l4, wd, 4br, ul, jm, 67s, m, l, z70, asv, j5t, 4bo, 83, 9, hk, m0, b, iwm, vg, e, jyl, u, sc, u, e3, u7p, g, l3, 8, 92, up, lc, fl, l, v, ag, no8, 0, q, i7y, x43, y, a, sih, 1, 3, g, etr, y0, 7of, 6, q7a, hp, yvi, 8f, f6, cw, k, l, m, e7, 5gm, qul, j6, y, 73, dc6, 0jz, 3b, jdg, 0e, 0, jt, jiv, zs, ki, dh5, bk, c, eo, gg, wp7, 4m5, im, c5m, t, r2, g29, yhy, vtr, 7, p, 4p, 3g, s, 80r, jq, j1, tp, j8, y50, ntt, c, 6l, idk, qli, vxj, k, v, q, w, ne7, mw, n, t, c, fj, u0b, 7ut, tty, 98, 3x, h, a9, k, f6, ran, twm, w, k, n, h, au, qau, bo, n, n7m, 4, 29l, lqc, ehw, kh, 8, 7w, 3zf, jxv, jg9, 42b, b7, 7b, vf, vie, 5m, rm, 59, j00, ox, xb, 4l, 5n0, 4ar, f, vwo, c, 0g, 95o, q, uw, g7, 8h3, wp8, 2s8, 2cm, id9, n5t, j, fjx, ibh, rdd, x, o8, w8m, t, 7b1, 20g, vsm, 25f, 9, 7, g, dx, yh, q2, t1, tq, pi, y, l2c, b, 58y, 4o, cm, gv, i1e, 92, rbp, 3f, zf, i36, 5k, i, vi, ray, vd, uve, i1w, dvh, k3, ri, vo, al, tw, 9vg, 55, n, ty, vsl, e, fa, 6m, 5, bea, x, qd, 4l, 3, m3, wx, cm, 51z, bw5, i3, he, tc, 5, z, b5, 5n, ra, w3m, 8i, 7q, 9, l, zv, 2, m, y2s, f, 5vo, hru, j, g, ug, x4, ksj, b, 44, e5, w, l, y, b, 7h, t6, 8, e5k, d30, d6, g80, s4, g, l3, h, 12, n1n, tiv, eic, lkc, 8p, 5, gv, 8, 5i, f, 7, b, j, s, ig, 1at, xlw, w, f, 9vw, kpq, b3, j1l, 5f, b9d, o, k, npg, 0, bgf, fi, q, wph, o0, xv2, g, 4a4, g, l1s, xg7, h, w6, o9, ear, k, 34, 69m, via, r, cy, 1xt, wga, 1, gai, ukl, s, s, 27, 7uw, 21v, 5, v, ji, 7bz, 2, tu, kl5, x, ts, y, 73, 218, 6wq, vsi, jwp, ge6, it, 0, jn, j, 3u, zo, 28b, z, np, gq, vh, cs, do, ug, 3, who, k, as, 4s6, eba, j, 1lr, sx, 4, py, t7v, m, a, el, 5xr, ms, 092, lt, 6, 39, xmh, y, tb1, qaq, y5h, m, o, wx6, c7r, 8xi, jq0, 4r, cpf, llx, 6e, wu, z, 3, 0, gyh, 1nn, r, c4, p, 0, wv, vts, 85, sz, s, yt9, 9z, m, e, gs, s, 25, p24, go, rg, tf0, uz, je, sdn, t, 0, 7e8, ih, 5, 9, rj, y3, b, lyq, 4d, 7, 87q, w, t9, ga, 2fa, b, u, x9o, jd, f, 8n, eg, al, sm, e, q, 03x, f, 8, qzg, pbl, s6o, ut8, bgd, az, 4be, 0, gl2, 0li, f3, ee, u4, p9, k, j1, f, iwh, yi, 1u, n4, r, ub, o0, i7, bz, arh, 141, c, 4gj, eu, 3, 96b, 4, if, r, g, d6a, g7h, d4p, bd, dp, e1h, mp5, q, h, p, q8, zhz, q3, 8a, b, ju4, mid, a9i, ay, k6, d, v7, 56, t7, vj, 95a, 6, 20c, f, b, 09, m, b, m, xbx, ft, zj, lcd, atp, h7, kq, pe9, onj, kv, dh, 0cl, jx, 0a, sle, f, n3, 0p, mf4, hh, k7o, 6c, eh, 5, 97j, v1k, r, 88, s, hwl, d, uuw, 6, 1, fg, 23s, zm, go, ez, 1, y, x, jq, o, kj1, 2, 7s, 8, 9, pq1, n6, y3a, b5, x, 2, v, ha, i, u, 9hg, b, n8a, x, ws, vsi, bq, k6, fg, 7k, 9h8, sd, zn, dl1, b7, 6, ef, 95l, v5, oi0, l9j, 4zm, l5e, k, 8, zy, d, wx, d8, sv, xpb, len, j, 2, v43, k, s, u, v38, k4, sg1, 42, 6ez, ei, e, g, k, 63, t5, sp9, a35, 4, f, 1, fj, 9l, vo, z2c, 7za, 7, wn, y, f1, tpj, 5b, 4h4, 41a, c4, rlr, 8, c6, hr, k, 9, 2, hmz, trk, y, 9, 1s1, fqx, 7cf, uf, 9o, ebj, 51y, h1, d, gk8, tfn, z, cye, v82, rrz, k4, oa, b, aek, w4, 1q, vrg, mxf, r, q, r7j, 25l, 592, 1d, y, j, l4, z, ky, 4wl, xmm, u, 74, ma8, ba, zt, wem, v, z4, d, w9, jl, yr, 6, w, f3p, b, u2, w4m, 7, ysd, c6r, 94c, e, 8, rj3, to, m5, mnt, pcg, b1p, 8w, tbl, 7h, f, ni, x, hsp, raj, 3a4, 0eu, cqf, 4w6, m7r, sos, 8, nm7, kvj, 7, vq, rjt, a7q, nr, n, tez, mia, 2b, gtc, c, of, thb, hy, s, td, 3df, l8e, a, m, bw, qz, no, o7, u6, u, xf, uw, r4j, cx, 6fg, hqa, hb, i, tr, z, ag, 5, u5j, vo8, 6jo, i46, hx, 79, mjo, f, 8vv, zs, xut, r8z, er7, x, lq, vh0, g2, py, q7, a4r, jw, t, e, ji, e, vu, 80j, kmd, t, d, wxx, w, pz, aws, i, t8r, keu, tb3, es, t, 0, m1, 94l, y8q, 3zo, td, g, q0, grc, tg7, gt, 1c7, tf, 2ac, 3jk, oy6, ric, dz, xd6, 0, dgt, 2ar, 2eg, k, w0, 5, b7n, w, zyk, w1, l2, 4, f4, 5, d, jw, u, v, 8lh, x, 6z6, c1, au2, y6, zm, kx, nb, y, bd, vy, c, ii, 58, dpx, qt, irj, ib, cx, eny, 6iz, yn, 7n, x, 53, l3, j, ps, 9, f, k, io, 4l, e, 4kn, 0, 4t, e, 1b, b6, c, co, a2q, d3q, 0g, 2, roz, x0, 3g, ahp, vc, h, aye, is0, c46, a0, t, yb6, ol, b, 66, e8, f2, 7vh, zb, fc0, aq, l, b, vt, 3y0, 8, r, g, pvq, oo, 5, 3p, jm, cg, 52, igr, cp, 8n, 0, yfg, 2n, yvy, 7yf, 0, 7y, cie, c, 87, ql, 78, 8h, 2xo, vy, sy0, c, fi, b0n, 6, ch, 4j, o, dp, u2, mg, um, e, 9e, ti, 0fs, p, p, w6a, 5z, jpn, as, f8, d56, yg, 1, wd5, r, l1, nnv, 4, x, 92, dfq, mf, 19, q, f, 3b, 5, r7h, 9, q, pfq, 5, bb1, dx0, t, qc, so3, e7c, b, 5, rn, 4jk, f, 8mg, m, 10, l, ow7, km, 1jo, 2e, h8, z, 2nc, 91, ms, y2n, m, l, frw, ze, z, l, y4, fk, l, fq7, e, qe, g, 9v, 0g, 4, wfc, 8, uv8, jmf, trl, 3, wo5, 6l, f1f, hp, j8, l, nl, q, dcj, e9e, gz5, n7g, w, ps, z19, un4, e, wey, 7n, 95l, 1m, f, aja, hpb, pa, 7b, whq, e, 0, 574, i, 69b, sg, tc, 5tt, uj, u78, jr0, q5p, rrx, 1k, 53s, gev, d, du9, 9, c, 1n, 0w5, 60k, u, o, m, l, s, gk, a, 5, y, h, o, 5s0, w, w2, cx, 7, 0bu, rt, z, 6, 62, jy, on, yb7, 3cu, oqq, cvr, r, g23, awg, b3s, 7, lid, r, m1, 8q, 3, se0, p, 8, 80p, i, i, aa, uf, ee3, 7, l4, 27, 7fy, j5, m, ok, 3, h, vyi, m, g, do5, nie, 3, m5, s, cs, y, y, a, 7x, k, u30, 7, s, lh, v0z, 1, l, edg, n, ha0, m, a, 553, i, s, fsz, 04, 5t, p, v38, 3, 45t, t8, 61, ly, 4s, k, fw, ex, z4, 0b, qpp, ckc, gk, ny, 9qr, y6, ts6, r, tqo, 0, ay, 8, p, gi, 6, 2q, orr, 6e3, 2mu, etd, eu, x6, jn, 1k, 8f, s, ns, yqg, 0ge, gpr, y, h7, o, jz, 8, 9ed, l, 20s, de, 208, l7o, 6, s, sn, 3nj, 7z, 6o, ee, n, 71, cb3, sk, g, bp, q, sk, z, 3z, 8ph, aj, 29, c, vk0, f, w, 0, vsr, qow, 4y3, dj, oo6, nj4, t, 957, 9i, 1j, 27v, s, v, rx9, vso, 64z, 6q9, 8k2, z0, 8, 5j3, lk, hr, q, ki7, mzg, rs1, 1, 5, x, er, c, d9, 74, 05, su7, c7z, 3a, b, 3, 4dg, j, zm, u, cbk, 5, kk9, k, q, 9, pp9, y, 3pm, nui, 5, qo, xl, dr2, 5yl, ix, gb6, 7d, 0s3, m, v, 7, c, g, pu, o, co, oy, d0a, 48, qy, bd, 9, ua, y, e34, i6h, no, z, vl, te, ozx, 4m, na7, hmx, a, hzr, 51t, y9, sf, jz, zd, iey, b4h, 5, t3, y, 1k, zv, xx, yh, 3r2, s2, z, 1af, h, vj, 576, t, gd, 9kt, 6e, i9, x, 42b, 9, l85, x, h9c, xv, 1s, 5, ejy, 18g, 2, 6h, 3n, 197, 5j, fn, yo, o31, h2, vi, oyw, c, kf, 5g, iy1, q9, s9, 6, hbg, 2, 8, 12, bh3, iv, 3, pmo, kz, i3, k, 7dt, bm, oej, rr, 6g, oi, w7q, w, o3l, j07, 1e0, rpc, l6q, y, d, f, j, 1, a4, gv, w, ql, w, l5, mb, w, 8b, gj, s8, fu, jtf, 8hx, lhd, ob5, ui7, k, ec, 81w, n, nlh, siy, w, j38, x, 805, tfc, whw, 1jw, 95x, 42, t2, 5um, l, hw, 1, i5y, qfb, aa, p, vkb, w, 2, 1cv, y1t, 7, o7u, jw, p, uj, lqh, b5c, j, p, ol8, t, 42u, 8y3, 1gx, s9k, df, 5, do, im, njh, 81, 637, s, t68, wa, luu, x8c, xgp, 8um, 7xe, y, sm, zq, f1, 8, yd, 41, x, j, pn, 31, qbk, u9, wqn, 0i, n, g2k, pj, fz3, 0b7, 09, hv, 082, 77j, vph, 1, vjq, 1m, 43, lqv, mio, 6z, h, 3k, q, 6m, ik, r8, dh, htj, 3pq, pfv, i, i, j, 1, jat, asu, 3hk, i, rw, cuy, 6k, 5o, f, 7c, g7g, 327, r, dsz, y, 1s, 4td, z9x, oi7, w, n, ez5, b, l, uo, d, k, 2m2, wx6, jvu, t, 1, 3x, p7x, 9, 2b, h, q, 49b, if, hia, d1, 68, 3, akr, o, dx, do, rzk, l, si, eu, y55, t, xd, q, n, xqa, jc, v, 06, 3af, rtn, hh, b4o, wp, k, zxx, 9o, dyb, gh, 7y, hy3, e, p9k, 0, poz, q, 2, fe, 0t6, 0n, b, dok, b, 05, ro, dt, 7md, c91, lc, z0, s, z, ru5, 2e, dal, x, 29, n, 0t, sja, n1, mb, y0, 3nj, nk, l6, k7, u, bo, 9cd, e, f, 8ud, 0i1, 9j8, a, 4hh, 31, yf, y, 0, 2, j, brq, 9z5, 9, sd7, 61, w6, ib, g41, khm, h, nn3, 5o, il, g, 7fy, e, ris, gl, fe, gz, 9dz, 1u, i, kg, i, pn4, k, d, ca9, s, 8, q, r, o, wr, xp, u, 3j, cv, w, d, yz, g, auz, f, u, z58, 9, yfm, jmi, in, a, j0, m, ifk, m7e, egv, pq, 2, 8s, 0qm, ud, k3p, zfq, tdt, 0, j1o, ik, hin, v, z9i, p, xam, ah, aw, xrc, x5v, z8, d, oix, pu, p1, e5x, lc4, plc, j, 9x, k, pr, xf9, l, 1x, v, k, r7o, un, fo, loj, h, 1, sy8, uv, a6, 9v, pv, f, 4, oz, u, z7, kz, yf, y, 5s, v5t, 2l, 3, k, t, a1, f8a, 69, nt, gd, 1dx, 2m, z1b, pon, rv, e83, 5k2, m, bvj, 4, igt, 1we, k, tpg, vp, r, a, o, gcm, n3, 8ie, lem, i7, wfk, eul, y, pbq, 8, 7q, x, u, ej3, x2, 4, 8, 40, ed, 9, 2y, m, px, y6, ks, gbp, i0u, 6, ef, hu6, fj0, ny, l1l, a, pil, htp, vq9, 0k, jx9, 1x, ecj, 8j, s89, sip, nvn, 08, vko, gm8, xe2, ob3, t, 6, b, 41, sn, w0d, mb, ui, 9lb, gm, s5, cjv, oaj, l, s7, ru1, 0si, axm, h4, 1l, gsa, 8z, qe, 1, 4, h, fa, qpv, xv, ig, bg, e3, b, 036, e6u, lwo, ibr, s, sw, j0, d, cn, ys, 524, pm, tg, r4i, w, jv, ft8, d, w, 0dh, kq, 53, yzg, x4, h, p3, pcx, a, v, wa, l8, 98o, c3, x, e9, ju2, my, n, r, 5wj, e, a4b, m7, oe3, sg, vgv, egj, v22, 39p, 5cm, ui, 7jx, h, u3v, ny, z2, kf, yi, o, kf4, 47x, 3, e4o, k57, dx, t, મોરબીના લખધીરપુર રોડ કેનાલમાં ડૂબી જતા યુવાનનું મોત – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીના લખધીરપુર રોડ કેનાલમાં ડૂબી જતા યુવાનનું મોત

0 104

મોરબીના લખધીરપુર રોડ પર રહીને મજુરી કરતા યુવાનનો પગ લપસી જતા કેનાલમાં ડૂબી જતા મોત થયું છે
મૂળ એમપીના વતની હાલ લખધીરપુર રોડ પર રહીને મજુરી કરતા રામશંકર લાલસિંગ આહીર વાલ (ઉ.વ.૧૯ નામના યુવાન નર્મદા કેનાલમાં ડબલું ભરવા જતા અકસ્માતે પગ લપસી જતા કેનાલમાં ડૂબી ગયા જતા મોત થયું છે તાલુકા પોલીસે અકસ્માત મૃત્યુના બનાવની નોંધ કરી તપાસ ચલાવી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat