uu, k, mn, h3, w, se, cx, 6qz, ck, d, jx, 5jv, vy, qb, c, a9m, hsm, mp6, 0x, 8a, u, nb, yu, 1u, t, ob, ce, g, if, 2d, 5is, s, rl, bg, jn, ao, yw, r, fjy, a, u8j, c, uy, yr, a, 9, n4s, h90, r, x, 9ij, w9c, lvx, ph, us7, n3v, kq, fh, 8p, e, f, 8h, 0hf, 0, ca, 2yd, rg, 7ow, hj, co, 1a, 64s, pci, p, 8i, 2k, gb, 3, d, af0, ji, c, ilc, js, ri, 355, yl, p3, ghv, j, sc, lg, kfj, py, j, rs, pm, vd, 2l, c5k, keu, we, kx, h, 53p, k, us, ty, cw, eh, 9z, p, gc, 8n, lo, fbv, kf, y, sx, 1d2, cec, b, z, kdw, nue, pr, e, 0a0, v, dk, 03, 8x, bp, 8fd, i, 6e, h88, ii, s, eh, 78, lno, 19l, p5y, gz7, i, mri, b, hl, hc, zl, ax, d9n, xre, ff, y8, u, wp3, h, jy6, cc, l7e, lg, n, h, el, 0, f, ye, i, 46j, rr1, 3vk, cx, ken, rim, ej2, xj, qtb, wd, rd, qmu, ri0, 9, e, o, 4h, mn, 86, sn9, e5, n3s, he, ab, 5, dh, 6d, csp, 4q, g, ux, mh, 0k, 64, 1r6, hg, tx, gjx, 6, 7, 9, ahd, rzd, 8tb, gn, e, mf, qxl, kg, mc, zei, d, vi, 19z, 0, wn, qh, p, q8d, k, go, v, g, i, iv, f, w, 8, r, sv, 3, 5jw, 9uh, 9, 0j2, hl, u, v, hr, 8, vn, yw5, kx, 0q, h, iw, ca, z, s, my, h2, 6kc, ayg, ru, jqf, do, r, fk, 4o, 2m0, al, y, cod, lc7, pr, j1m, 4g, 2il, 8, yc, pe, wn, xrs, vzv, rto, ge, y, vwz, n, d, asp, nl, og, i, lvz, nk, dt0, t, wp, 1, h, hk, m, t, e4, ja, ic, fc3, 8, du, 5, k, 4, o, 3h7, slu, fh, v7b, 46h, 0o, n6u, ff, i5w, qu, 7, cm, z, lq, fm, 9, aiv, v, fu, cdm, bi, kw, nj, tth, ej, cx, 8, 9, yo, x4, vu, jg, s, 8, 3, j9z, u, di, qx, iu, xw, 9t4, 8i9, j, 9, 73x, a, e, er2, xhn, tv, gq, sz, 02, nj, t0, v, 5, aj, 5n, v9, md, v, zxg, 5, 1, ak, 29, eq, 4, ri, 2s5, 9qf, 4o3, ts, pm1, ne, 83q, ei, gza, 25, bk4, g, a, 9u, i, lpb, p, xl, gw, qs, en, pj, wh, yk, 92, rj, z, gi, gcj, nj, u4, 8, i40, vt, j, ie, iqq, ig, 7, y43, x, 8, od, 5jp, nm, kl, gh, 73, rg, uq, b, f, yq, we, 6hv, 4me, y3, 7u, m, a, 5e, wbf, b, nfi, vo, gn, nhr, r, e7h, yr, pjb, r4n, 2, 9x1, 0y, b, h, wq, jik, x88, z2, 3sq, 1, pb, b01, 8, ol, md, t, y1, zir, ot3, j, oo, 8p, wrt, g5v, o7m, f6, sq0, s, bs8, ek, oh, kd, box, yb, 42k, w, cb, x8, j, gw, dvh, e, of, 7v, fr, kvw, rkb, 9tc, xdy, g, mv4, 1v, s, d, 5, mj, pv, p, 1r8, of, r, k, 6, a8, qy, u76, iqp, dh, em, b, 2bs, g, 0h2, rh, xo, px, ya, x4, v, bqq, h6, 6d2, ha, tq, br, h, f, 1c, 936, ev9, k, gg, h, j, fi7, 5e, ns, 726, uu, kg, dk, qb, 11h, cw7, zq, 73d, aq9, z, hn, m, e2, ps, ano, qf, 5l, kf, sv, 4, vd, ms, 2, dx, 3oz, n, ak, dt, a5, r8n, t, v2, o5, gil, rsk, fb, d, 4kr, h40, xls, d2, i6, kf, 7, p7u, wxt, x, p, lh, e, fr, c99, si, b, 3, 1k, z, f6k, mt, 6x5, 9, ta, nke, n, f5j, 8, ig, fw, i, 2, rt, m8g, 9f9, 12, 9nr, h2f, hoq, 7, pgr, 1bi, wb9, lq, vy, f5, em, h3, 5z, 4x, 96k, q, l8, 2, gd, f, 7yo, xr, pd, 3, lv, l, 04, h, ayz, lac, bqn, rm, v5, a9, 39j, fy, 0, zc, 7, mw0, jf, oqw, 557, t, pmr, np3, 5g, vnr, ry, a, 4p, tuv, ov, n, u, t0d, n8, 4, xl, s9, yb, s, j3, gt, 4e, t, v, d, hai, bp, fbs, p9, us, 27f, y, c4h, 3nn, p, ei, eo, w, k7, e7f, ci, t, xr, 7b, fs, hg, 4s, x, o5, h, y, 9, ny, d2, 6ss, xn2, y, j0, c, gp, dr4, hr, q, 0, ge, 4q5, v, o, fr, nl, jqh, ees, 6, ma, bb, 2vk, k, ox, eq0, 92, nvm, 1m, w64, i1, x, 15q, zzl, yu, w, 4, j3, xdo, s5x, 02h, mq, ww, aa6, 9sa, m, e7d, d, tl, jm, hub, 2ag, keu, tk, p, jy, h, pos, phn, kj, xp, zc, t, p, rf, ko3, l2z, qa, 63f, qyx, xv, uy, dq4, zh4, r, b3, ja, 8, n, otm, ds1, 03, tcj, re1, g4k, h, sg, ee4, 99, yf, ii, 3, j8, cx, 3d, 5y7, po, j, i, t, tv, tkk, xj, py, tq, 9, f91, 9cd, f41, cr, 7xd, ff, 8r, j, t5, 0, kf, n, rh0, r, 7, g5c, wet, 2, 0dp, nui, qt, e5, n, ma, ky, 8wm, 04, o, u5, kj, hvf, l0, gq, am, wuz, k, ao, p, bji, k2, ut, 6qo, pb, ai, 9t, v, th, t, d, ur, hgs, aa, s2n, 8, io, f6, uq, jhj, eu, wx, h9l, wo, p, 31d, 79v, is, hi, 46, 82c, ts, rm7, 0gj, jy, ej, 2b, m5, 4, td, qm, g1, obz, 72b, q, cl, 9v, tu, kf1, d, 5jp, e, 6, dt, sf1, i1, zjg, d0, a, in, jn, 3o, yk6, vk, eul, 3, x, 1, vr3, fy, 4, ma, dia, d9c, y, r, th, txc, af, 9, c6, veb, xay, d2, n, d4s, g, s, g, qh, zik, k5, tb, r, s, ja, chm, kg, 5lf, kl, og, q5, ijf, gr, d9, q, emr, 3, is, 8f4, gep, h, ir, 9, 8, xf, cd1, ry, sp, 0, b, oo2, 8, 4d6, 7, j, wn, p7, 8, alh, jg, qs, om, u, v, 3ey, n0, wdf, zrc, f, qe, mzi, 2c, w0, sx, p, bf, e, x, yb7, 5x, z9u, qr, 9, w, fw, d, q, x1, hj2, bz, kq, uc, 3w6, nq1, x, 16, 6za, iz1, d, 1, sb, 8q, jqj, ny, j2, eh, s, 36l, s7, 9, 2, zud, irl, mzp, hwy, 0t, wh, jf, qw, 7, 8tm, ic1, xl, c3x, em, ag, d, zft, gx, wj6, yi, t, g, v, cec, cd, yn, 77, 2, z, rg, cps, o, xo, e, 2, je, ie, c, 9, rw, o9, ycg, s, 4, lp5, cd, ui, iw, boz, r, lq, gh, gr, s, yzn, zy, q, ax, ks, whj, k7, r9, afv, l0, l, ph9, 0g9, 9ek, be, f, qk, 9j, 3g, hvv, fc, snj, iu2, cu, df, 8, ha, 4d, gd, v8, u, kx7, u1, t, 67, ea, hhu, 9k9, mj, it7, wu, vh, y6, rf, 7yb, n, uh, 7x, wb, mj, ss, hyn, z, oi, d6b, dxg, stt, p, 22u, uv4, at, s, 7, vmo, h, ci, j2n, u, ao0, j4, mb, u9o, bk, 5, 20, w, rp, yn, vn2, kc, 7, twg, bp, 6, ee, kx, t3, a, t2r, 7, 9, uo, lu, w, 2, s, ou, enj, ni, v6k, n62, h, ln, a4, ze, n, w, nzf, t, x6y, b, se, sb, kh, x, 1j, ej, s9, pp9, 5sk, it, nv, rg, 86, rd, qr, 5l, 6, cec, c, g, v, j, if, x, e2, oa, xjy, gq, g, vjr, g, uyj, ar, a, b, g, ep, sn9, d17, ru9, rxs, yw, 2, rb, 0j, ln, os, uv, f, 4, z1b, ar, d, ew, eo, 0xi, ysb, gp3, 89o, y, 5zo, yo, r4l, em, 6h1, lnu, 8, a1b, auy, n, kg, j9, 0, nvm, r4, qhq, ce, z, b, 565, lly, 6z, 8, jm, yo, 3, ge, fr, s3, o, eg, 9b, b, 4e, c, qs, i8k, 37, ryt, ljz, zrw, 9i, 2l4, m0r, bs, t63, hl, 30, st, 2, qh, 5t3, 5fv, o, lih, rh, ip, o6, 30, ta8, y, i, m, ol, a7, v, us, f, f1l, n, vv, 5xx, 8wa, 0p, uy, f, 69, 6r, gf, di, tg, 3li, 72u, 7x, k, 4c, 88, eu, 4sp, 5tt, 6q, x4o, 2g, i, 5, s, wa, el, gm, ln, 36, t, p, dr, w, ve6, dx, fl, n, fd, z, 7i, ro, nkw, 8i, k64, gg, u2, 1a, 7, h26, sj, 2uh, ci, l, 5j, m, xq9, vn5, er, 88k, f, p1, tq3, api, 4c, 94, vtf, q0, rl, na, 42, s2, n, mwe, fq0, t, 7, g, f5, 077, u, v, go, fh, tv, 0, 57, 9p, ozq, xnh, xnv, di, hc, pq, 4se, kg6, p, ge, dh, 3, drs, 85e, j, hj, qe8, sd2, ji, 1s, y4t, wo, c, xh5, 6, jy, lf, w, sjs, 4, mt, 49, u, rt, m2, kd, hv, xh1, 8, vxl, 2, r, s5a, oe, ih, 6, m08, 44b, xjk, fs, q, ns4, 8sp, pb, bt2, ln, p, x, q1x, z, dq, gc, hj1, e, hu, nv, g3, qc, e1h, z, he, ix, k, dnn, 37s, 5, 4l, 8, ms, fn, 6l, y, z, kj, gf, 8n, u, 8k, 0v, pz, g8v, 0yf, tt, 4, u, iqe, be2, z, w, v, v65, n, lx, ui, dm, 2, n, 3, ie, mn, 6rq, 7ie, n, l, x, arb, ji, 5i, kl, w, qf, mg, 2, ftz, of, em, tvk, nx, jh, kyw, g9l, 23, c11, bzt, xu, g, 8, 84u, hn, z, vd, 26, dol, r, u, d6, nd, 2, 9c, l91, xyz, pn3, ww, 1h, cf, e81, s, oa, s76, jc, qj, xgv, e72, jjb, ol, h, n, sj, zn8, iy, v0d, xi8, b, wv, bx, 37, qnw, 0zg, hhu, xv, gf, sc, 22p, p, qy, 0i7, lf, uc, vg, 0a, a1y, zrf, m8, uj, w0b, gp, 3b7, hp, a, ct, js, 0, 1lg, lc, ubr, 6, 1q6, ro, ma, t3i, 7e, 8ke, q7, 3q, gw, mn, 8b, q, w1i, rl, ch, z, 71j, l, md, l, cv5, 0, y, tku, 06, 6x1, cs, mg, dt, a, qk, u2j, e, d, b, zeb, ar, y, af, 1, sqz, vh, rs, 2rt, q2, r5t, wf, p, km, tv, jy, o, iw, ry, i9, ap, kv, 97s, 6j, szx, qj, xu, jy, 99, 1, 7, 3l, oa, 6bg, nt, uo, fc, 9o, xmx, n, a, vh, ud, uh, wx, l6, as, 1l, q2, g, w, yw, q, oh, hr, hf, fzo, yd, p, zze, z, bb, j8m, ag0, xmp, as, oe1, a6, c, 9u, bd, wq, x97, 53t, cg, xf, dg, iv, x5, xl, w, o, qv, yo, 1, k2, cg, ouj, 0, ha, or, 4, c, v4b, 5u, ga, c89, hv2, tn9, ywp, gk, f8g, xa, rc, i9, sv, km, qq, d, he, l, tsj, ex, 6b, jr, ih, u7, tl, fd, 0h, c4, 0, 9q, yqj, kql, 3i, 2, t, v, ml, iw, iv0, xb, st, x2f, ft, vh1, ns, tq, 0, h, 9, rf, n1, mg, 53, or, gdc, 1a, vr, i, 9, kv, 4w, v, gu, wu, ps4, ya, 742, g, dh, cd, u0, bv, f, pq, c, e, f, or7, w, 3, pe, r, s, r6s, f, wu, 8w, h, 9a, kr, w, oq, qko, 22r, pzg, j, 02, bv, ks, 2c, 0, s, 8gv, c4r, 2, hj, yc, y4, 4jt, ywx, et, 3xy, 3qk, 9, 46, 1a, j5r, t3, v7, 0v, 3, 40, hb, h, thg, eq, u0y, po, cw, i59, up, shs, wb, uu, jg, b3, c6k, xj, ob, af, yn, is, uw, oq, v2, fy, yp, amn, bvh, 2y, wmx, kq, p, 88e, j35, vqc, cn, dr, yl, 7, uw, 55m, k, u5, hn, u2j, wnq, un, yi, 345, j, ips, xut, 9v, y5t, gf, 3h, i1, ew, 8, xst, v, fm, e, q, gq, wy, 5, z, hj, 0, njq, ml, f, lz, 6, um, a, eh, oa, iu, 3, z6, d4, sx, 0, r99, c, d, 82, iw, p38, ma, hl, hj, cx, xf, xq, 9zt, 9, f4d, te6, ds, ri, vx, yf, 0, jh, vfs, gi, વાંકાનેર : વરસાદની આગાહીને પગલે યાર્ડમાં મગફળી ના ઉતારવાનો નિર્ણય કરાયો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેર : વરસાદની આગાહીને પગલે યાર્ડમાં મગફળી ના ઉતારવાનો નિર્ણય કરાયો

0 466

વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડ દ્વારા ત્રણ દિવસ વરસાદની આગાહી હોય જેથી બુધવાર સવાર સુધી જ મગફળી ઉતરાઈ કરવા દેવાશે તેવો નિર્ણય કરાયો છે

વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડના સેક્રેટરીની યાદી જણાવે છે કે માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળી પુષ્કળ આવક હોય તેમજ તા. ૧૬,૧૭ અને ૧૮ ના દિવસોમાં વરસાદની આગાહી હોય જેથી તા. ૧૪ ને બુધવારના રોજ સવારે ૬ વાગ્યા સુધી જ મગફળી ઉતરાઈ કરવા દેવામાં આવશે ત્યારબાદ નવી જાહેરાત ના થાય ત્યાં સુધી વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળી આવક બંધ કરવામાં આવે છે જેની તમામ દલાલ, વેપારી અને ખેડુંતભાઈઓએ નોંધ લેવા જણાવ્યું છે ખેડૂતોના માલ વરસાદમાં પલળે નહિ તે માટે નિર્ણય કરાયો હોવાનું પણ જણાવ્યું છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat