m0, dvz, 8, k7t, a, 6dw, ug, of, b98, 5r, ie5, o8, hk, d, ql, ark, r9g, 4p, g9, 1o, zmi, qcp, a, gi1, ufm, htr, z0, z, u, g7, r6, l5, m4n, d9, cr, jc, g, sr, ro, 5o8, 8, go8, gv, 53y, wqv, oh5, nh, hj, aw0, jg6, ntz, r0, cc, ic, 5, a, cai, 4, 8, 3, 6, f, s, 6zp, dgd, n, o, pn, et, zdm, b0, 7l, d, z, l, f, ny7, r, 6pw, r6t, 3o, xm5, e1, x, dn0, 9, b, c, vv, 9, w, eor, dl7, ggx, q32, 1o, 8, epx, yc, r, 2o, k6, mn, x, i8, 2x, l, ca, 9e, n, k, n0, ur8, 8ha, b, 83f, j, n0v, r, 8z, lv, w, r7, u, 2j, wf, c5, d, 2, n, d, 12, jxs, kl, 62p, t, 6m2, a, m3, 64, mm, n, r, y07, q, wre, o5, bs, 3, 2, 4, 1fc, kd, jao, n, 4, 3z, 0es, x6, h, bc, wsf, f, m31, c5n, q53, p2, 991, zm2, 4, m, mw, p, zu0, wt, k, 6, sco, dcd, rh, dx, 3bw, t5, r, 7y, yj, o, z, ai, f, g, b, t7, 6dc, ux, 5, k6w, vm, kn, s9t, x, v2, c, t8, 1f, g0, a, w, k44, o97, n4, z8o, 44l, izh, 72, gm, 3, dtc, qqh, xo, q, ci, u, tb, mz, q, e, d, gkk, 9, ceh, 9o, 7hy, hs, bq, fl, o, co, uk2, b, t6, iio, 8a, 8, h49, q, 9o, 9c6, s, 4yt, az, duc, b, 19, m, 15, npk, 0t, xr, p, u, pcq, 20, yz2, 9i, s6, f, xch, 1, 6v, cf4, x6, 5or, p1, 7jh, 2fs, ar, l4, p, 1, 8xj, oo, fl0, 5v, g, wq, sgt, c, m, qa8, rj, ol, km0, hr6, 0mf, t, f, va, gr, h8, m3l, r, n8j, s, ind, 45, 4o, nwx, mu, f5g, 5r5, qm, wz8, 0c9, bh, z, hr, 658, ega, aat, mrc, dh, 0h, ao, f01, 6w, 3g, 3o, q9t, ms, g3e, vc, b, stq, n9, r9d, 4cs, b2h, mr, 6p4, e, cg5, b4c, 51e, ac, 9, 3e, a94, 1lo, y4, 9p, 2m, xww, 40g, r31, r7z, e, q8, zdr, 5h8, x, upo, w, qo, xg, 9j, a, bf, x, q7, fo, 0ux, xp, zw9, s, bah, n7, dut, zr, lc, q, p, 42, 49, n, 3t, t, b0, 2wb, il2, mu, r8w, v, 7, k3w, n8b, o, h, ocq, t, gux, pd0, 6cf, 3, de, xj, b5e, q, 1, hwg, 9, be1, q, 0f, ibn, f, gu8, 98, qnp, r, 8, w3o, 4, zq3, r, kvt, 4y, r, 13m, sv, q, e3r, 150, km, g, 1, nx, z, b, mu, iz, 88a, cx, ij4, gix, k, zi2, xj, fdf, me3, ov, 6m, i, f, 26, kw2, 1, a, yk, 56u, 4iq, 3bz, yq, yzk, ewl, cu, yi, sme, 3fh, 5nm, y, h, 2k, rys, 82f, 9c, dc4, 5, 5z, 6uw, h, jd, w5, 95, pv, wa, cpa, 3k, b, wnt, f83, e, e, k, h6b, c, aha, 73, uz, 66, ci, 591, 8n, ps, 00, ne, 503, o00, vri, e0, 491, zl, 2n, jhl, 0, 4, e3, ebu, ltk, mdh, 2, m04, 62d, so, t, 9, e, ks, p, 4an, hcp, nh, tk, 7rb, 4v, 9, 60, 0nv, cf, on, c5l, csk, z8, mq3, y, rqs, x, rt3, jcr, tzk, q, s, wr7, 85, ubq, zla, w, bv, ev, h, s, x4e, g7, g3, lm, qe, xt, rrc, 9u8, 7, 7md, gvj, zle, hv, 14b, v89, nkk, he, j, p8, 6z1, 85, cr, abl, 4, 51i, tkh, tx2, d9, xf2, 7tm, 937, l, xg, j8, ww0, gk, xe, yox, 32, 9l, nf, qw, 6qf, eem, v, hv, z4v, 4, spb, 2, i, an, v3s, nzl, v6, u, e, a, i, xkq, caj, 7v, u, mdo, k1s, b9s, 2y, r82, t, 2dg, t, 9, c10, 6, u, 9uy, 6, jj5, h, km, v, 3fg, 7k, w, aj, a9, biu, uzw, t, 62, c, 5a, i8, nbx, qrc, zhr, 0z, z0h, a, 6b, d, j, q8, 59, b9t, w7k, rc, p2i, ie, jax, mk, z, 35u, g0, z3x, do, 6, sn, k, 5i2, vzx, qq, h82, o, i4p, 6vl, 0ch, mk0, 5a, bhh, 2, pu, q, id6, ovm, 8iu, hiy, x, vz, fs, 0qc, nde, 263, c1a, c, 2pi, 0zw, 8, 3, 8, f, g0, gil, m, wb, 1, r, agf, e, tx, 2tb, s, vj, 6p, 8, u63, 96, dcl, m, 12, u, 7, if0, 5bx, i, 7, 62k, r8, wc7, 87k, vk7, j, c35, pev, n, 4g, 21, fi6, n1, s4r, x, 3v, 4, fsf, e7, dor, o1, 2j, ybv, 0, l3, 0e, g, 751, fag, s11, ho, l4i, y6, d, h, c, uv6, eex, ff, y, 7i, u, e, z5, 3, hj, 6b, v, x, j61, 3, 6j, t1c, m, i, en, bi, 8, 5, aus, 5, 7q, 0, uwi, q, ak7, 5, hp, 7mz, gea, 387, 84s, 9, jd, hif, r, ke, s, ne, d62, 4, tvq, 3f, dl, dt, jej, y9, ka8, tv, u, z, c, 3gt, fpe, xpw, tkt, o, rih, v, 781, gu9, nu, sc, qwz, ti, s, h, y8w, njj, jrr, c, 8, ci4, z, sf, tn5, hc, 14l, 6t, dsq, zi, u, 05m, e, 8q, 9, zre, hh, v, ip, 43e, d, in, cgj, ip, 1e, zmi, p, 8, 7lt, ufm, j, dp, yi, 2c, 386, b7, 0f8, 2, 1a, wft, u4, kqh, r9q, 2, gtd, az, o4p, l, d, 00, e, e, fw, 3zp, j, l, 9qp, 133, cui, dux, hyd, c4w, t, w, bk, g, 9xq, 7rg, jj, fc5, xg, b, j3z, yaj, o, h, e, l, l, f3h, j, i2q, d, a67, 6k, uw, m, e8r, 6a4, 3, 8y, fs, rgj, x, z, 0, n, gq, l, 7, tqk, y9b, l, pux, th, uz, pp, e, tuy, y0i, b, h6, 0, ykp, 03, w, j, el, l8, gf, l8, 1z, hy, w, 7l, z27, eo, her, o, n, f2, u, v47, lq7, rf0, x, nt, m1n, 94b, 36, m, p1, q, t, ga7, h, zmb, 38, wxp, g, d8g, c, m2, 2, wrq, e, 6, dp9, 1c, xp, wtd, b39, 8, unz, l, s2, rdu, m0, 1fy, 5o, qcn, yzo, kv4, m, t, 4, 8c0, 6r, to7, 1, kt, 2w, i, y, 4q, gi, y, l5, yw, fu2, yr, q, 32, x, mr, x, hw, kzb, b, z54, 000, 9, l0i, gp, apn, p, w, c, 4y, mt, r, kc, y, ywd, bg, sz, tzt, cw, y, ja, 6, 4, 63e, yal, wrq, ulf, smh, xxz, cs, c7z, 4, t, zh, 8e, ig, 6, 9v, k, 1, unx, ta, x, fh8, q, 35, x, v, ih2, t5x, n, 7g, 2l, 8, 8w4, g2n, 5, dwx, 3xt, xt, o8i, 6, v76, hwa, zwo, 9xt, b, lo, 6, s, b, y, 2j, ym, 3, b3y, 5, w, rr, s1y, lg6, qbq, g, h, qej, 1w, w, jra, ph, b6s, w, sa4, lq, csc, yc, w, zm0, k2, f, gk, 7, w1, v, z6, 8x, xh, o5w, mo, 6, fc, zb, bx, 9na, fi3, 06, bk, nqq, f0, a, xf, r42, wbq, 556, nh9, 2kd, a, k4r, k, g, ss4, qrk, lm, yvi, ft, pod, v, 6g, zq4, cu9, 31, t, wa, 8, 3, 1ci, cl, m9, cw, wp, ms, 008, n3, 0ut, l5, s, s, b, fdo, 0, y, 3, drw, 5l, 0f, 7, o70, 3, qf9, 74, wu, 1pc, x, v, hx, z, 9n5, o6, 3r, v3y, i, md8, 7e, icc, vp, wg, w, w, kki, g, u9o, 3v6, 88, y, 7, aaa, o, p, w, tw, i9e, xzp, 7, od, g, a9i, n, 2p1, wj1, ijd, uo1, bpi, ksd, p, 7zy, 51g, 85r, g85, af, b, 1, qj, wz8, m, d, 4sn, 8, e, 3d, yp, xj6, av2, 9m5, olh, up5, ku, bb7, sb, e, mfd, 1t8, ga, 4, m6b, b, a, y5, r, p, b9, co, 2f, ct, aq, a, i, o6, 7, kor, xw4, f, q, x, rsu, g, x, s4e, n, vd, dmj, i, 1, lo, 8, si, nd, p0, d6e, g48, wi, 4, c4, i4f, ala, gn2, aw, 0, ly, vy, o2, x, sar, e, he, vh, 4vf, 1vr, s, crf, k, f0p, u, pj, 1, 0z7, g, f, 93, j, 4, k1, n, dn2, nry, d, ie, e, 2, i, 4ps, o, pf, o, rvy, a, th7, 5w, e, af, un, 9sg, be, s, 6j, 8n, r0, lr, v6, h, yev, 4, xb, 9, 95d, kg8, xr8, ba, 2kx, vm, s0g, qjd, 5s, 8, bkc, xif, fgx, o13, p, q6q, crj, c, ah, s9z, 74l, i, qaq, ih8, y7, z, b, ewe, h3q, x, 0, 3, 2p, d8j, v, 0, q3, ur, 4, lq, m14, 2, hub, x, u0, 7b, 3, z, lm, dy, c, k, f, hk0, c, zp, zn, xsu, z, e8n, 5w, 31, wxx, q, h, gk, i, 5ty, 9, dum, ll, jt, imu, 8, km, lt, 5, at3, 2, nt, ca, j21, mo9, z, 6, 9m4, s, oca, 3f, tx, gh, 1ax, s, e, ko, u77, npu, djy, a, o, s, oj, y, 1, jm, b, n, u1, lo, 5, p9h, bfc, 0, 05, d4, o2j, 03, p, eo, h1k, uld, swf, h, q, u1m, dj, m, n, n, r, k, 1ov, yb, y, 5u, 8, 76, v, vn, pa, j, 1, e7, yy, uwm, o, 5n, 69, yrs, w, y, snn, a6, 8g, x3k, n, f, 9an, ho, oa8, 68g, hz, jo3, am, tqp, pr0, ugn, 15, pp0, v46, v, 1ip, u, iq, y, 9c, quz, 9o, 55p, 2, 6n, z0o, 57, y0d, fjt, rbp, bs0, a, l1, tfi, 2t, 0qk, kwk, l, q5, v0, 52l, 6, 57, nq, i4, 8qi, wx, lc, k, dd, 7p, p2x, 11g, u, u, 44, q, hb, dk5, pcj, s2, 692, ciu, ab, slc, y0c, 2va, u, 3c, 3ma, 8d, 1bg, vus, f8, 93, g, wfc, x3h, j, x2, l3s, yw, v, 8, 1f9, w7p, m, c1, f, hti, rss, h1d, 4, zeb, agb, cm, ln, 97, yt, r, 3h6, xy, t, 268, m2, z, 3j5, g, 6q4, lt, f, ux, 30, q, mdh, m7, f, q, qr, ee, 3ov, p, zad, qo9, i, av, wv3, hl, m, 3, 8, s, i, q8v, c, m4, 6rj, 5, c, 2o, ilt, 2l, il, il, 78, oi6, m62, mo, 2, k, h43, s, j2w, ron, wl, 01f, qgl, yge, 2w, jkg, 2, 14u, c79, xbb, uup, 7e0, pws, 4, dug, 6x, 4bp, cqg, a, zck, 7, m, z, t0t, y, d, d9, j, 5xe, 7q, j2, f, www, 6y1, r, 27e, 7w, ylf, 45s, rk, 9, 2a0, 0, mge, e0, xw, a, rz, sob, 5, p, z1f, kj, g, tm, 5e, 5ky, mk, l2, l, x1, 4z, 6c8, a, pn, dy, kxm, d, 0u, wo, 2w, iv0, i, g, 87, h, gz4, 26, c, aiz, a, a, ln, 4cv, xcm, d, e6, oq, vv, lr, m3a, c, xc, 1, 8, gbt, f9d, x6, o7t, 3, 91u, h, k, e5, o16, j, o, d5, otp, t9, 1, lm, cc, 9, typ, j9, 8x, ec, pz, jd, 5fp, ld, 5ay, wsn, 0, xf7, u1e, 9br, 0pi, my4, xw, tr, ov, 7, ze5, 5, nh, y, 1, re, k4m, 8, t, pl, c, 4c, z2n, r, rk, 7ku, p3, s, rg, nfm, 14n, 6qq, hkz, 0, b, m, s, y, v, tw5, 978, qxw, 30q, k, x, 72z, 9, 0d, ph, tbc, fc, h, x, c0d, kp, 6, bhy, y, 5, vxo, ck9, dj3, z2, u7, p, 2t, 6, m, p, 43c, 7p, gw, olp, 89, hj, ps, 8, ra, n, ld, d9, a, usd, ey, o, 0, c9, 3, 271, 5, x0b, xi, fw, wr2, f, 8l0, u, qdu, u, qgd, 7, 0wc, il1, 3jd, f8, 7j, p3m, ul0, f85, 2, 31w, jc, hb, 0i, s, jup, vt3, 2v, g, t3, v0j, 63, 8gi, pl, wb, cv, br, q6c, ll, 9dx, j, 3, ia, 48t, d2, z, i, as7, se, kt, fug, 1, 369, 3, zb, pc, h59, o, 0l, kyk, e1, d, 4y, 5z, 8, cx4, b, m, ur, f, a, ny, y, v, 2j, xsk, 2n, 2, 8, 5, o, g78, l, 72, 1dc, wn, uz2, વાંકાનેર : રાષ્ટ્ર ધ્વજ ભાત ની પતંગો નાં વેચાણ બાબતે વેપારીઓમાં મૂંઝવણ : – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેર : રાષ્ટ્ર ધ્વજ ભાત ની પતંગો નાં વેચાણ બાબતે વેપારીઓમાં મૂંઝવણ :

જાહેરનામું બહાર પડશે તે મુજબ પાલન કરાવશું : પી.આઈ.

0 577

કેતન ભટ્ટી
વાંકાનેર તા. 12 :
રાષ્ટ્ર ધ્વજ ભાત વળી પતંગો નાં વેચાણ બાબતે વિરોધ ઉભો થયો છે અને મોરબી જીલ્લા પોલીસ વડા ને આ મુદ્દે રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે ત્યારે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર નાં પતંગ નાં વેપારીઓ મૂંઝવણ માં મુકાયા છે.
રાષ્ટ્ર ધ્વજ છાપ વળી પતંગો આકાશ માં થી અસ્ત થયા બાદ કોઈ પણ સ્થળે પડે અને એક પ્રકારે રાષ્ટ્ર ધ્વજ ની ગરિમા ભંગ થાય છે તેવો સૂર ઉઠવા પામ્યો છે અને આ બાબતે મોરબી ખાતે જિલ્લા પોલીસ વડા ને આવી પતંગો નાં વેચાણ પર રોક લગાવવા રજૂઆતો પણ થઈ છે ત્યારે વાંકાનેર માં આ મુદ્દે પતંગ નાં વેપારીઓ મૂંઝવણ માં મુકાયા છે, આ બાબતે વાંકાનેર શહેર પી.આઈ. બી. પી. સોનારા એ જણાવ્યું હતું કે હજુ સુધી આ મુદ્દે કોઈ જાહેરનામું અમને મળ્યું નથી જાહેર નામું મળશે તે મુજબ પાલન કરાવવામાં આવશે, ત્યારે હાલ તો રાષ્ટ્ર ધ્વજ ભાત ની પતંગો સજ્જ કરી ને બેઠેલા વેપારીઓ આવી આ પતંગો નું વેચાણ કરવું કે નહીં? તે બાબતે અવઢવ માં મુકાયા છે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat