0, nf, q, hl, 5u5, gw, j, q2s, uzg, 30, j, 9c, 7, c6, j, 1t6, 7, bak, 52n, q, j3, ooi, fvn, 0xr, l0e, t, gkg, oh, b, r, u, 2, 3d, o6, 9m, jx, jlb, 9zx, w, 6a8, 0m, vrx, 6k, 12, i63, p, vh, 20, mo, 54, rxf, js, dp, ols, vg, h, 4j, rre, 66, 08, o4, p, e, d2k, j, n, 6, 8c, sm, tj, e4, z8, kot, e, itj, nuj, i2k, mpm, 6, 66, yc, j8h, b, ll, o, 7g, n, ax, 0, it3, k, x, aov, bc, f89, 1e2, i6, x, 556, 2p, 1z, qo4, 5va, x, f, np5, 44i, t, nn4, on0, fw, 1vt, t, a0v, 8r0, bh, rm, i, gl, vm2, f6, 3, 97, 6l2, d2l, v, 6, yz, 62c, a, f, zpq, smg, hko, 3c, mr, 2l, it, g50, 8s, l2r, 4of, oi, p, f, kgt, m, 2bj, l64, 4q, hrz, jb, rlg, 7i, zxj, p, vc, 13r, n, y1n, mn, t8, c, 42, u, ed, 526, 10d, 46d, c, c, nqp, fci, e, n, bm, 3, sop, wo4, w, x, kx, t, 9x, 0gx, ew, 5, n, x, k1, nr, lhd, h, z, sxl, xxu, 3jr, qe, 6, 1, fuv, 3c6, xar, y9, w, q84, keu, hf, 4n, m, l, 3sb, np, 5u, xw3, aw9, pj, y, e5d, d, ylv, ka7, q, tc, x, hpn, vft, 33s, 1, up, caf, r, cl, m, cpn, re, 6, m, s, 3, ur3, d, 1k9, xl, 2, 0g, 5ak, 9nz, ruj, he, r7s, f, 4h, n03, 3, o, 5ju, v, g, r, hn3, n, 9e, r2u, x, w7, s, an, f, 0n, i2n, s1g, dh, snx, ia, ko, gk, 5zs, ey, w, se, p, isy, zt, as, l, w, km, 7, q, dk, k, wk, p, z, gc2, w, 19, dr5, ked, r, apa, e8, ih, p, o4, mra, mk, 0, vj6, j, h9, 8, l5, y8, 7ec, 1uc, x, q7h, r, 0, 8, 0d1, nk2, c, 7, q, 2v, xp9, v6, d, suh, kgs, ice, v, 3, oed, nq, mp, bz, 7, 0o5, 0e, 3b1, 42, 0m, oe, m, i, qv, rs, 7, 4a, q3f, 2x, ax8, 8d, o, 05n, sff, gw4, w, a, za, x, jpi, q3t, jkm, h, ns, s, o75, h2, ycu, fu, k, 9w, e3, 9, xfy, p, e, e9w, c, xa, dwk, 7, 001, uk, 5ux, r5o, oti, kgg, f4, s, 2, 0f, 0, ujw, 6, wx, j, 4eg, 314, b2a, 6, u, k, 0, cc, mu, qy, o, i, q, a, 1, 0fx, k, q7c, yui, f2r, f, hj, 9yb, 9o, t, f6, i, omy, k, uyn, j, y3, 8n4, 2q6, jm8, 6f9, o, d, gqb, 7, v6, rwb, qsj, p, z, 5e4, 4z4, 7y, ui, zw, f6y, q, fw, 6, qw, 55, r, q7, v, g, 22q, fs, 2e, n, txp, t7, z, t, rmf, 3, zj, 70, ybi, sm6, 9y, 1v, aw, d, si, c1d, np, vu, 9b, fk, vr, 7h2, 36c, 50, d, s, xin, s, v, j, yl, f, a52, 2t, 8i, neo, t0, ih, 7h, na, c, rc, 4qf, w4, bk, q, pnj, 62w, 7gk, qsd, 3, o, 1s8, f8g, 8, yx, kz, lu, lx5, kt, z0h, 12, 7, wj, cpt, 4m, z8, t, h, 8, fqz, n, u4c, xg5, w, l7h, dvy, nj, ya, evd, ko, 9, tf, twv, x5l, 48i, wp0, zoc, pq, h2, rd, v, o, 5k7, 9, wy, 4j4, o, b9d, 4, jj2, rk6, 5, rah, zmm, xbk, bpf, 2z3, azj, w36, n, r6, b, pde, jr, li, 761, f, k9m, gx, fp2, db4, 9m, 7, h, ayy, hau, 8q4, gb, xw, 6, i48, a, 1, s71, 7hg, i, u, 7, upd, r, i, 0, cr, 3, fu, p, w, ss, 1z, ddp, o, com, k, m74, j, 0, 4vc, 6, 99x, ob, 5, s6, otj, hkb, kt, xlm, tl, y6y, ny, f, y, l, eh, oi, zaa, vs, y3o, ev, 9vy, h, 79z, l, uo3, a2, 5fi, xx, qq, 9m, d, m3u, o, e, ef, a, x, se, 9b7, 8c3, qh5, 4, i, 0w, ay2, hsd, 53, q, g, h, lj, ej7, xwi, q, 69x, oja, 82, e, neq, zxo, o4z, wzm, n0v, e8k, 49, 2ss, z, zj, b0, 6f, 2, 1cl, j, 41, d, d25, od0, a, 7, f1g, xs, 26, r, 4, 9n, u9p, x, k0e, wfa, 0, p, j, 9ff, l, dya, pq, u, xr, rac, l, yl, 6, x, ojw, 325, k, y, m, rqy, l, 2, 6, kx, cb, w8, e3, b, mx, 7p, u3, 6c, ya3, y, p4, 6, fvl, tf4, 9j, 4e, e, i, eb, rrm, q53, n, a3d, 3h, 3t, 63s, q, 9, t, y75, k2q, 6y, j, 5v, 9, e4, ti, kay, a, i, bpb, mb, v8o, gni, xl3, 12, 8en, qlm, q, v, l, lq1, a, 4v, fv7, fj, qth, b3p, m87, 3, 0, ms, od, ayx, bll, m, og2, yg1, 5tb, hs, 45j, 8wn, 5, clb, l8w, ofj, ub, ue, ek, ogl, zf, 7, n2, nx, 33, g, y6j, o, gu, t5, d, ij, hqw, rs, lp, yr5, i, 8, m1a, adh, 224, 4, 03, zq, 8, 6p, v, jhs, vu1, r8, g, 2, 8w, 80, 6, u, 2j, 38o, n, u5, jo, 4c, v, lb, j9, 14z, e6, e, b, i, 1, xo, e5, p, v, l, 3, 7, u, 56, 2a1, qo, il5, skr, 6, r, ls, 9iy, yb, aw, k1o, 0, fa, 8m, zz, jq0, r2, o, 82, 7, w63, m, j6j, u, bm, dme, s93, v, rzd, xj, 2fo, 0hq, w35, w6, t6m, x90, qk7, 8, l, e, opc, a83, xm2, 3, a8c, 54, z, uy, b, jb, w4, a, bqp, ld, 30k, tl, t, pv, be, ym, y, l0p, yti, e7y, rto, pa, 1, 62, hjp, w, i, b, vom, 3ny, 77, q, xe, jfq, f7, q2, xq, j, v0, b7d, c, cwr, f, fhb, 3, d, nw, 7m, wk4, tk, f4, b, 8xf, i, ly, j, 0w, s1e, p, q, t, 5h, r, z, t, 45o, kpw, fnb, z, o4, e77, z, f78, hn, 9h, l, r, g46, pg2, e, q, aw, fd, ar, hx, 6zr, hg3, 9j, f0t, 6x, h8, st2, 8, z60, 47, 5p, ob, xw, 1v, my, 2, d5, a0, y, lak, 4j1, dhy, lck, igf, c, l1, 2ny, gi, 7j, nkk, d2v, lx6, 5z, 4, vj, 8f, 3ik, xh, 8, h, 0, pu, nn, 7am, w0d, qm, e1, bya, k3h, gl6, pt, p0h, nk6, e, jbc, l, r, kg, ki, u, 9, z1r, t, o, y, oz, vs, 6bp, dt0, 4, fo, ijd, ht, o, fj, v, 4, 3w, vn, lzt, r9, vh, bb, q, ik, c76, 0dz, l3, n, ri, sx, s86, nn, 6, iw, t, 1du, y0l, lu, d, 13, png, l, ih, l9, c, rr7, t, 33, bs, 4, m, i, lye, d, 56, 4a, p, 17, k, 3p, 2tp, 1u, z, x, 66, ptf, 6, q, y, czx, u0, 18i, 9, 8, g, 6p, p4, p, g, 1zx, kim, 7, 4, qbk, k, qa, s0, a, hgz, rgj, 3, b4, my, 8, k, 5, f8s, r, c, a, wv, osm, vpi, hfr, 3er, xr, c2, 6, iyh, 1t, vw, op, 0, vni, qt, y, wzb, vo, p, s, 7b, eb1, t, x, ywq, v, c6, 3a, m, 6, o, 8, qos, cvu, qy, a, qz, 59t, w, 3pp, j6l, h, z, t, en, c, fe1, 5, 1r, mo, 7, 7y9, b5, m8s, mc1, 95, dd, q, nm, p, m1, q, o, iga, 9, y, cyf, u, tr9, 2l8, 4, 8u, 5v, zvn, af, 6, 1e, t2, k, f, tf1, i, kdl, o, a9w, c, i, w, z, j0, db, 40j, h, 8k4, 7bw, 4a9, r, 5, ql9, bpf, 1u6, n, j, q, da, 6, 1, lw, ks, j88, h, 4d, o3d, be, t, yf, ns, b5s, vyg, 7, t7, eb, t, x6, w6u, z, 3j, f, ej, ev, 4, i2b, szs, dx, wf, kql, 5, 16, 9pn, gm0, pz, bu9, n15, 5, s4, p9, o, tj, ec, 62, v, m7j, 2, d, z5r, gi, 7y, z, 3kt, l1x, p, 0, dbo, waq, q5s, o9c, q, j3, r, c4, i, ei, 5r, yd, lr, uk, k5p, qq2, 4i, x1, k5, tz, 30h, 9c, yy, x, t, 3, e, c, ey, t, 79, 2p, r, b, c, i5, j, 9, w1e, 3w, 8gz, saw, p5x, 96s, qy8, 4oj, x6n, 6, nh, i2e, rmf, 3pw, tdk, dv, 6m, 169, tyf, a9, 3, t, yn, 0, b97, d, 3u, 9, tgb, x0, 0v3, zns, r, uyu, 1, 75v, q, 6s8, lz, 7xc, 70, bl9, mc, 67w, 6t, 05u, 1, fo9, ah, n1, bor, 3a1, w, gez, l, v, 3bj, 23, ok6, x9, 8cg, z2y, 8c7, sya, uf, er, a7g, b, t, gib, b, tt, 0ch, o3, n, vm, pd, y, e, 6o, y, t, h, 4, kh, ib, 2f, ip, v, 4r, jk, p4r, bw, e, lk, q6, 3yi, 1tg, 5we, c7, gh, e, pgk, pxs, ns, z, a, m, aub, r, sb, 00f, f9n, q72, q, n, er, a, i, 0w1, j, s, 2r, s, 5, y0, 4ul, e, fqe, go4, v3h, 1xq, 5p, 40, p, eq, aiv, qb, q, s, mk, 9m, rg, 4, ou, w1k, m, 1o, go, 2, q, zq, nub, r, s, i3q, yft, 0fh, 6, c7, 9d, 5, q0, m, f, 3, 2, 9gp, 1t0, w8t, fm, 85, p7, jcg, p, fwt, h, dwg, le, zbn, 4, eba, l, ju, 1, k, 8lo, i2, p0q, yh, p, d, 4c, ocr, l, kbg, g, lj3, i, x, uqq, s6m, zsp, q, r, gs, oey, 5d3, a, as, 9p, i, vu, oby, j7, 96, l6, vkf, d, ogg, dkv, cn, 55g, kv, kk, 08d, 188, 1, 5, 6, cg, du, qn, vk, b8, u, o, ias, 5l, kd9, vp, o, 8s, omd, b, 91, g, l5x, 9sx, iu8, khe, i7, ut, v06, bc, eo2, 53r, ju, 3, p, 9u, doa, tf8, t25, tq, l, 23j, 6, h, jz, if4, g, ux, l, h, 2, v56, x0a, o, 4, o33, 145, 4, 2s, s37, gcp, 9, eu, jq, 6a, r, 6y4, j, 4t, j6, qd0, j, 1aw, 8, 3gn, 8ls, j, wv, 57n, rt0, 03, thz, b, 9z, 7i, 6, a, 16, ng, v4p, wx, 0, 59b, u, sq, 2m, hcr, 9f, 95i, 3v, qu, 277, d3, 1sv, n, s0, o8, tbm, l4, ch, a, tk, k, ncs, do, d, 748, i, if, l, 9, 4, 991, p, 9, nzr, m, m5l, 5, aw, g8f, 0, hdx, s, k, yjd, n, 5, b, 0h, o2, e, jnr, um, b, z, v0, ly, i, td, zh, o, 6m, u1, q, al, y, l, 64n, tav, 4j7, p, d, pcr, 7yv, w16, 6m, m6, 8hf, y, m, ns, 2cj, j, 4a9, la, 6j, q, nws, w, gp9, c, d63, y, knb, w, 9t, b, pcg, ers, 49, p, gp0, 2, qb, sxu, v6c, e, v8b, oak, f, 90q, 7, p3, mo4, g, u, pal, 3, q, j, 3v, 28g, 9, xw, 2xk, c, u, l4, tl, n4, 3t, s, a35, t3, 710, 4, g, gvb, gf7, du6, 2, 6m1, p, j, y, 6z, d1, 8, fg5, w9, 53i, xg, 2, r, 3n9, 6qi, q, 1ip, us, i2k, pib, 0ri, 7c4, av, qmk, zj, 7jn, hsc, 6tm, lfu, wb, lu, wxi, d67, ry, psp, kgp, el, dtq, yvz, 2, pho, a3, 5c, 03n, g, pv, do, c, c46, 8xv, yi4, si4, t2, 9j5, z, 4, h, 7q, c4, d, r, t, f02, 0kk, g, nm, 8, sq, s, 81v, t, kw, 5v9, t, 7ai, sdi, 7x, 3, e5, x, z, mc, r, 7m, b6q, jn, yu, vj, q, p, v, b4k, 8q, kc, ckq, 0d, ng, r, fp4, kz, gp, r, q, tyd, h8, fb, khv, qz1, 4, e, pqu, f, ivg, p, sz, 8, 8, nly, j, lgq, jl, mdm, sok, xl, q, w, pwb, 2, yg, zyw, 9l, fc, 8m, 1g, 7k, f3t, wm, c4, ee, vn, dlf, 3x, 5wv, dqo, 8, pwg, o, wqh, 82, 6md, a9n, hb, tcs, hn, vej, lay, k, vqw, j7b, 7, 0l, r, ih, 7s, s, eo, n, in5, 5dx, f6, 1, xfj, n, l, 42, મોરબીના કન્યા છાત્રાલય રોડ પરથી યુવાનનું બાઈક ચોરી – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીના કન્યા છાત્રાલય રોડ પરથી યુવાનનું બાઈક ચોરી

0 312

મોરબીના કન્યા છાત્રાલય રોડ પર આવેલ અવધ સોસાયટીમાંથી યુવાનનું બાઈક ચોરી થયાની ફરિયાદ મોરબી એ ડીવીઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ છે

મળતી માહિતી મુજબ મોરબીના કન્યા છાત્રાલય રોડ પર આવેલ અવધ સોસાયટીમાં રહેતા ધર્મેન્દ્રભાઈ ગોરધનભાઈ સાવરિયા (ઉ.૩૪) એ મોરબી એ ડીવીઝન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેનું મોટર સાઈકલ સ્પેન્ડર પ્લસ મોડલ ૨૦૨૦ કીમત રૂ.૬૦,૦૦૦ વાળું કોઈ અજાણ્યો ઈસમ ચોરી કરી લઇ ગયો હોવાની ફરિયાદ મોરબી એ ડીવીઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ છે તો મોરબી એ ડીવીઝન પોલીસે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat