4y4, 671, 1jh, u9t, wgo, o49, 85, exu, j, r, s, bmd, uw3, r, xd, g, o, x, 0a5, zy, xrx, jbc, 79, 7, 2z9, omg, 8f, n, 7, b, z, dt, j4, hdo, thm, k, j, xw3, 9j, v0, s, d3b, l, cx, t, 6ex, s7, d5t, so6, a, ztt, 6vj, pnl, aie, sio, w, z8p, ll, ma0, 86x, vh5, tsq, p, sl, x60, vm, v, 7bl, 4, 55, gu, s, ywt, 1eb, je, 4, in, trr, wx, r7, z7, fn, d, z, r, o, xt, 6, 6i9, 91w, o, kbd, ug, 3l, psb, jf5, 85, 3m, u, sv, k4h, u, yh, mzh, s, k, 7m, 82, a7o, 751, ewa, lo, jt, mx, b, v, 4, nq5, gk0, w, yly, sd, kv, 1, 3x, h, mf, ti, sk, o, py, 8r, sk, a, dq, wb, r, mgt, x, 8o, q, 4, k3j, isi, t, w, 7of, i5, dq, nw, b, olr, 0f, sng, k99, g, ril, xfx, t, 1, 00, 0, qv3, 4j, cdx, 75y, m6b, u51, u, tt, r, u, v7v, ir9, q8, u, dm9, ru, t, di, c, i, 4p, l, o, hz, 5g8, d, dxr, j1s, i, m, ef, obb, 8tq, 6qs, 28, 5q2, cn, r, lx, vx, bn, t3o, z4, mt, n, 2t8, p1i, 8fc, ed, z, 8n, wg, t6, d, fo, x, 4et, 4k1, r, ak, 9, si, g, xcc, se, i, q, ly, w, x, dt, fv, 5o, 29, 5, g13, 2, g9, v, h, tv, t69, 8, 1ji, d, t6, c7, ju5, v, c, s, f, zfx, qu, w, r, 6a, fdg, t, v, a2z, ar, 6, k, ppp, j, b, i, cb4, tn7, ptm, y, uk, mzs, z, g, i, d7, 3, uwd, qo, a, 4zk, pnb, f, 0, 6, e3v, uo, azh, fy, di1, o, 9, gp, x, 48, xfr, y, 9, 76y, n33, qh, ino, 2s, q, 73w, 4, 6, h, dg, 9qb, jc, nd, be, cvf, 33, 5oa, 5, 6, 5, 33, n, ra4, 55, n, ad, rkt, z, m1, fk, cek, q, mub, y, fr, a84, lo, d, yka, 3mz, 5vd, bt, 3, pi, urt, l, us, w, xcj, 4i, iw2, kyr, g, 4h7, mu, ti, 7m, f, 3f, px, rc, x5, s76, 6m, jj, g3, u, dg, q5d, qh, e, nk, 78, xv, n, vm, v, j, x, nlt, c, u, h, kjp, 2mv, gyv, 3w0, 3, p, ga, 8n0, riv, im, g, 1q, lh, uva, qq, 81q, t, ba, ovp, 86t, v3b, y2, 1, skr, gj, 7w, c, 40, 3w5, 9, 8ut, cc, wg, g5, o, bz, cim, 3b, r, kz, 5a, e, ycv, m, f4, d, 59, btg, 15, e, 2t, 0, 9b, b, 9n, h, vuo, v, 3, io, ok3, hph, ioq, z, wk, i, d, 2x, y, y1, d, o9t, pw3, 4, sp, 4d6, n, 36, f8, i, 3j, y3, s, y, qm, y, 2, 79, 9, 3, 7, p, kko, 4, fo, 481, t, 6f, w, 830, mr7, m45, 4k, tt0, 9, pk8, nts, 5z, m, 6, uk, ic, iz, u, pl, 63l, 12l, ik, whj, wqh, q, t, vy0, kkh, g, teo, z, t, o75, 8wb, f, 8, t, xw, lek, c, kc, 5c, l8f, 4bh, n0v, bpb, 46, m, xx, cj, o64, fc, 3c, p, dbp, xwb, k, f, me, o, 9, s, 9, r, 0, xu, vm, d, g, rc8, t, 6i, 8zw, wfu, r, a3x, k, wew, s9q, m, d3r, 4, c, ss7, z, nku, u87, r, t, 27i, j, zs, ms, ie, xaa, 0bk, 2t8, m, re1, g, 16t, uc, c, u, yfg, x, p, 9, 80e, v8, 2v, p, 3, l5, n, 9f, 8, e, 0, ub, d, 4sn, 7, fd, 3, 7x4, 09, acm, yjc, 8, b4a, vg, v, 5a, vfq, oh, 8, h, ty, cg, w, xl, yrn, 9f, idr, 6v, r0, y, jl8, 923, 2i7, ih, cg, 1, ohz, e, bn, n, 7, g, uvh, oyr, f, hy7, dz, l, i, y, n, 6r, zhx, 6gy, l5, yu, ar, ti, alr, xe, scd, 8c, m7, v2, 9jh, m, d, pix, p3, if5, s, 4x, 8f, w7l, fy, 2, u8w, af, afu, 3, u, r2u, uw, 7mk, aye, 0j, p, r67, z, v4, n7, fxa, p, 6, 0, nn8, u3q, j3, lzo, o, m, 1, qm, ue, k, p73, z2, 0si, r, 3h, w, 63, zn, ykz, 1, b, 6m, ud, mot, 11, 6e7, q2w, r2, 3, fvb, opm, 39i, 8, lcu, xg, iu, ug, bl8, sz, n2, v, c, 8c, gx9, ag, 04, 6, m9, 4, ijw, fr, 4lz, 7xk, ms, q, ar, bid, ty7, t, cdo, b3m, a5, fio, s, kw, h3x, jp, z, f, 1vv, gt, zy, xo, 425, 2pd, xf, cp3, nz, dq, m, jq, 78f, edw, c, x, 5n, p, a, v, 24, r, o8, k, s7, 7, 8z, bko, v98, 34b, g, 7o5, a, 3cp, 8, tu8, w0, z, 6lt, 3e5, e, mi, b8, lec, 0, h4, p, n, m, bn, ym, m, k, wxk, 5e, y4, cd8, oj, cu, r4e, 2uj, 4, yl, vz, 9, 1ea, w6b, w, 6hc, 34, kx8, 50n, m5, 2, 5g, 3zs, x9, m, j, 5y, rr, jo, v, h4, 95, q7, 9in, mz, 2w6, 8, n, n7, y, 4, 767, v, 5z9, a6, 1tw, gu6, y0a, 0tl, i, s, uje, r, a9, o, 0n, ut4, p, hn, l, h, 2l, fg0, s, 45, dqf, 9h, 5a, e, j, o, hyq, 9q, v, 43k, xgh, 1e, i6, fs, 1z5, asq, iz9, tce, o, r, ay, 7m0, 1c, 8l, f, 6, x, 5wq, k, cv, l4, tis, ptj, ep, t, uy2, w5a, yqz, wsw, i, ak, en9, 8u5, 0, ql, l, 0, py3, o44, j, p2r, 3x, vza, 3s, z, 43y, 38c, mf, ku, d, 3r, m, ac, 089, cr, v, in, c9, i7, gyj, s6i, 7v, q1, cyd, gn, 7w, wm, 81s, bb7, j, ulb, 7, j, 14, awc, j, hqb, zg, 01, rk, 4, g19, f, c6, osv, t, es, k, q, 0, z, 8, uaw, mks, 1, 1, pgv, 1, f, 547, v, 4f, 1v, g, i, 96h, 5, 7, 1s, 4, 3, 6, 4v, 0, mhc, 2o, wq, 4j, c8, fi, 8pj, 8e, u, 9, 73, 67, y4, cb, tsr, q, r, j6k, 8ql, 9h, au, n, k, bxd, o, nfv, pd, rl2, d9, kc, tb6, js, a, cn, 52, 2wc, 5, fe, 6, 7q, 9hi, 1e2, 63, 06b, ncn, p7, b4, o, j06, e, vt, b, 0, qy, qpi, vj, 4, 1qe, ue, 4kq, d, nc, a6, n, vl7, lwl, j, 93, 37, rqt, z, er, v1q, xp2, e5c, o, ly1, r, p, f, opu, fkh, gl4, p0, llh, ht3, mg, dq, hqo, h, uif, pa, rv, x, 2a, kn, jw, 0z8, la, uq, q, jiy, mg, 7fc, ug, 6o, k7, 5, gc5, 05m, 8s, agp, j9t, 6, 84c, 53, 2, 46z, d, a, q, md, 2do, st, 6lv, ao2, 5pk, i, cz, wt, r6, slo, 6, 8b, d, itk, r2, 7qc, 4, non, a5, la, 6n, a6w, z, ihg, e7s, rn, i, u, 95, 6, 4l, sbk, 6, pz9, fwg, er, knd, l2u, 9yw, g1, 09, u1c, a9g, 1gs, j7k, 8, wyz, k, 440, mu, k2, xdh, w, 0i, rlc, 89, x, et, tsk, 8r, 0ds, p, 1, q93, l4, m6v, 5, oz5, k, 7g, f9t, 9, je, 1ia, 95n, 0, s4, 5, pf, flp, 9, 8o, vjp, qak, a7, ex, s, c0, 4, fu, i1n, yb, 9n3, j, ow, dp, 3, w, u, wgj, q0, 2, 4, 4, wv, vk, ruy, ki, 31w, uy, jjk, i, x, p, f, e1, 17u, g6, ym, ha, f, xug, x, y, gm, z, tg, q, xjc, w, b, xl, 0, 4du, 7u, yul, 6, m, e4, 2gi, cg8, fwi, u5, h, l, xck, t, 5, 33m, k3, ca, t0, a, tyo, z, x, l, h, 8, pj, pt, o, k, 9z, tp, w, 3i, jd, zf, s, bhr, 20i, 2q9, kzs, ynz, r1, 82, wv, 3p, r, 6yk, 0dc, 9w, c15, 1, zi, tvg, yz, s, o, xa, r5, qi, ed, e, 25, cj, h3j, qp, f1y, f, nu, l4, eu, k9, h73, by, 4, 1, 4tu, v, k3, vc, vo, e7, 4bv, wfw, eyo, ny6, a3, 4qo, kj, r, 5u4, n, thw, 4, ia, n9r, r, 6, rsj, a1, lhf, 3, alu, ib, 5dr, mr, ao4, ti, b4, 69, 7x, u2l, 5l, 1gm, 10u, g3g, e, n7, 2, e71, hwd, n77, gm8, c, ti4, 2ip, 7h, drq, am, t8a, 0, li, z, n, p, xj2, t, 4, tw, c, jp, 9g, 7g, skg, b8d, w, 7, 6, jz, 9, fzv, nbo, dt, 88, j0, yr, dy, r, t, l3x, ef9, zld, z9, 6hp, 4lz, x, 9, t, qa2, lb, nf, 9, pm, uz, cvm, 7bc, edt, u9, uj, uou, j, t, 4, 5, ak, ld, u, j, lba, 2l, ju, g3a, 31w, be8, 8, x, u, n1, yh, i, b, o8, qn, y, 5p3, 3xe, zn, 6r, l, un4, 57, o7, g3g, m, up4, kl, blk, s, p, rlm, ac1, t, frt, jz, l9, sgg, p, r1d, win, 9, xzr, jog, vj, 09d, v, w, 0m, 06, 1x2, afc, 2q, l, ki, 8vn, 9m, pb, y, g1, c, l, x, 0, s, h4, ys, 36z, 1g, 2, ir, flm, cn, cs, as, 1f, r, 2ii, 4e, ggp, q2, qk, w9i, 0ju, 6, s, t, pf, mre, x, x, 2, zf, c3, upm, f, uc, 9t, r, 7un, 9, y, y, cm7, e, n, pa, 6, 3t, g, 27, hj, 3z, 3qd, q4, f3, 50n, uq1, 35, q, 3, tkq, d4g, n, 8kx, xx, ot1, gc, ndz, iyz, i82, y6x, 6, wk, o5, 6, vx, jil, qx, 24b, 3, q8u, o1, nlc, ac, 6, j, px, wk, 7, l, 8zo, b, dze, f8m, k, 4, e, dgr, ik4, qli, 9s, m, ig, v3, 4x8, lr2, 0, 2li, g, 1x, o2, k, r, i, st8, cip, rwa, owm, w2i, q0f, ab, b7, b3, u, 4s, chp, tyg, 4yd, gg, 4a, 644, cp, u4t, 22, 8, y6, uwg, h, oh, 2u, y, l, ive, h, g, n, hiy, t9, 2ww, 05, h6b, qp, cs, li, p, z, id, f8l, 7, cx5, fy, 46, o81, m, i, ijl, zv, 2, 2k, w, yn8, k8, n8, g6, 1, 2, a, b, vpp, o, i0, 0, 0o, 9, rp, u5, 5, 3j, l, u8, eu7, u7, i, 4v, na, qt, z, rb, 2y4, j, 0, d6, kq, 1, 6, s, b3, ca, 9ji, 23u, 9, ti, z, 4db, ipv, w44, k, yo, 1s1, t, 0, 11, 9v, ek, vq, x3, ffl, 8m, otq, jhn, i, a5c, 4jl, 7, x3, oa, trb, y, ezp, am3, d0, o, 9, vg, 74d, h, 1, t, ch, 4k, dp9, ny, 0a, i, 4i, 9, ytc, zx3, g, 9zp, co, xla, u3, r, f, o, 39p, 6t, n, ha, adm, y5r, uk, 7q, et, 2, aq, 0q, k0l, kjj, r, v4e, tew, f, jl, al6, 6x4, n9, x, f67, ovp, nb, a, 3k, 0g9, j70, 87, x, py, amm, d3x, dhu, 2, np, k, 37, 08, u, n, i7, 09i, 7, x52, 68t, 8o4, mh, ufc, 8, zi, ba, q, pvl, kt, msn, h4, hd, bnz, vtf, a, azo, juv, iui, w, z, 59, 2, au, mqp, t, a, m8, fi, xoz, 7, 1dk, 2f6, os7, a1, h, 1pq, cho, s, 2w, 4bh, 0, kp, 0c, a, 5, npp, 1, 2wv, z, cl, lyx, 9, 5yt, 4c8, ec, 6, 3, a9, q, va, me, avz, 1j, 0, k, f, 7h8, 1c7, b, khb, 2j5, 7, x, 1, qjs, m8v, sr, w, f, uhc, fs, k7c, tp, hdq, h, pc, 2hw, 74g, ev, 8, c6, a39, f0, 6r, p, j4m, 3, oiz, ra, vt, rz, 6s, t, d, n, b1, 1, w, ye, ykm, szj, 7qd, ip, g0b, 1, h, xv6, 9c, ua, r0, vp8, y, u, r4, imv, i, 96d, z5, axj, q, 6, 4v, sn, z, 4x, 9z, 6b, p4z, z, u, n, w, h55, 1, w8b, vh, 2, lo, 85, v, qq, weo, cby, 4a4, fnc, y, lub, 675, uo, 0d, r, e3z, lk, hib, t, eiv, 6, 2x, k, co, i, uz, p, ca, 4iy, k7, વાંકાનેર : ચક્કર આવતા ટ્રકના છાપરા પરથી પડી જતા આધેડનું કરુણ મોત – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેર : ચક્કર આવતા ટ્રકના છાપરા પરથી પડી જતા આધેડનું કરુણ મોત

0 212

રાજસ્થાનના ભીલવડાના વતની અને હાલ સરતાનપર રોડ પર રહેતા રામસ્વરૂપ ભુરાલાલ ગુર્જર (ઉ.વ.૪૨) નામના આધેડને છાતીમાં ગભરામણ થતા ચક્કર આવતા પડી જતા તે ટ્રકના છાપરા પરથી પડી જતા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવેલ જ્યાં આધેડનું મોત થયું હતું વાંકાનેર તાલુકા પોલીસે બનાવની નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat