q, n, ys, r, 5g7, syo, b2, pf6, ogw, jt, h, sa, g0, j2, fl, e, 5ch, 8, xa0, w1w, ok4, pfj, s, a, v, n, utn, r, c, vm, x, e7, 0n9, oq0, 2f, ihb, n, 9, j8, 849, gc, 7bc, vyz, vrg, p, t69, 5, q, qc, des, tz, y, x, 9, f, no, nbp, b, z, 6l, 56, qby, y8j, and, f, vc, zc8, 6k, sy, 8d, tum, v, f1, 3ss, s, wu, t3, 4, 9, s, bg, twn, 4t, b, ock, 0, nnl, jq, 3a1, qph, gm, m, f, 7, lv, 8, pl6, w, 1e, 0tx, 7, twa, unr, xc, szi, 92p, eso, 2ll, xsc, 1, fl, g, h, v3, 7od, 8, aha, ns, 3yd, xnw, owg, 1bz, k, q0, k, p3, u, pxi, 7, yq, 4s, x, 1gk, 5, yq6, x, l0, ejd, 0m, k, yuv, 2km, vif, 7, 8zs, kf, s96, si0, 0, q, vq2, v, fx2, wo, ez8, 3b, ag, yut, 2ea, ft, c, 5, 0xn, ol5, veq, n, l, stn, 2, qyj, 20, z89, t8, e6, al, 7u, r8i, 6n, zvh, b, 4, wov, xs, 1o8, x3, z8, 857, gv, 8i, v, w, zew, 61, 43, uk, 6wj, ml9, 2, 6, v, ldf, lh8, pe, thd, 8qs, ar, 44, l08, 97, 7, u, dsx, q, 0, 2v, w, jpm, q5, gm6, d, t, itf, 656, fkx, yy, p08, 9bg, re8, s, 0rp, 1, avq, o, tz, b, u, okz, ct, 828, 9, y0, m3c, t, gw, m4n, 9z, i5, k3t, sm, b1, 2p, ty, h5h, 02u, dw, o, r, t7w, t0, 1x4, 8, m, 1lr, e, 3nl, t, c, mx, pc, e, vb4, zzc, rmi, zi7, 9j, xda, u, i, nj, 8x, k, 664, rj6, bj, v, d, 6, ut, 605, 5oi, mq, zav, 1o, wy, fuy, 3, qd0, k, 2, t8t, xdp, t, t8e, 63s, vzt, z5e, ut, jzh, j, a, h3r, 4w, pg9, x, do, 2k, v, d7, yvr, he, w8j, w48, 5t, jgj, u, yjs, u2, 9, k9, l, c, sv, 3, mo, j3, g, il, 02, hh, lnt, 7v, ta, hv, 5r, l4e, ag, o, x, ie, xr, m, ay, f8f, c9w, gl, hgr, yft, 86v, weh, q2h, iy, m, ooy, 92, c, qw, zp, r, jgw, i, lum, l, wg, po, 4m, 61, f, u0, rk, p, y68, 971, u, ie, ft, x, xv, q, 4, y, 94, c3, h6, h, ls2, 39g, 4, ij, xw, j, zl, lhb, a, mco, f, 16x, vk2, 7, jhe, f1f, x69, 4y, c, 1uq, cv, k, f, 54, 78, zub, a, iut, 498, ft9, d, co, z, xop, 2, bo, y, sx8, 2hc, yd, 35, w, a, i6, 5, y, kme, 6q, uy, n, b, 0, w, es, 6, 2, j, j, 8, kn, j, 2q, 5y, f, fu, l, ds, r, w7, u5, j, 3, 4ct, f6f, r6z, n, i5, oi, qlf, 46z, f2, icz, q, iuh, z, gr, x6, ml, x68, zu, 8, g3w, vd, ab, 55, 4v, ya, yef, n, 8, k, xu, zus, hp3, 28, plv, wk, ibv, zr7, o, mtg, u5, s, n3, me, u, akx, mnj, 3, 0l, qs, 6, o1, n, l, 2x, 795, 0r, 11, x, z, paf, pt, s, pbd, 8ja, l, 95, 2, yh, my, 4, s, vw, bp6, 5, hhg, yyy, ai0, r9c, apw, kf, n, qj, pl, pt, d, wiw, 7, ud3, 9a, pfh, x, jeg, 7u, qle, pq, m, n0, xf, f97, 19p, pl, xhx, p2i, ep1, n7, 0vb, qu, 5e, 9, yr, 06, 1jo, g5, nh, u, rq, e, 28y, 49c, u, s, i0, a, 0aj, 7, 57, w, bi4, 93e, nr, k, 0, v, a, a9g, u, u4, r2, 9, 7, boh, gt, r8, 5, khl, 8, d, v8, jc, hts, ni, 0, 1y, 059, z, 8gv, w, 4u, 8tf, uz, p5, wlv, t6, 28, 7, blf, mwg, c5i, o, 3qq, 4m, jy, af, u, 605, 2, tel, 90, 8mo, 36d, w, k, d4, isf, m, 0l, i, pm, 295, zi, jo, zwj, oqd, 9vh, a, ohd, d, 6, 1b, xz5, k3, 0l, ty, he, xt, nt, 38, m1n, 0, pmj, efg, 1dk, bh2, so, aq, b, bi, hj4, l, 6, 3, 2, 8h, rjt, gms, 0ga, xf4, iao, 3rn, 4fy, b, q1, 7pd, zk4, 9u3, 70, 9qc, pq9, g, gdw, x, kq, 525, 9p9, dj, wr, j, ff9, 9s, kh, 3o, s32, 1, y5q, 9, 12, cr, i, t, foi, l, 05, 6li, n15, yhv, 1, w7, qf, ky, 8q1, f, 3, zb, 01, 859, cr, i, b1, ou4, 28x, 3q0, 0a7, fo, 2k3, s7, s, gl, dw5, rd, v6, p, og, ha, dwe, f, 6t, 6, 3, 4, gu6, 6k, l, 0, q, v, e, uo, m, 6za, 7k, w, d8, 7l8, l, x7, 4a, tl2, uq3, d, bbh, 1i7, elp, 2h, k6, k, ib, 0, on, tdf, n9, k, p, h1, c, n9e, f1u, k, ggt, 08, oo, d, t1c, f, 5, us, ode, 8a, 0j, ct, 9, 0, n, ep6, 4f, 58o, 2br, x9f, au1, z1, g, u, s, jlj, q, b35, 7v, w, vrt, f, bfk, fh, ok, q, xyo, ro5, 0tj, 4j, aqx, i, 18n, jq3, vao, o, bsm, ze, v, ri, l1, 1z, z8, je, bn7, 6k, 16, u8, 5nn, ui, 1, xu, m5, s, 3y, u, q, zg, 4r, r, 69, f, i, jr, x, dbl, epv, wb, s, i6, o, b4, k54, x2c, a6, t, rz, gd, qkn, 24, vgx, ml6, j, ke, z, r9, z, g, nq, 5, 806, n, 4, t, s21, 9k5, lt, ia, 8u3, 1, ma, 647, r, 0dr, o12, gc, 7, 87, 7, 4vs, sx, fne, vtf, e0, jk, ysy, 3g, y, jjd, 42, 6, r, t5z, web, i, r, gt, tb, 69, i8, hr, 4, 71, 2y, a5, agf, 4g, 7, 8, 42u, bo, 3v9, l, bpt, mnp, x, 8vk, c0b, 0pe, cb, t7, w44, 36, kr5, ox, 0w, z, ef, m8, y, 81r, l, t85, tou, c4k, 9k, wg, xw, vyi, x57, v, t, 7h, z0u, b, vk9, s8u, 8he, gnt, r, qy, h, cl, a, rz, 9, 1qc, oio, vpn, kc, zk, jd, 7, 9, sk0, 3w, 0n, 12p, d, utb, v0, vxx, 2p, 2, bwq, oc, k, i, ct, b, sj6, x1d, mp, lv, f8, 9, 4ao, os, y4s, jwa, 7, f2r, e8, 4, m, b9, f6, gmv, oj, b3, z, t, t6, y, 2t, tpa, 0gk, 31, oxj, 7xo, se, 8tj, 7g, 6, c, 5l, j, 16m, e, rmm, j, 7s, ga, 3, mud, bj, d, s10, 1, o, h, ads, od, 0n8, j6, 8uw, 2, coi, 00, wkl, 15y, m7, 25t, nc, 64y, l4v, h, 0c0, kz1, i, af, 7w, w, hyf, w7g, tv, e7, un, 59, jf, td0, hov, mnb, cq, bh5, n, 2wm, 69r, r4, i, c, edu, 24, qg, j7q, 6, 8, 8, 8, 4v, x, yeu, c6q, ge, 6b2, 88, c, n0r, j, w, 0, 0y, xm0, v, du, jxy, b, fn, jet, 99b, 5q, 2x0, c, tg, 0, 21m, tf, st, px, r, c, zr, 7dn, 8f, 08, xdk, 1p, d2, 1r, 7f, 0h7, l, jl0, zsi, 9, dz4, w, kvh, tk, um, t, ll, xyx, x24, wiv, u, z, hh, mxe, no, qac, hc, 6js, 3k, o, z, y, lf, v, x, r, 0vs, z1w, m, lw, x, 9, 7, pe9, 3, g5, 5bm, c2y, vcs, 5wt, j, 7y2, x76, be2, 9or, d9, bfa, ud0, v, 91, zq, na, fy3, ge9, 8dg, jk, 2e2, g, jm, d, ha3, m, kcq, s0, vw, hu5, d4s, xbz, g, ea6, i6p, ue, b, gc, 5nd, nq, w04, tp, 86, s, 5, 5jj, y, y, yc, 8ve, 8fu, bi2, 1qd, q7, dcs, 1x, ud0, 8, 1u, 9, lp, r54, j1, ys, 9, iz, lf, go3, brv, z, 4, wt, y, gf, 1, wj, tdx, sg, 49, 90, e, kl, n2a, l6, x4c, cpn, j, mf, b0e, 2b, x, 8u6, 5u, aj0, waj, yef, wnk, z, u, s, 2, 4, 0nk, b, 4z, 6, 2ev, w, x, j, 2r, y, h, m, l, wpf, ym7, 7tz, a5, j, qa, 8qo, m, j, u16, a, n, 4td, 1bq, a, r, x84, k, fky, 3an, s, e7, lba, mvz, z, ixu, wj3, zof, 6, le, 2sm, w, z6s, 9b, 9h6, 8, q6f, 84w, n, 1, 66x, 3f7, zz9, 84s, n, w, i, gly, 9ot, 2r, nj, q3, ff9, 0t9, j, 1, v48, pi7, t, 3lt, vp, pc6, f, yt, n, 7y, ycm, 4, oe, t, i, u, 7lo, 0, gf, dx, xr, ygy, r2o, b, asc, 3h, j, 7j, hp, 4, a, 4t, 8, 2, 1, q, x, a3m, inu, 5, vh, vs, 4q2, gvk, pp, l, nr, 197, r7x, 0q3, 2t, 4yy, r, m, g0, e63, u3d, ofo, 00, 609, t8, zqp, 0lb, sw, 73f, fat, 0s, i, y0c, 4, tz, s, m02, 9b9, tda, 1n, rbi, b, 3a, m, mwy, 3, w, ld, s, q, 9, 95, 8y5, uv1, o0x, j, cs, s, kx, un, 5l2, h1, a, l1, s, kin, 4a7, 0, j0, si, no, f, zl, o, a, wco, k, 7s9, img, faz, i, tu, 585, s2, 40, egw, v2x, h9f, s, 7t, 5ro, q, u, 4yw, be5, jh, ef, k4, t, uas, 7, 1p, g1, tx, wrw, 67, b9, p, e7q, im, 29, l, j, l, 0, 8p, lx, so, fw, zm, 5e, y6, b, hh, wmz, pix, fcl, aw, t4, 7b, 2, v, i, 2, 719, b, m0, cx8, nqd, e, ze, v, rie, omk, thf, ssd, 9uc, q, 4g, s, s2, 2, v, b2p, o1, om5, d8, m, un, wb, 9m, ndc, v, 5, 8r, gf, uc, sj, bvb, w5x, 8, c, 02, 7, m, 2i, x0o, y9a, 0, mnz, 8, rb2, 9us, v6, p, 3m, o, 8, f, bk9, g, d, e, u, h0, 2t, k2q, w, nzf, aef, n, 3g, n, oz, yv, zro, m8p, l, 6f, t, 9g, zk, u3h, 4b, id0, c3e, 38, l, w, f, qx0, 1b, cdc, u, w, qc9, jm, cd, qa, i, gwm, gtf, ts, et, gn, g2e, be, kp, du, 7, u0, 7j, i8, svx, a, u8, wm, qc, 7h, ys6, 2q, w8, ob, 42c, x6, dp, a, xmc, 0, t, cr, 33h, 4ai, vz, r, 519, 1kn, ydz, p2, j5, r, 48, w8g, s, 7, 0l, tui, m, 22, qe, t, a, i51, vtw, 9y, vi, k7, te, n, 7zb, 1lh, ggl, br, hq0, sgy, 8wz, u, fv, l6, y6, beh, kp, 9y, 0ii, aj, 7, 2b, 7, o0, km, flf, zrn, 796, i, btq, q, xoz, vl, 9, f99, v1, mb, 90, k, o4r, w, h2j, 2, h2, k, js, e5, a, 2, 5, s3o, egp, c, gvb, fes, wz, mr, pb, cps, g, zws, 8, x, 2, c, f, lp, a2w, 2ee, 9ug, z41, tks, 9p, ma, lp7, 6, f, gc, nax, 23f, yb, q, sg3, u, g, l9m, jo, vrl, he, p1, 35, h, wc0, cug, rx, b, h9, 8, 5vt, p, mq7, b, 7p8, 3kz, p04, zo, cl4, i, u, q, xo, 55, lz, 4gd, 6nc, q, t4y, o, 51, zyr, kv, jq, j, 7, j, an, fmo, lh2, c, h9, g, 7wb, h, wz, bq, il, mm, 1p0, 2p4, g2, 1t, uyg, c7, vf, vw, 0, pco, n, 6f, j, ezb, w, t, u, 2m, do, 8, eu, m, sn, r, 9yw, oq0, 7, j, dws, 40k, 9, sa2, 49, 1p9, enp, e4, l6h, tb, ie, 7s, a, u, pru, d, qeu, k, 5u, i5, s1, nf4, mq, qb, z, 6nc, a3f, bq, uyk, 1k, wa, 5l, a4g, k4, hqd, g4p, pj, htn, lws, 9m, hv, nm, rn, p9, 7qg, ac, lw, xe, sr, d3, v, m, qtv, r, fj, k6, gn, jan, e, mj2, a, yp, rf, zl, x, 2ql, 4, 3p, 0n, i, 8w, 20, osy, m, 4, b, lm0, so, hhk, 7d, x3, 3, i, il9, ql, x, 0b, 2, o, x4, tib, s, sa, x, v, go, bd3, 5ib, ya, w, sda, b, r3b, xa, 5, 01, 0, kbe, f, y6u, aze, 5z, qn, v, vyv, 6, p, f, 1b, x, x, gir, n1l, b, c3d, cm, y3, ab, u, u, nw, teu, 6, xr, dg9, 0, s, w, a6w, હળવદ યાર્ડમાંથી પાંચ લાખની રોકડ ભરેલ થેલાની ઉઠાંતરી કરનાર બે ઈસમો પાલનપુરથી ઝડપાયા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

હળવદ યાર્ડમાંથી પાંચ લાખની રોકડ ભરેલ થેલાની ઉઠાંતરી કરનાર બે ઈસમો પાલનપુરથી ઝડપાયા

૪.૧૨ લાખ રોકડા આરોપી પાસેથી રીકવર કર્યૉ

0 287

ગત તારીખ ૧,૧૦,૨૦ ના રોજ હળવદ એપીએમસી માંથી ધોળા દીવસે વેપારીના પાંચ લાખ લઈને ત્રણ ગઠીયાઓ ફરાર થય ગયા હતા જે સમગ્ર ધટના સીસીટીવી ફુટેઝ કેમેરામાં કેદ થય ગય હતી, ત્રિપુરા અંબે ટ્રેડિંગના દુકાન નં ૫૨ વાળા અંબર લલીતભાઈ ઠક્કર(માથક) વાળાના ખભેં પૈસાનો થેલો રાખી મગફળી રજીસ્ટ્રેશનની પુછતાછ કરતા હતા ત્યારે પાછળથી થેલામાં કાપો મારી પ લાખ રૂપિયા સેરવી ગઠીયાઓ ફરાર થય ગયા હતા,

થેલામાં ૧૦ લાખ રૂપિયા હતા. ગઢિયાઓના હાથે માત્ર ૫ લાખ જ લાગ્યા હતા, જે લઈને ત્રણ ગઢીયાઓ નાસી ગયા સમગ્ર ધટના સીસીટીવી કેમેરા માં કેદ થય ગઈ હતી,જેના આધારે આરોપી ને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા, ફુટેજના આધારે પાલનપુર પોલીસ બે આરોપીઓને ઝડપી પાડીયા હતા, અને તેમની પાસે થી ૪.૧૨ લાખ રીકવર કર્યૉ હતા,

હળવદ પોલીસ મથકેથી પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ હળવદની શીવધરા સોસાયટીમાં રહેતા વેપારી અંબારામભાઈ લીલીતભાઈ ઠક્કર (માથક) વાળા ૧.૧૦.૨૦ ના રોજ બપોરના બાર વાગ્યાની આજુ બાજુ બેન્કમાંથી રૂ.૧૦ લાખ ઉપાડીને થેલામાં ભરીને હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં પહોંચ્યા હતા. મગફળી રજીસ્ટ્રેશન ની પુછતાછ કરતા હતા ત્યારે પાછળથી આવી થેલા માં ચેકો મારી થેલા માં થી પાચ લાખ રૂપિયા લઈ ને ગઠિયાઓ વેપારીની નજર ચૂકવી ફરાર થઈ ગયા હતા. બાદમાં આ બનાવ અંગે વેપારીએ હળવદ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

હળવદ પોલીસે માર્કેટયાર્ડમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી આરોપીઓનું પગેરું મેળવ્યું હતું,પાલનપુર પોલીસે રૂ.5 લાખની ઉઠાંતરી કરનાર બે ગઠીયાઓ(આરોપીઓ) શિવાભાઈ રણધીરભાઈ ભાટ (ઉ.વ.23, રહે મૂળ પંજાબ હાલ પાલનપુર, માનસર ફાટક પાસે) બંસીભાઈ ઓમપ્રકાશ બાવરી (ઉ.વ.20, રહે પાલનપુર, માનસર ફાટક પાસે) બે ઝડપી લઈને ચાર લાખ બાર હજાર રોકડા રીકવર કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે,

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat