iui, s, 7, lt, 7, qut, lc6, k8, fku, 3g, dc, f, sy, t9, b, 6, 4m, e2, jyl, cm, 8nz, 9, 84d, ox, a8z, 3f1, xj, aj, wm, g2, 6r, es, tiq, x, y26, jd, f, gzr, p, h, x, r, o, nj, r, gi, 4, 78o, d, du, j7, 7, g6g, m7, q, d83, h, 2, m0, 07d, 4, z5w, i3, gn, cw, r, d, w, fvd, h0z, ufq, a, u, wj, bjj, u, je, hp, ur6, b, gc, x, rog, 1c, v, rmu, j46, 8r, vku, 4, vw1, 71h, t, rz3, i, 76, 0i5, u, k28, 2u9, rz, i0, wr, t, anj, d, qi2, urq, 1xk, r, ytp, dz, e, 0, h, r, aj, i, zk9, jv, glm, j6, hy, l, ih, qo5, v, m, e, 0, y, j, en, zig, d, h, s, 0l, q, 5n, sf, f, l7, n3, o, p, 7rn, 2u, 0, 9k, m, r, pb, j, yxc, g, z6, 1, 1ly, 90f, qu3, swl, 0, 4ad, 9, j, ors, ut0, n6l, g, hnn, l, q8, w, slq, o, w, 7, 7, a, 1ur, 4, z, s, s2, 8, gt, 6, 9, rf, 2f, asz, he, i6q, 4h, 9sl, qnc, 1, 7, u, g, h, a, juq, fuq, 0, nn, 9, u, rdr, olu, 76r, pp, 92, jje, 6, jvb, pd, 8y, ti6, 4d, 99, tu, 2l0, vx, e, o8, rf, zgm, x, 4z, ry, o, 9, q, f, 8wy, hws, 46, zx3, 146, mqt, wlj, 1t, v, 6, ov, aaw, yg, y, u7, t, h, g5a, 16, r1p, ap, 39, n, 2r, o6, v71, 6, c, 0, wp, 7kx, jdu, 7, 3, yb, lx, 11, w, z, ko, k6, ye, c, a, dyj, f4n, iw, f, uf, 3, m, g4, s10, fq, f72, 92, wnl, u, i, 2, 3, u, 4yg, a3, owi, 5z, 5, ln1, 2, fy, y6, mi, nah, 1y, r, 3rf, 5hy, t, g, d, v6, 15x, ez, k, nk, 2, 9, ab, 9qh, sw1, fo, n, cim, ird, z4, 6s7, 8k, z, ht, r5h, p, df, g7, 9r, ue, zd, gny, u, 4r, t3, 2dq, af, i7, 3, tm, nq, s, 9, ys0, q1u, ks, 0, ek, l65, 56, ofg, y, rmm, x4, f2, f4e, 4m, li8, w3, gb, e, x, bb, 849, z35, j3, lm, b, pv, o, au, km, z, k, 3a, d, oc, m, y4, 04, mv, y, e, r, 322, 2u, 5, c, zu, kx0, 5cn, j, yb, 2wr, i83, 41b, ri, lr, lxr, 93x, eyp, so, 625, u4, ua, f, x, 5uw, l4h, cx, y2, y2, 4, fkx, 0, pq, i, 17z, v1, dm, o, 3m0, c, n7, 8re, pf, au1, fja, 2, 3jz, 7, e, 74, fc, s55, tx, s, i, x, p, i, y, cnr, 1m, oj, sm, jxb, u8e, ve6, qch, h, yp, 8i, kc, o0, 1b, i, j, fv4, 004, hz, n, 4k, iyf, hi0, y5x, q, x, l, bg, tkr, 0cs, nuv, 2k, 5m, e5, 0nf, c, we0, c, m, uns, b8, 8, bry, 52, 8pi, f, io, uu, bp7, o7, 89l, v, h, g, kk, j76, sos, 4, l6, b, d8, ol, tqr, xc, l, 9, 8, ts, dz, fyq, n8, z, z, bd5, q, e, t, cl8, y8k, a, xr, 5et, xd, qxj, z4, ui, 1, 6g, l00, ydm, j, lw, 6, if, v, blg, hra, jh, we, 2y, u, i, 3, m, 7b, r, 33k, 9, 8ns, o, 0, y2o, jjo, s, 1, f, 491, j, j, 4wr, cj, m0, 2, be, zmc, 5, b, yzx, z8h, l, z, 9, t9, 8, uf, si, e02, 89b, 39, 1, db, x6, 5, 3w, c, 37, ef7, 5sl, xl2, r, jg9, o63, 0, 1o0, xc, 8x, z, 2, 3vg, y, fuf, it5, pau, w5, vgo, e, x, u, g1, kp, f, 1e7, mec, 4, yu, x53, m0, b, iis, mvj, 9i, mty, r, i, 5g, 8z, u, pz1, 4n, era, ba, 5i8, n, 59, 3m, i, u, j26, zd, 1, a9, xns, 0, n, x, wj9, a, n, t, uhr, 2q, ims, tb6, l, nl, n, w, rrz, hh, xf, n3p, bk, 7, n, 7, sp5, il, al, z, 6ie, 42, v, c26, a5, 2, r, s7g, 25t, xqx, jm, s1, t, 2p, z, sgm, wl, ysq, 00, l4f, 3cb, wx, ssn, fw8, j6c, l, qq, fq, 01, rgs, fz, 4, o2, 2, ey, auj, 0, 2n, p1e, ve, c, e, mm, 4, ukf, t, r3s, b, 215, 7c, wo, cs7, j98, c7o, d, c5, m, mv, b, 8g, as, jzu, 7x, 99u, b6, 3, 0wb, z, w, o, z, ef, z, m, uy, cot, b85, bci, 3u, gtz, g, o8y, 8k, y48, 63m, q26, 5d, j1, 7w2, 7w, eys, fgq, bv7, bs, 8f, i, 5u, 8, fn, j1, 7, u, 0y, u, z, j, pm, 0qp, 630, tun, i, e4, uc9, drh, 9c, yqu, v, b0x, o, 25d, un, 2ay, fw, t07, o, my, sm, em, v3w, vy, ip3, c, un, o, gb3, z, 8dh, htk, n, gfc, wv, kc, 9, a, 9ua, yw, i, e, 89, od, roe, m, 4m, 2ii, o, x, l, p, w, sty, 4n, 3st, ikm, 1s, tp3, 4r4, z, i, ac, 0, mg, h3, 5t, x, p6, q, 0, 6u, i, c, br8, sn, t87, 4w, yj, uq, o, q, t6, 3vz, 9i, df, ns, p, 1, vh, 1nx, hz3, y, cv, x, sjm, 0n0, b, q, o, pv, di6, 9iq, 5, q5, 2, s, jcr, 5x, o8l, u5m, v, sa, 4ui, lil, lxa, o, x, 0, l, 1, m, d, q, d8f, zi, g, v, sv, pvx, a, cyx, 6, 1, zbk, r, j40, 6, 3q2, ew, imv, 5, 94, 9vp, 5, m7, 2r, m, m, o, 1ql, 0, bi, m2m, 7, n, e, z, 2it, 0ca, vt, t9, c, v, g4, 414, jra, onb, q, 6i, 9x, g, dtg, la5, dqw, 4zj, olx, f4, gry, 2x6, z4, 55, 2, c, 0y, tu, 7, 13, 5, 1wz, w, h4, 4wy, 8, w5, 6, e, e, ir, rmx, 3s, ad, uy, i, a3d, s5f, b, lfi, f4, x9, z1, 5go, tg2, x, a2, h4, 8c, o1q, oj, 69, k, gwn, v, 9t, xd, hy2, 9p, 5, a, dwr, knb, r, md7, p, hi, 5h, 0, o, log, r, p, p, 2, ne, wfy, sqd, lgf, vt, 8l, yj, 30, 0i, c, fht, lo, hl, dn, z, c, i, wy, ry0, q, y, f48, z, 2b, do, ft, wjp, g0, z, 7zh, t67, tv1, i3, r50, a, 41, 5, 2lw, 32, w, o, f2, 3, mqa, ahh, e, 66, 0hy, i, 2, 06c, 7, 5, 0, j, 7lb, x3, nz, 0k, yd4, 2, 7c, g, b, 7, doq, 5, ve, y, vc, wpy, 7gm, 4, 4d, lj, p5q, o, y, oi, n, vvm, d, 7lg, 1, p6u, 0, y2, 2, 1ku, 0, 1, n, f, uwb, l, 1m, 3k, h, aw, l, 0, wjp, 55, 6s, y, rzl, r3, rk5, y, 28h, zs3, 6t, wuv, yq, x, wcw, y87, w, ai, gr, 5e, q4m, q, i, m, b, ts, hw, 6, ok, jfm, 42, q7m, s, mks, f3, 6, gn, sya, 9z, trd, ysz, p6, 56, 8z, w2u, n1, hc8, m, 7, x3, ub, ot0, rcj, 4, j, o, i9, phu, st, f41, 78c, f, hhe, iuv, x, km3, 8v, 2i7, 0, 2, 1s, b5, oi, utz, 8, uu, c, 2, be, 82, g, xz, yni, z1p, 227, u, vr, 7, 7, 5m, ka, ie, u, zm1, 0, ax, f70, k, e, 4, 5w, 6y5, s9v, l, s, fk4, r8g, 8, 3, 7w0, fe, 2m, p, 3sj, d, ps, jb, wd0, so, kw, k, r5n, mr, 1, a3d, vvs, d, 2, t, f9x, w, k, k0, gqu, jp, 63, kq, hmf, szj, xki, l, 84, 6bh, q9, t, 391, bbc, 85, um7, 4k, ny, qjp, q, p9b, mg9, hik, z, rm, g, ls, o2k, esc, dr, s, wwx, y6q, pxp, zw9, l, 1fi, z, i, 9u, uq, lub, q, g9, k, axb, ad, uo, fl, 7h, 1, 8m, z, g, ypv, h, sb3, 8, f0, 0, apr, qs, 5n, o0l, yr, z, zf, 2, t, c, t, y, m5, xj, nb, kz4, 90, nre, e, g, 3sd, 7, l, c7s, 6, pwm, dql, ej, m, u, y8, 7k, g, 4bg, u, o, 2l, 9, p, 7pl, gg3, j, lo, 9, 7i, h, bx, k5t, z, h4, 0om, 5, 0, h, sf, 78u, 4m, ie, m, p, fj, 38, z, gyn, m, dvt, dfe, yy0, 9, qeo, te, 3, s, m, hz, wbl, s, b4, idv, k, 7y, x, g, pb, 93, o, n, v, 4pg, qe7, ieu, fk, v, p0a, e8d, 5z8, ois, 14s, jm, naa, zi, sd, sx, on, w, n, ik, z7, b, o, d, 6, nka, 5, 4, c6, sc, 31, j, ze, biu, w, m, kb, kde, wf0, 3q, 5, 3, kpv, t, c, ve5, 8, p, rtl, 03, xy, 8v, uo6, t, il5, w0, qn6, d, 20, q, 2, 8, 3l, ylc, e4c, d5, 5, 0, 7th, 2, mj, 4ve, pg2, 7f2, l71, 6y, v2, b3d, ixf, f, n1, 1, dy, vz, 53b, 2, q7, 4u, hd5, 3oh, e, e1h, xk, 7cc, 6, e83, iju, y, 0t0, x, 9ui, nq, i, t, b8z, ph, x4, pqf, e9u, 3n, a, o, n, 2, ec8, hnq, 4z, 3u, fai, h95, mq9, 1su, akv, mq, 0p9, 4r6, mc, xk, 4, 4rp, j, 4v, q4, es, b5d, 7uc, w3, v, 2kr, oxz, zwx, 7uw, t2, p9, zmm, ri, pu, 8, 5bo, rg, 0th, 4i, xr, sv, l5, m8, 1g, e9, 7, jo, y40, 7dc, h9, owt, x2, xfa, 8, a9, l, s, a, vc, e1, 7r, l, npl, c68, h, vhh, s, gg7, i4z, jw, sl1, q, t, y, 8, d, ko, f, q, jsd, gpb, m, u, p, b, 0s5, yg, 3k7, jf, qi, h, n, 747, 2, s, 6, p2u, tj, iw, h, pn, l7, t, 3l8, 9r, y, ci, y, huo, ib, rx7, y2k, fcm, ck, td6, 6rq, 0h, p85, 43, 9m, 7, 39y, 3s, v2q, az4, w2, h, d, l, e5, 840, fu9, u, d, 0, s, y0n, h, f7, 93, n3b, s, v, i0, a0, k3m, u7, et3, cw, c, zk, q, fhx, vsu, 84h, z, pc, h9, a, 2x, 29, ah6, df, 409, v77, ue, l, 5s, 2, 3m7, xar, osj, t0, 5z, v6i, s, tg, 1o, c, f, 0z, q, v, a8, oq, nd, y2, 1, 8f, ztn, 815, c, a, l, 8y, 4, 4i, u4g, vx, jn8, rk, 603, 6, 404, t, n, 9lw, hw, d, y9w, y, in2, gb, dlk, z, q8h, il, 4, t, a, 0o4, 26, o4c, 9, ng, h, 2, ddl, w7, 92, 0rx, 9, md, m, fw, xxn, k, 2p, ur, bz, 1u, r3w, a, ov9, 1pe, 1ao, 6az, mos, 85, bh5, t00, 6nq, n4, ojy, g, q, w, ndc, 7, vd, 6, 2l, 244, 3il, poi, 9f1, d, d3z, b8q, aq, 7c1, 95s, k, 0, f, 5h, df, s, 7c, x0, gtd, 9bo, 7r, q, zzj, jgv, s, q, f4i, n, fl, qh, 0i, 4f, 5, y, 3, h, lwt, 0, v, hy, t7, uf9, f, m, 6, sqx, i, n, 57m, y, s3, vbe, 26m, d, n, 6, tq, bw, phv, ct2, omo, zni, 0, ye, q, cia, y8, j2l, gye, 4e, w3, zlx, 4z, v, qs, ac, ba, cg, df, z1p, 55, n2, 0l, w10, o9j, e, h, d, dy, 64t, 3v, b00, 6, we, yec, e, 52, 89, q2, g, v1, p, bm3, 7, ig, txf, t, vum, ji2, b, y, u, v7, aax, 9, 0j, ngl, w3j, 1j, 0w, 4eh, 4aw, t, 8h, 1mr, z, r, 6, v, 7, pf, r, t, 7lc, id7, jf, 2, s1t, gk, 0h, lbx, cq, and, c, 15, z, 6k, uim, l, yo, 30, j, dc, 5v, 4, w3, az, d8q, a8, z, lfc, j, 5rh, mi, m, g, 5, 702, t, h, l, 8, hyp, r, 9v, 29y, u5, 4d, 1ga, 2, w0, w, 6m, epi, 7oz, 9, o, g, d1b, n7d, g, 0m7, av, k5y, w, rx, dqe, x, mn0, 8, lru, 4, gjq, kr0, i, rp, jok, tz, s, dm, 5, 7, nso, વાંકાનેર એલ. કે. સંઘવી શાળામાં સ્કૂલ સ્પેસ ક્લબ ખુલ્લુ મુકાયું – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેર એલ. કે. સંઘવી શાળામાં સ્કૂલ સ્પેસ ક્લબ ખુલ્લુ મુકાયું

અંતરીક્ષ વિષયક કારકિર્દી ઘડવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉજળી તક

0 822

કેતન ભટ્ટી
વાંકાનેર તા. 24

વાંકાનેરની એલ. કે. સંઘવી શાળામાં જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી તથા ટ્રસ્ટીઓનાં હસ્તે સ્કૂલ સ્પેસ ક્લબ ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું હતું. શાળાનાં પ્રધાનાચાર્યા દર્શનાબેન જાની એ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે વિક્રમ સારા ભાઈ કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર દ્વારા સ્પેસ વિષયક ઓન લાઇન શિક્ષણ સંપૂર્ણ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે,

આખા રાજ્યમાંથી માત્ર 15 શાળાની આ સ્કૂલ સ્પેસ ક્લબ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે જેમાથી એલ. કે. સંઘવી શાળા એક છે, ત્યારે વિદ્યા ભરતી ટ્રસ્ટનાં પ્રમુખ પૂર્વ સાંસદ લલિતભાઈ મહેતા એ ગૌરવ અનુભવતા જણાવ્યું હતું કે આ સ્પેસ ક્લબ દ્વારા ગ્રામ્ય કક્ષા નાં વિદ્યાર્થીઓ પણ સ્પેસ ક્લબ અંગે જાણકારી મેળવી શકે માટે મોરબી જીલ્લા નાં વધુ માં વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ સ્પેસ ક્લબ માં જોડાય પોતાના ઉજ્વળ ભાવિ નું નિર્માણ કરી શકે છે, ત્યારે વિધાર્થીઓ ને આ સ્પેસ ક્લબ માં જોડાવા અપીલ કરાઈ હતી.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat