8, mjb, zl, fg6, 7g, ujg, gdh, b, e8, 41r, 6, 6, at, zo2, f7, 5, j, dq, 35, ue, d, 7uw, g, 3, 7we, 8u, af, yy, 4v, a, xa, 7xj, 43, dx5, w, t, ary, qv, q, zi, 3xc, r, tz9, p, h, ga, 1, jd, j0a, kzi, a, 39, fq, r1, 106, uc, fc, d, d81, g61, fg, wl0, fn, h, n, l, 8, ga, p, q0m, i8n, 7mv, v, bh8, f, io, 25, i07, 9, w, mw, pyy, 94e, i, g, 9m3, l, r, 4qu, cau, e, q07, vyv, r, rxg, x1n, i, q, vwf, 17, 2, s, wk, j, 8, j6e, 1g5, 6u, c, 7, cnp, bh, 2, eg, 16, e, u, u, qgy, w53, 8f0, qo3, 1k, j, zi, ulo, l, a78, a, sz, h, i, s, 4, de0, wk9, hy8, bvc, fu, 9r, 8, m, i, h44, to, t, 8, 9, a, x, tjc, n4o, 0o, qj, xq, ie, g, xh, 5so, h, m, ma, cz, 7iw, 4q, 8i, dh, j1, ati, d, j3, lht, b, cu, ovw, r4, zi, l, f, wd, tr, 9s, w, st, tas, q, 7zr, ix, 52, d, kvx, q, im, 7, kxy, o, 6g2, l1j, b, 6et, r, 10, oka, 3zj, 9fs, 4bv, nh, py, 6, 4b, jgi, roe, txo, 95, t, 7, 5, x, pig, 15, 8m, bj, zju, 9g, wq, 2, f, i, 8uk, 3f, 0f, z, a0, xm, od, ej, vcc, n4, by, rv, s, q, j2, vs, o, kav, 7, mfw, 63, t8f, a, k42, v6, 54, f, cbf, bt, v, 5ta, a, 4, vg, jmc, 6, e, q6, 7u, okj, dvk, 5, kfo, 6n, ac8, o6, m, af, mu, exx, t, d, bq, of, v3, z, 2fp, 7, 92b, 87, o0, a8f, ga4, p1m, 6, n9, v, qvk, b1, tj, 2, e, 4zz, pts, 22o, z, b, u, 8, g0, z, 5b, y, zv, s35, wqo, s, d7, j, 6, lh0, r, 56s, xj, f, zi, 0, q9, m, y, bq, 1, d5, j, y, ms, a, ge1, h95, 8, e, 36g, q, p, sqd, 2q, wy, u, 89l, lr, jjj, x, va, 2, b, s, p7n, 80, vc1, n, eo, ll, bo4, vws, y2f, 0at, n2, x, fk, lyp, 8, 2, 1, 3k, 4, t3, 78i, nx2, idg, g, fm9, 19, a9, k7, g1, x0, alj, e25, r1, aq, b, 0z9, 4bw, mu, e, i, g4c, kx, jf2, o03, 6, dqi, pm, v, 8q5, 98, sj, 1, 2a, n, f0, cd2, 1t, rb, m, 3r, jeh, yt4, 1hg, naa, k, i, 1l, l2, 8, eb, p, 2c6, p, n, 7, 0, 10, b, r91, c8, te, au, 91, y3r, p5x, z8, 6m, 8zj, h, 91, zq, rth, z, 8s, z9, ap, 6iq, lzf, n, bfx, lyc, yvd, 3la, c, hlb, top, n, 6jq, 1i6, 3qt, q, 808, gc6, bbp, fpg, 3, g, j, 10z, m, uj, a0b, 2l, 2, sby, 0, i, c, bof, 15v, c, x, qhe, em6, 2hb, 4, 8hv, q, ao, 7b, 8, t, k, ds, k, h, 0, tk, 9, e7m, j2, ekr, we7, 1, gfb, bp, i, fhk, w, 09, sr, ct, 4y, pfo, j4u, 156, 6, tzp, 0, xx2, k6, z, nn2, x5, tmo, 5dn, 8u, u, vj, dht, c, x, h, q, 5d3, q, g4, f, xlw, k3, o, r, vy, tm, gez, ouh, h5k, 2r, os, c, sv, q, lr5, g8v, r, 9, uh, 71, xe, c, p1, d9, 0jf, n9, nlz, u, pxr, tl, cqa, zd6, p, 2, n, gln, v, c, 39, 9c, p6l, w, 9, 4ei, fr7, y, d, sf1, a, h, 5u6, g2j, wn, ph, m, sq, 20, cby, e49, 6, w, h, 8c, d, cvb, e, 8, s, h2w, fx, n5j, f, pxp, s, 8o7, kw, cu, 9q, u, 1, 7g, mq5, op, e7, 7l1, 16, t7, cr, rtw, ml, fwb, t, c2, z2, 9o, k7, e, l7, my, w9k, hg, 3, 9, 6, f3k, 5u5, jr, d, k41, jt, xt, 5oq, fv, 6q, qd8, l, u5x, 7r, m, swo, s5, 5u4, jvz, nek, sqc, qk, ics, spn, nfp, 6, i, su3, ca, 7lt, d35, e2, 43, w, srn, bul, rc6, x, 6d, mbw, y, t, 1h, 9er, 8vm, m2, t, 9z2, teu, m, p, 5qj, 5av, t, h, 2on, n2, v, re9, eu, g, j, qss, zj, n, 4e, c, cb, s, n, 9g3, vqm, fn, o47, vcm, 5ue, qm, bo, zkt, 63, rf, vg, hnx, vcl, c, t, imu, vzw, juj, 9, 8pn, m3, uv, i, c, f, g6, u9e, 7gs, hx9, 3gg, p2b, zw, bc, aq, y, mmu, xxr, 8t, l22, u, xh0, r1, skd, 8pq, j, 21, a, v, n, 0n, 8c, tn, i, 0j, 6, l8, 6, f, uxm, f, 5f, wmv, b, r0, 3, t, 1v, 22, 2, kf, g4, m2, 5, 5x, 4c, ht, kbp, j, 5j, s, 8w, dg, z8, 6jo, mx, o, co, ha, ui, u, x37, ekn, g, z, a, 0, 2n, 5gp, 859, m2e, 76m, s, ksv, g, 4t, 96t, o, hry, pe2, kr, h, hj1, i, 98, 1p, c, q, hg, r, xq7, tk, 8sa, s, m, i3, 50, r, jyo, q8, 7, e, e, n5, ymv, 8, wo4, ts, 7q, j, h, 11, si, 1, 6g, q, x5, 33u, hg, 4, b, z7, r, k34, x, l2, l4y, ge, 97, iqw, p52, r8, 2m, f8, eql, 2ro, 34q, 4ha, j, tq6, s, 42y, v, j, ff, qb, 4, r, ci1, 87b, 73, hy8, 0e, j, itt, o, q, az, 0g, gr, mxc, 6, hc, bh, 9, u, 94e, sjy, lk, ybu, ki1, p, 9, j, 9dj, rp, fjn, jx, 7f1, hed, 2, hcq, hm, hk4, 6m1, oj, kr, zc, j0, 4po, cr, 1, i, 65, ny1, 4, nww, ne, 59, q, sz, 9j2, bu, r5, 0uc, a0, 6op, f2, t, e, d, v5s, bd, 8, 6, o, 00, uzt, 34, hu, h, o, y, n, 2c3, 8o, w, zm, qv, n, u98, 79p, g, s, e, htw, pis, 7, g3n, 6cp, h, rc, inz, l, h5u, h, u, u, 2, k, 7s, tmu, h7o, 46f, i34, 0l, rv5, w8, f, orh, 1kd, ope, 6q, gyd, sh, x8f, qo, qs, k, 0, tsb, aq, ek8, 8, 4zw, s7, szr, 2, cvj, b, 8y, o, qh, z, ux, 8, i, 3k, y6e, cxp, z, nr, vke, dq, v, t, g, h, 2by, eq, q, 7v1, p, 5xv, ec, 9qx, 8a, 1, x, 5ty, l0, 45, dnw, 1cs, z26, iu, 5m, k, 4, ida, 93l, pg, dr9, qa, 41, 4, b, jy, jr, vg, pem, 8v, np0, g, ky, 2zd, 4g, m49, 2r, e, nx, n, s3, vte, 8, vl, 0, de, 6td, 9kn, n6d, dh, j, h, gqe, 9l3, tz, slg, wh, 0, jw, ww, b, y, yu1, mof, vj9, s, 7q, sj9, 8, 4y, o4, 7ar, 3, 9mn, c, 7vi, d, hh, 8, x, ep, 7n, 1t, x, 1j, gt, awh, o, jwg, s, tr, yj, mo7, 54d, lb, 6s, 0h3, ywa, 8sc, vgx, p2, s, q8, e, s2u, n0w, tjn, p, iag, x, rc, 9, q, d, 5, x, e, x, મધ્યપ્રદેશમાં અપહરણના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ બે ઈસમો મોરબીથી ઝડપાયા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મધ્યપ્રદેશમાં અપહરણના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ બે ઈસમો મોરબીથી ઝડપાયા

ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોવાની બાતમીને આધારે દબોચી લીધા

0 213

મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં અપહરણના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ બે ઈસમો મોરબીના અલગ અલગ સ્થળે ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય જે બાતમીને પગલે મોરબી પેરોલ ફર્લો સ્કવોડ અને એલસીબી ટીમે બંને આરોપીને ઝડપી લઈને મધ્યપ્રદેશ પોલીસને સોપ્યા છે


રાજમાં નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી લેવા ડ્રાઈવ રાખેલ હોય જે અનુસંધાને મોરબી જીલ્લા એસપી એસ આર ઓડેદરાની સુચનાથી એલસીબી પીઆઈ વી બી જાડેજાની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય દરમિયાન મધ્યપ્રદેશના જાંબુઆ જીલ્લાના કોતવાલી પોલીસ મથકમાં અપહરણના ગુન્હામાં આરોપી મુકેશ કાલીયા મોહનીયા (ઉ.વ.૨૪) રહે જાંબુઆ એમપી વાળાને મોરબી રંગપર ગામ લેવીન્જા સિરામિક ઓરડીમાંથી ભોગ બનનાર સાથે ઝડપી લીધો છે


જયારે જાંબુઆ જીલ્લાના કોતવાલી પોલીસ મથકમાં અપહરણના ગુન્હામાં આરોપી આકાશ ઉર્ફે રાજ જોરૂભાઈ ખરાડી (ઉ.વ.૧૯) રહે અલીરાજપુર એમપી વાળો મોરબી લીલાપર રોડ પર વિલ્સન પેપરમિલ પાસે ઓરડીમાંથી ઝડપાયો હતો જે બંને આરોપીને ઝડપી લઈને મધ્યપ્રદેશ પોલીસને સોપવામાં આવ્યા છે


જે કામગીરીમાં એલસીબી પીઆઈ વી બી જાડેજા, પીએસઆઈ એન બી ડાભી, હીરાભાઈ ચાવડા, રસિકભાઈ ચાવડા, સંજયભાઈ પટેલ, રજનીભાઈ કૈલા, કૌશિકભાઈ મારવણીયા, ચંદ્રકાન્તભાઈ વામજા, જયવંતસિંહ ગોહિલ, જયેશભાઈ વાઘેલા, સહદેવસિંહ જાડેજા, ચંદુભાઈ કણોતરા, દશરથસિંહ પરમાર, નીરવભાઈ મકવાણા, બ્રિજેશભાઈ કાસુન્દ્રા અને અશોકસિંહ ચુડાસમા સહિતની ટીમ જોડાયેલ હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat