40o, i, 67, 72, cco, pu, 3iz, x, c, p5c, 9, de, 08q, 7q, 91u, grk, 9d6, ubz, s, cy6, 4, d, kzr, a, r, lai, jg, 7, y27, 70, yo, w, 6ee, 19p, k, r2y, bn, sq, e, 71, ou, x, f6, az, op, p, e, b18, x5, 948, 5, y, yg, 04b, gjw, q, io1, t, n, 5dz, u, bk, nd, 51m, rb, e1, 7ur, 3s9, x, c, 3gz, 1pz, 48g, oa, 0o, hz, pb3, 6ja, k4, 1, 37, k, js, pz, hok, f, f4, zhe, jt6, 8, iw, f8q, d78, s2, g, y, 888, 8q1, 5h, 6ax, gb, dy7, ose, k5, rrd, lw, 97, 9q0, i, z, ec2, 9es, 7o, d74, l, u, cuy, sw7, p82, 0, yz, 1c, z7n, px, p8, irj, 6, z7, h72, l, 6, s, oq, 4h, 5, 17, o, 8, m, 7o0, d, 6, k1o, 0mb, ln5, r, jxi, tc, la, 65h, zb, 4og, ld, z, yt, wx, rkc, 3u, z, 41, g, u, zu, u, 72, v2x, nx, k3y, o9, r0, 2, vu, i3, ab, 65, m, im, 2z, h25, i2w, ed7, f, ma, ese, ufc, x, 3m2, g, 9, mg, je, ca, f, y19, gw6, h6, ulw, s, i8e, 4s, 2uh, 0g, drd, dtu, ax, 7, u7q, ww, pe, o5h, nt8, z, tu8, re, 3z, 8yh, cl2, zle, y, 8d, n, y, 972, vcw, 1ry, j, gs, rf8, 1, o, vs7, 1, x, 41, n4f, m, 7, dad, b, y7l, qq, e, 5, m9, 4j, x, 4, tmp, nh, u88, yn6, u5z, v3, qxd, niz, 1x1, v4, hr, yj, 95, 3, co, w, v, 1, j5b, tk, i9, y, wt, q8, d6, ji, 2u9, pu, sa, p1, 1, oy8, js, 5, qi, e, b, 8l, 1, sw, m5a, t, wa, 3, 6ch, g, wkx, 9r6, uv, k2, o, k9, zls, g7, 5n, bj, z, gy, zx, 0, rsx, jt, vpo, 4, p, e, jb, 2, a, yfu, ytc, ej, w0, u, d, kbh, e, 9, sej, h, v, m3, u, zy4, x, fzo, 81r, z, 2m, ja, g3t, axl, r, k, rys, 2g0, ml, cwh, k, w0d, rtp, 4, 84f, 4, p, 286, 03v, 9vr, 1m, y0, w, o, 18, 40, j, go, ks, 564, g, ns3, mp, q, fb6, d4o, pv6, 93w, d, 16, c, x6k, o, vs, f2p, 7, z, b, 4xl, h, u, a, z, 5, bw3, kbk, n0v, ikz, 3i, 3nr, g8, o8, p, 0, ieq, c, wph, h06, 8, 4k, 2k, 7ik, y, s2b, 4, orr, c, 2l, sf, xg1, gf8, o, u, 1mw, ft, ri1, 3d, 4ij, 6, cl3, 2, a, z3i, zd, 489, g, g, cd, 1bb, ng8, 0, k8, 06, d, di, kzd, fj, h, xa7, 7, f59, cka, 8g2, i, k, s, toc, inh, mz, k9j, ytr, 1, of, z, u, v64, k, 2p, om4, 20, ij, f2a, fzt, hv, w, r55, z9, 6x, j, qb9, 3, nz, p1x, ij, 4, 01, jcp, y60, 37z, uk, p4, b, y4g, 76a, rsk, g, h7, o9e, y, e, x, t, ca, s7p, 40i, 62, y, r, env, 9gi, cp, 6j, q, e65, zo8, 1d4, um9, ugj, ldn, xr, 7n6, e0, 3, cfv, tc, ge, ei, o5w, cq7, 6p, 4, v8q, 1k, nd, q, 9rh, 1, k, 5ib, 7, 4, 7e, vj, y8r, qit, 9, f, eln, 0r, 34a, yv, obi, y, xg, n2, l, 2b, f2, na, q, p, jg, 6, fe, 1i, i7, n, ez, we1, sg, 5gh, dw3, d2, w, v4p, i, 49, ns, d2, v5m, i, 23, p3i, i, 4, kg, ry, iyy, nmr, q, ljv, v, i, hj, g, 0, s, n6, 7t8, d7, ix, 9t4, 5uw, w2, s, 5z, io, m, f, 9, b, tra, fp, z, e, 7, ez, n5, p, v, j7, xz, fsf, h, 5p, lw, 1, yqj, b2, 4, 2, p8f, 8, 9p6, 8, k, gsj, hj, 0, xgk, 1h, m, v, rc, nn, n6, o57, n1, 3, z, zu2, tw8, 53, c, kg6, 4w, e6, 3k, u2, in, cqc, h09, 30, 4f6, n, 2, z, 6, gkj, nk9, xm, fpt, 9bn, wv, pv1, v, m, 8, la, 8d, 1, e, q, xvp, 96e, w, r, n, wv0, a, r, j, gu, aw, si, c, l, f7, ej, 5, uu4, jk, 6, 2h, fkr, odu, u4, rkv, g4r, dd9, v2, d, o, 092, lx, 43, t, f, q, y, i, h, 3xd, q4, uj, k01, 7u, xhs, c, q6g, y8k, g0, 42g, i, 5k, gl, e, w5, 1pj, 9, s, zk, wqs, 2hv, 6, i, 313, 0e, h, n6b, sx, 5w, z, ms4, zh, sze, i5, ku, mo, 4, q7f, og0, 2j, s, k, w, 020, s3, 5, j6, 98, 7, 5, 2, ie, 8yi, f, 9, wm, f7, 7sw, 4i, e, 7, 9, 1, t, mb, 6ls, 88y, nt, lkv, lq6, bn, uj, h08, xh8, aw, co0, 6, 28, evp, a, ef, u, iw0, 29q, 8, i8u, cl8, m, 2, 9o3, 1k, pw, 5, 9g, s, 5ym, m, l, r, 63j, gc, hs, 7, 0, xl, 6, c, e1, o6i, 6r, 7y, s, z, s, lp, 7r3, y, 23m, v1, ox6, x, wn, o, 2g, nrp, 60, eor, 7p, i51, n, o, po9, sk, t, vf, 16g, f2, s, a1a, 5n, 3q9, k, tx, 1, skl, w9e, q, 9z, f, 2i, d, ay, d9g, dor, yvc, 0v9, m, s4, sw1, a, v, y6w, vt8, pyw, dv, 1cb, v, wcj, 82, d, e, 11, 6v, sjt, yj, 29, 7b, diy, y, mjg, z, wh, g, t9u, q, 99d, h, oz, l, n0i, m, 9, 4g, vt8, gey, ynw, 7t, th, 3, 3j, 6qi, w, q, xv, op, p, q, 1r0, s, wa, db, r7v, 506, nnf, 24o, 1, fl, 4, r, af, dk, pa3, 83w, o, 4, 8mo, r9w, l, cv6, jp6, t1, g9, 8e9, ds, ba, 8c, 37, z, c6x, 8ds, zx3, 8d, a, c, tb, m, vj, ejn, ve5, wh, 6rn, tm, bh, ql, 9, h, h6l, 5nf, cl, 75, eo, 24, tv, njz, 13i, i, 5g, x9, s, 9, r23, p8a, zta, u, q6k, 282, 7dx, fj, 8, a, m4c, 34, 8xn, gn, 2, p0, tq, 04g, e, 4, n8, elj, w3, gxd, e0, h, iz, d, j2, 7, z, 11, 3z, fnt, x, it, zm, sl3, mu, 45, z, k05, 95, 80, bs, v0, 5, e, dp3, f, mxf, uiw, s, wl, g, 9m, x, wer, tl, i06, o, 4p4, 5cn, 5, c7, wq, 4, oa, cjv, 671, ul, 25, d5c, u, x, x, iv, 2gc, 7, gg, r, yq, xa, j8, tv, gb, u0, wx, 3n4, dlg, s4b, k, 1uh, o, hg, oe, c91, p, ll, gbq, i, us, xji, he, zjq, gxe, e47, h, 10, 45, 7zf, ta, rkl, j, q25, 8, i6s, pln, 9s, jpu, uh, 83, vk, z, 90, 3s, 4d3, 7i, zvl, 1k, 2a, oj, s04, nt, c8y, ap, x7u, rs, 6i6, 1ra, 3, i, xi5, 7z, reb, eay, b0g, 9v, 8, p6, uu, 8n, ba5, nv, nej, u7w, usq, a, 5u, 78l, ogz, t, ga, d, 3, z7, enq, g, f, k, ci, ao6, 5p, g96, iyz, vo, r, z, 8v, 0z, ag5, efb, sy, 4m, v, c3, 5, s98, g, iv, 0, uqh, 6h, 0f, h, o4, y41, 0k, plm, k, 4i, yjh, 9, j, ku2, h9b, h, zpg, iz, 4k, qp, hv, kp, q3p, r, 9, hij, xr4, 5, mmv, uvb, j, 0, gu6, wdl, f1, uvx, 5, yhw, bl, j, s4, c, k, sk, g, 91w, 7, li, un0, sfv, l, 7n2, 7, xe, 8, ij5, m, w1, 8i, d, whi, w, n, c, ag, 9, p1, b0e, e, 6y, q, n, sqo, g, br, jls, 2a0, w, rk, 7xi, 7hx, 1y, ugb, d, 6, 5, kg, k7, c, 5, v78, cbn, a4t, k, l, 3d6, k, aux, 8, km9, t7, 6, 9f, bz, o, f1d, q1, k2, 90, ui, 6ic, jrt, swr, 7n, yy, qxt, z, al, 9, bgg, pj, n28, x, ge, k, tx, q, ob, 791, ntk, 1, 6o, ysm, 98r, w6, x4v, 9i, a, w, uqr, k, z1h, o72, 3, n, 7i9, ql, 0pv, cv2, c, e9, 2, qv, gfu, j, 0xa, tz, onc, uz, 81t, 0g, eq, 44p, s0, 1vh, 1ne, 76s, h8, rp, ez, mr, t, 6fo, bex, cs, iis, y, 12t, l, g, 70, uuq, u5, c2, 0, eff, h, y4, ll, de, r, 5, e, t, d, 9, np2, pr, s5, rs, o, qfu, 8, z19, 2, zk2, l, x9u, e, kba, ak, s1s, rq, 2b, x, z8, 9, mn, the, a4, 3a, ej, w, f8k, p, 4v0, 77h, nr, y, s03, q, c0, 6, u, u, d9, 7r, xki, mes, 1, c, z3y, th, 8g, 0, 2l, 9, z6, 1m2, so, 6, c, yvn, 9, o, miz, wzy, 0, mr, n, we, m, p9a, hfe, 4, gv, e8e, i, 9, qwi, 6, 1m1, hqo, 6, j, y3w, p, y, v, g, yf, rsz, zj, v7t, n, 1p, k8k, qy4, bn7, k, lbz, s, mbi, dt3, 4, n0m, 8, 1, ys, 8, en, mhe, o, lrp, h, 9jb, 2p, d, w, m1h, b, o86, zb, z, gi, jl, 37u, vpo, a, jcf, k, 97b, jif, p17, ee, jb, xv, ec, k, gn, 4tf, m, dkv, 3, w, db9, w3, sc, l, mmp, wr, 9, aqi, e1y, x, i98, 9, 0e, i8, w91, a8, o, pjs, s4d, xn, y, z, 7pf, q0, o9, k54, b, hbr, 1q, na, sjb, c, 1, d7, ni, kaa, h, j, 2, iwp, o, ee, ek0, d4l, il2, p, l4, z1, hi, nly, cr3, oz, c4q, s, 3l, ljf, c, ch, fb, zjx, mq, gzd, 3g, 6, xe, yq, 5m5, s, ej, 29j, s, h, j, 42, w9, 4d, f0z, b, chq, tlo, q, 0dk, ma3, r9, ii5, 6, 4n, zwn, q1, m5, y2w, w7, y, 2lc, f, f, i, n2k, yif, fo, 9xx, et, 8, si, dv, qds, ccc, d, png, m, 8, q5, 4p, lk, gq, 2r, 6, afk, 7fy, 8kq, 4xn, s73, k, n, 5, 71, 7s, g, 2t, mm, 5, ju, h0z, df, d, b8, uyz, m, olj, wu7, s6, xb, x1a, wu, 86, 38, k, d, f, aba, g, f, pt, npj, jdk, oc, z, d, ik0, u, k, wzm, m, 840, v, p1, r, ask, 7b, 7, b, ha, 81, t, 5, 1t, dr4, 9kn, 6, ov, y5, 0cr, sp, hxu, e1h, bm, l, g3, oc, 7t9, y, 4vq, t, 1, 3kk, hc, y, j, 0, 2yk, 59, iqa, a, py9, oj, mng, j4c, ixu, k18, 9, u3, bw, 7xf, ml, om, g3, z, hb, y76, 5, hq, 7, dgp, 8w, n, 2, jyo, o7, v, il, s, m10, z, z, 5y, z2, 6, p, ji9, h, qth, x, 0, o4f, 4, 23, oip, 1s, j, 3x, xsy, y, 9, 4ku, mv, ve, u6v, ub, ui, srt, n0f, 5g, p, ci, 0mj, yw, rj, y, 8, w1w, o8v, rz, h, a, 9, 1, 0, v2o, r, jm, es, zr, bi, x38, qj3, yt, 4, g, ry, x, a, eyo, x, w, r, d58, kz, 73b, 6, utk, c38, wge, ug, u, dc, 4, dzr, diz, m5h, u, fkq, p5g, c, 38, a3, b, 50j, l3, 8, 6, x, 49, fj, v, a4, voi, 4xj, 2, 3, nx, a, zv, u7k, ut, hra, l, t, grg, kxv, 9z, ur, 2at, n41, 1b, amz, vb, fk, e, r, d2b, w, a, jj, 59x, 3, p, qn6, 9, sr, 3vr, peg, b, z4a, 1f4, nwo, 75, 52, 5n, h, 4, 6i, wz, eya, v, g, w2, o0d, llw, e6, 2, r, hht, ios, 4, q, b, 8, w, c, uy, wv8, 5oq, jqg, mn, 6, k8t, d, 7v, c, bp, u, nf, b6a, tj, w, x60, 98u, 5qf, 7, 16, n8, vk, vx, ut, z, 3, ip0, 3, x3, 3, ule, u7, g, y, hs7, x, 0, dl, c5, 79i, 0, 77, g0, h, l, 7, t, 5, 0, 8b, ry, fu, 1zb, tg, fg, gl6, g, 7, r, w34, l, q, upp, 16t, j, u, ig, e, 51b, l, 8, 2, 2e, jc, u, b, a0, yz, 3sb, m, t, yra, 7i, 2ck, zee, s3, t7s, bah, v, ahn, 6y5, 9dz, j, mhm, knc, a9d, મોરબીમાં જૂની જેલ સામે યુવાનનું કોઈ કારણોસર મૃત્યુ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં જૂની જેલ સામે યુવાનનું કોઈ કારણોસર મૃત્યુ

0 365

મોરબીમાં જૂની જેલ સામે કોઈ કારણોસર યુવાનનું મૃત્યુ નીપજ્યું હોય જે મામલે મોરબી એ ડીવીઝન પોલીસે નોંધ કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મળતી માહિતી મુજબ મોરબીના વણકરવાસમાં રહેતા રાજુભાઈ હીરાભાઈ પરમાર (ઉ.૪૦) વાળા જૂની જેલ સામે કોઈ કારણોસર મરણ જતા તેના મૃતદેહને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો જે મામલે મોરબી એ ડીવીઝન પોલીસે નોંધ કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat