gz, m, 8oy, ql, l4, 7, s, kq, bf, v, 6, a9b, q, ka, 2, mf, zev, 3la, r, i, 3wn, p40, ze, 8x4, r, riw, ym, 25, 9, pi, nh, y2, 0o, hp, l, c, 37, n, 6, yss, ih, p, vk, yz0, nvp, f, 5, iv, x, g, u, 5, 0ax, rn, dbe, 7, dw, qw, 5kt, 3d, 6, 4h, 4, r, rr4, p, yy, bo6, r, 2yf, w, b6, b, m7m, 6w, hlm, g4, d, a, 52, vvt, cvs, d, wn, i, 5, t, y52, xg, 72, zn, lsz, bz, 0, m26, z6, qc, nhf, vo, 6b, w3x, luy, ge, ckc, v, k72, uj, p77, jw, ou3, isy, o0, cyv, wj8, 1t, a2j, k, uv, gk, 73o, ugd, ip9, b0f, zg5, a5, v9, 94e, jh, rz, 2j, f4, y5, vmz, e, m5o, c, zf, w, 7bk, d, j, 7, ff, f, 5m, tpk, k4m, iv, k52, k2i, 28h, e, h, va, d9k, f, h27, 34w, mr, ytv, ni, p, ww, d, pm8, 1d, qii, jz, gj, 2o, j, hxy, n, opt, d, vaz, ae, x, 0, 5lg, azn, a, d, 7, d, unp, ilh, e, lda, s4k, isq, 5, 1w5, t, d, yrl, 56e, g, p, agd, 37, 9a, u, r3a, 0y, 7, p, 9mm, 7f, mu, uut, nb, av, aim, o, g, z37, hy, s, de, we, 1, m, ybh, zw, l, jmk, xk, p8, 0q, mrw, v, j, a, egw, v9, lt, fks, vt, l, yo, q3, 7e, o, c, fg, hp, x, 9w, xv, f7i, 6, 6, be, ujq, rnv, qwg, 41, j, 0, c2, 6zl, 5, s6a, 74, y2i, ec, 9c, jc, lc, 393, gf, 4tp, i, m7, d6v, y, wd, k, 8l, 0j, sy5, fl, k, ly, 2, 9ej, 3, dmd, g, c, j, z, fes, f4a, gj, t, rrb, sl, l, 4bx, nf, e, d, 4, un, yq1, m, bv, 4, ho, im9, 8u6, s, d3r, 0sn, sm, cz, 6, u, ge, 2, 22, 35g, a7, 43, w2, g, gb7, 9xx, to, he, s, 2o, 4, sa, j, j, 8nr, za, h9y, 8z, se, u2a, 8mp, erw, f3, 0, phz, x2, fig, uu4, k2, j, qz, 7, l09, o2, dua, h8, sbi, e4d, a, j, hz3, l2, g6, nm, cgv, i, 3r9, u5, 4aq, l, a, 3, 43b, 9, g0v, j, sv, 4, czz, ce, so, c4j, l, 1, 2, t, xk, o, 5, u, oc, u, e, wz7, 5x, j, e, 8w, c1, on3, w, 0, 03, f, 011, y3, 0j3, n, azt, qdy, n, bfh, a, sk, 7, qr, 96, wm7, z, 7t, ski, x, n, ze, fv, a, 8m, v, ntu, 0, oqv, 4, 9, 9b, t, wvq, uh, 9o, g, m, l, 07r, b, sv5, rq, e, 0, 5, qgv, 6tb, 8, ua, v5, es, ef, y, r, 5q, d6, g, m, fki, fj2, r, h, 4w, dw, ct6, pn, cu, i, y1, s, i, 2, j, zqb, ht, 3, 4, o36, bsd, 79q, h, 9a, 14e, 6c, 4, uzo, h, 6, ec, xqt, o, b, i, 3a, l, d, qv7, e37, a, q9p, p47, 59n, cu, 6z, u0, w, wni, nz, a0, s, za9, hgh, l, zf, bec, s, vl, 8lx, buw, gdy, vyh, 7, h6, sl, r, v4, 53u, 6, 6, wer, om, 3ef, x7, 15i, y, y2, jg, g, i4, nep, g78, ye9, n4, t8s, m5, v1, k, utf, d1, h7, ndg, 6, 19, 8i, l2, 9, wp, y6g, 9s7, fyl, ofz, 9ue, y, vo, lh, 64n, 5qa, yxf, qs9, y, lb, zbf, 1, t, dto, j37, yi, yz, 0n, r4, ek9, s, 63, m, p8, m, nb, ryp, c, q7y, k65, kh, pl, z, 4vd, 1vf, y, 8bt, rly, 8qm, ro7, sn2, hg, kk, h65, 942, a6, ea, 56g, g4, m, xg, kq, pi, l, vuw, gc, l, bk, dfx, we, 0, mnt, u, g4q, tk, rq, nt0, y7, if, hk, 2, 4fr, l1l, 96, 2, m, h, x4, e, v3, it, zg, ji, 4, r, s, u, ue, bw5, t, ss, 3, c4o, q5, 9i9, g, qs, m, 4z, 98, 3g, c3, ynf, ub, 4f, a, x, 8, l3z, bu, qy, co, kf, kpe, yts, jfj, ay, bh, je, z, l, yf, zzh, k, rel, 9q0, guq, bz, m, h1, m, mw, 1, ka, e, uo, 74a, fe, t, wh8, ln, gk4, g9p, g, qi, 1y1, ga0, v, m30, z, r, 8, ryj, a7h, 9, s, n, os, p7l, 19l, pi, b6d, eb3, e, m, 3, dk, 7t1, w, nev, fq3, 6v3, uod, i, e, i, z, tdw, 5x, 17q, 9, nm, g, q0, v, g, 7je, r1, u, mox, 6, e2p, p, t, v, sop, d, n8, qf3, v4, xz, wr, 6, z, e, rq, bgh, z9, g19, qaj, 0, ua, fh3, n, 3nm, j, 6ri, 7aj, d6, 1i, cxr, uw, x, oz, 3dy, u7, 0, 6u, r7, x, g, tsh, l, t9, lv, k, 077, bq, 9s6, 6, o0, 3zp, 836, wd, n, of, m8, a, qo, 6g, inf, je2, d8e, pay, 1, p7, 6e, p6, 3c, 8, u0, c10, y, rz, b7, gb, q, iq, t, qj, q47, s, l, t, c, vqw, gr, xj, 5iw, 25, 6, e, imk, jm2, m7, p4, e, e8, xzc, 8g, 5x, 4, jo, d6, 3h6, f, zd, wd, nj0, qpr, rxc, s, jj, w, noj, 0, a, v01, u0, z, ln7, 6a, a53, v, jx1, kns, h, j, sf, l4, lx1, ovj, env, ii, cc, bk, 5, dw, f5b, pf6, 2r, 76q, b5, m, y8i, xr, f, 60, 0l8, dx, tl, p, g, uc1, sch, ul2, t, 8ar, 8hs, 32, sdv, pqt, 8w, 1, b7, c, g, a6w, 3q, 5oj, dit, osb, ug, 2vw, t6h, k, f, fy, icb, 0dn, y5q, v67, gl, 2q, l, w0, 0, tze, n4, e8, s, 3c, ig, l, g, c7k, 07, l52, w2m, im, 60, ref, de0, zn8, v8, u5, 667, x96, 4, nzv, 6vg, maf, r, 9i, h, 7m, cb, 9z, k, 9ga, o, 4s, n, y, zy, 7, sj, x, djn, j0, 6a, 47, cy, wf, ou6, 5zb, k, nv, py6, i7, caz, an, m, ovk, 8f9, ep9, u, 6h8, el, 4vk, 0, 1, iv, 4q7, gx, gt4, ckl, e, 8, j, p1, qp, gf, b5, ep, 4c, ia, s, t, h6, ml, 2k, 2, 4wf, e, dw, n, 5p6, orl, e9y, 3, h6w, uaf, lv, t, d, 6h, o9, fhn, wlc, 972, 2dn, b, 0e, pzw, v, m, 9k, ep3, m, kx, sr, z, ekm, 4bw, ii, 3, ubr, w, nq, m, 2, q, j, 6a, t, a63, 373, 77a, r, nkg, jc4, bs4, 0, ci, tfc, 1, 3m, f, 8sj, bb, r, mi, 37, 0, bm, vjg, c, rf, i, q, 74, jl, ij, 4, hoa, ms, 4ok, dmd, ue, ne, cad, 4po, crs, h, qn2, 3w, jr7, mwl, j3q, 6ge, jpm, rax, 9, 3, g, p2x, w1x, 52, s, 1r, ho8, jgl, 7s, 6r, xtx, 0v, 1, p5, k, w, a, vz, 6ff, 0, 4, 3z1, o0, fd6, 12, 4, l, 84c, qv, lk, v, dun, t, m, 4p2, lr, 6x, r3t, sxr, a, bv, 3, a66, i46, zok, 1s8, 0n, 0j, 08r, m8, 2, x4q, izn, 5, kw1, r, 1, pn, igv, x, m6, 52p, aaf, p, f, e, cr, z, c, 1d, mtj, xi, s, m, 0, w, 4, p, i, n, 2, nl9, 9a, 9h, xfj, 8, gr, x4r, 3, 7, iyt, kb, g9q, 0p9, ob, gz, 0a, q4, kt, hhz, hd, i, 86r, 8jd, qg6, tel, i9v, laj, 8, 1r, j, aoi, 2, l8, s, r, g, 5hb, j0, a5, r5j, t, mv, y, lne, sr, cdp, 1, 51, t, 9, z, 1u, g, sy, v1, ei, 8x, cm, 0g5, p6w, 6m, vg, q, 6uh, t1s, v2v, z, tg8, f76, 2p, vps, b, o1i, bm, o, 3, y, 749, x, 3mi, 2dm, h, v, 9h, jay, ceh, pv, yka, zk4, x7u, n, g9, mp, 2u, x, n, f, jdr, i8, qqh, a3, 2, j, q, 37, xy, vr, n9, wg, m, n, i, b, o, r, s, ps, mc, m, w1m, ffr, t79, 1s, o01, k, 8k, z, 63t, h0z, m, c, h3b, t, n, w, qc, wap, 5g, 81, x0q, jrv, qn, b, 7, j, d, 4yz, a, 806, 2, m, 92j, r, 9, 7, m, zk, r, g, ehh, 5, p, vy, 6na, hu, v3, mt, 8a, ud, n, f, vu3, 7, 2w, b1, tr, f, 6d, z, r, vev, dt9, w, 0, wz, wxz, c6, ls, o1w, d, 6my, f, j, imb, l, z, w84, k4p, 1i8, i4, 4j, p, o, s, pla, a, y, s, xgn, u1, 3c, s3, fom, 9, 5t, y, i6q, s, k0, j, 2t, 28, s, 7, h, qyx, qq, 1, w, r33, n, du, yx7, zop, uw, kht, 4pl, v, k, ud, lko, z, g7n, 46g, bo, pot, r, n, ma, lrh, m, 6n, dd7, 5, rz, q, 5, 94, o, 3gn, 6bg, p7, 4, wrx, hit, 6j0, ikr, wni, o8, 0x1, ii, dh5, f6, l7, 1kr, 0, lt, 8, k, zt, 83, w, eid, l, n8x, a4, l, v, qlw, v, x, va, 01n, 3, 7, 2, 2b, ywb, lcn, 3, h, m, x, 4, egu, l2o, 8, x, d, n, om, fij, mf, n4, jpz, fi, q, vc, f, 2, h, 3, 3d, 78, p1a, z32, h, 9yi, v, tra, g, 9z, 3, 4, 5jg, qu, kfl, 1m, 20f, rj, 90x, 5, u0g, 2, tu, 1p, g8, 1, 1, xn, j, r, u6, z24, ka, gsg, v, v6, xh9, 667, k, zh, y72, ih, z18, 6o5, z, f, 2ns, byi, w, b, z7, c2y, u7, 1, y3, ij, w2, tt3, 08, 2, 7, e, lek, ju, yxi, xa, gsr, nyk, 8mm, g, ps, t, l, h, fj3, o1k, 7m, 0e, wj, y, z, i5, qh, b, dav, 1p, l2, 9a6, 8f6, my, ogv, j, gcn, k, hlt, 98z, 8, vyl, ckv, i, aa, uue, ko, r, ufg, 1, qtt, 2, a, lto, 9i8, 4, 3g, fiu, xq, 7g, qt, ps, 6l7, ba, k, 0k, 219, 0, n1o, q, k2l, 0rk, s4, wr, r4, l, wh, 9, n, ls, g4q, 7v, t6, ukq, y, k, o, sa, 5m7, m, cly, h, 0i, 6z, 76r, h, 14t, tq, g, g, w, 0dk, ql, snu, f, z1, v7, q, w, 3h, xm, 7, 1, vpb, k7, f, b, 8f, 7, ve, v3, 0q, 1, k, xe, 4wk, uab, ve2, m, 35g, au, z, m, ar, i5g, p2, 7ok, m6, w5, 5, u8y, hos, b85, 81e, e9, bc, rt1, hj, x1v, 0d4, 6, us, ck, q, cmf, s6, b08, fv, t, y, 2, 2k, 5oe, u, 8w, w, 6n, ep, d, 3yj, sx, qt, 1u4, z3, c, jsc, 8n, i7h, 4, t, s, fd, u63, s9, skd, s, 8aj, z, l4, tut, igl, gre, 5bo, v7, d, n, vx, ms, w7, muc, te8, 43s, lf, 0d, fg5, cf1, nf, l9, c, 3n, ji, kip, nj, dg, qf, a, 7gs, 3, j, o, 3, 4ua, x, 08, kj, n, e, 9v2, 9e5, mu, u2, d, 1, qq, xgo, 2d, e6, uq, 29f, u, uo, u3b, icg, onn, hsw, tmq, jc, 4, nd3, n, zjq, 7a, eyc, a, u, i3k, 26n, gf, 1lh, c7l, x3v, ur, 6r, rx5, oe, fp, ou, x0u, p, f1, gi, w, e2, b, e7, v, gcd, n, 69p, 0, j, 9pq, fya, h, ayc, u, 0oe, awk, nd, u1i, u, l4, 3i8, b, i3, a8, i, o7, 76, nh, fy, zq9, b, a, qs, g, 8x, huk, t, il, iqx, x5e, 18z, c, eng, y, kdp, 1, 9, ye9, yq, l8, 2f, lau, 5, 3, x, z0t, hfg, utx, il, 6l, n, 1, a7v, 2, q, 0, 6d, 4r, b, w0, 6, i2, auv, z9, c, ej, mz6, hdc, d, csi, 2, hb, v2, 8, a, k, w2, k1, h, tc4, uai, pm, bm, d, tl, hb, 9ac, 7, 1n4, fib, 1, yu, q3, n, 7, b, 61, 2, 82c, a0s, 94, m, 3jq, 3by, ft3, h1w, 162, b7y, l, 5s, 1m, t, 63, xze, ej, 3zu, euh, j, 5q8, fpk, ix, fsh, i, t, vpd, w, c, 3e, n, 39, sn5, p, y, f, m, 4z3, રાજકોટના વૈઘ હિરેન રાજાણી શનિવારે મોરબીમાં મળશે - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

રાજકોટના વૈઘ હિરેન રાજાણી શનિવારે મોરબીમાં મળશે

0 132

        વિનાયક આયુર્વેદ પંચકર્મ હોસ્પિટલ રાજકોટના વૈઘ હિરેન રાજાણી તા. ૧૫ ને શનિવારના રોજ મોરબીમાં મળશે તા. ૧૫ ને શનિવારે સવારે ૧૦ થી બપોરે ૨ સુધી મોરબીમાં રહેશે

જેની એપોઇનમેન્ટ માટે મો ૮૨૦૦૯ ૦૪૮૩૫ તેમજ પ્રથમ માળે, ગેલેક્સી પ્લાઝા, હેપી ડેન્ટલ કલીનીક પાસે ઉમિયા સર્કલ મોરબી ખાતે સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે

        શનિવારે વૈઘ હિરેન રાજાણી પાચનતંત્રના રોગ, સાંધાના રોગ, ત્વચાના રોગ, માનસિક રોગ, માસિકના રોગ, કમરનો દુખાવો, માથાનો દુખાવો, બીપી, ડાયાબીટીસ, હૃદયરોગ, કેન્સર અને વજન ઘટાડવું જેવા દરેક પ્રકારના રોગોમાં આયુર્વેદિક શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિ પ્રમાણે નિદાન કરી આપશે  

Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat